Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi –päivitetty opasluonnos

Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi –päivitetty opasluonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3389/2018

Vastausaika on päättynyt: 28.9.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa päivitetystä opasluonnoksesta, joka koskee jätteen luokittelua vaaralliseksi jätteeksi. Ympäristöministeriö julkaisi keväällä 2016 oppaan ”Jätteen luokittelu vaaralliseksi jätteeksi” (Eevaleena Häkkinen, ympäristöhallinnon ohjeita 1/2016), jossa annettiin ohjeet vuonna 2015 muuttuneen luokituslainsäädännön soveltamisesta. Vuoden 2016 ohjeet on nyt päivitetty vastaamaan jätteen ympäristövaaran arviointia koskevia uusia säännöksiä sekä komission huhtikuussa 2018 julkaiseman jätteiden luokittelua koskevan tulkintaoppaan ohjeita ja käytäntöjä.
 
Tausta
Jätteiden luokittelua koskevat arviointiperusteet on uudistettu vuosina 2014 ja 2017 muuttamalla jätedirektiivin liitettä III komission asetuksella (EU) N:o 1357/2014 ja neuvoston asetuksella (EU) 2017/997. Asetuksissa luetellaan ominaisuudet, jotka tekevät jätteistä vaarallisia, sekä säädetään ominaisuuksien arvioinnissa käytettävät kriteerit ja pitoisuusrajat. Asetukset ovat sellaisenaan voimassa olevaa lainsäädäntöä kaikissa EU:n jäsenmaissa. Lisäksi vuonna 2014 annettiin komission päätös EU:n jäteluettelon muuttamisesta (2014/955/EU), jossa tehtiin eräitä pieniä muutoksia voimassa olevaan jäteluokitukseen. Jäteluettelo on pantu Suomessa täytäntöön jäteasetuksen (179/2012) liitteessä 4. Uudet luokittelukriteerit ja pitoisuusrajat sekä jäteluettelon muutokset tulivat voimaan 1.6.2015, lukuun ottamatta jätteiden ympäristövaaran arviointikriteereitä, jotka on annettu neuvoston asetuksella (EU) 2017/997 ja tulevat sovellettavaksi 5.7.2018 alkaen.
 
Tavoitteet
Tämän päivitetyn oppaan tavoitteena on uusien EU-säännöksien soveltamista koskevien ohjeiden lisäksi ohjeistaa jätteiden vaaraominaisuuksien arviointia käytännön esimerkkien avulla. Lisäksi oppaan terminologiaa on uudistettu vastaamaan EU:ssa 22.5.2018 hyväksytyssä kuuden jätealan direktiivin uudistamista koskevassa jätesäädöspaketissa tulleita muutoksia.
 
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään antamaan viimeistään 28.9.2018 mennessä.
 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat erityisasiantuntija Kati Vaajasaari (0295 250 010, kati.vaajasaari@ym.fi) aikavälillä 25.6.-6.7. ja 9.8.-28.9 ja ylitarkastaja Eevaleena Häkkinen Suomen ympäristökeskus (0295 251 200, eevaleena.hakkinen@ymparisto.fi) aikavälillä 25.6.-1.7. ja 8.8.-28.9.
 
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Energiateollisuus ry    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Eurofins Environment Testing Finland Oy, Lahti    
Fortum Waste Solutions    
Fortum Waste Solutions    
HSY    
HSY    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kemianteollisuus ry    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lassila&Tikanoja    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Metallinjalostajat ry    
Metsäteollisuus ry    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
PVO    
Rakennusteollisuus ry    
Ramboll Finland Oy    
Satakunnan ELY-keskus    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Stena Recycling Oy    
Stora Enso    
Suomen Erityisjäte Oy    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Teknologiateollisuus ry    
Tilastokeskus    
Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valvira    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Vesi- ja viemärilaitosyhdistys    
VTT    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Asiasanat

jätehuolto

vaarallinen jäte

jäteluokittelu

vaaraominaisuuksien arviointi