• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Sosiaali- ja terveysministeriö, Työ- ja tasa-arvo-osasto, toimintapolitiikkayksikkö, Sierimo Carolina
    Päivitetty:
    16.8.2019
    • Lausuntopalvelu.fi Viite STM:N LAUSUNTO (OPH) KAIVOSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEISTA Opetushallitus on pyytänyt Sosiaali- ja terveysministeriöltä lausuntoa aiheesta: Kaivosalan perustutkinnon perusteiden luonnos (OPH-1148-2019). Lausuntoa on pyydetty seuraavista asioista: • tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyys, • tutkinnon muodostuminen, • tutkinnon osien sisällöt (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat) ja • kaikille tutkinnon osille yhteisistä arviointikriteereistä. Lausunto on pyydetty antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä jul-kaistuun lausuntopyyntöön alla olevan linkin kautta. https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=ea8c9e70-3318-4feb-a694-583f2addf4cb&respondentId=1dfe4f95-765e-4318-a845-2997c9d9a659 . Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) korostaa lausunnossaan erityisesti työterveys- ja työturvallisuusasioiden huomioon ottamista tutkintovaatimuksissa. Yleisenä huomiona voidaan todeta, että sekä pakollisessa kaivosalan perustutkinnon osassa että valinnaisissa tutkinnon osissa on kiinnitetty huomiota työturvallisuusasioihin (ml. lainsäädännön tunteminen), asianmukaiseen työvälineiden käyttöön ja niiden kunnossapitoon, vaarojen ennalta ehkäisyyn, henkisen kuormittumisen ehkäisyyn ja ergonomiaan. Sekä työnantajan että työntekijän kannalta onkin tärkeää varmistaa se, että työ suoritetaan terveellisesti työturvallisuutta koskevien määräysten ja ohjeiden mukaisesti. Yhteisissä tutkinnon osissa käsitellään myös viestintä- ja vuorovaikutusosaamista sekä yhteiskunta- ja työelämäosaamista. Opiskelijan edellytetään osaavan noudattaa työelämän pelisääntöjä ja tietävän omat oikeutensa ja velvollisuutensa työlainsäädännön ja työehtosopimuksien pohjalta. STM pitää tätä erityisen positiivisena asiana. Muuttuva työelämä vaatii työelämävalmiuksia, joissa korostuvat muun muassa tieto ja osaaminen työntekijän ja työnantajan oikeuksista ja velvollisuuksista, oman osaamisen ja voimavarojen tunnistamisen taidot, yksilön käyttäytymistaidot työssä, työyhteisö- ja vuorovaikutustaidot, tietotekniset ja viestintätaidot, työterveys- ja työturvallisuusosaaminen, itsensä johtamisen taidot, muutoksen ja työkuormituksen hallintataidot, yrittäjyysosaaminen, työllistymistaidot sekä työn sisältöön liittyvän perustehtävän jatkuvan oppimisen taidot. Työelämävalmiuksiin kuuluu myös kyky sopeutua muutoksiin. Henkisen kuormittumisen ehkäisy ja työskentely ergonomisissa työasennoissa sekä toimiminen työyhteisön jäsenenä muuttuvissa vuorovaikutustilanteissa on mainittu valinnaisissa tutkinnon osissa vaihtelevasti. Näiden seikkojen korostamista kaikissa tutkinnon osioissa voisi harkita tutkinnon perusteiden viimeistelyvaiheessa. Perustutkintovaatimusten kohdalla tutkintovaatimuksiin voisi olla hyödyllistä lisätä maininta siitä, miten oma terveyden ylläpitäminen ja siihen liittyvät asiat on huomioitu koulutuksessa. Oman terveyden ylläpitäminen on tärkeä osa työelämätaitoja. Muilta osin STM:llä ei ole asiassa lausuttavaa. Osastopäällikkö, ylijohtaja Raimo Antila Erityisasiantuntija Carolina Sierimo
   • Oulun seudun ammattiopisto, Taivalkosken yksikkö
    Päivitetty:
    14.8.2019
    • Kaivosalan perustutkinnon perusteet: * Lausunto tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyys Kaivosalan perustutkinnon perusteiden tulisi johtaa monialaiseen osaamiseen kaivosalan suhdanteiden johdosta. Opiskelun päätyttyä opiskelijan tulee saada valinnaisuutta jos töitä kaivokselta ei löydy. Siksi perusteissa tutkinnon osassa LOUHEEN KÄSITTELY- JA KULJETUSTYÖT pitäisi olla C-kuljettajatutkinto. Lisäksi tulisi olla tutkinnon osa PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS logistiikan perustutkinnosta. Nämä mahdollistavat työntekijän työllistymisen myös muihin kuljetusalan työtehtäviin teollisuudessa ja kaivannaisalalla. Hakevat opiskelijat siirtyvät mieluummin maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelmaan juuri C-ajokortin vuoksi. ”Tutkinnon osissa mainitaan käyttää suojaimia, pitäisi varmaan täydentää turvavarusteita ja suojaimia”. *Lausunto tutkinnon muodostuminen, Kaivostyöntekijä valinnaiset Aikaisemmin oli käynnissäpito ja prosessin ohjaus valinnaisina tutkinnon osina. Kyseisiä tutkinnon osia varten on olemassa/hankittu METSOn murskaus simulaatiojärjestelmät jota on hyödynnetty opetuksessa. Vastaavasti on käytössä myös kemian prosessinhoitajien kemianteollisuus perustutkinnon prosessin käynnissäpidon kokonainen prosessilaboratorio. Kaivostyöntekijän osaamista tulisi laajentaa näillä tutkinnon osilla, mahdollistaa työllistymisen myös muissa teollisuuden prosesseissa. * Ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat Alle 18-vuotiaiden on hankala osoittaa osaamistaan kaivoksissa, sillä alaikäisiä ei oteta harjoittelemaan. Siksi useimmiten osaaminen osoitetaan korvaavissa olosuhteissa esim. murskaustyömaalla. * Tutkinnon osien yhteinen arviointikriteeristö. Kaivosalan perustutkinnon perusteet: * Lausunto tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyys Kaivosalan perustutkinnon perusteiden tulisi johtaa monialaiseen osaamiseen kaivosalan suhdanteiden johdosta. Opiskelun päätyttyä opiskelijan tulee saada valinnaisuutta jos töitä kaivokselta ei löydy. Siksi perusteissa tutkinnon osassa LOUHEEN KÄSITTELY- JA KULJETUSTYÖT pitäisi olla C-kuljettajatutkinto. Lisäksi tulisi olla tutkinnon osa PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS logistiikan perustutkinnosta. Nämä mahdollistavat työntekijän työllistymisen myös muihin kuljetusalan työtehtäviin teollisuudessa ja kaivannaisalalla. Hakevat opiskelijat siirtyvät mieluummin maarakennuskoneenkuljetuksen koulutusohjelmaan juuri C-ajokortin vuoksi. ”Tutkinnon osissa mainitaan käyttää suojaimia, pitäisi varmaan täydentää turvavarusteita ja suojaimia”. *Lausunto tutkinnon muodostuminen, Kaivostyöntekijä valinnaiset Aikaisemmin oli käynnissäpito ja prosessin ohjaus valinnaisina tutkinnon osina. Kyseisiä tutkinnon osia varten on olemassa/hankittu METSOn murskaus simulaatiojärjestelmät jota on hyödynnetty opetuksessa. Vastaavasti on käytössä myös kemian prosessinhoitajien kemianteollisuus perustutkinnon prosessin käynnissäpito/ohjaus kokonainen prosessilaboratorio. Kaivostyöntekijän osaamista tulisi laajentaa näillä tutkinnon osilla, mahdollistaa työllistymisen myös muissa teollisuuden prosesseissa. * Ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat Alle 18-vuotiaiden on hankala osoittaa osaamistaan kaivoksissa, sillä alaikäisiä ei oteta harjoittelemaan. Siksi useimmiten osaaminen osoitetaan korvaavissa olosuhteissa esim. murskaustyömaalla. * Tutkinnon osien yhteinen arviointikriteeristö. Kriteeristö on yhdenmukainen, OK. * Tutkinnon kustannukset Tutkinnon muodostuminen koneiden ja laitteiden osalta on kallista, investointivaltaista ja käytönaikaiset kulut ovat korkeat. Kaivosalan perustutkinto on kustannuskorissa 3 kun kustannukset ovat kuitenkin kustannuskorin 5 suuruusluokkaa. Asiasta on tehty ennakkolaskelmat 2013 ja toteuman mukainen laskelma 2016 insinöörityönä, ”julkinen”. Asiakirjat on toimitettu OKM:n. Perusteiden uudistamisen yhteydessä tulee tarkastella myös tutkinnon kustannuksia/kustannuskori, jotta saadaan opetus laadultaan vastaamaan kaikilta osin tutkinnon ammattitaitovaatimuksia.
   • Kajaanin ammattikorkeakoulu Oy, Kone- ja kaivostekniikka
    Päivitetty:
    6.8.2019
    • •Lausunto tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä Kaivosalan suhdanneherkkyys aiheuttaa sen, että tutkinnon perusteella saavutettava osaaminen on liian kapea-alainen. Mikäli tutkinnon opiskellut henkilö jääkin työttömäksi, on hänen työllistymisensä muille teollisuusaloille epävarmaa. Korjauksena ehdotetaan, että esimerkiksi rikastusprosessin käynnissäpito korvataan yleisemmällä vaihtoehdolla, prosessin käynnissäpidolla jne. Se voi sitten pitää sisällään kaivosalaan liittyviä prosesseja, mutta myös muita teollisuusprosesseja olisi hyvä käydä läpi. •Lausunto tutkinnon muodostumisesta Tutkintoon tarvitaan enemmän luonnontieteiden perusosaamista. Osaamistavoitteet ovat vaativia ja edellyttävät erityisesti paljon kemian perustietämystä. Kuitenkin matemaattis-luonnontieteellinen opetus on todella vähäistä (6 osp). Matematiikan ja fysiikan perusteet ovat myös erityisesti mahdollisia jatko-opintoja varten ehdottomia. Miten taataan, että kemian teoriaa, käytäntöjä ja turvallisuutta, erityisesti turvallisen työskentelyn asennetta, opetetaan riittävästi näin vähillä perusopinnoilla? Korjaus: Mitä tarkoitetaan ”Huippuosaajana toimisella”? Se, ja ”Yrityksessä toimiminen” voitaisiin korvata kemian/fysiikan/geologian perusopinnoilla. •Lausunto tutkinnon osien sisällöistä (ammattitaitovaatimukset ja ammattitaidon osoittamistavat) Ok muuten, kunhan em. kohta huomioidaan. •Lausunto kaikille tutkinnon osille yhteisistä arviointikriteereistä Tämä on ok.