• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Elinkeinoelämän keskusliitto EK
    Päivitetty:
    26.7.2021
    • Elinkeinoelämän keskusliitto Lausunto ehdotuksesta Suomen kannoiksi Maailman postiliitto UPU:n kongressiin Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja esittää lausuntonaan seuraavaa: EK kannattaa lausuntoluonnoksessa esitettyjä Suomen kantoja. Ministeriön ehdottamat varaumat ovat myös perusteltuja ja tarpeen, jotta kansallinen joustovara säilyy yksittäisten sopimusmääräysten osalta. EK pitää tärkeänä, että päätemaksutasoja muutetaan nopealla aikataululla. Nykyinen hinnoittelu vääristää kilpailua. Länsimaiset yritykset ovat eri asemassa esimerkiksi aasialaisiin verkkokauppayrityksiin nähden. Suomen tulee olla aktiivinen kilpailuvääristymien poistamiseksi. On tärkeää, että kilpailu verkkomyyntimarkkinoilla on reilua ja tasavertaista. EK:lla ei ole muuta lausuttavaa asiassa. Elinkeinoelämän keskusliitto Annaliisa Oksanen kilpailuasiantuntija
   • Posti Oy
    Päivitetty:
    26.7.2021
    • Maailman postiliiton kongressissa päätetään keskeisistä kansainvälisen kirje- ja pakettiliikenteen ehtoja sääntelevistä sopimuksista. Seuraava kongressi järjestetään Abidjanissa Norsuunluurannikolla elokuussa 2021. Sopimukset velvoittavat Suomea postiliiton jäsenmaana sekä Suomen nimettyjä operaattoreita Posti Oy:tä ja Åland Post Ab:tä. Liikenne- ja viestintäministeriö on valmistellut lausunnolla olevan muistion, jossa on esitetty Suomen kannat Abidjanin kongressissa käsiteltäviin Maailman postiliiton perussopimukseen, yleissopimukseen ja yleisohjesääntöön tuleviin muutosehdotuksiin. Posti kannattaa muistiossa ehdotettuja Suomen kantoja. Posti katsoo myös, että ministeriön ehdottamat varaumat ovat hyvin perusteltuja ja tarpeellisia, jotta kansallisesti voidaan joustaa yksittäisistä sopimusmääräyksistä.
   • Työ- ja elinkeinoministeriö, Työllisyys ja toimivat markkinat -osasto
    Päivitetty:
    26.7.2021
    • Työ- ja elinkeinoministeriöllä ei ole lausuttavaa kyseiseen asiaan.
   • Kaupan liitto ry, Hiilamo Simo
    Päivitetty:
    25.7.2021
    • Liikenne- ja viestintäministeriö Viite: VN/19072/2021 Lausunto ehdotuksesta Suomen kannoiksi Maailman postiliitto UPU:n kongressiin Liikenne- ja viestintäministeriö pyytää lausuntoa ehdotuksesta Suomen kannoiksi Maailman postiliitto UPU:n 9. –27.8.2021 järjestettävään kongressiin, jossa neuvotellaan muutoksista Maailman postiliiton perussopimukseen, yleisohjesääntöön ja yleissopimukseen. Kaupan liitto ry (jatkossa Kaupan liitto) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa. Maailman postiliiton yleissopimus vääristää kansainvälisen verkkokaupan kilpailua, sillä länsimaiset yritykset joutuvat maksamaan moninkertaisia postituskuluja esim. kiinalaisiin kilpailijoihinsa nähden. Päätemaksuihin tehtiin muutoksia syyskuussa 2019 pidetyssä ylimääräisessä yleiskokouksessa. Vuosien 2021–2025 aikana päätemaksuja voidaan nostaa portaittain siten, että päätemaksutaso saa olla enintään 70 prosenttia kotimaan vertailuhinnasta. Suomen kantaa esittelevän Liikenne- ja viestintäministeriön muistion mukaan Suomi kannattaa päätemaksutasojen muuttamista kustannusvastaavammiksi. Kaupan liitto pitää Suomen kantaa kannatettavana, sillä nykyinen hinnoittelu vääristää kansainvälisen verkkokaupan kilpailua erityisesti pienten, alle 2 kg painavien pakettien osalta, jotka käsitellään järjestelmässä kirjepostina. Kaupan liitto korostaa, että Suomen tulee toimia aktiivisesti Maailman postiliiton kongressissa kilpailua vääristävän järjestelmän muuttamiseksi. On tärkeää, että vuonna 2019 sovitut päätemaksumuutokset otetaan nopeasti ja täysimääräisesti käyttöön. Suomalainen kaupan ala kokee lisääntyvää kilpailupainetta erityisesti aasialaisten verkkokauppayhtiöiden taholta. Kilpailu on hyvästä, sillä se kannustaa kaupan alaa jatkuvaan innovointiin ja uudistumiseen. On kuitenkin tärkeää, että kilpailu tapahtuu tasapuolisin ehdoin. Kunnioittavasti KAUPAN LIITTO RY Mari Kiviniemi Simo Hiilamo Toimitusjohtaja Edunvalvontajohtaja
   • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
    Päivitetty:
    22.7.2021
    • Liikenne- ja viestintäministeriö Lausuntopyyntö ehdotuksesta Suomen kannoiksi UPU:n (Maailman postiliitto, Universal Postal Union) kongressiin Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta lausuntoa ehdotuksesta Suomen kannoiksi UPU:n (Maailman postiliitto, Universal Postal Union) kongressiin. Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa lausuntonaan seuraavan. Lausuntopyynnön kohteena olevassa ehdotuksessa esitetään, että Suomi tekisi varauman yleissopimuksen 20 artiklaan, jossa säädetään tullitarkastuksista ja niitä koskevista maksuista. Ehdotetun varauman myötä Posti voisi periä maksun Tullille esittämisestä ja tullauksesta myös niistä lähetyksistä, joista ei ole peritty tulli- tai muita vastaavia maksuja. Kilpailu- ja kuluttajavirasto toteaa, että lausuntopyynnön liitteenä olevien asiakirjojen perusteella ei ole mahdollista arvioida sitä, millaisia vaikutuksia tällaisella varaumalla olisi kilpailun toimivuudelle tai kuluttajille. Lausuntopyynnön liitteenä olevista asiakirjoista ei käy ilmi, millaisia kustannuksia Postille aiheutuu lähetysten esittämisestä Tullille tai lähetysten tullaamisesta taikka miten jo nykyisin perittävissä postimaksuissa on mahdollisesti huomioitu tällaiset kustannukset. Lausuntopyynnön liitteenä olevista asiakirjoista ei myöskään käy ilmi, millaisia palvelumaksuja, ja minkälaisissa tilanteissa, Postin voidaan olettaa perivän asiakkailtaan jatkossa, mikäli Suomi tekisi ehdotetun varauman. Liiteasiakirjoissa ei ole myöskään tuotu esiin, miten Postin ja sen kilpailijoiden keskinäinen asema muuttuisi, mikäli ehdotettu varauma tehtäisiin ja Posti voisi aiempaa vapaammin periä lisämaksuja kaikista lähetyksistä riippumatta siitä, peritäänkö lähetyksestä tulli vai ei. Näin ollen KKV katsoo, että ennen ehdotetun varauman tekemistä asian jatkovalmistelussa tulisi selvittää, millaisia vaikutuksia varauman tekemisellä voidaan olettaa olevan kilpailulle ja kuluttajille. Mikäli tällaisen selvityksen perusteella katsottaisiin, että varauma olisi omiaan johtamaan kilpailun tai kuluttajien kannalta vahingollisiin markkinavaikutuksiin, varaumaa ei tulisi tehdä. Lausuntopyynnön kohteena olevassa ehdotuksessa esitetään lisäksi, että Suomi tekisi varauman yleissopimuksen 15 artiklaan, joka sisältää kansainvälisessä postiliikenteessä ja erityispalveluissa sovellettavia maksuja koskevat määräykset. Myös tämän ehdotetun varauman osalta KKV toteaa, että lausuntopyynnön liitteenä olevien asiakirjojen perusteella ei ole mahdollista arvioida sitä, millaisia vaikutuksia ehdotetulla varaumalla voidaan olettaa olevan kilpailulle ja kuluttajille. Myös tältä osin KKV toteaa, että ennen ehdotetun varauman tekemistä asian jatkovalmistelussa tulisi selvittää, millaisia vaikutuksia varauman tekemisellä voidaan olettaa olevan kilpailulle ja kuluttajille. Katri Väänänen pääjohtajan sijainen, ylijohtaja Arttu Juuti johtaja