• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Attar Hakim, Musiikin 2. opiskelija Lahden konservatoriossa. Pääinstrumenttina klassinen laulu.
    Päivitetty:
    15.10.2019
    • KOMMENTTI KOSKIEN MUUSIKON TUTKINTOA JA KOHTAA PAKOLLISET TUTKINNONOSAT; MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN JA OHJELMISTON VALMISTAMINEN, 25 OSP Tässä uudistusesityksessä hyvää on, että musiikin teoreettisen ymmärtämisen opettaminen ja oppiminen painottuu aikaisempaa enemmän käytäntöön ja että käytännön mukana- ja läsnäoleminen varmistetaan esim. siten, että opiskelijan pääinstrumentin ohjelmiston analysointi on olennainen lähtökohta musiikinteorian opettamiselle. Tämä lähtökohta on hyvin ja selkeästi ilmaistu tutkinnonosan otsikossa "MUSIIKIN HAHMOTTAMINEN JA OHJELMISTON VALMISTAMINEN, 25 OSP". 1. TARKENNUSEHDOSTUS ko. kohdan sisältöön: ehdotetaan "tukiaine"-luonteen mainitsemista Musiikin teoria on lähtökohtaisesti - ja varsinkin 2. asteen tasolla - "tukiaine" itse musiikille ja musisoimiselle, pääinstrumentin ohjelmiston harjoittamiselle ja esittämiselle, muusikkona toimimiselle sekä musiikin perinteen elävänä pitämiselle. Tätä seikkaa eli musiikinteorian "tukiaine"-luonnetta olisi hyvä korostaa tämän tutkinnonosan selitysosassa, sillä arveltavasti se on asia joka saattaa unohtua monelta tämän oppiaineen opettajalta, jossa on paljon 'vanhakantaisia teoreettisen (eli opiskelijan omasta ohjelmistosta puhdistetun) säveltapailun tankkaajia' ja joiden pedagogia lähinnä karkottaa monista opiskelijoista musisoimisen tahdon. 2. TARKENNUSEHDOTUS ko. kohdan sisältöön: ehdotetaan että keskustelu nykymusiikista sekä musiikkiesityksistä on osa ko. tutkinnonosaa Musiikinteorian opetus 2. asteella perinteisesti on nojannut luokkatuntiopetus-pedagogiaan, jossa opettaja valmiin opetusmateriaalin pohjalta luennoi. Tässä on omat hyvät puolensa, mutta heikkoutena se, että musiikin opetus tapahtuu vain luokassa ja jo esitetyn ja useimmiten 'kanonisoidun' ('perinteisen') ohjelmiston pohjalta. Opiskelijat oppivat tällöin enempi vanhoja tapoja analysoida ja keskustella musiikista. Muusikkona toimimiseen ja kasvamiseen kuuluu kuitenkin olennaisesti tekemisissäoleminen elävän musiikin, konserttien ja koko ajan uudistuvan musiikin perinteen kanssa. Tämä "tekemisissäoleminen" edellyttää myös muusikoilta elävää suhdetta musiikkiin ja musiikin kieleen, tapaan jolla musiikkia ymmärretään ja kieleen jolla musiikista puhutaan. Näin ollen musiikin ammatillisessa opetuksessa opiskelijoita ja opettajia tulisi jo varhaisessa vaiheessa tukea keskustelemaan musiikin nykyilmiöistä, ja tavalla jossa myös 'haastetaan' vanhaa tapaa ymmärtää musiikkia ja puhua musiikista. Tämä harjoittaa musiikin ammattiin ja ammatissa kasvamista, jonka tulee olla elävä perinne eikä 'jämähtää ymmärryssisällöitään pelkäksi matkittavaksi esineeksi'. Elävässä ymmärtämisessä alan ihmisillä on aito mahdollisuus harjaannuttaa itsessään ja yhteisössään taiteellista merkityksenantoa.
   • Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry, Johtava asiantuntija Satu Ågren
    Päivitetty:
    7.10.2019
    • Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry kiittää lausuntopyynnöstä. Emme lausu tutkinnon perusteista. Toivomme kuitenkin saavamme myös jatkossa tiedoksi lausunnolla olevat tutkinnon perusteet. Yhteyshenkilö: Satu Ågren