• 1. Onko muistiossa tunnistettu digitalisaation edistämisen kannalta keskeiset teemat lainsäädännön näkökulmasta?
   • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Collan Mikael
    Päivitetty:
    30.11.2022
    • En osaa sanoa
   • Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
    Päivitetty:
    30.11.2022
    • Kyllä
   • Ripatti Eine
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Ei
   • Mannela Janne, Valtiovarainministeriö digital
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Ei
   • Suikkanen Sinikka
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Ei
   • Svahn Olle, Tietoinen kansalainen
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Ei
   • Hongisto Päivi
    Päivitetty:
    26.11.2022
    • Ei
   • 2. Onko jokin teema jäänyt kokonaan tunnistamatta?
   • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Collan Mikael
    Päivitetty:
    30.11.2022
    • Julkisen toimijan täysin omistamien yhtiöiden tiedot eivät ole välttämättä lainkaan saatavissa. Olisi syytä huomioida tämä asia lainsäädäntöä kehitettäessä. Erityisesti olisi tärkeää saada Hyvinvointialueiden omistamien yhtiöiden tiedot vastaavalla tavalla käyttöön kuin miten saman alan muut tiedot on saatavissa käyttöön - asia on merkityksellinen erityisesti mitä tulee hankintoihin liittyvään ja tehokkuuteen liittyvään tietoon
   • Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
    Päivitetty:
    30.11.2022
    • Tietoturvaloukkauksiin liittyen tässä raportissa ei ole kiinnitetty huomiota tekojen sanktioihin - tulisiko näkyä myös tässä?
   • Mannela Janne, Valtiovarainministeriö digital
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Useampikin
   • Suikkanen Sinikka
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Yksityisyyden suoja ja tietoturva. Miten varmistetaan Digitaalisessa identiteessä vapaaehtoisuus?
   • Svahn Olle, Tietoinen kansalainen
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Yksityisyys, tietoturva, perustuslaki, vapaaehtoisuus.
   • 3. Jokaisen teeman kohdalla sana on vapaa eli:
   • a. Työryhmän näkemykset lainvalmistelun kehittämistarpeista (luku 2 alalukuineen)
   • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Collan Mikael
    Päivitetty:
    30.11.2022
    • Raportissa on otettu esille Tanskassa käytetty digitaalisaatiota mahdollistavaa lainsäädäntöä edistävä malli. Esitys siitä, että Tanskan mallia voisi käyttää pohjana työssä, jonka pohjalta Suomessakin otettaisiin käyttöön toimintatapoja, joilla vahvistetaan digitalisaation huomioimista lainvalmistelussa on kannatettava.
   • Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
    Päivitetty:
    30.11.2022
    • Kehittämistarpeet kuvattu mielestämme hyvin. Digitaalisuuden huomiointi lainvalmistelussa tärkeää ja sitä tulee tukea selkeällä ohjeistuksella, koulutuksilla, tuella ja seurannalla. Käytännön toimijoiden laaja ja kattava osallistaminen lainvalmisteluun varhaisessa vaiheessa on hyvä tavoite. Tanskan 7 periaatteen malli vaikuttaa selkeältä ja toimivalta ja siinä on kuvattu keskeisiä asioita. Digitalisaatiota koskeva viranomaisohjeistus on usein esitetty monimutkaisesti, mikä osaltaan vaikeuttaa soveltamista, oletettavasti myös lainvalmistelussa. Mahdollisimman selkeät ja yksinkertaiset, mahdollisesti osin visuaalisesti esitetyt ohjeistukset ja muistilistat tukisivat valmistelutyötä. Hyvä, että mallissa selkeästi huomioitu myös ne, jotka eivät syystä tai toisesta pysty digitaalisia palveluja käyttämään. Kohta neljässä mainittu viranomaisten tiedonjakamis-/saantimahdollisuus olisi mielestämme tärkeä. Suomenkielinen versio voisi edelleen olla kielellisesti yksinkertaisempi kuin tämänhetkinen käännös on. Digipalvelulain toimeenpanijat tarvitsevat selkeitä ohjeita, tukea ja säännöllisesti toistuvaa koulutusta ja on hyvä, että tämä tarve on tässä loppuraportissa tuotu esille.
   • Mannela Janne, Valtiovarainministeriö digital
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Ei ole
   • Suikkanen Sinikka
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Vapaaehtoisuuden varmistaminen
   • Svahn Olle, Tietoinen kansalainen
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Yksityisyys, tietoturva, perustuslaki, vapaaehtoisuus.
   • b. Työryhmän näkemykset nykylainsäädännön soveltamisen tukemisesta (luku 3 alalukuineen)
   • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Collan Mikael
    Päivitetty:
    30.11.2022
    • Raportissa käyty tietosuojalainsäädäntöön liittyvä keskustelu on erinomaista ja tuo esille ongelmia, joita liittyy nykyiseen lain tulkintatilanteeseen. Olisi tärkeää ja merkittävää tietosuojalainsäädännön harmoonisen tulkinnan kannalta, että saataisiin useisiin tietosuojalainsäädännön sisältämiin asioihin ns. korkean tason sitova laintulkinta, jotta vältyttäisiin jopa virastokohtaisesti erilaisilta tulkinnoilta, jotka ovat omiaan johtamaan sekä kehityksen hidastumiseen, että jopa erimielisyyksiin. Siellä missä tulkinta on jo olemassa, mutta sitä ei tunneta se tulisi tehdä tunnetuksi - raportti huomioi myös tämän asian.
   • Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
    Päivitetty:
    30.11.2022
    • Raportissa on nostettu vahvasti esille soveltamiseen liittyvät ohjaus- ja tukipalvelut. Mielestämme on tärkeää, että valvonnan rinnalla tarjotaan riittäviä ja helposti saavutettavia ohjaus- ja tukipalveluita lainsäädännön soveltajille. Kerran toteutettu koulutuskierros ei ole riittävää, koulutussarjoja tulisi toteuttaa vuosittain. Samoin soveltamista tukevaa materiaalia tulee olla helposti saatavilla ja sen tulee olla selkeää ja helpostiymmärrettävää. Raportissa tuodaan esille haaste, että erillistä neuvovaa ja ohjaavaa tahoa ei ole määritelty. Selkeä roolin määrittely jatkoa ajatellen tärkeää (myös Suomidigi-sivuston kehittämisen näkökulmasta). Tietosuojan näkökulmasta tunnistamme raportissa esille tuodun haasteen digitaalisten palvelujen kehittämiseen liittyen. Palvelut tukevat korkeakouluissa oppijoita ja heidän oppimistaan ja siksi palveluita pitäisi pystyä myös kehittämäään. Valtakunnallisella tasolla tarkasteltavaksi tulee esim. Digivisio2030 -hanke, korkeakoulutasolla esim. oppimisanalytiikan kehittäminen ja hyödyntäminen opiskelijoiden ohjauksessa ja tutkintojen läpäisyn tukemisessa sekä laajemmin tiedolla johtamisessa. Korkeakoulujen palvelujen kehittämisessä suostumusperustainen digitaalinen asiointi voisi olla yksi hyödyllinen ratkaisu (esim. Digivisio2030 -hankkeen tarjotin).
   • Mannela Janne, Valtiovarainministeriö digital
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Erittäin kehnot ja
   • Suikkanen Sinikka
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Perustuslain ja yksityisyyden varmistaminen
   • Svahn Olle, Tietoinen kansalainen
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Yksityisyys, tietoturva, perustuslaki, vapaaehtoisuus.
   • c. Työryhmän näkemykset nykylainsäädännön arviointitarpeista (luku 4 alalukuineen)
   • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Collan Mikael
    Päivitetty:
    30.11.2022
    • Viranomaistenvälinen tiedonvaihto ja julkisen hallinnon hallussa olevan tiedon hyödyntäminen hallinnon sisällä tehokkaasti toimialariippumattomasti on merkittävä raportissa huomioitu "parantamisen paikka". Raportissa esiin tuotu selkeyttämisen tarve liittyen tiedonhallintalain tulkintaan on tärkeä asia ja selkeyttäminen on toivottava kehityssuunta. Asia on erityisen merkittävä valtion tutkimuslaitosten osalta, jotka käyttävät tietoa julkishallinnon kehittämiseen tähtäävään tutkimukseensa ja joiden osalta tiedon saanti on olennaista tutkimuksen laadun ja relevanssin kannalta. Tiedon siiloutuminen ja kohtuuttoman pitkät tietolupien käsittelyajat ja tiedonsaantiin liittyvät muut odotusajat ovat omiaan vähentämään tiedon hyötykäyttöä ja kerätyn tiedon hyödyntämistä yleisesti.
   • Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
    Päivitetty:
    30.11.2022
    • Viranomaisten välisen tiedonsaannin kehittäminen tärkeää. Mikäli asiakas on antanut luvan tietojen käyttämiseen, pitäisi sitä pystyä hyödyntämään viranomaisasioinnissa entistä paremmin. Tällöin asiakkaan pitää kuitenkin tietää etukäteen, että tietoja voivat hyödyntää myös muut viranomaiset ja halutessaan hänellä pitää olla mahdollisuus se myös kieltää. Digituki kaipaa mielestämme selkitystä. Olisi tärkeää, että sillä olisi selkeä vastuu- ja koordinaatiotaho, vaikka tuen tuottajia voisi olla useita. Tuella olisi tärkeää olla selkeä "yhteinen konsepti", joka olisi helposti tunnistettava. Tällä hetkellä tuki hajautuu ja sitä voi olla vaikea löytää. Sirpaloituneessa malleissa myös virheellisen tiedon määrä voi kasvaa. Sähköiset allekirjoitukset tulisi olla kattavasti käytössä viranomaisasioinnissa.
   • Mannela Janne, Valtiovarainministeriö digital
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Asian tuntijat puolueellisia
   • Suikkanen Sinikka
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Vapaaehtoisuuden varmistaminen
   • Svahn Olle, Tietoinen kansalainen
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Yksityisyys, tietoturva, perustuslaki, vapaaehtoisuus.
   • 4. Vapaa palaute?
   • Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Collan Mikael
    Päivitetty:
    30.11.2022
    • Työryhmän raportissa on tunnistettu useita hyviä kehittämiskohteita ja annettu hyvinkin konkreettisia ehdotuksia tarpeellisista muutoksista.
   • Karelia Ammattikorkeakoulu Oy
    Päivitetty:
    30.11.2022
    • Tulisiko digitaalisuutta koskevassa lainsäädännössä näkyä aiempaa selkeämmin eettinen näkökulma (mm. tietojen oikeellisuus ja jatkokäyttö pitkällä aikavälillä).
   • Ripatti Eine
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Vastustan digitaalista henkilöllisyyttä, koska sen käyttö pitää olla vapaaehtoista.
   • Mannela Janne, Valtiovarainministeriö digital
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • En halua että digital asiaa ylipäätään viedään eteenpäin koska yksilönarkaluontoiset tiedot eivät ole Turvassa moneltakaan kantilta
   • Suikkanen Sinikka
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Vastustan digitaalista henkilöllisyyttä, koska käytön vapaaehtoisuutta ei varmisteta millään tavalla. Lisäksi olen huolissani tietoturvasta ja yksityisyyden suojasta. Toteutuuko GDBR ja mikä taho omistaa datan ja kuka/mikä hallitsee algoritmejä. Toteutuuko perustuslaki
   • Svahn Olle, Tietoinen kansalainen
    Päivitetty:
    27.11.2022
    • Ei ole vapaassa demokratiassa suotavaa, että pakotetaan käyttämään esim digi idtä. Kuka saa pääsyn kaikkeen tietoon ja missä sitä tallennetaan. Vastustan!
   • Hongisto Päivi
    Päivitetty:
    26.11.2022
    • Ihmisen oma vapaa tahto ei toteudu. Ehdotan tämän lakialotteen hylkäämistä.
   • Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia, Apulaisoikeusasiamies Maija Sakslin
    Päivitetty:
    25.11.2022
    • Työryhmän loppuraportissa tuodaan esiin, ettei digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettuun lakiin (digipalvelulaki) sisältyvien digitaalisten palvelujen järjestämistä koskevien vastuiden ja velvollisuuksien valvonta kuulu digipalvelulaissa tarkoitetun valvontaviranomaisen, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, toimivaltaan, ja että näiden vastuiden ja velvollisuuksien valvonta tapahtuu yleisen laillisuusvalvonnan toimesta. Raportissaan työryhmä esittää digipalvelu-lakiin lisättäväksi säännöstä, jossa Digi- ja väestötietovirasto nimettäisiin näissä ainakin ohjaavaksi ja neuvovaksi tahoksi, ja toteaa, että valvonnan osalta tarvetta tulisi jatkoselvityksessä pohtia. Pidän valvonnan tarpeen tarkkaa arviointia asian jatkovalmistelussa varsin tärkeänä. Tässä arvioinnissa on aiheellista erityisesti kiinnittää huomiota oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen rooliin nimenomaan ylimpänä laillisuusvalvojana ja muun ensisijaisen ulkopuolisen valvonnan tarpeeseen. Totean, että olen kirjoittanut ”valvonnan valvonnasta” eduskunnan oikeusasiamiehen 2017 vuosikertomuksen puheenvuorossani https://www.oikeusasiamies.fi/fi/toimintakertomukset1). Siinä olen käsitellyt oikeusasiamiehen roolia erityisesti ensisijaisesti valvovien viranomaisten valvojana ja tällaisen ensisijaisen valvonnan tärkeyttä.
   • tiedusteluvalvontavaltuutettu
    Päivitetty:
    23.11.2022
    • Minulla ei ole lausuttavaa loppuraportista.