Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Jäädyttämis- ja konfiskaatioasetusta (EU 2018/1805) täydentävä lainsäädäntö

Jäädyttämis- ja konfiskaatioasetusta (EU 2018/1805) täydentävä lainsäädäntö

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/5119/2019

Vastausaika on päättynyt: 13.9.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2018/1805 jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta annettiin 14 päivänä marraskuuta 2018 . Asetuksen 41 artiklan mukaan sitä sovelletaan 19 päivästä joulukuuta 2020.

Rikosprosessuaalisen yhteistyön alalla on jo nykyään voimassa puitepäätökset vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin. Puitepäätös omaisuuden tai todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa (2003/577/YOS, jäädyttämispuitepäätös) mahdollistaa osaltaan yhdessä jäsenvaltiossa tehdyn jäädyttämispäätöksen täytäntöönpanon siinä toisessa jäsenvaltiossa, jossa jäädytettävää omaisuutta on. Puitepäätös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin (2006/783/YOS, konfiskaatiopuitepäätös) puolestaan koskee yhdessä jäsenvaltiossa annetun konfiskaatiotuomion lähettämistä pantavaksi täytäntöön toisessa jäsenvaltiossa, jossa menettämisseuraamuksen kohteena olevaa omaisuutta on.

Asetuksella korvataan 19 päivästä joulukuuta 2020 mainitut puitepäätökset niiden jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä, joita asetus sitoo. Jäädyttämistä koskevien päätösten osalta asetus kuitenkin koskee vain jäädyttämistä myöhemmin tuomittavan menettämisseuraamuksen täytäntöönpanoa varten. Todistusaineiston jäädyttämistä puolestaan koskee jo aikaisemmin hyväksytty direktiivi eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (2014/41/EU).

Esityksessä ehdotetaan täydentävää lainsäädäntöä, jota asetus edellyttää.

Tavoitteet

Esityksessä ehdotetulla lainsäädännöllä on tarkoitus täydentää asetuksen säännöksiä siltä osin kuin se on välttämätöntä. Tavoitteena on, että jäsenvaltioiden välinen rikosoikeudellinen yhteistyö asetuksen alalla tehostuisi entisestään. Lisäksi erityisenä tavoitteena on, että rikoksen asianomistajan asema turvattaisiin asetuksen mahdollistamalla tavalla mahdollisimman hyvin.

Esityksessä ehdotetaan sanotun johdosta ensinnäkin säädettäväksi laki asetusta täydentäväksi lainsäädännöksi. Asetusta täydentävänä laki ei muodostaisi itsenäistä ja kattavaa sääntelykokonaisuutta, vaan sitä sovellettaisiin rinnakkain asetuksen kanssa. Rikoksen asianomistajan aseman turvaamista koskevan asetuksen sääntelyn kannalta on pidetty lisäksi perusteltuna ehdottaa rikoslain 10 luvun 2 §:n 7 momentin sääntelyä muutettavaksi siten, että asianomistajan vahingonkorvaus tai edunpalautus perustuisi oikeudenkäynnissä ensin tehtävään menetetyksi tuomitsemista koskevaan päätökseen ja olisi siksi riidattomasti asetuksen mukainen. Esityksessä ehdotetaan myös asetuksesta johtuvia muutoksia omaisuuden ja todistusaineiston jäädyttämistä koskevien päätösten täytäntöönpanosta Euroopan unionissa annettuun lakiin ja vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta menetetyksi tuomitsemista koskeviin päätöksiin tehdyn puitepäätöksen lainsäädännön alaan kuuluvien säännösten kansallisesta täytäntöönpanosta ja puitepäätöksen soveltamisesta annettuun lakiin. Viimeksi mainitut muutokset johtuvat siitä, että asetuksella edellä todetun mukaisesti korvataan mainituissa laeissa tarkoitetut puitepäätökset niiden jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä, joita asetus sitoo.

Linkit

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161721 - Linkistä luonnokseen hallituksen esitykseksi

Liitteet:

OM_2019_34_Jaadyttamista_ja_menetetyksi_tuomitsemista_NETTI.pdf - Liitteenä luonnos hallituksen esitykseksi

Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan oikeusministeriölle viimeistään 13.9.2019.
Vastausohjeet vastaanottajille
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta täydentävää lainsäädäntöä koskevaksi hallituksen esitykseksi koskien asetusta jäädyttämistä ja menetetyksi tuomitsemista koskevien päätösten vastavuoroisesta tunnustamisesta. Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta
Ohjeet > Käyttöohjeet. Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa lainsäädäntöneuvos Lauri Rautio, 02951 50380 tai lauri.rautio@om.fi.

Lisätietoja lausuntopalvelu.fi:n käytöstä voi pyytää palvelun ylläpidosta osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
Jakelu:
Auktorisoidut lakimiehet ry    
Eduskunnan oikeusasiamies    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin syyttäjänvirasto    
Helsingin yliopisto / professorit Dan Frände ja Juha Raitio    
Julkiset Oikeusavustajat ry    
Keskusrikospoliisi    
Korkein oikeus (varataan tilaisuus antaa lausunto)    
Oikeusrekisterikeskus    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Poliisihallitus    
Rajavartiolaitos    
Sisäministeriö    
Suomen asianajajaliitto    
Suomen lakimiesliitto    
Suomen syyttäjäyhdistys ry    
Suomen Syyttäjäyhdistys ry    
Tulli    
Turun hovioikeus    
Ulkoministeriö    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Valtakunnanvoudinvirasto    
Valtioneuvoston oikeuskansleri    
Valtiovarainministeriö    
Verohallinto    
Asiasanat

oikeudellinen yhteistyö rikosasioissa

rikosoikeus

konfiskaatio

jäädyttäminen