Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista vuosille 2022-2023.

Lausuntopyyntö luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista vuosille 2022-2023.

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2047/2021

Vastausaika on päättynyt: 16.8.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Sosiaali- ja terveysministeriö pyytää lausuntoanne luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriön asetukseksi valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuista vuosille 2022-2023.

Asetus annettaisiin lain sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä (asiakastietolaki) 47 §:n nojalla. Laki on hyväksytty eduskunnassa 28.5.2021. Lain mukaan valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttö on palvelunantajille maksullista. Maksut säädetään sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella sellaisiksi, että maksut vastaavat valtakunnallisten tietojärjestelmän hoidosta Kansaneläkelaitokselle aiheutuvien kustannusten määrää. Lisäksi maksujen tulee turvata Kansaneläkelaitoksen palvelurahaston maksuvalmius. Maksuilla on katettava myös Digi- ja väestötietoviraston vastuulla olevien sosiaali- ja terveydenhuollon varmennepalveluiden kustannukset.
Tausta
Valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksuja on peritty vastaavalla tavalla jo vuodesta 2015 lähtien. Maksuja on aiemmin peritty vain kunnallisilta terveydenhuollon palvelunantajilta, yksityisiltä sähköisiä lääkemääräyksiä kirjoittavilta terveydenhuollon palvelunantajilta ja apteekeilta. Aiemmat asetukset ovat olleet yksivuotisia.

Uudessa asetuksessa maksajajoukkoa ehdotetaan asiakastietolain säännöksen mukaisesti laajennettavaksi kaikkiin valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyneisiin palvelunantajiin, eli aiempien maksajien lisäksi valtion ylläpitämiin terveydenhuollon palvelunantajiin, kaikkiin yksityisiin terveydenhuollon palvelunantajiin sekä Kansaneläkelaitokseen. Lisäksi asetus annettaisiin aiempaa pidemmälle ajalle, kahdeksi vuodeksi. Sosiaalihuollon palvelunantajilta käyttömaksuja ei ehdoteta vielä perittäväksi johtuen siitä, että asiakastietolain mukainen liittymisvelvoite tulee voimaan vasta 1.9.2024.
Tavoitteet
Tavoitteena on vahvistaa valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksut vuosille 2022-2023. Pidemmän aikavälin asetuksella on tavoitteena parantaa maksujen ennakoivuutta. Lisäksi tavoitteena on maksujen oikeudenmukaisuuden parantaminen huomioimalla maksajaryhminä kaikki valtakunnallisiin tietojärjestelmäpalveluihin liittyneet terveydenhuollon palvelunantajat.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 15.8.2021.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään jättämään Lausuntopalveluun. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi-sivustolle. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi -sivustolta Ohjeet > Käyttöohjeet. Voit pyytää tukea palvelun käyttöön osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Vaihtoehtoisesti lausunnon voi toimittaa sosiaali- ja terveysministeriön kirjaamoon (kirjaamo@stm.fi). Lausunnonantajaa pyydetään viittaamaan asianumeroon VN/2047/2021.

VAHVA-ministeriöille: lausunto viedään VAHVA:n asialle VN/2047/2021.

Hankenumero STM019:00/2021

Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia, ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi -sivustolla.
Valmistelijat
Erityisasiantuntija Anna Kärkkäinen, anna.karkkainen@stm.fi
Hallitussihteeri Outi Äyräs-Blumberg, outi.ayras-blumberg@stm.fi
Jakelu:
Apteekkariliitto    
DVV    
Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtynä    
HaLI    
HaLI    
Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiiri    
Itä-Savon sairaanohoitopiiri    
Kainuun sairaanohoitopiiri    
Kanta-hämeen sairaanhoitopiiri    
Kela    
Keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Keski-Suomen sairaanhoitopiiri    
Kuntaliitto    
Kuntoutusyrittäjät    
Kymenlaakson sairaanhoitopiiri    
Lapin sairaanhoitopiiri    
LPY    
Länsi-Pohjan sairaanhoitopiiri    
Lääkäriliitto    
Näe ry    
Pirkanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri    
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri    
Puolustusministeriö    
Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri    
Satakunnan sairaanhoitopiiri    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Sotilaslääketieteen keskus    
THL    
TTL    
Vaasan sairaanhoitopiiri    
Valtiovarainministeriö    
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri    
Ålands hälso- och sjukvård