Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinojen yhteisten palvelujen sanasto

Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinojen yhteisten palvelujen sanasto

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/1429/00.04.03/2019

Vastausaika on päättynyt: 8.10.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus TSK pyytävät lausuntoanne luonnoksesta Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanastoksi.
Tausta
Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sanastokeskus TSK käynnistivät keväällä 2019 sanastoprojektin laatiakseen työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön yhteisille palveluille harmonisoidut käsitekuvaukset.
 
Sanastoa laadittaessa on hyödynnetty aiemmin tehtyjä sanastoja, kuten Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kesällä 2019 julkaistua Sosiaalialan tiedonhallinnan sanastoa ja vuonna 2018 julkaistua Kelan terminologista sanastoa.
Tavoitteet
Sanastoprojektin tavoitteena on koota sanasto, joka selvittää työ- ja elinkeinoministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön keskeisten yhteisten palvelujen käsitteiden sisällöt ja antaa tarvittavat suositukset suomenkielisestä termistöstä. Palveluihin liittyvät käsitteet pyritään määrittelemään siten, että niitä voidaan käyttää yhdenmukaisesti esimerkiksi säädösvalmistelussa.
 
Työn tuloksena syntyneessä Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanaston luonnoksessa on esitetty suomenkielisinä termitietueina ja käsitekaavioina noin 30:n aihepiiriin kuuluvan käsitteen tiedot.
 
Sanastosta saatuja lausuntoja käytetään hyväksi sanaston viimeistelyssä. Niillä voi vaikuttaa niin suomenkielisiin termeihin kuin määritelmiin ja huomautuksiin.
Liitteet:

Sotete-sanasto_lausuntoluonnos_2019-09-12.pdf - SOSIAALI-, TERVEYS- SEKÄ TYÖ- JA ELINKEINOALOJEN YHTEISTEN PALVELUJEN SANASTO (lausuntoluonnos)

Aikataulu
Lausunnot pyydetään jättämään viimeistään 7.10.2019
Vastausohjeet vastaanottajille
Voitte kommentoida organisaation tai yksittäisen henkilön nimissä. Pyydämme käyttämään kommentointiin lausuntopalvelua, koska se tarjoaa rakenteisen tavan kerätä ja käsitellä palaute.
 
Sanastossa käsitteet on esitetty sekä numeroituina termitietueina että käsitejärjestelmiä kuvaavina kaavioina. Termitietueet ja käsitekaaviot on tarkoitettu toisiaan tukeviksi esitysmuodoiksi, joista molemmista pyydetään kommentteja. Sanaston rakenteesta ja sanastossa käytettävistä merkinnöistä on annettu tarkempaa tietoa sanastoluonnoksen alussa.
 
Termitietueessa esitellään termit, joita käsitteestä suositetaan käytettäväksi, sekä mahdolliset termit, joita käytetään mutta joita ei haluta suosittaa. Tämän lisäksi annetaan määritelmä, joka kuvaa käsitteen sisällön. Määritelmän tarkoituksena on yksilöidä käsite ja erottaa se lähikäsitteistä. Määritelmän lisäksi annetaan usein yksi tai useampia huomautuksia, joissa annetaan lisätietoa käsitteestä, kuten esimerkkejä tai tietoa termien käytöstä.
 
Käsitekaaviot havainnollistavat käsitteiden välisiä suhteita ja auttavat hahmottamaan käsitteiden muodostamia kokonaisuuksia. Kaavioihin on otettu mukaan käsitteen numero, ensisijainen suositettava suomenkielinen termi ja käsitteen määritelmä ilman muita termitietueessa esitettyjä tietoja.
 
Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanaston käsitteiden kokonaisuus on jaettu kolmeen osa-alueeseen: palvelut, suunnitelmat sekä asiakkaat ja asiantuntijat.
 
Kaikenlaiset sanastoa koskevat kommentit ovat tervetulleita. Lausunto voi sisältää kannanottoja sekä sanastoon kokonaisuutena että sen osiin. Olisi esimerkiksi arvokasta kuulla, mikäli sanastosta puuttuu tärkeitä käsitteitä tai mikäli käsitteiden kuvaukset tai käsitteiden väliset suhteet on esitetty väärin tai harhaanjohtavasti. Pyydämme konkreettisia parannusehdotuksia niistä sanaston kohdista, joista olette eri mieltä.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa terminologi Sirpa Suhonen sirpa.suhonen@tsk.fi
 
Sosiaali-, terveys- sekä työ- ja elinkeinoalojen yhteisten palvelujen sanastoa on valmisteltu yhteistyössä eri organisaatioiden kanssa. Sanastotyön rahoituksesta on vastannut työ- ja elinkeinoministeriö.
 
Sanastoa valmistelevaan työryhmään kuuluvat:
 
Lari Anttonen, työ- ja elinkeinoministeriö
Ahti Avikainen, työ- ja elinkeinoministeriö
Pirjo Juvonen-Posti, Työterveyslaitos
Virpi Kalliokuusi, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Ritva Liukonen, sosiaali- ja terveysministeriö
Nina Nevala, Työterveyslaitos
Sari Nissinen, Työterveyslaitos
Ritva Partinen, sosiaali- ja terveysministeriö
Sirpa Suhonen, sanastoprojektin terminologi, Sanastokeskus TSK
Jakelu:
eksote    
Ely-Keskus    
Ely-Keskus    
Ely-Keskus    
Ely-Keskus    
Ely-Keskus    
Ely-Keskus    
Ely-Keskus    
Ely-Keskus    
Ely-Keskus    
Ely-Keskus    
Ely-Keskus    
Ely-Keskus    
Ely-Keskus    
Ely-Keskus    
Ely-Keskus    
Ely-Keskus    
espoo    
essote    
hel    
Hel    
Hel    
Hel    
hyvinkaa    
hämeenlinna    
iisalmi    
Ilmarinen    
Joensuu    
Jyvaskyla    
kajaani    
Kela    
Kela    
Kela    
Kela    
Keva    
Kuntaliitto    
kuopio    
kymsote    
lahti    
lapinliitto    
lohja    
Mehilainen    
mänttä-vilppula    
pieksamaki    
pietarsaari    
pori    
porvoo    
rauma    
savonlinna    
seinajoki    
soite    
Soste    
Tampere    
Tampere    
tem    
tem    
Terveystalo    
Te-Toimisto    
Te-Toimisto    
Te-Toimisto    
Te-Toimisto    
Te-Toimisto    
Te-Toimisto    
Te-Toimisto    
Te-Toimisto    
Te-Toimisto    
Te-Toimisto    
Te-Toimisto    
Te-Toimisto    
Te-Toimisto    
Te-Toimisto    
Te-Toimisto    
Thl    
Tpy    
vaasa    
valkeakoski    
vantaa    
varkaus    
Varma.    
viitasaari    
Asiasanat

sanastotyö

sosiaalipalvelut

terveyspalvelut

työ- ja elinkeinopalvelut