Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitysluonnos henkilöstön aseman turvaamisesta yhtiöiden rajat ylittävässä sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa

Hallituksen esitysluonnos henkilöstön aseman turvaamisesta yhtiöiden rajat ylittävässä sulautumisessa, jakautumisessa tai kotipaikan siirrossa

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/973/2022

Vastausaika on päättynyt: 16.8.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoja liitteenä olevasta hallituksen esitysluonnoksesta.

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi henkilöstöedustuksesta eurooppayhtiössä (SE) ja eurooppaosuuskunnassa (SCE) sekä rajat ylittävässä yhtiöiden sulautumisessa tai jakautumisessa annettua lakia. Lisäksi ehdotetaan muutoksia työsopimuslakiin, yhteistoimintalakiin, yhteistoiminta-asiamiehestä annettuun lakiin sekä yhteistoiminnasta suomalaisissa ja yhteisönlaajuisissa yritysryhmissä annettuun lakiin.

Esityksellä pyritään turvaamaan henkilöstön asemaa, täydentämään henkilöstön kuulemista ja sille tiedottamista suunnitelluista muutoksista sekä sääntöjä henkilöstön osallistumisen järjestämisestä yhtiöiden rajat ylittävän sulautumisen, jakautumisen ja kotipaikan siirron seurauksena Suomeen rekisteröitävän yhtiön tai yhtiöiden hallinnossa.
Tausta

Esitysluonnos on valmisteltu kolmikantaisessa työryhmässä, jossa ovat edustettuina työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry, STTK ry, Akava ry, Elinkeinoelämän keskusliitto EK sekä Suomen Yrittäjät SY. 
Tavoitteet
Tavoitteena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2019/2121 direktiivin (EU) 2017/1132 muuttamisesta rajatylittävien yhtiömuodon muutosten, sulautumisten ja jakautumisten osalta.
Linkit

https://tem.fi/hanke?tunnus=TEM018:00/2022 - TEM018:00/2022- TEM:n hankesivu

Liitteet:

HE_luonnos rajatylittävät 5.7.2022.pdf - Hallituksen esitysluonnos

RP-utkast gränsöverskridande 5.7.2022.pdf - Propositionens huvudsakliga innehåll och paragrafer

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään tiistaina 16.8.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet.

Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut.

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antavat:

hallitusneuvos Liisa Heinonen, p. 029 506 4131, (poissa 18.7.-12.8.2022) 
erityisasiantuntija Katariina Tirri, p. 029 504 7180, 8.8.2022 lähtien

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Akava    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Oikeusministeriö    
STTK    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö    
Suomen Yrittäjät    
Suomen Yrittäjät    
Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto    
Asiasanat

työelämä

osakeyhtiö

yhteistoiminta

yritysjärjestelyt

sulautuminen

jakautuminen

kotipaikan siirto