Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Luonnos valtioneuvoston asetukseksi esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Luonnos valtioneuvoston asetukseksi esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

Lausuntopyynnön diaarinumero: VN/3458/2018

Vastausaika on päättynyt: 31.8.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriössä on valmisteltu luonnos valtioneuvoston asetukseksi esitutkinnasta, pakkokeinoista ja salaisesta tiedonhankinnasta annetun valtioneuvoston asetuksen (122/2014) muuttamisesta.

Tehostettua matkustuskieltoa ja tutkinta-arestia koskevat pakkokeinolain säännökset tulevat voimaan 1.1.2019. Kyseisten pakkokeinojen voimaantulon valmistelussa on tullut esille täsmennystarpeita muun muassa pakkokeinojen alkamisaikaa, etsintäkuuluttamista ja päätösvaltaa koskeviin säännöksiin. Pakkokeinolain muutoksista on pyydetty erikseen lausuntoanne. Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne esitysluonnoksesta sekä ottamaan huomioon lainmuutosehdotukset asetuksesta lausuessanne.
 
Tausta

Pakkokeinolakiin (806/2011) on tehty muutoksia (101/2018), jotka tulevat voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019. Muutokset perustuvat hallituksen esitykseen tutkintavankeuden vaihtoehtoja ja järjestämistä koskevaksi lainsäädännöksi (HE 252/2016 vp). Pakkokeinolain säännöksiä tutkintavankeuden vaihtoehdoista on täydennetty lisäämällä lakiin säännökset tehostetusta matkustuskiellosta ja tutkinta-arestista. Tuomioistuin voi määrätä rikoksesta epäillyn vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta teknisin välinein valvottuun tehostettuun matkustuskieltoon, jos matkustuskielto olisi riittämätön pakkokeino ja muut pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Tehostettu matkustuskielto voidaan määrätä ennen vastaajan tuomitsemista rangaistukseen. Sen jälkeen kun vastaaja on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen, tuomioistuin voi vangitsemisen tai vangittuna pitämisen sijasta määrätä tuomitun henkilön teknisin välinein valvottuun tutkinta-arestiin, jos pakkokeinolaissa säädetyt edellytykset täyttyvät ja tuomittu rangaistus on vähemmän kuin kaksi vuotta vankeutta.

Esitys koskee tutkintavankeuden vaihtoehtoja koskevia valtioneuvoston asetuksella säädettäviä säännöksiä.

Tavoitteet

Esitys sääntelisi viranomaisten välisen toimenpiteistä ilmoittamisen tutkintavankeuden vaihtoehtoina käytettävien pakkokeinojen toimeenpanossa sekä pakkokeinojen käytön kirjaamisen asianmukaisesti. Esitys täsmentäisi myös poissaolevana vangitun henkilön kiinniottamisesta tuomioistuimelle ilmoittamisen.

 

Liitteet:
Aikataulu

Mahdollinen lausunto pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään perjantaina 31.8.2018.

Vastausohjeet vastaanottajille

Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkiseen lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämisestä löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivuilta (ohjeet-->käyttöohjeet).

Palvelun käytön tukea voi pyytää lausunto.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelut.fi:ssä.

Valmistelijat

Lisätietoja lausuntopyyntöön liittyen antaa erityisasiantuntija Anne Kohvakka p. 0295 150 183 (anne.kohvakka@om.fi), lainsäädäntöneuvos Juho Martikainen p. 0295 150 520 (juho.martikainen@om.fi)

Jakelu:
Helsingin hovioikeus    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen syyttäjävirasto    
Keski-Suomen käräjäoikeus    
Lapin käräjäoikeus    
Lapin poliisilaitos    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Länsi-Uudenmaan syyttäjävirasto    
Oulun poliisilaitos    
Poliisihallitus    
RISE keskushallintoyksikkö    
Sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Suomen asiananajajaliitto    
Suomen lakimiesliitto    
Suomen syyttäjäyhdistys    
Valtakunnansyyttäjänvirasto    
Vankilavirkailijan liitto VVL ry    
Asiasanat

pakkokeinot, tutkinta-aresti, tehostettu matkustuskielto