Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Lausuntopyyntö ehdotuksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi päästökauppalain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: TEM/379/03.01.01/2018

Vastausaika on päättynyt: 2.7.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Päästökauppa on Euroopan unionin, jäljempänä EU:n, ilmastopolitiikan keskeinen ohjauskeino. EU:n päästökauppajärjestelmä perustuu ajatukseen, että päästöjä vähennetään siellä, missä se on halvinta.

EU:n päästökauppajärjestelmä rakentuu päästökauppakausiin, joista kolmas ja nykyinen kattaa vuodet 2013—2020. Päästökauppajärjestelmästä säädetään päästökauppadirektiivillä. Neljäs päästökauppakausi kattaa vuodet 2021—2030, ja sillä pannaan toimeen Euroopan unionin vuoteen 2030 ulottuva päästövähennystavoite päästökauppasektorin osalta. Neljännen päästökauppakauden käytännöt sisällytettiin päästökauppadirektiiviin keväällä 2018 voimaan tulleella päästökauppadirektiivin muutoksella.

Päästökauppadirektiivin muutoksen toimeenpano edellyttää Suomen lainsäädännön muuttamista. Samassa yhteydessä on perusteltua kehittää muutenkin kansallista lainsäädäntöä.
Tavoitteet
Lailla säädettäisiin päästökauppadirektiivin ja sen muuttamisesta annetun direktiivin kansallisesta täytäntöönpanosta koskien erityisesti vuodet 2021–2030 kattavaa EU:n neljättä päästökauppakautta. Lakiin ehdotetut muutokset koskisivat erityisesti maksutta jaettavien päästöoikeuksien hakumenettelyä, vaadittavien tietojen toimittamista sekä päästöoikeuksien jakamista.
 
Esityksen mukaan myös yhdyskuntajätteen polttolaitokset sisällytettäisiin päästökaupan piiriin. Lisäksi lakiin sisältyisi valtioneuvostolle annettava valtuus päättää päästöoikeuksien käytöstä päästökaupan ulkopuolisen sektorin päästövähennystavoitteen saavuttamiseksi ja päästöoikeuksien vapaaehtoisesta mitätöimisestä.
 
Ehdotetulla lailla toteutettaisiin myös kansallisia parannuksia, siirrettäisiin maksutta jaettavien päästöoikeuksien myöntämiseen liittyvät viranomaistehtävät työ- ja elinkeinoministeriöltä Energiavirastolle sekä toteutettaisiin useita teknisiä parannuksia. 
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää toimittamaan mahdolliset lausunnot viimeistään 2 päivänä heinäkuuta 2018 Lausuntopalvelu.fi -järjestelmään.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa erityisasiantuntija Mikko Paloneva (puh. 029 504 7063)
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Kemianteollisuus ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Teknologiateollisuus ry    
Valtionvarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

päästökauppa