Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö jakelutuen vaihtoehtoja koskevasta liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistiosta

Lausuntopyyntö jakelutuen vaihtoehtoja koskevasta liikenne- ja viestintäministeriön arviomuistiosta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/21366/2020-LVM-48

Vastausaika on päättynyt: 6.5.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja lehtien jakelutukea ja sen toteutusvaihtoehtoja koskevasta arviomuistiosta.  Arviomuistion tarkoituksena on esitellä erilaisia vaihtoehtoja jakelutukea koskevan kilpailutuksen yksityiskohdista sekä pyytää sidosryhmiltä näkemyksiä kilpailutuksen toteutusmallista. 

Jakelutukea valmistellaan samanaikaisesti postilain muutosta koskevan hallituksen esityksen kanssa. Postilain muutoksessa yleispalveluvelvoitetta on tarkoitus keventää kolmeen päivään. Tällöin lehtien jakelu varhaisjakeluverkon ulkopuolella tulee varmistaa valtion toteuttamalla kilpailutuksella.

Tukea myönnettäisiin niille alueille, joissa ei ole kaupallisin ehdoin toteutettua sanomalehtien varhaisjakeluverkkoa. 
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen hallitusohjelmassa on asetettu tavoite monipuolisen, moniäänisen ja luotettavan tiedon sekä postipalvelujen oikeudenmukaisen saatavuuden varmistamisesta. Hallitusohjelman mukaan hallitus selvittää kokonaisvaltaisesti vaihtoehtoja postin ja sanomalehtien jakelun turvaamiseksi koko maassa.
 
Valtioneuvoston kanslia asetti 14.1.2020 ministeriöiden välisen työryhmän arvioimaan posti- ja jakelumarkkinan nykytilannetta ja tulevaisuuden näkymiä ja muutostarpeita mm. postilainsäädäntöön. Työryhmä koostui valtioneuvoston kanslian, liikenne- ja viestintäministeriön, sisäministeriön, oikeusministeriön, valtiovarainministeriön sekä sosiaali- ja terveysministeriön valtiosihteereistä. Työryhmän tavoitteena oli tuottaa taustaa ja ohjeistusta lain valmistelun ja yleispalvelun järjestämiseksi sekä valmistella postilain tarkastelun yhteydessä kannanotto muuttuvaan markkinaan sopeutumisessa. Työryhmän tehtävänä oli hallitusohjelman mukaisesti selvittää kokonaisvaltaisesti vaihtoehtoja postin ja sanomalehtien jakelun turvaamiseksi koko maassa moniäänisen tiedonvälityksen varmistamiseksi sekä turvaamaan postinjakelun harvaan asutuilla alueilla sekä saaristossa saaristolain mukaisesti.
 
Työryhmä ehdotti postitoiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi siirtymistä kolmipäiväiseen postinjakeluun koko maassa. Tämän lisäksi työryhmä ehdotti samanaikaisesti toteutettavaa tiedonvälitystukea sanomalehtien jakamiselle, jonka tarkoituksena on varmistaa sanomalehtien jakelun jatkuminen myös harvaan asutuilla alueilla, joilla ei ole varhaisjakeluverkkoa. Taustalla on ollut ajatus siitä, että peruspostin kolmipäiväiseen jakeluun ei haluta siirtyä, mikäli sanomalehtien viisipäiväistä jakelua ei voida samalla turvata koko maassa. Sanomalehdet eivät kuulu yleispalveluvelvoitteeseen, vaan niiden jakelu tapahtuu tällä hetkellä kustantamoiden ja jakelijoiden välisin markkinaehtoisin sopimuksin.
 
Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee jakelutukea. Lehtien jakelutuki on tarkoitus kohdentaa alueille, joilla ei ole kaupallisin perustein toimivaa varhaisjakeluverkkoa. Tuki toteutettaisiin valtiosihteerityöryhmän raportissa esitetyllä tavalla kilpailutuksena.
Tavoitteet
Hankkeen tavoitteena on varmistaa viisipäiväinen lehtijakelu joka puolella Suomea, myös postin yleispalveluvelvoitteen muuttuessa mahdollisesti kolmepäiväiseksi. Jakelutuella pyritään osaltaan varmistamaan kansalaisten tiedonsaanti ja sananvapauden toteutuminen myös varhaisjakeluverkon ulkopuolisilla alueilla. 
Linkit

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM060:00/2020 - Postilain muutos ja jakelutuki hankeikkunassa

Liitteet:

Arviomuistio_jakelutuen_alustavia_vaihtoehtoja.pdf - Arviomuistio jakeluntuen vaihtoehdoista

Aikataulu
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää jakelulistassa mainituilta tahoilta lausuntoja jakelutuen vaihtoehtoja esittelevästä muistiosta. Lausuntoja pyydetään 6.5.2021 mennessä. Lausunnon voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut toimijat. Annetut lausunnot ovat julkisia. 

Liikenne- ja viestintäministeriö järjestää jakelutuesta myös keskustelu- ja kuulemistilaisuuden 28.4.2021. Kilpailutuksen valmistelua tehdään samanaikaisesti postilain muuttamista koskevan hallituksen esityksen valmistelun kanssa. 


 
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi-sivustolla julkaistuun lausuntopyyntöön 6.5.2021 mennessä. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Lausuntopyyntö on jaettu osiin liitteenä olevan muistion rakenteen mukaisesti. Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää erityisesti huomiomaan lausunnoissa vaikutukset, joita eri malleista voisi eri toimijoille tai jakelumarkkinoille aiheutua.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n -sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Jos lausunnon toimittaminen lausuntopalvelu.fi-sivuston kautta ei onnistu, lausunnon voi toimittaa myös liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@lvm.fi
 
 
Valmistelijat
Viestintäneuvos Emil Asp 
Ylitarkastaja Eero Salojärvi 

Yksikön johtaja Sini Wirén

etunimi.sukunimi@lvm.fi 
Jakelu:
Aikakausmedia    
A-Lehdet    
Alma Media    
Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML ry    
Asiakkuusmarkkinointiliitto ASML ry    
Bring    
DHL Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
FedEx Finland    
FiCom ry    
GLS    
HSS Media    
HSS Media    
Huoltovarmuuskeskus    
Ilves Jakelu Oy    
Jakelusepät    
Jakeluyhtiö Suomi Oy    
Kaakon viestintä Oy    
Kaleva Media    
Kansaneläkelaitos    
Kaupan liitto    
Kaupan liitto    
Keskisuomalainen    
Keskuskauppakamari    
Keskuskauppakamari    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KPK Yhtiöt Oyj (KP Jakelu & Kokkolan jakelu)    
Kuntaliitto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Loimaan lehti    
Lounais-Suomen Tietojakelu Oy    
Loviisan Sanomat    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK ry    
Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö (MANE)    
Maaseutupolitiikan neuvoston sihteeristö (MANE)    
Marva Media    
Matkahuolto    
Medialiitto    
Mediatalo Esa    
Otava Media    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Palvelualojen työnantajat PALTA ry    
Pirmediat (Pirkanmaa)    
Pirmediat (Pirkanmaa)    
PISA Jakelu Oy    
PKS Jakelu Oy    
Posten Åland Ab    
Posten Åland Ab    
Posti- ja logistiikka-alan unioni PAU ry    
Posti Oyj    
Posti Oyj    
Posti Oyj    
Posti Oyj    
Posti Oyj    
PostNord    
PPP Finland    
PPP Finland    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Saaristoasiain neuvottelukunta    
Salon Seudun Sanomat Oy    
Sanoma Media Finland    
Sanoma Media Finland    
Sanomalehtien Liitto ry    
Schenker Oy    
SLP Jakelu Oy    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen Journalistiliitto    
Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen kuluttajaliitto ry    
Suomen kylätoiminta ry    
Suomen Paikallismediat SPM Oy    
Suomen Suoramainonta Oy    
Suomen Suoramainonta Oy    
Suomen Suoramainonta Oy    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
Tietosuojavaltuutettu    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
TS-Yhtymä Oy    
Tulli    
Vapaa-ajan asukkaiden liitto    
Varsinais-Suomen Tietojakelu Oy    
Viestilehdet    
Viestilehdet    
Asiasanat

valtiontuki

sanomalehdistö

Posti

sananvapaus

jakelu

jakelumarkkinat