Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Suomen digitaalinen kompassi, 2. luonnos

Suomen digitaalinen kompassi, 2. luonnos

Lausuntopyynnön diaarinumero: Asia VN/25733/2021

Vastausaika on päättynyt: 16.9.2022

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Digitalisaation ja datatalouden murroksessa menestymiseksi ja kansallisen digitalisaatiokehityksen ohjaamiseksi Suomelle ollaan laatimassa vuoteen 2030 ulottuvaa kansallista strategista etenemissuunnitelmaa - digitaalista kompassia. Tavoitteena on luoda digitalisaatiolle ja datataloudelle yhteinen kansallinen visio ja tavoitteet vuoteen 2030.
 
Suomen digitaalinen kompassi perustuu vuonna 2021 esitettyyn EU:n digitaaliseen kompassiin ja tätä koskevaan ohjelmaehdotukseen ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle”, jossa määritellään vaatimukset kansallisille tiekartoille. Ohjelmasta odotetaan päätöstä syksyllä 2022. Suomen digikompassi sisältää kansalliset tavoitteet, joilla tuetaan EU:n digikompassin tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi digikompassiin on koottu kansallisia, EU-kompassia täydentäviä tavoitteita ja teemoja, jotka ovat tarpeellisia Suomen digitalisaatiokehityksen vauhdittamiseksi ja joista Suomi haluaa olla tunnettu.
 
Suomen digikompassi muodostuu EU:n digikompassin mukaisesti neljästä osa-alueesta: osaaminen, digitaalinen infrastruktuuri, yritysten digitalisaatio ja digitaaliset julkiset palvelut. Osa-alueiden alle on koottu Suomen priorisoidut tavoitteet visioon pääsemiseksi. Kansallisen digitaalisen kompassin osa-alueet yhdistyvät visiossa: Rakennamme houkuttelevaa, kilpailukykyistä, kestävää ja hyvinvoivaa digitaalisesti kyvykästä Suomea.
Tausta
Digitalisaatiokehityksen kokonaisuuden johtamiseksi ja suuntaamiseksi valtioneuvosto asetti syyskuussa 2021 digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon ministerityöryhmän. Maaliskuussa 2022 ministerityöryhmän tehtäviin lisättiin myös kyberturvallisuus. Ministerityöryhmä linjasi Suomen digitaalisen kompassin laatimisesta.
 
Digiministeriryhmän työn tueksi perustettiin syksyllä 2021 pysyvä, kaikkien ministeriöiden yhteistyötä koordinoiva digitoimisto. Suomen digitaalisen kompassin valmistelua on tehty digitoimistossa ministeriryhmän ohjauksessa.
 
Kansallisen digikompassin laatimiseksi järjestettiin tammi-helmikuussa 2022 sidosryhmätilaisuudet kompassin jokaisen osa-alueen osalta. Digikompassin ensimmäinen luonnos oli lausuntokierroksella 31.3.2022 – 13.5.2022. Digikompassia on työstetty kesän 2022 aikana lausuntopalautteen ja EU:n DDP-politiikkaohjelman neuvottelujen etenemisen pohjalta. Euroopan parlamentti ja EU:n neuvosto saavuttivat poliittisen yhteisymmärryksen Polku digitaaliselle vuosikymmenelle –toimintapolitiikkaohjelmasta.

Digikompassista tehdään valtioneuvoston selonteko eduskunnalle. Selontekona annetaan kompassin päärunko, sisältäen vision, periaatteet, tavoitteet ja avaintulokset. Toimenpidetaulukkoa ja mittareita ei sisällytetä selontekoon.
 
Tavoitteet
Digikompassin tavoitteena on luoda kansallinen kokonaiskuva Suomen digitalisaatiokehityksestä. Digikompassi ohjaa kansallisen kehitystyön suuntaa. Se vahvistaa yhteistä ymmärrystä digitalisaation ja datatalouden hyödyistä, käsitteistä ja suunnasta kansallisesti. Kompassi määrittelee painopisteitä myös Suomen vaikuttamistyölle EU:ssa ja laajemmilla kansainvälisillä kentillä. Suomen digikompassin tavoitteet on asetettu eurooppalaisia tavoitteita kunnianhimoisemmiksi, sillä haluamme pysyä edistyksellisten digimaiden joukossa ja suunnannäyttäjänä erityisesti Suomelle tärkeillä digitalisaation ja datatalouden osa-alueilla.
 
Digikompassin tavoitteena on olla työkalu digitalisaatiokehityksen johtamisessa yli yhteiskunnan eri sektorien. Se tukee valtionhallinnon toimien priorisointia, resurssien kohdentamista ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden arviointia sekä Suomen aseman arviointia suhteessa kansainväliseen kehitykseen.
Vaikka toimet kohdentuvat etenkin valtionhallintoon, on digikompassin tavoitteena osallistaa sidosryhmiä laajalti työskentelemään yhteisen vision ja tavoitteiden saavuttamiseksi.
Linkit

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/declaration-european-digital-rights-and-principles#Declaration - Eurooppalainen julistus digitaalisen vuosikymmenen digitaalisista oikeuksista ja periaatteista.

https://vm.fi/digitalisaation-datatalouden-ja-julkisen-hallinnon-kehittamisen-ministerityoryhma - Digitalisaation, datatalouden ja julkisen hallinnon kehittämisen ministerityöryhmä.

https://valtioneuvosto.fi/hanke?tunnus=LVM066:00/2021 - Valtioneuvoston hankeikkuna: Digitalisaation ja datatalouden vastuualueen yhteistyöryhmä (Digitoimisto).

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/fi/TXT/?uri=CELEX%3A52021DC0118 - Tiedonanto: EU:n 2030 digitaalinen kompassi.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52021PC0574&from=EN - Ehdotus vuoteen 2030 ulottuvan ”Polku digitaaliselle vuosikymmenelle” -ohjelman perustamisesta.

Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan Lausuntopalvelun kautta viimeistään 16.9.2022.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Myös tahot, joita ei ole erikseen mainittu jakelussa, voivat toimittaa lausuntonsa. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse ministeriön kirjaamoon.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoa antaa digitoimisto@gov.fi, sekä
 
Maaria Mäntyniemi, liikenne- ja viestintäministeriö,
puh. +358 295 342 150, etunimi.sukunimi@gov.fi,
 
Merita Erkkilä, liikenne- ja viestintäministeriö,
puh. +358 295 34 2136, etunimi.sukunimi@gov.fi,
 
Tiina Hanhike, työ- ja elinkeinoministeriö,
puh. +358 295 049 064, etunimi.sukunimi@gov.fi,
 
Anita Juho, valtiovarainministeriö,
puh. +358 295 530 747, etunimi.sukunimi@gov.fi,

Jonna Korhonen, opetus- ja kulttuuriministeriö,
puh. +358 295 330 008, etunimi.sukunimi@gov.fi.
Jakelu:
1001 Lakes    
6G Flagship    
6G Flagship    
AALTO    
Aalto yliopisto    
Aalto yliopisto    
Aalto yliopisto    
Accenture    
Akava ry    
Akava ry    
Akava ry    
Aktia    
Aktia Pankki Oyj    
Aktion Österbotten    
Allied ICT Finland    
Amazon Web Services    
Ambientia Oy    
Ambientia Oy    
Amke ry    
Ammattiliitto Pro ry    
Ammattiliitto Pro ry    
Apple    
Apple    
Apple    
ARA    
Arcada    
Arene ry    
ASML    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus    
Atea Finland Oy    
Avaamo konsultointi    
Avarasti Oy    
Avoimen yliopiston foorumi    
Bird & Bird Asianajotoimisto Oy    
Bird & Bird Asianajotoimisto Oy    
Business Finland    
Business Finland    
Business Finland    
Business Tampere    
Business Tampere    
Business Tampere    
BusinessOulu    
Centria tutkimus ja kehitys    
CGI    
CGI    
CGI    
Chamber    
Cinia Oy    
Cinia Oy    
Cisco    
Cisco    
Cisco    
COSS ry    
CSC    
CSC    
CSC    
Danfoss/ Vacon Oy    
Danske Bank    
Demos Helsinki    
Demos Helsinki    
Digi- ja viestintävirasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
Digi- ja väestötietovirasto    
DigiFinland Oy    
Digikilta    
DigiOne hanke / Vantaan kaupunki    
Digiosallisuus Suomessa -hanke    
Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus    
Digital Forum Finland ry    
DIMECC Oy    
DIMECC Oy    
DIX    
DNA    
DNA    
DraftedIn Oy    
DVV    
DVV    
DVV    
DVV    
DXC Technologies    
EdTech Finland    
Edulyzer Oy    
EK    
EK    
EK    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Elisa Oyj    
Energiateollisuus    
Energiateollisuus    
Esko Systems Oy    
Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistys    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Pohjanmaan Opisto    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky    
Etelä-pohjanmaanliitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Etla    
Etla    
Etu    
Etu ry    
Euroclear Finland    
Euroclear Finland    
Ficom    
FiCom ry    
FiCom ry    
FiCom ry    
Fimea    
FIMEA    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finnet-liitto ry    
Fintraffic    
FISC    
FMI    
Fujitsu Finland Oy    
Fujitsu Finland Oy    
Fujitsu Finland Oy    
Gaia Consulting Oy    
Gemilo Oy    
GeoForum Finland ry    
Gofore Oyj    
Gofore Oyj    
Google    
Haidion    
Hannes Snellman    
Hannes Snellman    
HDL/VAMOS    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
Helsingin yliopisto    
HELSINKI    
Huawei Suomi    
Huawei Suomi    
Humak    
Humak/ Osaamiskeskus Kentauri    
Huoltovarmuuskeskus    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hyvinvointiala HALI ry    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Härkätien Puhelin Oy    
IAB Finland    
Ilmatieteen laitos    
Ilmatieteen laitos    
Infra Ry    
IT -kouluttajat ry    
ITS Finland    
Itä-Savon Sairaanhoitopiirin ky    
Itä-Suomen yliopisto    
Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus    
JNT    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän ammattikorkeakoulu    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Jyväskylän yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Jyväskylän yliopisto    
Kainuun liitto    
Kajaanin AMK Oy    
Kangasalan kaupunki    
Kansallinen audiovisuaalinen instituutti    
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus Karvi    
Kansallisarkisto    
Kansallisarkisto    
Kansallisarkisto    
Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Kaupan liitto    
Kela    
Kela    
Kela    
Kela    
Kemianteollisuus    
Keski-Karjalan Jetina ry    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite    
Keski-Suomen liitto    
KHSHP    
Kiinteistöliitto    
Kiinteistötyönantajat ry    
Kiinteistövälitysala    
Kiipulasäätiö    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
KKV    
Knowit Solutions Oy    
Koulutuskeskus Salpaus    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia, Ammattiopisto Tavastia    
Kreab oy    
KSSHP    
Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT    
kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntaliitto    
Kuntien Tiera Oy    
Kymenlaakson liitto    
Kymsote    
Kymsote    
Kymsote    
Lapin yliopisto    
Lapin yliopisto    
Laurea-ammattikorkeakoulu    
Leader Karhuseutu    
Leader Ykkösakseli    
Lexia    
Linja-autoliitto    
Logistiikkayritysten Liitto ry    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Lounaistieto    
Lounea Palvelut Oy    
Luke    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Lumijoen kunta    
Lumoin    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
Luonnonvarakeskus    
LVM    
LVM    
LVM    
Länsi-Suomen Eurooppa-toimisto    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK    
Maahanmuuttovirasto    
Maanmittauslaitos    
Maanmittauslaitos    
Maanmittauslaitos    
Maanpuolustuskorkeakoulu    
MaRa ry    
Marttaliitto, Digi arkeen -neuvottelukunta    
Marttilan kirjasto    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa    
Mediametrics    
Metropolia    
Metropolia    
METROPOLIA    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsähallitus    
Metsäteho Oy    
Metsäteollisuus ry    
Microsoft    
Microsoft    
Microsoft    
MMM    
Moniheli ry    
Moniheli ry    
Motiva Oy    
MPY Telecom Oyj    
MTK    
MTK    
MTK    
MTK    
MTV    
Museovirasto    
Music Finland    
Mydata    
MyData    
MyData Global    
Nek Saimaa Oy    
Nordea    
Nordea    
Nordea    
Nordic Institute for Interoperability Solutions (NIIS)    
North Patrol Oy    
Näkävammaisten kirjasto Celia    
OAMK    
OAMK    
OAMK    
Ohjelmisto- ja e-business ry / Mimmit koodaa    
Oikeusrekisterikeskus    
Oikeusrekisterikeskus    
OKM    
OM    
Oma säästöpankki    
Omnia    
Omnia    
OP Ryhmä    
OP Ryhmä    
OP Ryhmä    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ    
Opetushallitus    
Opetushallitus    
Opetushallitus    
OPH    
Osaango Oy    
Osaango Oy    
Osaka    
OULU    
Oulujärvi Leader    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun ammattikorkeakoulu    
Oulun kaupunginkirjasto    
Oulun kaupunginkirjasto    
Oulun kaupunginkirjasto    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Oulun yliopisto    
Paikallisvoima ry    
Palo Alto networks    
Palvelualojen työnantajat Palta    
Palvelualojen työnantajat Palta ry    
Paraisten kaupunki    
Paremmin Yhdessä ry    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Patentti- ja rekisterihallitus    
Patria    
Patria    
Peimarin kky.    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan liitto    
Pirkanmaan TE-toimisto.fi    
PLM    
Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Poliisi    
Poliisi    
Poliisihallitus    
POP Pankkikeskus    
Porvoon kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Posti Group Oyj    
Posti Group Oyj    
PPSHP    
PRH    
PRH    
PRH    
PRH    
Profinder    
Prog-It Oy    
PSHP    
Pudasjärven kaupunki    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat    
Puolustusvoimat    
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen liitto    
Päijät-Hämeen sivistyspalveluiden seudullinen kehittäminen    
Raision kaupunki    
Raision seudun koulutuskunta yhtymä    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä    
Raision seudun koulutuskuntayhtymä    
RAKENNUSTEOLLISUUDEN KOULUTUSKESKUS RATEKO    
Rakennustietosäätiö RTS    
rakli ry    
Raseko    
REDU    
Rieska Leader    
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä    
Rud Pedersen Public Affairs    
Rud Pedersen Public Affairs    
Ruokavirasto    
Ruokavirasto    
Ruokavirasto    
RUOKAVIRASTO    
SAK    
SAK    
SAK    
Salesforce    
Salesforce    
Satakunnan ammattikorkeakoulu Oy    
Satakuntaliitto    
Satakuntaliitto    
SEB Finland    
SEB Finland    
Seinäjoen ammattikorkeakoulu    
Seutuverkot    
Siikajoen kunta    
Siili    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sitra    
Sitra    
Sitra    
Siunsote    
Sivistä    
SM    
Sofigate Oy    
Sofigate Oy    
Sofigate Oy    
SOK    
Solita Oy    
Solita Oy    
Solita Oy    
Sosteri    
S-Pankki Oyj    
STAT    
STM    
STTK    
STTK ry    
STTK ry    
STTK ry    
STUK    
Suomen akatemia    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen Latu ry    
Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry    
Suomen Olympiakomitea    
Suomen Tekstiili & Muoti ry    
Suomen Tekstiili ja Muoti ry    
Suomen yliopistojen rehtorineuvosto UNIFI ry    
Suomen Yrittäjät    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomenlinnan hoitokunta    
Syl    
Taiteen edistämiskeskus    
Taival    
TAMK    
TAMK    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen ev.lut. seurakunnat    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tehy ry    
TEK    
Tekir    
Teknologiantutkimuskeskus VTT    
teknologiateollisuus    
teknologiateollisuus    
teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
Telia Finland Oyj    
TEM    
Teuvan kunta    
THL    
THL    
THL    
THL    
TIEKE    
TIEKE    
TIEKE    
TietoEVRY    
TietoEVRY    
TietoEVRY    
Tieyhdistys    
Tilastokeskus    
Tilastokeskus    
Tilastokeskus    
Toivon Tila / AgriHubi    
Traficom    
Traficom    
Traficom    
TRAFICOM    
TSV    
Tukes    
Tukes    
TUKES    
Tulli    
Tulli    
Tulli    
TULLI    
TUNI    
Tuntematon yritys    
Tuntematon yritys    
Tuntematon yritys    
Turun ammattikorkeakoulu    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Tutkija    
Tutkimuslaitosten yhteenliittymä Tulanet    
TYKS    
TYKS    
TYKS    
Työterveyslaitos    
Työterveyslaitos    
Uef    
Ulkopoliittinen instituutti    
UM    
Unifi ry    
Unikie Oy    
UNIVAASA    
University of Oulu    
Uudenkaupungin kaupunki    
Uudenmaan päihdehuollon kuntayhtymä    
Vaasan ammattikorkeakoulu    
Vaasan yliopisto    
Vaasan yliopisto    
Vaasan yliopisto    
Vaasan yliopisto    
Vacon Oy    
Valtiokonttori    
Valtiokonttori    
Valtiokonttori    
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtori    
Valtori    
Vanhustyön keskusliitto    
Varastokirjasto    
Varsinais-Suomen liitto    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Vastuu Group    
Vediafi Oy    
Vediafi Oy    
VERO    
Verohallinto    
Verohallinto    
Verohallinto    
ViisiVirkaa Oy    
Visma Solutions Oy    
VM    
VNK    
VTT    
VTT    
VTT    
VTT    
VTT    
Wärtsilä Oyj    
XAMK    
XAMK    
Yle    
Ylivieskan kaupunki/Fiksu Ylivieska -hanke    
Ylä-Savon SOTE    
YM    
Yrkeshögskolan Arcada    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Åbo Akademi    
Asiasanat

digitalisaatio

tietopolitiikka

datatalous