• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry, Pöyry Aki
    Päivitetty:
    26.2.2024
    • Maanpuolustuksen Insinöörit MPI ry pitää esitettyä muutosta tarpeellisena. Ehdotuksella selkeytetään Puolustusvoimien virkasuhteessa olevien henkilöiden eroamisikiä koskevaa sääntelyä siten, ettei jää epäselvyyttä eroamisiän noston kohdistumista kaikkiin Puolustusvoimien henkilöstöryhmiin yhdenvertaisesti.
   • JHL
    Päivitetty:
    23.2.2024
    • Julkisten ja hyvinvointialueiden liitto JHL ry on tutustunut hallituksen esitykseen Puolustusvoimista annetun lain 50§ 4 momentin kumoamisesta. JHL ry pitää tätä hallituksen esitystä tarpeellisena. Kyseinen momentti olisi pitänyt kumota jo samassa yhteydessä, kun puolustusvoimista annetun lain 47§ uudistettiin vuonna 2017. Hallituksen esitys kyseisen momentin kumoamisesta on perusteltu ja varmistaa paitsi sotilaille, myös siviilivirkamiehille oikeuden eläkkeeseen heidän saavuttaessaan eroamisiän. Mahdolliset muutokset tulee viestiä avoimesti puolustusvoimien henkilöstölle, muistaen huomioida myös ne siviilivirassa olevat, joita kyseinen lakimuutos koskee.
   • Malkamäki Tomi, Pääluottamusmies, Aliupseeriliitto ry
    Päivitetty:
    19.2.2024
    • Aliupseeriliito ry on tutustunut hallituksen esitykseen sekä sen perusteisiin ja toteaa seuraavaa. Hallituksen tekemä esitys on perusteltu ja varmistaa aliupseereille sotilaseläke oikeuden heidän saavutettuaan eroamisiän. Puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 47§ säädetään eroamisiästä ja se on ollut voimassa tammikuun 1.pv 2018 lukien. Lakiuudistuksen tarkoituksena on ollut korottaa puolustusvoimissa palvelevien eroamisikiä yleistä eläkeuudistusta 2017 vastaavasti. Nyt kumottavaksi esitetyssä lainkohdassa on todettu, että 31. päivänä joulukuuta 2007 puolustusvoimien virassa palvelevan eroamisikään sovelletaan lain voimaantullessa voimassa olevia säädöksiä. Lain voimaantullessa eroamisikä ammattisotilaiden osalta oli 55 vuotta. Puolustusvoimista annetun lain 50§ 4 kohdan säilyttäminen ja lain tulkinta aiheuttaisi tilanteen, jossa useat ammattisotilaat joutuisivat eroamaan palveluksesta ilman, että he ovat saavuttaneet lain määrittämän eläkeoikeutensa. Puolustusvoimien toiminnalle vallitsevan tilanteen jatkuminen aiheuttaisi haasteita, sillä henkilöstösuunnittelussa ei ole myöskään huomioitu Puolustusvoimista annetun lain 47§:stä poikkeavia eroamisikiä. Aliupseeriliitto ry näkee lainmuutoksen tarpeelliseksi.
   • Koskenoja Miro, Yksityinen
    Päivitetty:
    17.2.2024
    • Lausunto: Hallituksen esitys puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin kumoamisesta Kiitämme mahdollisuudesta antaa lausunto hallituksen esityksestä koskien puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin kumoamista. Alla on lausuntomme ehdotetusta lainsäädännön muutoksesta: Positiiviset näkökohdat: Yhdenvertaisuus ja Klariteetti: Esityksen tavoitteena oleva sääntelyn selkeyttäminen ja yhdenvertaisuuden varmistaminen ansaitsee kannatusta. Ehdotus pyrkii välttämään tilanteita, joissa eroamisikä voisi tulkinnallisesti alittaa julkisten alojen eläkelain mukaisen alimman vanhuuseläkeiän. Oikeusturva: Ehdotuksen painopiste oikeudenmukaisuudessa, erityisesti varmistamalla, ettei kenenkään Puolustusvoimien virkamiehen palvelussuhde pääty eroamisiän saavuttamisen vuoksi ilman oikeutta vanhuuseläkkeeseen, on positiivinen näkökohta. Ehdotuksia ja Huomioita: Selkeä Viestintä: On tärkeää, että mahdolliset muutokset viestitään selkeästi ja avoimesti Puolustusvoimien henkilöstölle. Informaatiokampanja voisi auttaa henkilöstöä ymmärtämään muutoksen taustan, vaikutukset ja toimintamallit. Seuranta ja Arviointi: Ehdotetun muutoksen vaikutuksia tulisi seurata ja arvioida, erityisesti sen varmistamiseksi, että tavoitteet yhdenvertaisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta toteutuvat käytännössä. Vahva Koordinointi Eläkejärjestelmien Välillä: Koska ehdotus liittyy eläkejärjestelmiin, olisi tärkeää varmistaa vahva koordinointi Puolustusvoimien eläkejärjestelmän ja julkisten alojen eläkejärjestelmän välillä. Tämä voi auttaa välttämään ristiriitaisuuksia ja epäselvyyksiä. Yhteenvetona kannatamme esityksen tavoitetta selkeyttää Puolustusvoimien virkasuhteessa olevien henkilöiden eroamisikiä koskevaa sääntelyä ja varmistaa yhdenvertaisuus. Toteutuessaan esitys voi tukea oikeudenmukaisempaa ja avoimempaa henkilöstöpolitiikkaa Puolustusvoimissa.
   • Päällystöliitto ry, Jalkanen Marko
    Päivitetty:
    10.2.2024
    • Päällystöliitto ry on puolustusministeriön ja sisäministeriön hallinnon aloilla toimiva työmarkkinakeskusjärjestö Akavaan kuuluva valtakunnallinen maanpuolustusaatteellinen ammattijärjestö. Jäsenet toimivat maanpuolustuksen, rajavartioinnin ja sotilaallisen kriisinhallinnan aloilla. Päällystöliitto ry pitää tätä hallituksen esitystä laiksi puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin kumoamisesta erittäin tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Eroamisi’istä on nyt jo tyhjentävästi säännelty lain 47 §:ssä, joten voimaantulo- ja siirtymäsäännökseksi tarkoitetulla 50 §:n 4 momentille ei ole enää tarvetta. Se olisikin tullut kumota jo siinä vaiheessa, kun puolustusvoimista annetun lain 47 § uudistettiin. Puolustusvoimista annetun lain (551/2007) 47 §, jossa säädetään eroamisi'istä sekä oikeudesta jatkaa palvelua eroamisiän jälkeen, on nykyisessä muodossaan tullut voimaan 1.tammikuuta 2018 (25.8.2017/573). Aiemmin sotilaiden eroamisikään koskevat säännökset eivät olleet tämän puolustusvoimista annetun lain ns. alkuperäisversiossa, vaan eroamisiät oli määrätty asetuksen tasolla. Lakisäännöstä koskevassa hallituksen esityksessä (HE 30/2017 vp) on tuotu selvästi esiin, että lakiuudistuksen tarkoitus oli korottaa kaikkien puolustusvoimissa palvelevien eroamisikiä samaan tapaan, kuin vuoden 2017 yleisessä eläkeuudistuksessa. Puolustusvoimista annetun lain 50 §:n 4 momentin mukaan puolustusvoimien virassa 31 päivänä joulukuuta 2007 palvelleen eroamisikään sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tämän lain voimaantullessa eroamisikä ammattisotilaiden sotilasvirassa oli 55 vuotta. Olemme Päällystöliitosta jo aiemmin peräänkuuluttaneet Pääesikuntaan sitä, että tämä nyt kumottavaksi esitetty 50 §:n 4 momentti on pahasti ristiriidassa lain 47 §:n tarkoituksen kanssa, ja se tämä olisi tullut huomioida jo lainsäätämisvaiheessa. Viimeaikainen soveltamiskäytäntö on osoittanut, että 50 §:n 4 momentti estää tosiasiallisesti lain 47 §:ssä säädettyjen eroamisikien noudattamisen kyseiset edellytykset täyttäviin henkilöihin. Päällystöliitto ry:n tiedossa on ollut myös eräs yksittäistapaus, jossa Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakunta tulkitsi puolustusvoimista annettua lakia juuri tällä tavalla, kuten nyt tässä lakiesityksessä oli tuotu esiin. Mikäli kumottavaksi esitetty 50 §:n 4 momentti säilytettäisiin edelleen laissa, ja tätä lakikohtaa luettaisiin kirjaimellisesti, niin useiden tuhansien puolustusvoimien ammattisotilaiden eroamisikä jäisi korottumatta 47 §:ssä säädetyn mukaisesti. Puolustusvoimissa työskentelisikin tällä hetkellä huomattava määrä vuonna 2007 voimassa olleen eroamisiän saavuttaneita, tai lähiaikoina saavuttavia, ammattisotilaita. Tätä ei ole tietenkään huomioitu henkilösuunnittelussa, joka nyt on pohjautunut lain 47 §:ssä säädettyihin eroamisikiin, ja aiheuttaisi puolustusvoimiin ennennäkemättömän ja täysin suunnittelemattoman kaaderivajeen. On myös huomionarvoista, että mikäli ammattisotilaiden pakollinen eroamisikä tulkittaisiin nyt vuoden 2007 mukaisesti alhaisemmaksi, johtaisi se siihen, että merkittävällä osalla henkilöstöstä ei olisi oikeutta eläkkeeseen hänen virkasuhteensa päättyessä eroamisiässä. Sotilaseläke voitaisiin myöntää heille vasta sitten, kun heistä kukin on saavuttanut julkisten alojen eläkelain 102 §:n nojalla sotilaan alimman vanhuuseläkeiän. Yksittäisen ammattisotilaan kannalta tämä tilanne olisi aivan kestämätön.