• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • tulli.fi, Tulli, valvontaosasto
    Päivitetty:
    21.5.2019
    • Lausunnonantaja pitää tärkeänä, että rahanpesudirektiivin täytäntöönpanoa RL:n 32 luvun muutoksilla kansallisesti vahvistetaan. Tullin tutkintavastuulla on usein rikoksia, joilla voi saada suurta taloudellista hyötyä ja niihin voi liittyä myös rahanpesua. RL 32 luvun 11 §:n muutokset ja perusteluteksti vaikuttavat direktiivin tavoitteen toteutumiseen Suomessa rikosten tutkinnan ja niiden syyteharkintaan saattamisessa. Ehdotetut RL 32 luvun 11 §:n muutokset itsepesun rangaistavuuden alan laajentamiseksi nykyistä säännöstä laajemmaksi ovat tarpeellisia, perusteltuja ja riittäviä. Lausunnonantaja katsoo, samoin kuin eriävän mielipiteen esittänyt työryhmän valtakunnansyyttäjänviraston edustaja, että RL 32 luvun 11§:n säädöstekstin lisäksi hallituksen esityksen perusteluteksti voi vaikuttaa käytännön syytetoiminnassa ja tuomioistuimissa. RL 32 luvun 11§:n rajoitussäännöksen perusteluteksti voi siten vaikuttaa myös jo rikosten esitutkintavaiheessa. Tämän vuoksi lausunnonantaja katsoo, että lakiesityksen perustelutekstissä tulisi ottaa tarpeeksi huomioon rahanpesudirektiivin tarkoitus laajentaa rahanpesuun liittyvän itsepesun rangaistavuuden alaa ottaen silti huomioon lainkonkurrenssi ja ne bis in idem-periaate. RL 32 luvun 11§:n perustelutekstissä olisi otettava myös tarpeeksi huomioon itsepesun tekoaika ja vanhentuminen, erityisesti kun kyse on rikoksella saadun omaisuuden hallussapidosta. Itsepesun tekoajan määrittely on tärkeää, jotta säädöksen voitaisiin vastaavan mahdollisimman hyvin rahanpesudirektiivin tarkoitusta tehostaa rikollisesta teosta saatavan hyödyn selvittämistä ja takaisin saantia.
   • Helsingin hovioikeus
    Päivitetty:
    15.5.2019
    • Helsingin hovioikeudella ei ole lausuttavaa mietinnön johdosta.