• Kommentit ehdotukseen olennaisten teknisten vaatimusten asetuksesta yleisesti
   • Muoviteollisuus ry, Putkijaosto, Kuivalainen Kari
    Päivitetty:
    27.3.2020
    • Muoviteollisuus ry:n putkijaosto edustaa PE-putkien valmistajia ja esittää lausuntonaan seuraavia yleisiä huomioita. Asetusluonnoksen 1 § Soveltamisala mukaan ”Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien talousveden ja viemäriveden paineelliseen johtamiseen tarkoitettujen vesi- ja viemärilaitteistojen polyeteeniputkien (jäljempänä PE-putkien) olennaisia teknisiä vaatimuksia. Tämä asetus kattaa mekaaniset ja hitsattavat liittimet nimelliskooltaan DN 16–DN 110 oleville PE-putkille.” Soveltamisalan tarkoittamat PE-putket ovat paineputkia ja niitä koskee SFS EN 12201 -tuotestandardisarja. Näin ollen PE-putkien valmistajat haluavat korostaa kyseisen standardisarjan vaatimusten huomioimisen merkitystä kansallisia vaatimuksia asetettaessa. Putkijaosto esittää pykäläkohtaisia muutosehdotuksia seuraavasti: -pientä täsmennystä soveltamisalaa koskevaan asetuksen pykälään -tarkennuksia määritelmiin sekä rakennetta ja mittoja koskevaan taulukkoon
   • Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)/Tuotteet-yksikkö, Porkola Paula
    Päivitetty:
    27.3.2020
    • Tukes pitää hyvänä asiana, että rakennusten vesi- ja viemärilaitteistoihin tarkoitettujen PE-putkien liittimistä vaatimuksista annetaan asetus, jonka avulla voidaan varmistua, että kyseiset tuotteet eivät aiheuta käyttäjille terveysriskiä. On myös tärkeää, että putkien pitkäaikaiskestävyys ja käyttövarmuus on huomioitu vaatimuksia määrittäessä. Markkinavalvonnalla voidaan varmistaa, että Suomen markkinoilla olevat rakennustuotteet täyttävät niitä koskevat vaatimukset ja että ne eivät aiheuta riskiä rakennusten turvallisuuteen ja terveellisyyteen. Jotta markkinavalvontaa on mahdollista tehdä, täytyy tuotteella olla lainsäädäntöön perustuvat vaatimukset ja säädöksiin perustuvat menettelyt vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. Asetus ei ota kantaa tuotteiden markkinoilla oloon, vaan siihen voiko tuotetta käyttää rakennusluvan alaisissa hankkeissa. Markkinoilla saattaa olla pitkäänkin tuotteita, jotka ovat asetettu saataville markkinoilla ennen asetuksen voimaan tuloa ja ne ovat markkinoilla aivan laillisesti. Alan toimijoiden täytyy siis itse varmistaa, että rakennushankkeessa käytettävät tuotteet täyttävät asetuksen vaatimukset sen tullessa voimaan. Myös jakeluketjun toimijat (maahantuojat, jakelijat, tukut) voivat joutua hankalaan tilanteeseen, jos osoittautuu, että aiemmin rakennushankkeeseen lainpuolesta kelpaaville tuotteille ei ole kysyntää.
   • MMM
    Päivitetty:
    13.3.2020
    • MMM ei lausu asiasta.
   • Kommentit ehdotukseen olennaisten teknisten vaatimusten asetuksesta pykäläkohtaisesti
   • Muoviteollisuus ry, Putkijaosto, Kuivalainen Kari
    Päivitetty:
    27.3.2020
    • Muoviteollisuus ry:n putkijaosto edustaa PE-putkien valmistajia ja esittää lausuntonaan seuraavia pykälien muutettuja sisältöjä. Asetusluonnos 1 § Soveltamisala Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien talousveden ja viemäriveden paineelliseen johtamiseen tarkoitettujen vesi- ja viemärilaitteistojen polyeteeniputkien (jäljempänä PE-putkien) olennaisia teknisiä vaatimuksia. Tämä asetus kattaa mekaaniset ja hitsattavat liittimet nimelliskooltaan DN/OD 16 – DN/OD 110 oleville PE-putkille. Asetusluonnos 2 § Määritelmät 1) PE-putken liittimen nimellishalkaisijalla halkaisijaa, joka vastaa liitettävän PE-putken nimellistä ulkohalkaisijaa 3) PE-putken liittimellä mekaanisesti tai sähköisesti hitsaamalla tai sähköllä lämmittämällä PE-putkeen kiinnitettävää liitintä, joka on muovia tai korroosionkestävää metallia, Asetusluonnos 6 § Rakenne ja mitat Taulukko 2 Putkea ja liitintä koskevien MRS-luokkamerkinnät PE80 ja PE100 tulee korjata riveittäin samoiksi.
   • Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)/Tuotteet-yksikkö, Porkola Paula
    Päivitetty:
    27.3.2020
    • 3 § Kelpoisuus talousveden johtamiseen Asetuksen mukaan talousvesikäyttöön tarkoitetuista PE-putkien liittimistä ei saa siirtyä terveydelle haitallisia aineita, eivätkä ne saa aiheuttaa veteen vierasta hajua, makua tai ulkonäön muutosta tai terveydelle haitallisten mikrobien kasvua. Asetuksen mukaan muovisten liittimien kelpoisuuden arviointi perustuu koostumustietojen tarkastukseen. Asetuksessa ei esitetä liittimen valmistuksessa sallittuja materiaaleja, vaan niihin viitataan perustelumuistiossa, jonka mukaan liittimien valmistuksessa käytettyjen raaka-aineiden tulee olla Euroopan komission antaman elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvien muovisia materiaaleja ja tarvikkeita koskevan asetuksen (EU) N:o 10/2011 liitteen 1 mukaisia. Lisäksi perustelumuistion mukaan PE-putken liittimien yleiset vaatimukset sisältyvät Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 1935/2004 elintarvikkeen kanssa kosketukseen joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista. Tukesille ei ole säädetty toimivaltaa toimia näiden asetusten valvontaviranomaisena, joten Tukes ei voi markkinavalvonnassa nojautua näihin asetuksiin.
   • Kommentit ehdotukseen tyyppihyväksyntäasetuksesta yleisesti
   • Muoviteollisuus ry, Putkijaosto, Kuivalainen Kari
    Päivitetty:
    27.3.2020
    • Muoviteollisuus ry:n putkijaosto edustaa PE-putkien valmistajia ja esittää lausuntonaan seuraavia yleisiä huomioita. Asetusluonnoksen 1 § Soveltamisala mukaan ”Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien talousveden ja viemäriveden paineelliseen johtamiseen tarkoitettujen vesi- ja viemärilaitteistojen polyeteeniputkien (jäljempänä PE-putkien) liittimien edellyttämiä vaatimuksia. Tämä asetus mekaaniset ja hitsattavat liittimet nimelliskooltaan DN 16–DN 110 oleville PE-putkille.” Soveltamisalan tarkoittamat PE-putket ovat paineputkia ja niitä koskee SFS EN 12201 -tuotestandardisarja. Näin ollen PE-putkien valmistajat haluavat korostaa kyseisen standardisarjan vaatimusten huomioimisen merkitystä kansallisia vaatimuksia asetettaessa. Putkijaosto esittää pykäläkohtaisia muutosehdotuksia seuraavasti: -pientä täsmennystä soveltamisalaa koskevaan asetuksen pykälään -tarkennus putkijärjestelmän koeparametreihin -täsmennyksiä liitteisiin
   • Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)/Tuotteet-yksikkö, Porkola Paula
    Päivitetty:
    27.3.2020
    • Ei lausuttavaa
   • MMM
    Päivitetty:
    13.3.2020
    • MMM ei lausu asiasta.
   • Kommentit ehdotukseen tyyppihyväksyntäasetuksesta pykäläkohtaisesti
   • Muoviteollisuus ry, Putkijaosto, Kuivalainen Kari
    Päivitetty:
    27.3.2020
    • Muoviteollisuus ry:n putkijaosto edustaa PE-putkien valmistajia ja esittää lausuntonaan seuraavia pykälien muutettuja sisältöjä. Asetusluonnos 1 § Soveltamisala Tämä asetus koskee rakennuksen ja kiinteistöllä sijaitsevien talousveden ja viemäriveden paineelliseen johtamiseen tarkoitettujen vesi- ja viemärilaitteistojen polyeteeniputkien (jäljempänä PE-putkien) liittimien tyyppihyväksynnän edellyttämiä vaatimuksia. Tämä asetus kattaa mekaaniset ja hitsattavat liittimet nimelliskooltaan DN/OD 16 – DN/OD 110 oleville PE-putkille. Asetusluonnos 8 § Putkijärjestelmä Taulukko 2 Koeparametrin ”Kehäjännitys” arvo 2,5 MPa (PE40) voidaan poistaa tarpeettomana, koska ko. olennaiset tekniset vaatimukset eivät koske MRS-luokkaa PE40. Liite 2 Taulukko 2.1 Ominaisuuden ”Koossapysyvyysvoima sähköhitsattavalle satulaliittimelle” näytemääriä koskevan tekstin voisi ehkä korjata paremmin linjaan soveltamisalan nimelliskokohaarukan DN/OD 16 – DN/OD 110 kanssa Taulukko 2.2 Merkinnän DN sijaan voisi käyttää merkintää DN/OD. Liite 3 Taulukko 3.1 Tarkista muovisten PE-putken liittimien paineenkestävyyden koelämpötila.
   • Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)/Tuotteet-yksikkö, Porkola Paula
    Päivitetty:
    27.3.2020
    • Ei lausuttavaa