Lausuntopalvelu.fi

Lausuntopalvelu - Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä

Lausuntopyynnön diaarinumero: LVM/2302/03/2015

Vastausaika on päättynyt: 9.11.2018

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi yksityisteistä.
Tausta
Uusi yksityistielaki tulee voimaan 1.1.2019. Lailla kumotaan voimassa oleva laki yksityisistä teistä (358/1962) ja näin myös yksityisistä teistä annettu valtioneuvoston asetus (1267/2000). 

Uudessa yksityistielaissa säädetään muun muassa yksityisteiden tienpidosta ja tieoikeudesta, tieoikeuksien perustamisesta, muuttamisesta ja lakkauttamisesta, yksityistietoimituksesta, tieosakkaiden, kiinteistönomistajien ja muiden asianosaisten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä tiekuntien hallinnosta.
 
Uudessa yksityistielaissa on annettu asetuksenantovaltuus 68, 82, 83 ja 89 §:n nojalla. Asetuksenantovaltuudet on säädetty menettelyistä koskien tienpidon valtuuttamista ulkopuoliselle toimijalle, tietoimitusta, valtionavustuksia sekä tietojen reksiteröintiä. Asetusluonnoksessa säädettäisiin tarkemmin valtionavustusten jakomenettelyistä sekä kiinteistötietojärjestelmän ylläpidosta. 
 
Tavoitteet
Asetuksessa säädettäisiin, että tiekunnan toimielimen tulisi tehdä muutosilmoitukset yksityistierekisteriin Maanmittauslaitokselle ja että kunnan olisi ilmoitettava kiinteistörekisterin pitäjälle niistä päätöksistä, joilla yksityistie tai yksityistien tienosa lakkaa. Asetuksessa säädettäisiin tarkemmin erityisesti yksityistien rakentamisen sekä kunnossapidon valtionavustuksista, niiden hakumenettelyistä sekä maksatuksista. Erityiskohteiden kuten lauttapaikkojen avustamiseen liittyen säädettäisiin myös avustuksen enimmäismäärästä.
Linkit
Liitteet:
Aikataulu
Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoja luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi 9.11.2018 mennessä.
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon saa antaa vapaamuotoisesti alla olevaan kenttään. Lausunnon voi lähettää vielä toiselle henkilölle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisemista palvelussa.
Valmistelijat
Kaisa Kuukasjärvi, 0504140330
Eeva Ovaska, 0504311354
Jakelu:
Antell-Behm, Linda    
Espoo    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon liitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Halme, Johanna    
Helminen, Tuija    
Helsinki    
Hurmeranta, Ulla    
Hällström, Kari    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Järvelä, Mika    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kasteenpohja, Elina    
Kataja, Oili    
KEHA-keskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Kiviniemi, Olli    
Kuntaliitto    
Kuukasjärvi, Mari    
Kymenlaakson liitto    
Lahtinen, Jukka    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lehto, Jouni    
Liikennevirasto    
Liikenneympäristöyhdistys ry    
Liikenteen turvallisuusvirasto    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Maataloustuottajain keskusliitto MTK    
Markkula, Markku    
Marttinen, Markku    
Mattila, Heimo    
Maukonen, Antti    
Metsähallitus    
Metsäkeskus    
Metsäteollisuus    
Määttälä, Marko    
Nietola, Outi    
Nordström, Piia    
Notko, Petri    
Nummi, Katariina    
Oikeusministeriö    
Paatsola, Ville    
Paavola, Kai    
Palomäki, Jani    
Penttinen, Janne    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Päijät-Hämeen liitto    
Saaristoasian neuvottelukunta    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakunnan liitto    
Strandström, Markus    
Sulonen, Kimmo    
Suomen tieyhdistys    
Sveholm, Pehr    
Tamminen, Antti    
Tapio Oy    
Thompson, Liisa-Maija    
Toivonen, Linda    
Tulokas, Sirpa    
Ulvinen, Hannu    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaa    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Virtanen, Timo