Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21541/2020

Vastausaika on päättynyt: 2.11.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi.
Tausta
Vienti- ja alusluottojen rahoitusvaltuuksia ja tähän liittyviä korontasausvaltuuksia on korotettu viime vuosina useaan kertaan ja valtuudet ovat kasvaneet merkittävästi erityisesti 1.1.2017 ja 1.1.2020 voimaan tulleissa lainsäädäntömuutoksissa. Korotuksen taustalla on ollut pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelma, jonka Elinvoimainen Suomi -kohdassa on todettu yhdeksi painopisteeksi valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n valtuuksien riittävyyden varmistaminen kuitenkin huomioon ottaen riskien hallinnan tarpeet. Viimeksi mainittuun kohtaan liittyen valtuuksien korotuksen yhteydessä on kiinnitetty myös huomiota vienninrahoitusvastuiden kasvamiseen sekä valtion takuutoimintaan liittyviin riskeihin, kun vientiluotoille on valtion erityisrahoitusyhtiön Finnvera Oyj:n myöntämä vientitakuu.

Yhdeksi edellä mainituksi riskienhallinnalliseksi keinoksi on nähty se, että rahoitusvalvonnan laissa säädetty aineellinen sisältö täsmennetään, ja valvontavastuu siirrettäisiin työ- ja elinkeinoministeriöltä Finanssivalvonnalle. 
 
Tavoitteet
Valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:hin kohdistuvan rahoitusvalvonnan nykyinen aineellinen sisältö kirjataan lakiin ja ehdotetaan, että valvonnan sisältöä kehitetään työ- ja elinkeinoministeriön antamilla valvonnan sisältöä koskevilla määräyksillä yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa. Valvonnassa tulee ottaa huomioon valtion erityistehtäväyhtiö Finnvera Oyj:n toiminnan luonne markkinapuutteen paikkaajana ja vastasyklisenä toimijana ja se, ettei yhtiöön siten sovelleta luottolaitoslakia. Markkinapuutealueella toimivan valtion erityisrahoitusyhtiö Finnvera Oyj:n rahoitusvalvonta siirretään Finanssivalvonnan vastuulle.
Linkit

https://hankeikkuna.vnv.fi/app#/lainsaadanto/56995/hetiedot - Linkki säädösvalmisteluhankkeen verkkosivuille

Liitteet:

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi-Lausunnolle.pdf - Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi

Utkast huvudsakliga innehåll + lagförslag.pdf - Utkast huvudsakliga innehåll + lagförslag

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 2.11.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om(a)om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat: 
Timo-Jaakko Uotila, TEM, sähköposti: etunimi.sukuniemi(a)gov.fi 
Tiina Ingman, TEM, sähköposti: etunimi.sukunimi(a)gov.fi
Jakelu:
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Finanssiala ry    
Finanssivalvonta    
Finnvera Oyj    
Oikeusministeriö    
Suomen Yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiontalouden tarkastusvirasto    
Valtiovarainministeriö