Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Tarkemmat säännökset vieraslajilintujen ja -nisäkkäiden pyyntivälineistä ja menetelmistä

Närmare bestämmelser om fångstredskap och fångstmetoder för främmande fågel- och däggdjursarter

Lausuntopyynnön diaarinumero: MMM 70/01.02/2018

Vastausaika on päättynyt: 6.3.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Jord- och skogsbruksministeriet ber utlåtanden om utkast till förordning av statsrådet med bestämmelser om sådana redskap och metoder som får användas vid fångst och dödande av fåglar och däggdjur som hör till främmande arter.
 
Bestämmelserna ska ingå i statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse. Utkastet till förordningen i övriga delar har varit på remiss under tiden 27.2–23.4.2018.
Bakgrund
Regeringens proposition RP 286/2018 rd med förslag till ändring av lagen om främmande arter och jaktlagen behandlas för närvarande i riksdagen. På fångst och dödande av fåglar och däggdjur som hör till främmande arter ska enligt propositionen tillämpas vad som i jaktlagen och i bestämmelser som har utfärdats med stöd av den föreskrivs om fångst och dödande av icke fredade djur. Dessutom får det genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om fångstredskap och fångstmetoder. I begäran om utlåtanden ingår utkasten till dessa bestämmelser.
Målsättningar
Bestämmelserna syftar till att effektivisera bekämpningen av fåglar och däggdjur som hör till främmande arter. Samtidigt ska säkerställas att djuren inte åsamkas onödigt lidande.
Bilagor:
Tidtabell
Vänligen lämna utlåtandena senast onsdagen den 6 mars 2019.
Svarsanvisningar för mottagare
Ni kan lämna era kommentarer på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi. För att ge ett utlåtande måste ni registrera er och logga in på Lausuntopalvelu.fi. Utlåtandet behöver inte sändas separat per e-post eller post. Närmare anvisningar för användningen av tjänsten finns under Anvisningar > Bruksanvisning på webbplatsen Lausuntopalvelu.fi. Hjälp finns att få på adressen lausunto.om@om.fi.
 
Om ni inte kan lämna era kommentarer på Lausuntopalvelu.fi, kan utlåtandet i första hand sändas per e-post till kirjaamo@mmm.fi eller per brev till Jord- och skogsbruksministeriet, PB 30, 00023 STATSRÅDET. Utlåtandena som sänds elektroniskt ska levereras i pdf-, Word- eller rtf-format. 
 
Denna begäran om utlåtande finns bara i elektronisk form.

Även andra instanser än de som finns upptagna på sändlistan får lämna kommentarer.

Obs! Alla utlåtanden är offentliga och de publiceras på utlåtande.fi.
Beredare
Utkastet till bestämmelserna har utarbetats i jord- och skogsbruksministeriet som tjänsteuppdrag.

Ytterligare information ger

- lagstiftningsråd Pekka Kemppainen, tfn 040 173 0249, (fornamn.efteramn@mmm.fi)

- äldre regeringssekreterare Teemu Nikula, tfn 050 3315 128, (fornamn.efteramn@mmm.fi)  
 
Sändlista:
BirdLife Suomi ry    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kouvolan kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Luonnonvarakeskus    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metsähallitus    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Satakunnan ELY-keskus    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsästäjäliitto ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund rf    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Ympäristöministeriö