Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Arviomuistio sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdoista

Arviomuistio sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdoista

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/6164/2023

Vastausaika on päättynyt: 31.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehtoja käsittelevästä arviomuistiosta. Arviomuistiossa esitellään mikroliikkumisen ja sitä koskevan sääntelyn nykytilaa ja siinä tunnistettuja ongelmia sekä esitetään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja sähköpotkulautailun sääntelemiseksi.
Tausta
Mikroliikennepalveluita on tarjottu kuluttajien käyttöön muutaman vuoden ajan. Ensimmäiset sähköpotkulautapalvelut tulivat Suomeen vuonna 2019, minkä jälkeen mikroliikennepalvelut ovat kehittyneet avoimilla markkinoilla entistä monipuolisemmiksi.

Maaliskuussa 2022 hyväksytyssä, vuosille 2022–2026 annetussa liikenneturvallisuusstrategiassa on tunnistettu, että uudet liikkumisen muodot lisäävät osaltaan liikenneturvallisuuden haasteita. Liikenneturvallisuusstrategia sisältääkin useita toimenpiteitä mikroliikenteen turvallisuuden parantamiseksi. Tällaisia toimenpiteitä ovat muun muassa selvitykset mikroliikenteen promillerajasta ja kuntien toimivaltuuksista ohjata mikroliikennepalveluita alueillaan. Tämä arviomuistio on osa liikenneturvallisuusstrategiaan kirjattujen selvitysten toteuttamista.

Selvitys on laadittu ministeriössä virkatyönä. Sen liitteenä olevan selvityksen polkupyöräilyn ja mikroliikkumisen promillerajasta on laatinut Ramboll Finland Oy ministeriön toimeksiannosta.
Tavoitteet
Arviomuiston tavoitteena on antaa kattava kuvaus mikroliikkumisen ja sitä koskevan sääntelyn nykytilasta sekä tunnistetuista ongelmista. Tämän lisäksi muistiossa esitetään ratkaisuvaihtoehtoja tunnistettuihin ongelmiin ja arvioidaan vaihtoehtojen vaikutuksia. Muistion lopussa on liikenne- ja viestintäministeriön arvio ratkaisuvaihtoehtojen toteutettavuudesta.
Liitteet:

LIITE 1 Mikroliikenteen ohjaaminen liikenteenohjauslaitteilla.pdf - Arviomuistion liite 1: Mikroliikenteen ohjaaminen liikenteenohjauslaitteilla

LIITE 2 Selvitys pyöräilyn ja mikroliikkumisen promillerajasta.pdf - Arviomuistion liite 2: Selvitys pyöräilyn ja mikroliikkumisen promillerajasta

LIITE 3 Oikeusministeriön selvitys pyöräilyn ja mikroliikkumisen promillerajoista.PDF - Arviomuistion liite 3: Oikeusministeriön selvitys pyöräilyn ja mikroliikkumisen promillerajoista

Arviomuistio sähköpotkulautailusta ja mikroliikkumisesta.pdf - Arviomuistio: Sähköpotkulautailun ja mikroliikkumisen ratkaisu- ja sääntelyvaihtoehdot

Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään perjantaina 31.3.2023.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi ovat lausuntopalvelu.fi:n sivulla kohdassa Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@gov.fi.

Kirjallisen lausunnon voi myös lähettää sähköpostitse liikenne- ja viestintäministeriön kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo.lvm@gov.fi. Käytäthän lausunnon saatteessa asianumeroa VN/6164/2023.


Jos et halua käyttää lausuntopalvelu.fi-palvelua tai lähettää lausuntoa sähköpostitse, voit lähettää kirjallisen lausunnon postitse osoitteeseen:

Liikenne- ja viestintäministeriö
PL 31
00023 Valtioneuvosto

Lausuntoja voivat antaa muutkin kuin jakelussa mainitut tahot. Huomioithan, että kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Valmistelijat
Lisätietoja antavat tarvittaessa erityisasiantuntija Konsta Arvelin, yksikön johtaja Maija Ahokas ja ylitarkastaja Sofia Johansson. Sähköpostit: etunimi.sukunimi@gov.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto    
A-klinikkasäätiö    
Autoliitto    
Bird    
Bird    
Bird    
Bolt    
Dott Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Espoon kaupunki    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf    
Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry    
Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS    
Helsingin kaupunki    
Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä    
Hop Scooters    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Invalidiliitto    
ITS-Finland ry    
Joe Scooters    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kajaanin kaupunki    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kotkan kaupunki    
Kuluttajaliitto    
Kuntaliitto    
Kuopion kaupunki    
Kuopion yliopistollinen sairaala    
Lahden kaupunki    
Lapin ELY-keskus    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasiavaltuutettu    
Liikenne- ja viestintävirasto    
Liikenneoikeusyhdistys ry    
Liikenneopetus ry    
Liikennesuunnittelun seura ry    
Liikenneturva    
Liikenneturvallisuuden erityisasiantuntijat LIIKO ry    
Liikennevakuutuskeskus    
Liikenteen turvallisuuskouluttajat (LIITU) ry    
Liikkuvan poliisin perinneyhdistys    
Lime Electric Ireland Limited    
Lime Electric Ireland Limited    
Mikkelin kaupunki    
Nordic Carbide Oy    
Näkövammaisten liitto ry    
Oikeusministeriö    
Onnettomuustietoinstituutti    
Onnettomuustutkintakeskus    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetushallitus    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopistollinen sairaala    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois -Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Poliisihallitus    
Porin kaupunki    
Pysäköinninvalvonnan neuvottelukunta    
Pyöräilykuntien verkosto    
Pyöräliitto ry    
Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy    
RideHoop Oy    
Rovaniemen kaupunki    
Satakunnan ELY-keskus    
Sisäministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SUN Scooters    
SUN Scooters    
Suomen Lääkäriliitto ry    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopistollinen sairaala    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Tier Mobility Finland Oy    
Tier Mobility Finland Oy    
Tier Mobility Finland Oy    
Tietosuojavaltuutetun toimisto    
Tilastokeskus    
Turun kaupunki    
Turun yliopistollinen keskussairaala    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Vaasan kaupunki    
Vammaisfoorumi    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhusasiavaltuutettu    
Vantaan kaupunki    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Voi Technology Finland Ab    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Asiasanat

arviomuistio

sähköpotkulauta

mikroliikkuminen