• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Ylänen Hannu
    Päivitetty:
    26.4.2019
    • EK kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa ja toteaa ettei sillä ole lausuttavaa tämän asian osalta.
   • Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
    Päivitetty:
    24.4.2019
    • Ehdotuksen tavoitteena on yksinkertaistaa sisäasioiden rahastoista tuettujen hankkeiden kustannusten budjetointiin ja raportointiin liittyviä vaatimuksia. Koska henkilöstökustannukset ovat monessa hankkeessa suurin kuluerä, aiheutuu tämän kuluerän raportointiin ja tarkastamiseen liittyen suurta hallinnollista taakkaa. Pyrkimykset keventää tätä hallinnollista taakkaa ovat STTK:n mielestä perusteltuja, sikäli kun kustannusten kohdistuminen oikein voidaan silti taata. Uudistus mahdollistaisi sisäasioiden rahastojen aiempaa tehokkaamman käytön. Nykyisiä menettelytapoja voidaan yksinkertaistaa siirtymällä esitettyyn vakioyksikkökustannusmalliin, joka pohjautuu Euroopan parlamentin asetukseen EU 514/2014. Malli on jo käytössä tietyissä rahoitusvälineissä eikä ole esitetty ongelmia tai haittoja. Vakioyksikkökustannusmallin käyttö edellyttää käytännössä toimivaa tapaa todentaa työvoimakustannukset sivukuluineen riittävän tarkasti. Oletettavaa on, että tämä kyetään toteuttamaan kohtuullisesti. Ehdotus antaa mahdollisuuden hakea palkkakustannusten korvaukset jatkossakin myös tosiasiallisten kustannusten mukaan, jos hakija kokee sen johdonmukaisemmaksi. Henkilöstökustannusten määrittelemiseksi vuosittainen bruttotyövoimakustannus jaettaisiin 1720 tunnilla. Mikäli työnantajalta ei löydy riittäviä tietoja vakioyksikkökustannuksen laskemiseksi, ei vakioyksikkökustannusmallia voida käyttää. STTK pitää tätä kannatettavana. Samassa hankkeessa voitaisiin henkilöstökustannuksiin soveltaa vain yhtä kustannusmallia. STTK pitää tätä selkeyden vuoksi kannatettavana. Lisäksi vastuuviranomainen voisi tarvittaessa muuttaa henkilöstökustannusten määrää, jos se poikkeaa ilmoitetusta määrästä. Tositteet tarkastettaisiin tarkastuskäynneillä. STTK pitää välttämättömänä tarkastuskäyntien riittävää määrää, ja vakioyksikkökustannusmallin vaikutusten riittävää seurantaa. Jos ongelmia tai väärinkäytöksiä ilmenee, tulee mallin käytön jatkamista arvioida. STTK pitää kuitenkin oleellisena, ettei uudistuksella pyritä henkilöstön tai työtuntien vähentämiseen.
   • Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Uudenmaan ELY-keskus
    Päivitetty:
    23.4.2019
    • Uudenmaan ELY-keskuksen lausunto koskien valtioneuvoston asetuksen muutosta, joka koskee sisäasioiden rahastoja. Nyt ehdotettavilla muutoksilla on tarkoitus mahdollistaa vakioyksikkökustannusmallin käyttöönotto. Tavoitteena on erityisesti yksinkertaistaa rahastoista tuettavien hankkeiden tai toimintojen henkilöstökustannusten budjetointia ja raportointia sekä niiden tarkastamista. Uudenmaan ELY-keskus ei näe estettä ehdotettujen muutosten tekemiselle. Mallia halutaan kokeilla ennen uuden ohjelmakauden alkua ja sillä ei odoteta olevan suoria taloudellisia vaikutuksia. Hankkeita hakevan toimijan näkökulmasta malli saattaa helpottaa myös muiden kuin suoraa hanketyötä tekevien palkkauskustannusten huomioimista koko hankkeen budjetissa, kun se voidaan tehdä tuntiperusteisesti ja toteutuneen työn mukaisesti. Hyvää on myös se, että tuntihintaa voidaan tarkistaa mikäli se merkittävästi muuttuu hankkeen aikana. Lisäksi hankkeessa voidaan valita myös aikaisempi palkkauskulujen laskentamalli mikäli se jostain syystä on hankkeessa toimivampi.
   • Ulkoministeriö, Konsulipalvelut
    Päivitetty:
    23.4.2019
    • Sisäministeriö on pyytänyt ulkoministeriöltä lausuntoa sisäasioiden rahastojen valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta. Lausuntopyynnön diaarinumero on SMDno-2019-561. Ulkoministeriö lausuu lausuntopyynnön johdosta seuraavaa. Sisäministeriön 7.3.2019 päivätyn perustelumuistioluonnoksen mukaan asetusmuutoksen tarkoituksena on vähentää ylimääräistä hallinnollista taakkaa sekä tuensaajien että vastuuviranomaisen puolella ja mahdollistaa näin sisäasioiden rahastojen aiempaa tehokkaampi käyttö. Nyt ehdotetulla muutoksella halutaan myös testata uutta henkilöstökustannusten laskentamallia sekä kerätä kokemuksia yksinkertaistetun mallin käytöstä ennen uuden sisäasioiden rahastojen ohjelmakauden alkua. Jos uusi malli osoittautuu käytännössä toimivaksi, olisi sitä tarkoitus soveltaa uudella ohjelmakaudella. Ulkoministeriö pitää ehdotettuja muutoksia tarkoituksenmukaisina ja kannatettavina.
   • tulli.fi
    Päivitetty:
    4.4.2019
    • Tullilta on pyydetty lausuntoa liittyen sisäasioiden rahaston valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta diaarinumerolla H509/01.01.01/2019. Tulli lausuu ehdotuksesta seuraavaa. Ehdotuksen mukaisesti ehdotettavilla muutoksilla olisi tarkoitus mahdollistaa niin sanotun vakioyksikkökustannusmallin käyttöönotto henkilöstökustannusten osalta. Tullin näkemyksen mukaan kyseinen muutos on hyödyllinen ja järkevä. Muutoksella yksinkertaistetaan tuen saajien hallinnollista taakkaa henkilöstökulujen seurannassa sekä helpotetaan kulujen todentamista maksatushakemuksien raportoinnin yhteydessä. Tällä hetkellä henkilöstökustannukset voidaan korvata ainoastaan tosiasiallisesti aiheutuneisiin ja maksettuihin hyväksyttäviin kustannuksiin perustuen. Nykymallin mukainen henkilöstökulujen laskentatapa on monimutkainen ja saattaa vaikuttaa negatiivisesti mm. siihen, että hankehakemuksen yhteydessä ei hankkeelle käytettävää henkilöresurssia ei budjetoida hankkeelle lainkaan vaan henkilöstökulut katetaan normaaleista toimintamenoista. Tästä luonnollisesti aiheutuu virastolle ylimääräinen kuluerä joka voisi olla tukikelpoista kulua hankkeen välttämättömien toimien tekemiseksi. Tullin näkemyksen mukaan esitetty vakioyksikkökustannusmallin henkilökustannusten laskentatapa on realistinen ja vastaa riittävän hyvin todellisia henkilökustannuksia. Vakioyksikkökustannusmalli vähentää myös hallinnollista taakkaa, jolloin hankkeen henkilökustannusten laskemisesta ei muodostu epäsuoria kuluja virastolle kuin nykymallin mukaisesti tehtynä. Muutosehdotuksen mukaisesti on hyvä, että vaikka vakioyksikkökustannusmalli otetaan käyttöön niin tuen saaja voi edelleen hakea henkilöstökustannusten kuluja toteutuneiden kustannusten mukaan jos vakioyksikkökustannusmalli ei vastaa toteutuneita kuluja. Muutosehdotuksen mukaan nyt ehdotetulla muutoksella halutaan myös testata uutta henkilöstökustannusten laskentamallia sekä kerätä kokemuksia yksinkertaistetun mallin käytöstä ennen uuden sisäasioiden rahastojen ohjelmakauden alkua. Jos uusi malli osoittautuu käytännössä toimivaksi, olisi sitä tarkoitus soveltaa uudella ohjelmakaudella. Tullin näkemyksen mukaan käytännön testaaminen käytännössä vielä kuluvan rahoituskauden aikana on erittäin suotavaa, jotta seuraavaa rahoituskautta varten vakioyksikkökustannusmallia voidaan mahdollisesti tarkentaa ja ohjeistusta täsmentää vielä hyvissä ajoin ennen seuraavan rahoituskauden alkua.