Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja turvallisuusselvityslain 19 §:n muuttamisesta turvauhkiin varautumiseksi

Luonnos hallituksen esitykseksi laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja turvallisuusselvityslain 19 §:n muuttamisesta turvauhkiin varautumiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6436/2019

Vastausaika on päättynyt: 24.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain muuttamisesta ja turvallisuusselvityslain 19 §:n muuttamisesta turvauhkiin varautumiseksi. 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelystä annetun lain (jäljempänä kemikaaliturvallisuuslain) soveltamisalaa kattamaan myös toimintojen suojaaminen turvauhilta. Kemikaaliturvallisuuslaissa säädettäisiin turvauhkiin varautumisen ja turvallisuusjärjestelyjen yleiset perusteet kaikkia toiminnanharjoittajia velvoittavasti. Turvauhkiin varautumista koskeviin säännöksiin ehdotetaan riskiperusteista lähestymistapaa varautumistoimien laajuuteen ja tarpeellisuuteen suhteutettuna. Kemikaaliturvallisuuslakiin lisättäisiin uutena velvoitteena toiminnanharjoittajalle tieto- ja automaatiojärjestelmien suojaamista koskeva säännös, joka olisi tarkoituksenmukaista ottaa lakiin myös nykyisen soveltamisalan eli onnettomuusvaaroihin varautumisen puitteissa. Lisäksi ehdotetaan muutosta perusmuotoista henkilöturvallisuusselvitystä koskevaan turvallisuusselvityslain 19 §:ään.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2023.
Tausta
Vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain (390/2005) soveltamisalalle kuuluviin kohteisiin liittyy turvauhkariski, jossa teollisuuslaitoksen prosessia tai kemikaalivarastoja voitaisiin käyttää vahingoittamistarkoituksessa merkittävien henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahinkojen tuottamiseksi. Turvauhalla tarkoitetaan uhkaa sellaista laissa rangaistavaksi säädetystä toiminnasta, josta voi seurata välitön tai välillinen kemikaali- tai räjähdeturvallisuuden tai yleisen turvallisuden vaarantaminen.

Voimassa olevassa kemikaaliturvallisuutta koskevassa sääntelyssä lähtökohtana on kemikaaliturvallisuuden parantaminen estämällä tahattomia onnettomuuksia. Onnettomuuksien estämiseksi säädetyt toimenpiteet tukevat myös turvauhkiin varautumista. Nämä eivät kuitenkaan yksin ole riittäviä. Tahattomasta onnettomuudesta ja tahallisesta teosta aiheutuvat seuraukset, kuten henkilö-, ympäristö- ja omaisuusvahingot, voivat olla samanlaisia, vaikka tarpeellisten varautumistoimien osalta on eroavaisuutta. Onnettomuusvaaroihin varautuminen ei tästä syystä yksin riittävässä määrin suojaa kemikaalikohteita tahallisilta teoilta. 

Turvallisuus- ja toimintaympäristö on muuttunut viime aikoina. Yhteiskunnan digitalisoituminen muuttaa jo sellaisenaan toimintaympäristöä ja sääntelytarvetta, sillä se on osin helpottanut ja nopeuttanut tiedonsiirtoa ja toimintatapoja, mutta samalla asettanut paljon myös turvauhkakriittistä tietoa helpommin saavutettavaksi. Rikolliseen toimintaan ja terrorismiin liittyvä vaara vaatii osin aiemmasta poikkeavaa varautumista. Vakavien turvauhkien toteutumisen mahdollisuutta ei voida Suomessakaan poissulkea. 
Tavoitteet

Esityksen ensisijaisena tavoitteena on turvallisuustason parantaminen kemikaaliturvallisuuslain soveltamisalaan kuuluvissa kohteissa. Samalla edistettäisiin koko yhteiskunnan yleistä turvallisuutta. Esityksessä tavoitteena on suojata tärkeitä oikeushyviä merkittäviltäkin loukkauksilta. Tavoitteena on kehittää kemikaali- ja räjähdekohteiden turvallisuustasoa sisällyttämällä niiden suojaustoimenpiteisiin myös turvauhkiin varautumisen kannalta olennaisia tekijöitä säätämällä teknologianeutraalit vähimmäisvaatimukset turvauhkiin varautumiseksi. 

Kuten muidenkin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden sekä turvallisuusjärjestelyiden osalta, tulee turvauhkiin varautumisen yleisten periaatteiden olla kaikkia toimijoita velvoittavasti laissa. Lähtökohtana turvallisuuden varmistamisessa kaikilla sen osa-alueilla on toiminnanharjoittajan oma vastuu. Lisäksi tulee säätää toimivaltaisista viranomaisista ja riittävistä viranomaisten toimivaltuuksista. Ratkaisut toiminnanharjoittajien velvoitteiden ja viranomaisten uusien valvontatehtävien osalta tulee hakea riskiarviointiin perustuen siten, että ne ovat kohtuullisia, mutta silti tarpeeksi vaikuttavia. Riskiperusteisuuteen vaikuttaa pääasiassa toiminnan laajuus ja käytettävien kemikaalien ominaisuudet.

Ehdotettava sääntely perustuisi kansalliseen tarpeeseen. 

Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM063:00/2018 - Linkki TEM:n hankesivulle

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan työ- ja elinkeinoministeriölle viimeistään 24.6.2022. 
Ruotsinkielinen lausuntomateriaali täydennetään Lausuntopalveluun mahdollisimman pian, ja sille varataan vastaava lausuntoaika, kuin suomenkieliselle esitysluonnokselle. / Det svenskspråkiga utlåtandematerialet kompletteras i Utlåtande.fi så snart som möjligt, och för utlåtandematerialet reserveras motsvarande remisstid som för det finskspråkiga utkastet till proposition.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla Lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön 24.6.2022 mennessä. Vaihtoehtoisesti lausunnon voi myös lähettää sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon, osoitteeseen kirjaamo.tem(at)gov.fi. Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/6436/2019.
 
Myös jakelulistan ulkopuoliset tahot voivat halutessaan antaa lausuntonsa.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua Lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät Lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja lausuntopalvelun kautta annetut lausunnot julkaistaan Lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa hankepäällikkö Mirva Ojala, puh. 0295 047 289.
Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi@gov.fi. 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus / Ålands landskapsregering    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Etelä-Karjalan pelastuslaitos    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon pelastuslaitos    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssialan Keskusliitto    
Helsingin pelastuslaitos    
Huolinta- ja logistiikkaliitto ry    
Huoltovarmuuskeskus    
Hämeen ELY-keskus    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos    
Jokilaaksojen pelastuslaitos    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun pelastuslaitos    
Kanta-Hämeen pelastuslaitos    
Kaupan Liitto ry    
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen pelastuslaitos    
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kosmetiikka- ja hygieniateollisuus ry    
Kymenlaakson pelastuslaitos    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin pelastuslaitos    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lämmitysenergia Yhdistys ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos    
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos    
Palvelualojen Työnantajat PALTA ry    
Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan pelastuslaitos    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan pelastuslaitos    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon pelastuslaitos    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen pelastuslaitos    
Päivittäistavarakauppayhdistys    
Pääesikunta    
Ruokavirasto    
SAK ry    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan pelastuslaitos    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
STEK ry    
STTK ry    
Suojelupoliisi    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen Kaasuyhdistys ry    
Suomen Kauppakeskusyhdistys ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Luonnonsuojeluliitto    
Suomen Palopäällystöliitto ry    
Suomen Sairaalatekniikan Yhdistys ry    
Suomen Standardisoimisliitto SFS ry    
Suomen varustamot ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Yrittäjät ry    
Suunnittelu- ja konsultointiyritykset SKOL ry    
Säteilyturvakeskus    
Teknisen Kaupan liitto    
Teknologiateollisuus ry    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry    
Tietosuojavaltuutettu    
Tulli    
Tuote- ja palvelukaupan yhdistys Etu ry    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto    
Turvallisuuskomitea    
Työterveyslaitos    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen pelastuslaitos    
VTT    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

vaaralliset aineet

turvallisuusselvitys