Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö: ehdotus ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä

Lausuntopyyntö: ehdotus ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/14758/2021

Vastausaika on päättynyt: 27.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä ja sen perusteluista sekä arvioinnin tueksi valmistellusta vähähiilisyyden arvioinnin menetelmäohjeesta.

Ympäristöministeriö on valmistellut rakennusten elinkaaren vähähiilisyyden arvioinnin säädösohjausta vuodesta 2016 lähtien, jolloin aloitettiin vähähiilisen rakentamisen tiekartan kehittäminen. Lisätietoa rakentamisen vähähiilisyyden tiekartasta saatavilla osoitteesta https://ym.fi/vahahiilisen-rakentamisen-tiekartta.

Tämä lausuntopyyntö koskee ehdotusta ympäristöministeriön asetukseksi rakennuksen ilmastoselvityksestä. Asetuksessa säädettäisiin tarkemmin uutta rakennusta tai rakentamislupaa edellyttävää laajamittaisesti korjattavaa rakennusta koskevan ilmastoselvityksen laatimisesta ja sisällöstä. Lisäksi asetuksessa säädettäisiin Suomen oloihin kehitetystä rakennuksen vähähiilisyyden arviointimenetelmästä, jota olisi käytettävä rakennuksen ilmastoselvityksessä raportoitavien hiilijalanjäljen ja hiilikädenjäljen laskennassa.

Rakennuksen vähähiilisyys on tarkoitus viedä vaikuttavalla tavalla lainsäädäntöön MRL -kokonaisuudistuksen yhteydessä, jolloin myös tämän asetusehdotuksen kannalta välttämätön perussäännös ””olennainen tekninen vaatimus rakennuksen vähähiilisyydelle” asetuksenantovaltuuksineen on tarkoitus esittää lisättäväksi lakiin. Kyseinen ehdotus tulee lausunnoille myöhemmin.
Tausta
Vuonna 2019 ympäristöministeriö julkaisi päivitetyn luonnoksen rakennusten vähähiilisyyden arviointiin. Se pohjautui vuonna 2018 julkaistun ensimmäisen arviointimenetelmän lausuntokierroksen palautteeseen sekä menetelmän koekäytön, Level(s)-testauksen ja pohjoismaisen yhteistyön tuomiin kokemuksiin. Tätä päivitettyä arviointimenetelmää testattiin vuosina 2019–2020 yli 40 rakennushankkeessa. Koekäyttövaihe päättyi lausuntokierrokseen vuonna 2020. Tämä työ ja kerrytetyt kokemuksen ovat lausunnoille saatetun asetusluonnoksen pohjana. Lisäksi arviointimenetelmän ja kansallisen päästötietokannan kehityksessä on otettu huomioon standardien ohella pohjoismaisten ministerien asettama tavoite arviointimenetelmien yhteensovittamisesta. Pohjoismaat ovatkin aktiivisesti tavoitelleet harmonisointia rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmissä.
Tavoitteet
Vähähiilisen rakentamisen tiekarttaa toteutetaan hallitusohjelman mukaisesti. Tavoitteena on mahdollistaa uuden rakennuksen hiilijalanjäljen raja-arvojen asettaminen 2025 mennessä. Tässä asetusehdotuksessa esitettävät säännöksen koskien rakennuksen ilmastoselvitystä ja vähähiilisyyden arviointia ovat keskeinen osa tulevaisuuden rakennuksen vähähiilisyyden säädösohjausta. Niitä koskevalla sääntelyllä edistettäisiin siirtymistä vähähiiliseen rakentamiseen, sillä on vaikea vähentää sellaista, jota ei voi mitata tai esittää ilmastovaikutuksia, jollei siihen ole olemassa menettelyä. Arviointi pohjautuu eurooppalaisiin EN-standardeihin. Menetelmää on kehitetty laajassa yhteistyössä toimialan, tutkijoiden, muiden pohjoismaiden sekä Euroopan komission teknisten asiantuntijoiden kanssa.

Pyrkimyksenä Suomessa on tehdä arvioinnista sujuva osa normaalia rakennussuunnittelua sekä mahdollistaa tietomallipohjaisen suunnittelun tuoma arvioinnin sujuvuus.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan ympäristöministeriölle viimeistään perjantaina 27.8.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi lausunnossa pyydetään noudattamaan esitysluonnoksen otsikointia ja jäsentelyä.

Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta: lausunto.om@om.fi.
 
Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Vähähiilisyyden arvioinnin menetelmäohjeen ruotsinkielinen versio toimitetaan lausuntopalveluun käännöksen valmistuttua. Ruotsinkielisen version viivästyminen on otettu huomioon lausuntoajan pituudessa.
 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat erityisasiantuntija Matti Kuittinen, 050 594 7990, erityisasiantuntija Ari Ilomäki 050 597 8379 ja hallitussihteeri Mikko Koskela 050 386 8735, etunimi.sukunimi@ym.fi.
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
Arcada ammattikorkeakoulu    
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asumisterveysliitto ASTE ry    
Betoniteollisuus ry    
BIOS-tutkimusyksikkö    
Centria-ammattikorkeakoulu    
Destia Oy    
Energiavirasto    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Eurofins expert services    
Finnfoam Oy    
Green Building Council Finland    
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu    
Hanken Svenska handelshögskolan    
Helsingin kaupungin ympäristökeskus    
Helsingin yliopisto    
Hirsitaloteollisuus ry    
Hämeen ammattikorkeakoulu    
Ilmastopaneeli    
Infra ry    
Itä-Suomen yliopisto    
Juha Luhanka    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu JAMK    
Jyväskylän yliopisto    
Järvenpään kaupunki    
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK    
Kajaanin ammattikorkeakoulu    
Kangasalan kunta    
Karelia-ammattikorkeakoulu    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kirkkohallitus    
KL-Kuntahankinnat Oy    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry KOVA)    
Kuntarahoitus Oyj    
Kuopion kaupunki    
LAB-ammattikorkeakoulu    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan kaupunki    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Luonto-Liitto    
LUT-yliopisto    
Maapörssi Oy    
Metropolia ammattikorkeakoulu    
Motiva Oy    
Muoviteollisuus ry    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
NCC Oy    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Pientaloteollisuus ry    
Pohjoismainen investointipankki NIB    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat, pääesikunta    
Puutuoteteollisuus ry    
Rakennusinsinöörit- ja arkkitehdit RIA    
Rakennusliitto ry    
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustietosäätiö RTS    
Rakennustuoteteollisuus RTT ry    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
RAKLI ry    
Ramboll Finland Oy    
Saint-Gobain Oy    
Satakunnan ammattikorkeakoulu SAMK    
Savonia ammattikorkeakoulu    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu SeAMK    
Senaatti-kiinteistöt    
Setlementtiasunnot Oy    
Sisäministeriö    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen isännöintiliitto ry    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Kiertovoima ry    
Suomen kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto    
Suomen LVI-yhdistysten liitto SuLVI    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry    
Suomen Tiiliteollisuusliitto ry    
Suomen ympäristökeskus SYKE    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Talonrakennusteollisuus ry    
Tampereen teknillinen yliopisto TTY Rakennustekniikan laitos    
Tampereen teknillinen yliopisto TTY Rakennustekniikan laitos    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teräsrakenneyhdistys    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun yliopisto    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työtehoseura TTS    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
YIT    
Yliopistokiinteistöt    
Ylva Palvelut Oy    
Ympäristömerkintä    
Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP    
Yrkeshögskolan Novia    
Åbo Akademi    
Ålands landskapsregering    
Asiasanat

rakennukset

vähähiilisyys