• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Liikenne- ja viestintävirasto
    Päivitetty:
    31.8.2020
    • Ulkoministeriö on pyytänyt lausuntoja luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja laiksi rikoslain muuttamisesta. Nämä kolme sopimusta liittyvät sisällöllisesti kiinteästi toisiinsa, minkä vuoksi niistä on laadittu yhteinen hallituksen esitys. Hallituksen esitys on laadittu ulkoministeriön, liikenne- ja viestintäministeriön ja oikeusministeriön yhteistyönä. Sopimusten täytäntöönpano edellyttää muutoksia rikoslakiin. Liikenne- ja viestintäviraston edustajat ovat osallistuneet hallituksen esityksen valmistelutyöhön ja diplomaattikonferensseihin, joissa sopimukset aikanaan tehtiin. Liikenne- ja viestintävirasto kannattaa hallituksen esityksen antamista nyt ehdotetussa muodossa. Liikenne- ja viestintävirasto esittää harkittavaksi, olisiko hallituksen esityksen viimeistelyssä selvemmin tuotava esille, että rikoslain 23 ja 44 lukuihin esitetyt muutokset, joissa liikenteen häirinnän ja vaarallisten aineiden kuljetusrikoksen yritys ehdotetaan säädettäväksi rangaistavaksi, koskevat kaikkia liikennemuotoja.
   • Liikenne- ja viestintäministeriö
    Päivitetty:
    27.8.2020
    • Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto luonnokseen hallituksen esityksestä eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja laiksi rikoslain muuttamisesta Ulkoministeriö on 25.6.2020 pyytänyt lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle kansainväliseen siviili-ilmailuun liittyvien laittomien tekojen ehkäisemisestä tehdyn yleissopimuksen, ilma-alusten laittoman haltuunoton ehkäisemisestä tehtyä yleissopimusta täydentävän pöytäkirjan sekä rikoksista ja eräistä muista teoista ilma-aluksissa tehdyn yleissopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi ja laiksi rikoslain muuttamisesta. Liikenne- ja viestintäministeriö toteaa lausuntonaan seuraavaa. Liikenne- ja viestintäministeriö kiittää ulkoministeriötä tilaisuudesta lausua asiassa, joka koskee merkittävästi ilmailutoimialaa. Nyt lausunnoilla oleva luonnos hallituksen esitykseksi on valmisteltu poikkihallinnollisessa yhteistyössä, johon liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala on ottanut aktiivisesti osaa. Esityksen sisältämien kolmen sopimuksen, eli ns. Pekingin yleissopimuksen, Pekingin pöytäkirjan ja Montrealin pöytäkirjan, hyväksyminen ja kansallinen voimaansaattaminen sekä valmisteilla olevat muutokset rikoslakiin (39/1889) parantaisivat ja tehostaisivat siviili-ilmailun turvallisuutta, edistäisivät terrorismintorjuntaa sekä tehostaisivat rikosvastuun toteuttamista, mikä lisäisi luottamusta lentoliikennetoimintaa ja sen turvallisuutta kohtaan. Ehdotuksella olisi siten myönteisiä vaikutuksia niin lentoliikenteen sujuvuuden, matkustajien kuin elinkeinoelämänkin kannalta. Liikenne- ja viestintäministeriö kannattaa esitystä ja pyrkii jatkossakin myötävaikuttamaan edellä mainittujen tavoitteiden edistämiseen. Sabina Lindström Osastopäällikkö Mira Karppanen Neuvotteleva virkamies
   • Sosiaali- ja terveysministeriö
    Päivitetty:
    25.8.2020
    • Sosiaali- ja terveysministeriöllä ei ole asiassa lausuttavaa.
   • Maa- ja metsätalousministeriö, MMM/ruokaosasto
    Päivitetty:
    10.8.2020
    • Maa- ja metsätalousministeriöllä ei ole huomauttamista HE-luonnokseen.
   • YM
    Päivitetty:
    1.7.2020
    • Ympäristöministeriöllä ei ole asiassa lausuttavaa.