Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyyntö hallituksen esityksestä eduskunnalle ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/1821/2021

Vastausaika on päättynyt: 25.2.2021

Lausuntopyynnön taustatiedot
Lausuntopyynnön kieli:
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne hallituksen esityksestä eduskunnalle ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta.
Tausta
Valtioneuvosto totesi 16.3.2020, että maassa vallitsee koronavirustilanteen (covid-19) vuoksi poikkeusolot. Valtioneuvosto teki tällöin linjauksen tietyistä toimenpiteistä, joiden tarkoituksena oli suojata väestöä sekä muun muassa turvata yhteiskunnan ja talouselämän toiminta sekä varmistaa yritysten toimintamahdollisuudet vallitsevan koronavirustilanteen aiheuttamista talousvaikeuksista huolimatta.

Eräänä tällaisena toimena ulosottokaaren (705/2007) säännökset, joissa säädetään ulosottomenettelyn keventämistä, rajoittamista ja täytäntöönpanon lykkäämistä koskevista edellytyksistä muutettiin väliaikaisesti lailla ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta (289/2020). Väliaikaisen lain perusteella covid-19-epidemiasta ja poikkeusoloista aiheutuvat taloudelliset vaikeudet voidaan ottaa normaalia säännöstöä paremmin huomioon ulosottomenettelyssä. Väliaikainen laki 289/2020 oli voimassa 1.5.2020 – 31.10.2020. Säännösten voimassaoloa jatkettiin lailla ulosottokaaren väliaikaisesta muuttamisesta 726/2020. Muutetut säännökset ovat jälkimmäisen lain nojalla voimassa 1.11.2020 – 30.4.2021.
Tavoitteet
Esityksessä ehdotetaan, että väliaikaisen lain voimassaoloaikaa pidennetään uudella väliaikaisella lailla, joka olisi voimassa 31.12.2021 asti.

Ulosottokaaren väliaikaisten covid-19-säännösten voimassaolon jatkamisella halutaan sääntelyä selkeyttämällä varmistaa, että ulosottomiehillä on lainsäädäntöön perustuva mahdollisuus myöntää ulosottomenettelyssä joustoja, jotka huomioivat poikkeuksellisen taloustilanteen, ja näin turvata kansalaisten ja yritysten taloudellinen selviytyminen covid-19-epidemian aiheuttamista vaikeuksista.

Väliaikaista lakia säädettäessä tavoitteena pidettiin sitä, että velalliselle laissa tarkoitetut ulosmittauksen rajoittamiset ja huojentamiset helpottavat poikkeusolojen aiheuttamasta talouden tilapäisestä ahdingosta selviytymistä. Nopea toipuminen poikkeuksellisesta tilanteesta on sekä ulosoton velkojan että velallisen etu. Valmiuslain tarkoittamia poikkeusoloja ei ole todettu kevään 2020 jälkeen, mutta epidemiasta johtuvat vaikutukset kansalaisten ja yritysten taloudelliseen tilanteeseen jatkuvat ja tulevat jatkumaan jonkin aikaa myös epidemiatilanteen aikanaan helpottaessa.
Liitteet:
Aikataulu
Lausunto pyydetään toimittamaan viimeistään 25.2.2021.

Esitysluonnoksen lausuntoaika on asian kiireellisyyden vuoksi tavanomaista lyhyempi.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi -sivuston kautta (www.lausuntopalvelu.fi).
Valmistelijat
Lisätietoja antaa hallitusneuvos Terhi Salmela, puh. 0295 150 203, sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi
Jakelu:
Etelä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Finanssiala ry    
Itä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Kaakkois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Lounais-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Länsi- ja Sisä-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Pohjois-Suomen oikeusapu- ja edunvalvontapiiri    
Suomen Perimistoimistojen Liitto r.y.    
Takuusäätiö    
Ulosottolaitos    
Verohallinto    
Asiasanat

ulosotto