Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksen myöntämisestä Suomen ilmastopaneelin tehtävien täyttämiseksi

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksen myöntämisestä Suomen ilmastopaneelin tehtävien täyttämiseksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/16743/2020

Vastausaika on päättynyt: 9.8.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne ehdotuksesta valtioneuvoston asetukseksi valtionavustuksen myöntämisestä Suomen ilmastopaneelin tehtävien täyttämiseksi. Asetusta sovellettaisiin valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n ja valtion talousarviosta annetun lain (423/1988) 7 c §:n 1 momentin nojalla.
Tausta
Asetuksen tarkoituksena on tarkentaa avustusmenettelyä Suomen ilmastopaneelin tehtävien täyttämiseksi. Ilmastopaneeli on perustettu ilmastopolitiikan suunnittelun ja sitä koskevan päätöksenteon tueksi ja sen tehtävänä ilmastolain (609/2015) 16 §:n mukaan on ilmastopolitiikan suunnittelua ja seurantaa varten koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta. Paneeli voi suorittaa myös muita ilmastonmuutosta koskevan tietopohjan tuottamista koskevia tehtäviä. Paneeli laatii itse oman toimintaohjelmansa kullekin kaudelle ja toteuttaa riippumattomasti ilmastopolitiikkaan liittyviä tutkimus- ja selvityshankkeita paneelin toimintaa varten osoitetun määrärahan puitteissa.

Avustusten myöntämiseen sovelletaan yleislakina valtionavustuslakia, jonka 8 §:n nojalla voidaan antaa tarkempia säännöksiä lain soveltamisalaan kuuluvan valtionavustuksen talousarvion mukaisesta myöntämisestä, maksamisesta ja käytöstä.
Tavoitteet
Asetuksella säädettäisiin tarkemmin avustuksen soveltamisalasta, avustuksen hakemisesta, valtionapuviranomaisesta ja tarkoituksesta. Tavoitteena on selkeyttää ja rajata avustusmenettelyä ilmastopaneelin tehtävien täyttämisen varmistamiseksi. Asetus on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.
Linkit

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2001/20010688 - Valtionavustuslaki (688/2001)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1988/19880423 - Laki valtion talousarviosta (423/1998)

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2015/20150609 - Ilmastolaki (609/2015)

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=YM036:00/2019 - Hankeikkuna; Ilmastolain uudistaminen

Liitteet:

VNA_ilmastopaneelista_FINAL.doc - Asetusluonnos – suomi

Muistio.doc - Perustelumuistio – suomi

VNA_ilmastopaneelista_FINAL_sv.pdf - Asetusluonnos - ruotsi

Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan viimeistään 9.8.2020.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Lausunnon voivat antaa myös muut tahot kuin jakelussa mainitut.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Elina Vaara, puh. 0295 250 097 ja Karoliina Anttonen, puh. 0295 250 065. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)ym.fi.
Jakelu:
Helsingin yliopisto    
Ilmastopaneeli    
Itä-Suomen yliopisto    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oulun yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT    
Turun yliopisto    
Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV)    
Asiasanat

ilmastopolitiikka

ilmastolaki