Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavan tehoreservilain muuttamisesta

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavan tehoreservilain muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6429/2019

Vastausaika on päättynyt: 8.3.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki sähköntuotannon ja -kulutuksen välistä tasapainoa varmistavan tehoreservilain muuttamisesta. Laki saatettaisiin vastaamaan sisällöltään EU:n sähkömarkkina-asetuksen (2019/943) vaatimuksia resurssien riittävyyden arvioinnin sekä kapasiteettimekanismien käyttöönoton osalta. 

Tehoreservin tarve ja määrä arvioitaisiin jatkossa kahden vuoden välein ja arviointi pohjautuisi sähkömarkkina-asetuksen mukaiseen eurooppalaista resurssien riittävyysarviointia täydentävään kansalliseen arvioon. Tehoreservin määrän määrityksen pohjana olisi valtioneuvoston päätöksellä määritetty toimitusvarmuuden taso, joka perustuisi Energiaviraston antamaan suositukseen. 

Tehoreservin osallistuminen laajentuisi koskemaan voimalaitosten ja kulutusjoustoon kykenevien kohteiden tai niiden yhdistelmien lisäksi myös lain tekniset vaatimukset täyttävät sähkövarastot sekä tuotannon ja varastoinnin aggregoinnin. Jatkossa Ahvenanmaalla ja Virossa, Ruotsissa tai Norjassa sijaitsevat yksiköt voisivat ottaa osaa tehoreservin kilpailutukseen, jos Energiavirasto arvio rajat ylittävän osallistumisen teknisesti mahdolliseksi. Tehoreserviin osallistumisen tekniseksi vaatimukseksi asetetaan lisäksi sähkömarkkina-asetuksen mukaiset päästörajat.

Tausta
Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/943 sähkömarkkina-asetus sisältää uuden eurooppalaisen menettelyn resurssien riittävyyden arvioimiseksi. Lisäksi sähkömarkkina-asetuksessa säädetään kapasiteettimekanismeihin ja siten myös tehoreserviin kohdistuvista vaatimuksista. 
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on taata edellytykset tehoreservin ylläpidolle myös jatkossa kehittämällä tehoreservijärjestelmää vastaamaan strategisia reservejä koskevia uusia EU-vaatimuksia. Tehoreservijärjestelmän tavoitteena olisi jatkossakin riittävän sähkön toimitusvarmuuden tason ja resurssien riittävyyden varmistaminen talvikauden huippukulutuksen aikana.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 8.3.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnonantajia pyydetään ottamaan lausunnoissaan kantaa ehdotettuihin muutoksiin. Erityisesti lausunnonantajia pyydetään ottamaan kantaa siihen, millaisia vaikutuksia esityksessä ehdotetulla tehoreservin vuosittaisella hankinnalla olisi verrattuna siihen, jos hankinta tulisi tehdä joka toinen vuosi. 

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Myös muut kuin lausuntopyynnön vastaanottajat voivat antaa lausuntonsa hallituksen esityksen luonnoksesta.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausunto.om@om.fi.

Mikäli et halua rekisteröityä palveluun, lausunnon voi lähettää myös sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon (kirjaamo@tem.fi). Lausunnoissa pyydetään käyttämään viitteenä diaarinumeroa VN/6429/2019.

Huomaattehan, että kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan hankeikkunassa.
 
Valmistelijat
Ylitarkastaja Tatu Pahkala, tatu.pahkala@tem.fi, puh. 0295064217 
Erityisasiantuntija Kanerva Sunila, kanerva.sunila@tem.fi, puh. 0295047138 (15.2.2021 alkaen)
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallitus    
Bioenergia ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Energiateollisuus ry    
Energiavirasto    
Fingrid Oyj    
Huoltovarmuuskeskus    
Kemianteollisuus ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kuluttajaliitto ry    
Metsäteollisuus ry    
Oikeusministeriö    
Paikallisvoima ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen Lähienergialiitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Sähkönkäyttäjät ry    
Suomen Tuulivoimayhdistys ry    
Suomen yrittäjät ry    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiovarainministeriö    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

tehoreservi, sähkömarkkinat, toimitusvarmuus