Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Määräys 65 E/2022 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Määräys 65 E/2022 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista

Lausuntopyynnön diaarinumero: 204585/03.04.05.00/2022

Vastausaika on päättynyt: 3.10.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom pyytää lausuntoa luonnoksista määräykseksi 65 E/2022 kiinteistön sisäverkoista ja teleurakoinnista sekä sen perustelumuistioksi.

Määräysehdotuksen keskeiset muutokset koskevat FTTH-poikkeuksen laajentamista, taloautomaatiota, antenniverkon passiivikomponenttien laatuvaatimuksia, televisiolähetysten antennivastaanottoa, antenniverkon suorituskykyä ja mittauksia, ulkokaapelin tuontia sisätiloihin, jakamoiden vaatimuksia sekä suunnitteludokumentointia

Tausta
Määräysluonnosta on valmisteltu yhdessä sidosryhmien kanssa vuodesta 2020 alkaen ottaen huomioon eri toimijoilta saatu palaute ja kysymykset. Erilliskysymyksissä näkemyksiä on pyydetty erikseen mm. seuraavilta organisaatioilta SESKO ry (sähkö- ja paloturvallisuus), Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry (yleiskaapelointi), Suomen antenni- ja teleurakoitsijaliitto SANT ry (antenniverkko) sekä teleyrityksiltä (laajakaistan tarjonta).

Määräyksestä ja sen päivittämisestä on keskusteltu STUL ry:n teleryhmässä, Orbiksen kutsumassa tornitalojen vaatimuksia pohtineessa ryhmässä ja lukitusasioita pohtivassa KTL1E-työryhmässä.  Traficom järjesti yhdessä Orbiksen kanssa kaikille avoimen webinaarin Tornitalojen sisäverkkojen rakenteesta tammikuussa 2022 ja lähetti määräyksen sidosryhmäjakelulla sen jälkeen kyselyn tornitalojen sisäverkkojen vaatimuksista. Kyselyn yhteenveto jaettiin sidosryhmille maaliskuussa 2022. Traficom järjesti sidosryhmäjakelulla keskustelutilaisuuden määräysmuutoksista huhtikuussa 2022.
Tavoitteet
FTTH-poikkeuksen laajentaminen laskee sisäverkon rakennuskustannuksia otettaessa valokuidut ja sitä kautta saatava huippunopea laajakaista käyttöön. Ehdotuksella vastataan myös esiin tuotuihin tornitalojen kaapelointihaasteisiin. Määräysmuutokset voidaan arvioida lisäävän FTTH-liittymien kysyntää, tarjontaa ja käyttöä. Määräysehdotuksella sallitaan vaihtoehtoisen kaapelointikokoonpanojen käyttäminen kiinteistön taloautomaatiossa ja poistetaan näin turhia rajoituksia, jotka olisivat saattaneet estää uusia innovatiivisia ratkaisuita.

Antenniverkon VHF-taajuusaluetta koskevat vaatimukset on poistettu, koska taajuusalue on poistunut TV-lähetyskäytöstä. Lisäksi televisiovastaanoton vaatimuksia on selkiytetty. Antenniverkon komponenttien laatuvaatimuksia taas täsmennetään, jotta verkko tukee myös huippunopeita kaapelimodeemiyhteyksiä. 

Antenniverkon suorituskyvyn mittausvaatimuksia on päivitetty, jotta verkon laatu voidaan edelleen todentaa suurimmilta osin (yli 1GHz taajuuksia ei edelleenkään velvoiteta mittaamaan)

Liitteet:

65E2022M_luonnos.pdf - Määräysluonnos 65 E/2022M

65E2022M_utkast.pdf - Föreskriftsutkastet 65 E/2022M

M65E_MPS.pdf - Määräyksen 65 E/2002 perustelumuistio (MPS)

M65E_MPS_SV.pdf - Motiveringspromemoria föreskrift 65 E/2002 (MPS)

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Liikenne- ja viestintävirastolle lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 3.10.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Liikenne- ja viestintävirasto varaa teille mahdollisuuden antaa lausuntonne määräysluonnoksesta. Lausunnon voi antaa suomen tai ruotsin kielellä.

Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse viraston kirjaamoon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Mikäli vastauksenne sisältää tietoja, jotka yrityksenne katsoo liikesalaisuuden tai muun seikan perusteella salassa pidettäviksi, pyydetään nämä tiedot toimittamaan erillisellä asiakirjalla ja lähettämään turvasähköpostilla Liikenne- ja viestintäviraston kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo(at)traficom.fi käyttäen viitteenä diaarinumeroa 204585/03.04.05.00/2022.

Ohjeistuksen turvasähköpostin lähettämiseen löydätte: https://www.traficom.fi/fi/traficom/yhteystiedot/salatun-viestin-lahettaminen-traficomiin
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat Liikenne- ja viestintävirastossa:
johtava asiantuntija Klaus Nieminen, etunimi.sukunimi(at)traficom.fi, puh. 0295 390 528