Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö määräyksen ”Kirjanpidon tilit ja tilikartta” luonnoksesta

Lausuntopyyntö määräyksen ”Kirjanpidon tilit ja tilikartta” luonnoksesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VK/64083/00.00.00.01/2022

Vastausaika on päättynyt: 30.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/1992) 42 b §:n 4 momentin (muutettu 600/1997) mukaan Valtiokonttori antaa tarkemmat määräykset valtion tilijärjestelmästä ja tililuetteloista.
Valtiokonttori on nyt valmistellut oheisen luonnoksen määräykseksi "Kirjanpidon tilit ja tilikartta". Tämän määräyksen on tarkoitus tulla voimaan 1.11.2022 ja korvata 1.1.2022 voimaan tullut määräys VK/121948/00.00.00.01/2021.

Määräys koskee valtion talousarviotalouden kirjanpitoyksiköitä sekä talousarvion ulkopuolella olevia valtion rahastoja
Tausta
Määräysluonnoksessa määrätään mm. 2023 aloittavien hyvinvointialueiden huomioimisesta valtion kirjanpidossa. Tämän lisäksi määrätään joistakin pienemmistä muutoksista liikekirjanpidon tilikarttaan.

Määräysluonnoksen alkuosassa (sivut 1-5) ei ole sisällöllisiä muutoksia. Määräyksellä muutettavat asiat on lueteltu määräyksen osiossa "Valtiokonttorin määräämät talousarviokirjanpidon tilit -luetteloon tehdyt muutokset" (sivut 6-9). Muutettavat asiat ja niiden perustelut on kuvattu tarkemmin perustelumuistiossa.
Tavoitteet
Kirjanpidon tilit ja tilikartta -määräyksellä ylläpidetään valtiolla käytössä olevaa lkp-tilikarttaa ja lkp-tilien lisäjaotteluita. 
Liitteet:
Aikataulu
Valtiokonttori pyytää kirjanpitoyksiköiltä ja talousarvion ulkopuolisilta valtion rahastoilta sekä valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskukselta lausunnon viimeistään perjantaina 30.9.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Liitteenä olevassa määräysluonnoksessa on lueteltu tilikarttaan suunnittelut muutokset. Tarkemmin muutokset ja perustelut muutoksille on esitetty liitteenä olevassa perustelumuistiossa.

Lausuntoa pyydetään hyvinvointialueisiin liittyviin muutoksiin:
  1. Hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyviin muutoksiin liikekirjanpidon tilikartassa (perustelumuistion luku 1.1., 1.2 ja 1.4.)
  2.  Hyvinvointialueiden aloittamiseen liittyvään suunnitelmaan seurantakohteen alue/kunta käyttämisessä hyvinvointialuekohtaisessa seurannassa (perustelumuistion luku 1.3)
sekä muihin tilikarttaan suunniteltuihin muutoksiin:
  1.  Muihin kuin hyvinvointialueiden aloittamiseen koskeviin muutoksiin liikekirjanpidon tilikartassa (perustelumuistion luku 2)
 
Huomioittehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia.

Lausunto tulee antaa lausuntopalvelun kautta (www.lausuntopalvelu.fi).

​Mikäli lausuttavaa ei ole, voi lausuja jättää lausunnon lähettämättä. 
Valmistelijat
Mahdollisia lausuntopyyntöön liittyviä kysymyksiä voi lähettää osoitteeseen laskentatoimi@valtiokonttori.fi
 
Jakelu:
Asumisen Rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Digi- ja väestötietovirasto    
Eduskunta    
Ely-Keskusten Ja Te-Toimistojen Kehittämis- Ja Hallintokeskus    
Energiavirasto    
Etelä-Suomen Aluehallintovirasto    
Geologian Tutkimuskeskus    
Hätäkeskuslaitos    
Ilmatieteen Laitos    
Innovaatiorahoituskeskus Business Finland    
Jaakko Eskola    
Juha Halonen    
Jukka Pyylampi    
Kansallisarkisto    
Kilpailu- Ja Kuluttajavirasto    
Liikenne- Ja Viestintäministeriö    
Liikennevirasto    
Lotta Sjöblom    
Luonnonvarakeskus    
Lääkealan Turvallisuus- Ja Kehittämiskeskus Fimea    
Maa- Ja Metsätalousministeriö    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Museovirasto    
Niko Ijäs    
Oikeusministeriö    
Oikeusrekisterikeskus    
Opetus- Ja Kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Patentti- Ja Rekisterihallitus    
Pelastusopisto    
Poliisihallitus    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rahoitusvakausvirasto    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Ruokavirasto    
Sebastian Seemer    
Sisäministeriö    
Sosiaali- Ja Terveysalan Lupa- Ja Valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- Ja Terveysministeriö    
Sosiaaliturva-Asioiden Muutoksenhakulautakunta Samu    
Statens Ämbetsverk På Åland    
Suojelupoliisi    
Suomen Akatemia    
Suomen Ympäristökeskus    
Suomenlinnan Hoitokunta    
Syyttäjälaitos    
Säteilyturvakeskus Stuk    
Tasavallan Presidentin Kanslia    
Terveyden Ja Hyvinvoinnin Laitos    
Tilastokeskus    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turvallisuus- Ja Kemikaalivirasto    
Työ- Ja Elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Ulkopoliittinen Instituutti    
Ulosottolaitos    
Valtiokonttori    
Valtion Taloudellinen Tutkimuskeskus    
Valtion Talous- Ja Henkilöstöhallinnon Palvelukeskus    
Valtion Tieto- Ja Viestintätekniikkakeskus Valtori    
Valtioneuvoston Kanslia    
Valtiontalouden Tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Viestintävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

hyvinvointialueet

Valtion liikekirjanpidon tilikartta

Valtion taloushallinto