Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Tarkemmat säännökset vieraslajilintujen ja -nisäkkäiden pyyntivälineistä ja menetelmistä

Tarkemmat säännökset vieraslajilintujen ja -nisäkkäiden pyyntivälineistä ja menetelmistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: MMM 70/01.02/2018

Vastausaika on päättynyt: 6.3.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi, jolla säädettäisiin tarkemmin vieraslajeihin kuuluvien lintujen ja nisäkkäiden pyydystämisestä.
  
Säännökset sisältyisivät kansallisesti merkityksellisistä haitallisista vieraslajeista annettavaan valtioneuvoston asetukseen. Asetusluonnos on ollut muilta osin lausuttavana 27.2.–23.4.2018.
Tausta
Eduskunnan käsiteltävänä on hallituksen esitys HE 286/2018 vp vieraslajilain ja metsästyslain muuttamisesta. Esityksen mukaan vieraslajilaissa säädettäisiin, että vieraslajilintujen ja -nisäkkäiden pyydystämiseen ja tappamiseen sovellettaisiin, mitä metsästyslailla ja sen nojalla säädetään rauhoittamattomista eläimistä. Pyyntivälineistä ja -menetelmistä voitaisiin antaa tarkempia säännöksiä valtioneuvoston asetuksella. Lausuntopyyntö sisältää luonnokset tällaisiksi säännöksiksi.
Tavoitteet
Sääntelyn tarkoituksena on, että vieraslajilintuja ja -nisäkkäitä voidaan torjua tehokkaasti varmistaen samalla, ettei eläimille aiheuteta tarpeetonta kärsimystä.
Liitteet:
Aikataulu
​Maa- ja metsätalousministeriö pyytää antamaan lausunnot viimeistään keskiviikkona 6.3.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.
 
Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös ensisijaisesti sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo@mmm.fi tai kirjeitse osoitteeseen maa- ja metsätalousministeriö, PL 30, 00023 VALTIONEUVOSTO. Sähköiset lausunnot tulee toimittaa pdf-, Word- tai rtf -tallennusmuodossa.
 
Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Säännösluonnokset on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriössä virkatyönä.

Lisätietoja antavat

- lainsäädäntöneuvos Pekka Kemppainen, p. 040 173 0249, (etunimi.sukunimi@mmm.fi)

- vanhempi hallitussihteeri Teemu Nikula, p. 050 3315 128 (etunimi.sukunimi@mmm.fi)
Jakelu:
BirdLife Suomi ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kouvolan kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsästäjäliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöministeriö