• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Suomen Yrittäjät
    Päivitetty:
    10.12.2021
    • Koronaviruspandemia ja sitä seuranneet matkustusrajoitukset ja -suositukset ovat johtaneet matkailualan ennennäkemättömään ahdinkoon. Koronaviruspandemia pysäytti matkailualan käytännössä kokonaan, eikä toimiala ole päässyt elpymään odotetulla tavalla pandemian pitkittyessä. Koronaviruspandemiaan liittyvät rajoitustoimet vaikuttavat edelleen matkanjärjestäjien toimintamahdollisuuksiin. Lisäksi uudet epävarmuudet, kuten omikronmuunnos, ovat johtaneet siihen, ettei nopeaa elpymistä myöskään ole matkailualalle odotettavissa. Suomen Yrittäjät katsoo, että matkanjärjestäjien tukeminen on tärkeätä, jotta turvataan matkailualan työpaikat ja matkailualan yritysten toiminnan jatkuvuus kriisin yli. Katsomme, että kaikki toimenpiteet, joilla voidaan parantaa matkailualan yrittäjien asemaa, on otettava käyttöön. On kiitettävää, että matkanjärjestäjien pitkittynyt vaikea tilanne on tunnistettu. Maksujen periminen matkanjärjestäjiltä olisi kohtuutonta toimialan vaikeassa tilanteessa, jossa rajoitukset edelleen vaikeuttavat matkanjärjestäjien toimintaa. Katsomme valtion verotulojen pienentymää kohtuullisena maksujen perimättä jättämisestä matkanjärjestäjille seuraavaan helpotukseen nähden. Suomen Yrittäjät on kannattanut aikaisempaa lakimuutosta, jonka mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei määrää eikä peri valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2020. Jo tuolloin on ollut ilmeistä, että jos toimintaympäristössä ei tapahdu olennaista muutosta parempaan, myös vuoden 2021 valvonta- ja maksukyvyttömyysmaksujen perimättä jättäminen on aiheellista. Suomen Yrittäjät kannattaa esitystä ja katsoo perustelluksi, että lakia matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta muutetaan väliaikaisesti niin, ettei Kilpailu- ja kuluttajavirasto peri valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2021.
   • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry
    Päivitetty:
    10.12.2021
    • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry (jäljempänä "MaRa") kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa siitä seuraavaa: Esitysluonnoksessa ehdotetaan, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei määräisi eikä perisi matkapalveluyhdistelmiä tarjoavilta maksuvelvollisilta valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2021. MaRa kannattaa ehdotusta, että lakia matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta muutetaan väliaikaisesti niin, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei määrää eikä peri valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2021. Matkailu- ja ravintola-ala on suurista ja työllistävistä toimialoista kärsinyt eniten COVID 19 -pandemian ja julkisen vallan päättämien rajoitustoimien ja -suositusten vuoksi. Valtio on rajoittanut matkailu- ja ravintola-alan sekä tapahtumia järjestävien yritysten liiketoimintaa ankarasti jo 20 kuukauden ajan. Rajoitustoimet tuli purkaa syyskuun 2021 alussa hyväksytyn hybridistrategian mukaan, kun 80 prosenttia yli 12-vuotiaista on rokotettu tai kun kaikilla halukkailla on ollut mahdollisuus saada täysi rokotesuoja. Sosiaali- ja terveysministeriön 11.11.2021 laatiman ohjauskirjeen mukaan rokotukset ovat edenneet hyvin. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan edellä mainittu tavoite 80 prosentin rokotuskattavuudesta saavutettiin 10.11.2021. Rajoitustoimia on silti sen jälkeenkin jatkettu. Pitkään kestänyt kriisi on ajanut matkailu- ja ravintola-alan yritykset ja työntekijät kestämättömään tilanteeseen niin taloudellisesti kuin henkisestikin. Valtion maksamat korvaukset ja tuet ovat olleet riittämättömiä esimerkiksi verrattaessa niitä muihin Pohjoismaihin. Matkustusrajoitukset ovat merkittävällä ja ennen näkemättömällä tavalla vaikuttaneet myös kotimaassa matkailupalveluja tarjoavien yritysten toimintaan. Euroopan kireimpiin lukeutuvat matkustusrajoitukset ovat vieneet asiakkaat hotelleilta, kylpylöiltä, ohjelmapalvelualan yrityksiltä ja erityisesti niiltä, joiden asiakkaista kaikki tai suuri osa on ulkomaalaisia. Etenkin ulkomailta Suomeen saapuville matkustajille yritykset tarjoavat matkapalveluyhdistelmistä annetussa laissa tarkoitettuja ja valmiiksi räätälöityjä matkapaketteja. Valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksun määräämättä ja perimättä jättäminen vuodelta 2021 helpottaisi niiden matkapalveluyhdistelmiä tarjoavien yritysten tilannetta, joiden liiketoiminta on kärsinyt COVID 19 -pandemian vuoksi annetuista matkustus- ja muista rajoituksista. Matkustamista koskevat rajoitukset heikentävät edelleen matkailu- ja ravintola-alan yritysten palvelujen kysyntää merkittävästi. Eduskunta on edellyttänyt useaan kertaan, että valtion on korvattava yrityksille aiheutuneita menetyksiä niin kauan, kun julkinen valta rajoittaa perustuslain suojaamaa elinkeinonvapautta ja yritysten liiketoimintaa. MaRa pitää välttämättömänä valmistella nopealla aikataululla kustannustuki korvaamaan matkailu- ja ravintola-alan yrityksille syyskuun 2021 lopun jälkeen aiheutuneita kiinteitä kuluja, koska julkinen valta on rajoituksillaan ja suosituksillaan vaikeuttanut merkittävästi yritysten normaalia liiketoimintaa.
   • Elinkeinoelämän keskusliitto, EK, Lainsäädäntö ja hallinto , Brink Pacius Anmari
    Päivitetty:
    10.12.2021
    • Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:n lausunto hallituksen esityksestä laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiasta. Lausuntonaan Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry esittää seuraavaa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry tukee hallituksen esitystä matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaiseksi muuttamiseksi. Koronatilanne on muuttanut matkailualan taloudellisia näkymiä haastavammiksi. Lisäksi tällä hetkellä voimassa olevat elinkeinotoiminnan koronarajoitukset vaikuttavat matkailualan tilanteeseen heikentävästi eikä elinkeinonharjoittajilla ole mahdollisuutta harjoittaa liiketoimintaansa täysimääräisesti niin kauan kuin koronarajoitukset ovat voimassa. Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry kiinnittää huomiota siihen, että esityksen mukaisesti luopumisella valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta vuonna 2021 ei välttämättä saavuteta merkityksellisiä taloudellisia hyötyjä elinkeinonharjoittajille, jotka ovat taloudellisessa ahdingossa koronarajoitusten vuoksi niiden voimassaolon jatkuessa. Maksusta luopuminen on kuitenkin kohtuullista, kun liiketoimintaakaan ei ole voinut harjoittaa täysimääräisesti. Maksusta luopuminen vuoden 2021 osalta voi myös antaa enemmän aikaa elinkeinonharjoittajille järjestelyjen tekemiseen taloudellisen tilanteensa kohentamiseksi. Koronatilanteesta johtuvien väliaikaisten lainsäädäntötoimien tulee olla vain välttämättömän mittaisia ja niiden käyttämisen tulee perustua arvioon, jonka mukaan ne ovat välttämättömiä eri näkökulmat huomioiden. Poikkeuslakeja tulee käyttää vain välttämättömissä tilanteissa. Kunnioittavasti Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry Lainsäädäntö ja hallinto LAATI Anmari Brink Pacius Asiantuntija
   • Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry
    Päivitetty:
    10.12.2021
    • Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry (jälj. Kuluttajaliitto) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta ja esittää seuraavat huomiot: Nyt käsillä olevassa hallituksen esitysluonnoksessa on tarkoitus helpottaa matkailualan koronapandemiasta aiheutuneita haittoja siten, että Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei määräisi eikä perisi valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2021. Vastaavanlainen lakimuutos tehtiin vuonna 2020. Ehdotettu muutos ei vaikuttaisi matkanjärjestäjien velvollisuutteen asettaa kattava vakuus, jolla turvataan kuluttajien suorittamat maksut maksukyvyttömyystilanteita varten. Kuluttajaliitto kannattaa ehdotusta, sillä matkanjärjestäjien tukeminen vaikeassa tilanteessa on tärkeä tavoite, jolla turvataan yritysten toimintaedellytyksiä, työpaikkoja ja kuluttajien matkustusmahdollisuuksia tulevaisuudessakin. Tämä ei kuitenkaan saa tapahtua matkustajien kuluttajansuojaa heikentämällä. Ehdotus koskee vain matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain mukaista kiinteää valvontamaksua ja matkapalveluyhdistelmien myynnin liikevaihdon perusteella maksettavaa maksukyvyttömyyssuojamaksua. Tällaisenaan ehdotus ei siis heikennä matkustajan kuluttajansuojaa, kuten myös ehdotetussa hallituksen esityksessä on tuotu esiin. Jatkovalmistelussa tulee huolehtia siitä, ettei ehdotukseen tehdä kuluttajan asemaa heikentäviä muutoksia.
   • Kilpailu- ja kuluttajavirasto
    Päivitetty:
    9.12.2021
    • Kilpailu- ja kuluttajavirasto 9.12.2021 Työ- ja elinkeinoministeriö lausuntopalvelu.fi Lausuntopyyntö 22.11.2021 diaarinumero: VN/25939/2021 Hallituksen esitys laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyys-suojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Kilpailu- ja kuluttajavirastolta (KKV) lausuntoa laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. KKV lausuu asiassa seuraavaa. Esityksen tavoitteena on osaltaan helpottaa matkailutoimistoalan koronapandemiarajoituksista johtuvaa ja pitkittynyttä vaikeaa taloudellista tilannetta. Esityksessä ehdotetaan matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain (922/2017) väliaikaista muuttamista siten, että siinä tarkoitettu, matkanjärjestäjiltä vuosittain perittävä maksu jätetään perimättä vuoden 2021 osalta. Maksun perimättä jättäminen koskee matkanjärjestäjiä, jotka ovat velvollisia asettamaan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle vakuuden matkustajien suorittamien etukäteismaksujen ja paluukuljetuskustannusten suojaksi sekä maksamaan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksun. KKV katsoo, että maksun perimättä jättäminen edellisen vuoden tapaan on perusteltua ja kohtuullista pandemiatilanteen pitkityttyä ja matkanjärjestäjien tuotannon ollessa edelleen vähäistä verrattuna pandemiaa edeltäneeseen aikaan. Erilaisten matkustusrajoitteiden ja siihen liittyvän matkanjärjestäjien riskienhallinnan vaikutuksesta matkakohteita on yhä valikoimissa varsin rajallisesti ja useilla mittareilla arvioituna kulunut vuosi ei ole olennaisesti kohentanut matkailusektorin toimintaympäristöä viimevuotisesta. Huomionarvoista on myös, että tämän lakiesityksen valmistelun aikana uusi omikron -virusvariantti on aiheuttanut maailmanlaajuisesti lisää matkustamiseen kohdistuvia rajoituksia ja näin ollen lisännyt epävarmuustekijöitä matkailuliiketoiminnan kasvulle. Maksun perimättä jättämisen kannalta KKV toteaa lisäksi, että maksukyvyttömyyssuojamaksulla katettavaa valtion siirtomäärärahaa ei ole toistaiseksi jouduttu ottamaan käyttöön maksettaessa korvauksia matkanjärjestäjien konkurssitapauksista, eikä valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksun perimättä jättämisellä vuoden 2021 osalta edelleen esityksen mukaisesti olisi heikentävää vaikutusta matkustajien kuluttajansuojaan. Kirsi Leivo Tom Vihonen pääjohtaja ryhmäpäällikkö
   • Suomen matkailualan liitto ry SMAL
    Päivitetty:
    9.12.2021
    •      SUOMEN MATKAILUALAN LIITTO RY    Vilhonkatu 4 B   00100 HELSINKI 9.12.2021 Työ- ja elinkeinoministeriölle   Suomen matkailualan liitto ry:n lausunto: Asia: Hallituksen esitysluonnos laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta Suomen matkailualan liitto ry (SMAL) kiittää mahdollisuudesta lausua hallituksen esitysluonnoksesta laiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Lausumme asiasta seuraavaa. Yleistä  Maaliskuusta 2020 alkaen kansainvälistä matkailua rankasti rajoittanut koronapandemia on jättämässä jälkensä pitkäksi aikaa myös suomalaiseen matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäkenttään. SMALin matkatoimisto- ja matkanjärjestäjäjäseniltään keräämien tietojen perusteella yritysten yhteenlaskettu myynti oli lokakuussa 2021 edelleen lähes 60 prosenttia vähemmän kuin lokakuun 2019 matkamyynti. Samaan aikaan noin 32 prosenttia näiden yritysten henkilöstöstä oli yhä joko osa- tai täysiaikaisesti lomautettu. Työ- ja elinkeinoministeriön syyskuussa 2021 julkaisema, matkailun kehitysarvioita laatineen työryhmän selvitys, johon myös hallituksen esitysluonnoksessa viitataan, arvioi suomalaisten ulkomaanmatkustuksesta syntyvän kulutuksen vähenevän vuonna 2021 pandemiaa edeltävään aikaan 76–86 prosenttia riippuen joko optimistisesta tai pessimistisestä arviosta. Ulkomainen matkailukysyntä, eli kansainvälisten matkustajien Suomeen tuottama matkailutulo, on vastaavasti jäämässä 73–91 prosenttia vuoden 2019 tulosta. Vaikka kansainvälinen matkustus on käynnistymässä pienen askelin, vuoden 2022 ennuste suomalaisten ulkomaanmatkustuksen tuottamasta kulutuksesta on edelleen 28–38 prosenttia jäljessä vuoden 2019 kulutuksesta ja kansainvälisten matkustajien Suomeen tuottama kulutus 15–26 prosenttia jäljessä pandemiaa edeltävästä ajasta. Myös hallituksen esitysluonnoksessa esitetyt vakuusrekisterissä olevien yritysten yhteenlasketut vakuusmäärät kertovat karua kieltä liiketoiminnan hitaasta käynnistymisestä. Pandemiaa edeltävästä 250 miljoonan euron vakuusmäärästä on pohjakosketuksen jälkeen tultu noin 100 miljoonan euron kokonaisvakuusmäärään. Koronapandemiaa koettelee siis edelleen kansainvälisen matkailun parissa toimivia yrityksiä, joista suuri osa on rekisteröitynyt Kilpailu- ja kuluttajaviraston (KKV) vakuusrekisteriin. Monet yritykset ovat saaneet ensiapua kriisin aiheuttamaan talousahdinkoonsa kustannustuen eri tukikierrosten kautta. Myös päätös KKV:n vakuusrekisterissä olevien yritysten valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksujen määräämättä ja perimättä jättämisestä vuoden 2020 maksujen osalta on otettu alalla kiitollisuudella vastaan. Esitys myös vuoden 2021 valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksujen määräämättä ja perimättä jättämisestä nähdään tervetulleena valtion vastaantulona korona koettelemille yrityksille. Tätä taustaa vasten SMAL pitää erittäin hyvänä esitysluonnoksen ehdotusta, jonka mukaan Kilpailu- ja kuluttajavirasto ei määräisi eikä perisi maksuvelvollisilta matkapalveluyhdistelmien tarjoajilta valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua vuodelta 2021. Kaikkien toiveena lienee se, että koronapandemia ja sen negatiiviset vaikutukset niin kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla hiipuvat vuoden 2022 aikana. Koska kansainvälinen matkustus on yksi hitaimpien toipujien joukossa, SMAL esittää myös, että vuoden 2022 valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksujen määrääminen ja periminen jätettäisiin mahdollisimman myöhäiseen ajankohtaan. Lain väliaikaisen muutoksen taloudelliset vaikutukset Lain väliaikaisen muutoksen taloudellisia vaikutuksia arvioitaessa esitysluonnoksessa todetaan, että valtion talousarviossa vuodesta 2018 ollut siirtomäärärahaa ei ole koskaan ollut tarvetta käyttää. Siirtomäärärahan vastinpariksi on laissa säädetty vakuusrekisterissä olevilta yrityksiltä perittävä maksukyvyttömyyssuojamaksu. Kun siirtomäärärahalle ei ole ollut lain koko voimassaolon aikana käyttöä, voidaan arvioida, että maksukyvyttömyyssuojamaksun perimättä jättäminen toisena vuotena peräkkäin, ei aiheuta merkittävää riskiä valtion kannalta. Ilman nyt esitettyä lainmuutosta, kyseinen maksukyvyttömyyssuojamaksu tulisi silti yritysten maksettavaksi. Vuoden 2021 valvontamaksu puolestaan perustuisi yritysten vuoden 2020 korkeimpaan vakuusmäärään, joka useimmilla vakuusrekisterissä olevilla yrityksillä olisi pandemiaa edeltävien, vuoden 2020 korkeasesongin mukainen vakuus. Valvontamaksun määräytyminen normaaliajan myynnin ja siihen perustuvan vakuuden pohjalta olisi täysin kohtuuton linjaus tässä kurimuksessa. Esitysluonnoksessa selvitetään myös Valtiokonttorilta saatujen tietojen perusteella sitä, onko kustannustukea haettu kolmannella ja neljännellä tukikierroksella valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta aiheutuneisiin kuluihin. Koska KKV:n valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksuja ei määrätty ja peritty vuoden 2020 osalta, eikä niitä ole määrätty myöskään vuodelle 2021, yritykset eivät luonnollisestikaan ole voineet niitä hakemuksiinsa sisällyttää. Huomionarvoista kuitenkin on se, että yritykset ovat pandemian aikanakin järjestäneet vakuuden KKV:lle olemattomasta matkamyynnistään, osa yrityksistä vain ylläpitääkseen vakuusoption avoinna vakuuden myöntäjän suuntaan, ja maksaneet merkittäviäkin kuluja vakuuden ylläpitämisestä. 5 a § Maksujen perimättä jättäminen SMAL pitää kannatettavana sitä, että lakia ehdotetaan väliaikaisesti muutettavan siten, että valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksua ei määrätä eikä peritä vuodelta 2021. Lopuksi Koronapandemia ja siihen liittyvät moninaiset epävarmuustekijät hidastavat erityisesti kansainvälisen matkustuksen elpymistä. SMAL on tyytyväinen kaikista valtion toimista, joilla helpotetaan kriisin yli pyristelevän toimialan selviytymistä. Kilpailu- ja kuluttajaviraston valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksujen määräämättä ja perimättä jättäminen vuoden 2021 osalta olisi yksi tällainen tervetullut vastaantulo. Kuten hallituksen esitysluonnoksessa todetaan, lain väliaikaisella muutoksella ei olisi merkittävää taloudellista vaikutusta valtion näkökulmasta. Monien matkailuyritysten kannalta maksun perimättä jättäminen vuoden 2020 tapaan myös vuonna 2021 olisi kuitenkin tärkeä kädenojennus valtiolta. SUOMEN MATKAILUALAN LIITTO RY (SMAL) Heli Mäki-Fränti Toimitusjohtaja