Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta hallituksen esitykseksi laiksi tasa-arvolain muuttamisesta (palkka-avoimuuden lisääminen)

Begäran om utlåtande om utkastet till regeringens proposition med förslag till lag om ändring av jämställdhetslagen (främjande av lönetransparens)

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/11746/2020

Vastausaika on päättynyt: 3.6.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Inledning
Social- och hälsovårdsministeriet begär utlåtande om utkastet till en regeringens proposition som gäller att öka lönetransparensen genom en ändring av jämställdhetslagen. Ändringen hänför sig till verkställandet av den skrivning som ingår i mål 2 Finland ska bli ett ledande land i fråga om jämställdhet i den strategiska helheten 3.5 Ett Finland där förtroende och en jämlik arbetsmarknad råder i regeringsprogrammet för Sanna Marins regering. Skrivningen i regeringsprogrammet: ”Ogrundade löneskillnader och avlägsnande av lönediskriminering ska främjas genom lagstiftning som ökar öppenheten i fråga om löner och lönesättning. Det ska vidtas strängare åtgärder mot ogrundade löneskillnader mellan kvinnor och män. I jämställdhetslagen ska det tas in bestämmelser om utvidgade rättigheter och faktiska möjligheter för personal, personalrepresentanter och enskilda arbetstagare att öka lönemedvetenheten och ingripa effektivare i lönediskriminering”.
 
Bakgrund
Social- och hälsovårdsministeriet tillsatte en arbetsgrupp på trepartsbasis den 21 augusti 2020 med uppdrag att bereda de ändringar i jämställdhetslagen som utgår från målet om lönetransparens i regeringsprogrammet för statsminister Sanna Marins regering. Arbetsgruppens mandatperiod var 21.8.2020–31.8.2021 och arbetet gick ut på att bereda en regeringsproposition om förslaget. Arbetsgruppen utnyttjade bland annat en slutrapport av en trepartsarbetsgrupp som arbetade med lönetransparens år 2019 och dess bilaga om en nordisk jämförelse (social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2019:55) samt utredare Jukka Maarianvaaras utredning om lönetransparens (social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2018:41), jämställdhetsombudsmannens berättelse till riksdagen 2018 och Statistikcentralens undersökning om jämställdhetsplaner och lönekartläggningar på arbetsplatsen 2020 (social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2020:33).
 
Arbetsgruppen för ökad lönetransparens publicerade sin slutrapport den 15 november 2021 (social- och hälsovårdsministeriets rapporter och promemorior 2021:27). Arbetsgruppen nådde inte enighet. De skiljaktiga och kompletterande meningarna finns i en bilaga till rapporten.
 
Utkastet till regeringspropositionen, som ingår i arbetsgruppens slutrapport, har efter att rapporten publicerades reviderats utgående från den politiska behandlingen.
 

 
 
Målsättningar
Propositionen genomför regeringsprogrammet. Propositionens huvudsakliga syfte är att genom ökad lönetransparens i jämställdhetslagen förhindra lönediskriminering på grund av kön och främja förverkligandet av lika lön. Avsikten är att propositionen ska stärka personalens lönemedvetenhet och rättigheterna att få information om löner för  personalrepresentanter och sådana anställda som misstänker diskriminering.
 

 
Länkar:
Bilagor:
Tidtabell
Utlåtandena lämnas till social- och hälsovårdsministeriet senast den 3 juni 2022 genom att besvara denna begäran om utlåtande som har publicerats i tjänsten utlåtande.fi.
 
 
Svarsanvisningar för mottagare
Utlåtandet behöver inte sändas in separat per e-post eller post.

För att kunna lämna ett utlåtande måste man registrera sig och logga in i tjänsten utlåtande.fi. Närmare anvisningar om hur tjänsten används finns på webbplatsen utlåtande.fi under fliken Anvisningar > Bruksanvisningar. Stöd för att komma igång med tjänsten kan begäras per e-post: lausuntopalvelu.om@om.fi.

Om ni inte kan lämna ert utlåtande i tjänsten utlåtande.fi, är det också möjligt att skicka utlåtandet per e-post till adressen kirjaamo.stm@gov.fi.

Även andra än de instanser som nämns i sändlistan kan lämna utlåtande. Alla utlåtanden som lämnas in är offentliga och publiceras i tjänsten utlåtande.fi.
 
 
Beredare
Ytterligare information ges av Tanja Auvinen, direktör för jämställdhetsenheten tanja.auvinen@gov.fi.

 
Sändlista:
Akava ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
ETLA Elinkeinoelämän tutkimuslaitos    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Kirkon työmarkkinalaitos    
Kunta– ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Miesjärjestöjen keskusliitto ry    
Miessakit ry    
Naisjärjestöjen Keskusliitto - Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry    
Naisjärjestöt Yhteistyössä - Kvinnoorganisationer i Samarbete NYTKIS ry    
Naisjärjestöt Yhteistyössä-Kvinnoorganisationer I Samarbete Nytkis Ry    
Niklas Bruun Hanken Svenska Handelshögskolan/commercial law    
Oikeuskansleri    
Oikeusministeriö    
Outi Anttila Palkka-avoimuuslainsäädäntöä valmistellut työryhmä    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen yliopisto/yhteiskuntatieteellinen tiedekunta/sukupuolen tutkimus    
Tasa-arvoasiain neuvottelukunta TANE    
Tasa-arvovaltuutettu    
Tietosuojavaltuutettu    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry    
Turun yliopisto/oikeusvertailun ja yleisen oikeustieteen laitos    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työn ja talouden tutkimus LABORE    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT    
Valtion työmarkkinalaitos    
Valtionvarainministeriö    
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunta    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
Ålands landskapsregering    
Ämnesord

Tasa-arvo

laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta

palkkasyrjintä

palkkaerot

samapalkkaisuus

lag om jämställdhet mellan kvinnor och män

jämställdhet

lönediskriminering

löneskillnader

likalönsprincipen

palkka-avoimuus

lönetransparens