Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/33605/2021

Vastausaika on päättynyt: 7.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi sairausvakuutuslain (1224/2004) muuttamisesta. 

Esityksessä ehdotetaan, että sairaanhoitokorvausten tutkimuksen ja hoidon korvaukset säilytettäisiin toimenpiteissä, jotka on määrännyt psykiatrian tai suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri taikka hammaslääkäri. Lisäksi psykologin tutkimukset korvattaisiin jatkossakin. Muilta osin tutkimuksen ja hoidon korvaukset poistuisivat.

Lisäksi ehdotetaan, että jatkossa kaikista yleis- ja erikoislääkärien vastaanottokäynneistä saisi tasasuuruisen korvauksen yleistaksan perusteella. Korvaus kuitenkin maksettaisiin erikoistaksan perusteella silloin, kun hoidon on antanut psykiatrian erikoislääkäri taikka erikoishammaslääkäri. Lääkärin tekemien toimenpiteiden korvattavuus poistuisi joitakin poikkeuksia lukuun ottamatta. Sääntelyä ehdotetaan tarkennettavaksi valtioneuvoston asetuksessa.

Lisäksi ehdotetaan kumottavaksi sairausvakuutuslain säännös, joka koskee oikeutta korvaukseen muussa kuin EU- tai ETA-valtiossa tai Sveitsissä annetun sairaanhoidon kustannuksista.
Tausta
Hallitus on päättänyt kevään 2020 kehysriihessä, että yksityisen sairaanhoidon hoito- ja tutkimuskorvauksista leikataan 64 miljoonaa euroa vuoden 2023 alusta lukien vanhuspalvelulain mukaisen henkilöstömitoituksen rahoittamiseksi.
Tavoitteet
Hallituksen esityksen tavoitteena on tehdä lakimuutokset, joilla saavutetaan sairausvakuutuksen sairaanhoitokorvausten osuus vanhuspalvelulain mukaisen henkilöstömitoituksen rahoituksesta. 
 
Lisäksi tavoitteena on nykyaikaistaa sairausvakuutuslakia ja osaltaan vähentää talouden kustannuksia niissä tilanteissa, joissa Suomella ei kansainvälisen velvoitteen vuoksi ole velvollisuutta korvata henkilölle aiheutuneita sairaanhoitokustannuksia.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2023. Esitys liittyy valtion vuoden 2023 talousarvioesitykseen.
Linkit

https://stm.fi/hanke?tunnus=STM153:00/2021 - Linkki hankesivulle (hankenumero STM153:00/2021)

Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan 7.8.2022 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelussa sekä hankkeen sivuilla.
 
Annetut lausunnot otetaan huomioon hallituksen esityksen viimeistelemisessä.
 
Lausunnot pyydetään jättämään ensisijaisesti lausuntopalvelu.fi –palveluun.
 
Tarvittaessa lausunnon voi toimittaa sähköisesti osoitteeseen: kirjaamo.stm@gov.fi tai postitse osoitteeseen: Sosiaali- ja terveysministeriö, PL 33, 00023 VALTIONEUVOSTO.
 
Saatteessa pyydetään mainitsemaan asianumero VN/33605/2021 ja STM153:00/2021.
 
HUOM! Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse, jos vastaaja vastaa lausuntopalvelun kautta.
Valmistelijat
Lisätietoja lausuntopyynnöstä antavat
 
20.6.-15.7.2022 asiantuntija Emmi Vettenranta
18.7.-29.7.2022 lakimies Paula Vuorenpää
1.8.-5.8.2022 johtaja Liisa Siika-aho
 
Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunnan hallitus    
Akava ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Hyvinvointiala HALI ry    
Kansaneläkelaitos    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KT Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat    
Kuluttajaliitto    
Lääkäripalveluyritykset LPY ry    
Mielenterveyden Keskusliitto ry    
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomainen Valvira    
SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen esteettömät ja paaritaksit    
Suomen Fysioterapeutit ry    
Suomen Hammaslääkäriliitto    
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry    
Suomen Lääkäriliitto    
Suomen palvelutaksit    
Suomen Psykiatriyhdistys    
Suomen Psykologiliitto ry    
Suomen Sairaanhoitajaliitto ry    
Suomen Terveydenhoitajaliitto ry    
Suomen Yrittäjät    
Taksiliitto    
Tehy ry    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto Palko    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Vakuutuskassat ry    
Valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Asiasanat

sairausvakuutus

yksityisen sairaanhoidon korvaukset