Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Kansallinen turvallisuus alueiden käytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa

Kansallinen turvallisuus alueiden käytössä ja kiinteän omaisuuden siirroissa

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3544/2018

Vastausaika on päättynyt: 17.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Valtioneuvoston kanslia asetti 1.6.2017 työryhmän laatimaan ehdotukset säädösmuutoksista, joita valtion kokonaisturvallisuuden parantaminen kiinteän omaisuuden siirroissa edellyttää. 

Työryhmä ehdottaa, että maankäyttö- ja rakennuslakiin otetaan säännös kansallisesta turvallisuudesta alueidenkäytössä. Laki omaisuuden lunastuksesta puolustustarkoituksiin tulisi lisäksi kumota ja säätää uusi soveltamisalaltaan kattavampi laki kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien lunastuksesta kansallisen turvallisuuden varmistamiseksi. Lisäksi ehdotetaan valtiolle etuosto-oikeutta sellaisessa kiinteistön kaupassa, jossa kiinteistön hankkiminen valtiolle olisi tarpeen maanpuolustuksen, rajavalvonnan tai rajaturvallisuuden varmistamiseksi taikka Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen takia.

Tilannekuvan parantamiseksi olisi tarpeen valvoa nykyistä laajemmin ulkomaalaisten kiinteistönhankintoja maanpuolustuksen, rajavalvonnan, rajaturvallisuuden, Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnan ja turvaamisen sekä huoltovarmuuden kannalta merkittävillä alueilla. Muualla kuin Euroopan unionissa tai Euroopan talousalueella kotipaikkaansa pitävän yhteisön ja muun kuin Euroopan unionin kansalaisen tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion kansalaisen tulisi hakea lupa kiinteistön hankkimiseksi näillä alueilla.

Työryhmä on arvioinut myös muita keinoja kiinteistön omistuksen muutoksiin liittyvän tilannekuvan parantamiseksi. Se ei ehdota tilannekuvatoiminnan erillistä organisointia tai sen keskittämistä. Viranomaisten välinen yhteistyö ja sen kehittäminen ovat keskeisessä asemassa asianmukaisen ja ajantasaisen tilannekuvan ylläpitämisessä.

Työryhmä katsoo, että jatkovalmistelun yhteydessä tulisi harkita myös valtion kiinteistöstrategian sekä oikeudesta luovuttaa valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain tarkistamista. Työryhmän käsityksen mukaan kansallinen turvallisuus voitaisiin sisällyttää valtion kiinteistöstrategiaan ja lainsäädäntöön huomioon otettavaksi kriteeriksi harkittaessa valtion omaisuuden luokittelua strategiseen tai ei-strategiseen omaisuuteen tai valtion kiinteistövarallisuuden luovuttamisen edellytyksiä.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto työryhmän mietinnöstä pyydetään toimittamaan puolustusministeriölle viimeistään perjantaina 17.8.2018.
Vastausohjeet vastaanottajille
Puolustusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmän mietinnöstä. Myös muut kuin alla Jakelu -kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi puolustusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin.

Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat ympäristöneuvos Matias Warsta p. 0295 140 450 ja hallitussihteeri Perttu Wasenius p. 0295 140 603 (etunimi.sukunimi@defmin.fi).
Jakelu:
eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia    
Huoltovarmuuskeskus    
keskusrikospoliisi    
Keskustan eduskuntaryhmä    
Kokoomuksen eduskuntaryhmä    
Korkein hallinto-oikeus    
Korkein oikeus    
Kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä    
kuntaliitto    
liikenne- ja viestintäministeriö    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Metsähallitus    
MTK    
oikeuskanslerinvirasto    
oikeusministeriö    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Perussuomalaisten eduskuntaryhmä    
PLM konserniohjausyksikkö    
PLM puolustuspoliittinen osasto    
PLM resurssipoliittinen osasto    
PLM talousyksikkö    
PLM turvallisuusyksikkö    
poliisihallitus    
professori Juha Lavapuro    
professori Martin Scheinin    
professori Mikael Hidén    
professori Olli Mäenpää    
professori Tuomas Ojanen    
pääesikunta    
Rajavartiolaitoksen esikunta    
Ruotsalainen eduskuntaryhmä    
Senaatti-kiinteistöt    
Sininen eduskuntaryhmä    
sisäministeriö    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä    
suojelupoliisi    
Suomen Asianajajaliitto    
tasavallan presidentin kanslia    
Tulli    
työ- ja elinkeinoministeriö    
ulkoministeriö    
valtioneuvoston kanslia    
valtiovarainministeriö    
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä    
Vihreä eduskuntaryhmä    
Yhdenvertaisuusvaltuutettu    
ympäristöministeriö