Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Suomen 2. Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma

Suomen 2. Avoimen hallinnon toimintasuunnitelma

Vastausaika on päättynyt: 30.1.2015

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Elokuussa 2014 käynnistyi Suomen 2. avoimen hallinnon toimintasuunnitelman laatiminen. Ajatuksia toimintasuunnitelman teemoiksi ja toimenpiteiksi koottiin 28.8.2014 järjestetyssä avoimessa seminaarissa (videotallenne ja esitykset). Seminaarissa esille nousseita teemoja ja toimenpiteitä laitettiin tärkeysjärjestykseen avoimella verkkokyselyllä (nk. ZEF-kysely). Tulosten pohjalta järjestetiin otakantaa.fi- portaalissa kysely 14.10.2014 – 28.10.2014. Kutsua osallistua kyselyyn jaettiin laajasti sähköpostilla kansalaisjärjestöille, aiemmin avoimen hallinnon tilaisuuksiin osallistuneille kansalaisille ja virkamiehille. Kutsua pyydettiin välittämään edelleen kaikille mahdollisille tahoille. Kyselyyn vastasi 37 henkilöä.Kyselyssä pyydettiin osallistujia äänestämään aiemmissa vaiheissa esiin nousseita teemoja ja toimenpiteitä sekä esittämään uusia teemoja ja toimenpiteitä toimintasuunnitelmaan mukaan otettaviksi.Yhteenveto otakantaa.fi-kyselyn tuloksista. Näiden lisäksi kansalaisilta on kerätty näkemyksiä Vaasan pohjalaisilla joulumarkkinoilla 29.11.
Tausta

Suomelle hallinnon avoimuus on aina ollut perusarvo ja työtä avoimuuden eteen on tehty pitkään. Lisäpontta työhön saatiin, kun Suomi liittyi kansainväliseen Avoimen hallinnon kumppanuushankkeeseen Open Government Partnership huhtikuussa 2013. Kumppanuushankkeessa jokainen maa laatii omista lähtökohdistaan kaksivuotisen toimintasuunnitelman avoimuuden edistämiseksi hallinnossa. Suomen ensimmäisen avoimen hallinnon toimintasuunnitelman toimeenpanokäynnistyi heinäkuussa 2013 ja päättyy kesäkuun lopussa 2015.Toimeenpanosta on tehty itsearviointi ja ulkopuolinen, riippumaton arviointi on meneillään. http://www.avoinhallinto.fi

Tavoitteet
Tällä lausuntokierroksella haemme näkemyksiänne valmisteilla olevaan Suomen toiseen avoimen hallinnon toimintasuunnitelman 2015-2017 luonnokseen. Toimintasuunnitelman tulee olla valmis helmikuun lopussa 2015 ja sen toimeenpano alkaa heinäkuussa 2015. Toimintasuunnitelma on rakennettu kansainvälisen Avoimen hallinnon kumppannuusohjelman mallin mukaisesti.
 
Liitteet:

2015_Toimintasuunnitelman_laadinta.pdf - Toimintasuunnitelman laatimisaikataulu

2015-2017_toimintasuunnitelman_osa-alueet.pdf - Toimintasuunnitelman osa-alueet

Open_Government_Partnership.pdf - Open Government Partnership

Aikataulu
20.12.2014-30.1.2015
Vastausohjeet vastaanottajille
Toimintasuunnitelmaluonnos on jaettu neljään kappaleeseen: 1.) Esittely, 2.) Avoimen hallinnon kehittämisen aiemmat ponnistukset, 3.) Avoimen hallinnon toimintasuunnitelman luomisprosessi ja 4.) Sitoumukset. Neljäs kappale muodostuu viidestä sitoumuksesta. Kunkin kappaleen ja sitoumuksen alla on esitetty kysymyksiä. Kysymysten alla on avoin kenttä, johon voit kirjoittaa näkemyksesi
Valmistelijat
Arja Terho
neuvotteleva virkamies
valtiovarainministeriö
PL 28
00023 VALTIONEUVOSTO
puhelin +358 2955 30235,  +358 40 501 1775
Jakelu:
arja    
VM    
Asiasanat

avoin hallinto