Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Ympäristöministeriön ohje rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Ympäristöministeriön ohje rakennuksen kosteusteknisestä toimivuudesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2945/2018

Vastausaika on päättynyt: 27.6.2019

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta rakennusten kosteusteknistä toimivuutta käsitteleväksi ohjeeksi (ns. kosteusohje).

Tausta
Ympäristöministeriön asetus rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta (782/2017, ns. kosteusasetus) tuli voimaan 1.1.2018. Asetuksessa esitetään vain velvoittavia säännöksiä. Tämän vuoksi jo asetusvalmistelun yhteydessä todettiin tarve ohjeistavalle lisätiedolle. Kosteusasetukseen liittyen on nyt valmisteltu ohjeluonnos, jossa selostetaan ja taustoitetaan asetuksen sisältöä.
Tavoitteet
Kosteusohjeessa on tavoitteena selostaa pykäläkohtaisesti asetuksen sisältöä ja esittää ohjeita, jotka vastaavat ns. hyvää rakentamistapaa kuvaavaa tuoreinta valtakunnallista ohjeistusta. Ohjeluonnoksessa esitetään periaatteellisia ratkaisuja, jotka on valittu käytännön kokemusperäisen tiedon perusteella toimiviksi todetuista ratkaisuista. Ohjeessa esitetyt asiat eivät ole velvoittavia. Ohje on tarkoitettu muun muassa rakennushankkeeseen ryhtyvien, suunnittelijoiden, urakoitsijoiden sekä rakennusvalvontaviranomaisten tueksi.
 
Ilmastonmuutoksen vaikutusten ennustetaan tuovan mukanaan märkiä syys- ja talvijaksoja sekä sään ääri-ilmiöitä. Muuttuvassa ilmastossa rakenteiden kuivumiskyvyn merkitys korostuu ja tämä on otettu huomioon ohjaamalla rakentamista vikasietoisempaan suuntaan. Rakenteiden vikasietoisuudella tarkoitetaan ratkaisuja, joissa suunnittelussa, rakentamisessa, rakennusten huollossa ja käytössä ilmenevät vähäisimmät virheet ja puutteet eivät vielä johda rakenteiden haitalliseen vaurioitumiseen. Ohjeessa on korostettu muuttuvan ilmaston myötä esiintyvien sääilmiöiden huomioimista riittävän yksityiskohtaisella suunnittelulla sekä suunnitteluvaiheessa määriteltävien ja toteutusvaiheessa tehtävien mallitöiden, työvaihetarkastusten sekä laadunvarmistuksen merkitystä.
 
Ohjeessa esitetään maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 117 c §:n ja kosteusasetuksen säännökset sinisellä pohjalla olevassa tekstissä. Selostava ohjeteksti on esitetty valkoisella pohjalla. Ohjetta on havainnollistettu yleisluontoisilla, värillisillä periaatepiirustuksilla. Piirustukset ovat periaatteellisia eli ne eivät esitä suoria suunnitteluratkaisuja, eikä niitä tule käyttää sellaisenaan kohteiden suunnitelmissa. Ohjeessa selostetaan ja taustoitetaan nimenomaan kosteusasetuksen säännöksiä. Tämän vuoksi ohjeessa ei ole laajemmin selostettu aiheeseen liittyviä alan yleisiä oppaita, ohjeita ja julkaisuja, mutta näihin on viitattu mahdollisina lisätiedon lähteinä.

Lausunnon antajan toivotaan ottavan kantaa esitettyihin pääperiaatteisiin ja mahdollisiin keskeisiin ohjeesta puuttuviin ratkaisuihin, ei niinkään listaavan ohjeluonnoksesta puuttuvia yksityiskohtaisia toteutusperiaatteita. Tekstissä esitetyt viitteet ja lähdeluettelo yhtenäistetään sekä täydennetään vielä ohjeen viimeistelyvaiheessa.

 
Liitteet:
Aikataulu

Lausunnot pyydetään toimittamaan torstaihin 27.6.2019 klo 16:15 mennessä.

Vastausohjeet vastaanottajille

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta ohjeeksi rakennusten kosteusteknisestä toimivuudesta. Myös muut kuin alla Jakelu-kohdassa mainitut tahot voivat antaa lausunnon.
 
Lausunto annetaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssa julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei toimiteta erikseen sähköpostitse tai postitse.
 
Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi ympäristöministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti.
 
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta Ohjeet > Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.
 
Huom! Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.       

Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa yli-insinööri Katja Outinen, sähköposti katja.outinen [@] ym.fi
Jakelu:
Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden tiedekunta    
Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden tiedekunta    
Aalto-yliopisto, Insinööritieteiden tiedekunta    
A-Insinöörit Oy    
A-Insinöörit Oy    
A-Insinöörit Oy    
Allergia- ja astmaliitto ry    
Alvar Aalto -säätiö    
Arkkitehtitoimistojen Liitto ATL    
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA    
Asumisterveysliitto AsTe ry    
Asunto Kompassi Oy LKV / SKVL    
Betoniteollisuus ry    
Clavis Oy    
Delete Finland Oy, Tutkimuspalvelut    
Dimen Oy    
Ekovilla Oy    
Ekovilla Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto ry    
Espoon Asunnot Oy    
Espoon kaupungin rakennusvalvontakeskus    
Espoon kaupungin rakennusvalvontakeskus    
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos    
Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos    
Eurofins Expert Services Oy    
Eurofins Expert Services Oy    
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy    
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy    
Finami Oy    
Finanssiala ry    
Finanssiala ry    
Finnfoam Oy    
Finnfoam Oy    
Finnisol ry    
Finnlamelli Oy    
FISE Oy    
Green Building Council Finland (FiGBC)    
Hartela Oy Helsinki    
Helen Oy    
Helsingin kaupungin asuntotuotantotoimisto    
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö    
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö    
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö    
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö    
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö    
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö    
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö    
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö    
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö    
Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristö    
Hengitysliitto ry    
Hengitysliitto ry    
Hengitysliitto ry    
Hirsitaloteollisuus HTT ry    
Honkarakenne Oyj    
Honkatalot Oy    
Honkatalot Oy    
IdeaStructura Oy    
IdeaStructura Oy    
Insinööristudio Oy    
Insinööristudio Oy    
Insinööritoimisto Granlund Oy    
Insinööritoimisto Kärkimaa Oy    
Insinööritoimisto Savora Oy    
Insinööritoimisto Vesitaito Oy    
Inspector Sec Oy    
Isännöintiliitto ry    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate    
Itä-Suomen yliopisto, Koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate    
Joensuun kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Jyväskylän kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Jyväskylän kaupunki    
Järvenpään kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Kattoliitto ry    
Kaupan keskusliitto KKL ry    
Kemin kaupunki    
Kemin kaupunki    
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinko Oy    
Kiinteistöalan Koulutuskeskus Kiinko Oy    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
Kingspan Insulation Oy    
Kingspan Insulation Oy    
Kiwa Inspecta Oy    
Kiwa Inspecta Oy    
Kohtuuhintaisen vuokra-asumisen edistäjät ry KOVA)    
Kontiotuote Oy    
Kontiotuote Oy    
Kuluttajaliitto ry    
Kuopion kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Kuopion kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kuopion kaupunki    
Laattapiste Oy    
Lahden kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Lahden kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lahden kaupunki    
Lapin ammattikorkeakoulu    
Lattian- ja seinänpäällysteliitto ry    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry    
LVI-Tekniset Urakoitsijat LVI-TU ry    
LÄSÄ-lämmönsäästäjät Oy    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maailman Luonnon Säätiö Suomen Rahasto (WWF Suomi)    
Matti Eklund Oy    
Matti Eklund Oy    
Metropolia Oy    
Metropolia Oy    
Mikrobioni Oy    
Motiva Oy    
Muoviteollisuus ry    
Museovirasto    
Museovirasto    
Museovirasto    
Naantalin kaupunki    
Naantalin kaupunki, Palvelukeskus    
NCC Asuminen Oy    
NCC Oy    
NCC Oy    
Newsec Oy    
Novorite Oy    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Optiplan Oy    
Optiplan Oy    
Osuuskunta Bionautit    
Oulun ammattikorkeakoulu Oy    
Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Oulun kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Oulun yliopisto    
Oy Honkamajat Finland Ltd    
Padasjoen kunta    
Paroc Oy Ab    
Paroc Oy Ab    
Paroc Oy Ab    
Pellopuu Oy    
Pientalorakentamisen koulutuskeskus PRKK ry    
Pientaloteollisuus PTT ry    
Pientaloteollisuus ry    
Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus Oy / Mammuttihirsi    
Porin kaupunki    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Porvoon kaupunki    
Positio Oy    
PU Eristeteollisuus ry    
PU Eristeteollisuus ry    
Puolustushallinnon rakennuslaitos    
Puolustusministeriö    
Puutuoteteollisuus ry    
Puutuoteteollisuus ry    
Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit RIA ry    
Rakennusliike Reponen Oy    
Rakennusliitto ry    
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry    
Rakennusmestarit ja -insinöörit AMK RKL ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennustarkastusyhdistys RTY ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennusteollisuus RT ry    
Rakennustieto Oy    
Rakennustieto Oy    
Rakennustieto Oy    
Rakennustieto Oy    
Rakennustieto Oy    
Rakennustietosäätiö RTS    
Rakennustuoteteollisuus RTT ry    
Rakentamisen koulutuskeskus RATEKO    
Rakentamisen koulutuskeskus RATEKO    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
Rakentamisen Laatu RALA ry    
RAKLI ry    
RAKLI ry    
Raksystems Oy    
Raksystems Oy    
Raksystems Oy    
Raksystems Oy    
Ramboll Finland Oy    
Ramboll Finland Oy    
Ramboll Finland Oy    
Ramboll Finland Oy    
Ramboll Finland Oy    
Rateko Oy    
Ruukki Construction Oy    
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy    
Saimaan ammattikorkeakoulu Oy    
Saint-Gobain Finland Oy    
Saint-Gobain Rakennustuotteet Oy    
Saint-Gobain Weber Oy Ab    
Saint-Gobain Weber Oy Ab    
Satakunnan ammattikorkeakoulu    
SATO Oyj    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Savonia-ammattikorkeakoulu Oy    
Senaatti-kiinteistöt    
Senaatti-kiinteistöt    
Senaatti-kiinteistöt    
Senaatti-kiinteistöt    
Siilinjärven kunta    
Siilinjärven kunta    
Sirate Oy    
Sirate Oy    
Sisäilmatalo Kärki Oy    
Sisäilmatutkimuspalvelut Elisa Aattela Oy    
Sisäilmayhdistys SIY ry    
Sisäministeriö    
Sitowise Oy    
Skanska Oy    
Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Arkkitehtiliitto SAFA    
Suomen Betoniyhdistys ry    
Suomen Isännöintiliitto ry    
Suomen itsenäisyyden juhlarahasto SITRA    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Kiinteistöliitto ry    
Suomen Korjausneuvojat ry    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kuntaliitto    
Suomen Kylätoiminta ry (SYTY)    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen LVI-liitto SuLVI ry    
Suomen LVI-liitto SuLVI ry    
Suomen LVI-Liitto Sulvi ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Omakotiliitto ry    
Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry    
Suomen Rakennusinsinöörien liitto RIL ry    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry    
Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RIL ry    
Suomen rakennusmestarit    
Suomen Tiiliteollisuusliitto ry    
Suomen Yliopistokiinteistöt    
Suomen ympäristökeskus    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suomenlinnan hoitokunta    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen liitto SKOL ry    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry    
Suunnittelu- ja konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry    
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy    
Sweco Asiantuntijapalvelut Oy    
Sweco Rakennetekniikka Oy    
Sweco Rakennetekniikka Oy    
Sweco Rakennetekniikka Oy    
Sweco Rakennetekniikka Oy    
Sähkö- ja teleurakoitsijaliitto STUL ry    
Sähkölämmitysfoorumi ry    
Säteilyturvakeskus STUK    
Talokeskus Yhtiöt Oy    
Talokeskus Yhtiöt Oy    
Talonrakennusteollisuus ry    
Talotekniikkateollisuus ry    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen ammattikorkeakoulu    
Tampereen kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Tampereen yliopisto    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy    
Teknologiateollisuus ry    
Teknologiateollisuus ry    
Termex Oy    
Termex Oy    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos    
ThermiSol Oy    
ThermiSol Oy    
ThermiSol Oy    
Turun ammattikorkeakoulu Oy    
Turun ammattikorkeakoulu Oy    
Turun kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Turun kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Turun kaupunki    
Turun yliopisto    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Työterveyslaitos    
Työterveyslaitos    
Työterveyslaitos    
UK-Muovi Oy    
Uponor Suomi Oy    
Uudenkaupungin kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Vahanen Rakennusfysiikka Oy    
Vahanen Rakennusfysiikka Oy    
Vahanen Rakennusfysiikka Oy    
Vahanen Rakennusfysiikka Oy    
Vahanen Rakennusfysiikka Oy    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vanhustyön keskusliitto ry    
Vantaan kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Vantaan kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Vantaan kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Vantaan kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Vantaan kaupungin rakennusvalvontavirasto    
Vantaan kaupunki    
Vantaan kaupunki    
Vantaan kaupunki    
VVO-yhtymä Oyj    
YIT Oyj    
Yrkeshögskolan Novia    
Asiasanat

rakennuksen kosteustekninen toimivuus, ohje, rakennusten kosteudenhallinta, kosteusturvallisuus