• Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto
    Päivitetty:
    27.6.2019
    • Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ei ota kantaa yksittäisen lauttapaikan palvelutasoon vaan kommentoi ja arvioi esitetystä kokonaisuutena seuraavasti: Pohjois-Karjalan maakuntaliitto vastustaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen esittämiä heikennyksiä Pohjois-Karjalan maantielauttojen (Hirvisalmi ja Ar-vinsalmi) palvelutasoon. Esitetyt heikennykset on peruttava, eikä niitä tule viedä käytäntöön. Pohjois-Karjalan maakuntaliiton mielestä: 1) Aikataulun mukaiseen liikenteeseen siirtyminen hankaloittaisi merkittävästi ja monin tavoin lauttojen vaikutuspiirissä olevien kuntien sekä saaristoaluei-den ihmisten ja yritysten arkea ja toimintaedellytyksiä. 2) Saaristolaki velvoittaa kaikkia viranomaisia ottamaan huomioon saariston erityisaseman toiminnassaan. Saariston vakinaisella väestöllä on oltava käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut mahdollisimman joustavasti. Saaristoisten kuntien peruspalvelujen turvaamisessa tarvitaan johdonmu-kaista ja pitkäjänteistä politiikkaa. 3) Laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä todetaan, että maantielautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua. Tästä pääsäännöstä on pidettävä jatkossakin kiinni. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen esittämät laajat muutokset tekisivät Järvi-Suomen lossiliikenteessä aikataulutetusta liikenteestä pääsäännön. Esitys on lainvastainen. 4) Joustava maantielauttaliikenne on välttämätöntä vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden arjen sujuvuuden, asioinnin, työssäkäynnin, turvallisuuden sekä matkailun, metsätalouden ja muun elinkeinoelämän toimintaedellytysten nä-kökulmista. 5) Nykymuotoinen ilman aikataulua kulkeva joustava liikennöinti on vesistö-jen pirstomassa Itä-Suomessa logistisesti tärkeää muun muassa maa- ja metsätalouden kuljetuksille. Raakapuukuljetuksille aikataulutettu liikennöinti olisi lisäkulu ja epävarmuustekijä, joka uhkaisi heijastua negatiivisesti myös puunmyyntihintoihin. Kyse on periaatteellisesti tärkeästä ihmisten tasaver-taisesta kohtelusta ja omaisuuden suojasta asuinpaikasta riippumatta. 6) Aikataulutettuun lauttaliikennöintiin siirtyminen heikentäisi liikenneturvalli-suutta, sillä se aiheuttaisi myös tarpeetonta kiirehtimistä mutkaisella, mäki-sellä ja huonokuntoisella Itä-Suomen maantieverkolla. 7) Aikataulutettu liikenne lisäisi ajoneuvojen tyhjäkäyntiä lossien odotuspai-koilla, mikä olisi vastoin lauttaliikenteelle asetettuja ympäristötavoitteita, joita ajankohtaisella palvelutasotarkistuksella tavoitellaan. POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALIITTO Risto Poutiainen Jyrki Suorsa maakuntajohtaja liikenneasiantuntija
   • Väyrynen Pete
    Päivitetty:
    23.6.2019
    • Olen asunut Paalasmaalla yli 20v ja lossin käyttö työmatkaliikenteessä on välttämätön. Jo tällä hetkellä kesäaikana kun liikennettä on paljon pitää työmatkaan lisätä varmuuden vuoksi n. 10min. Mikäli suunniteltu aikataulumuutos tulee alkaa työssä käynti saaresta olemaan ajallisesti kohtuuton. Suunniteltu muutos hankaloittaa saaressa vakituisesti asuvien ihmisten normaalia elämää kulkea omien aikataulujen mukaan sekä hankaloittaa mökkiläisten ja turistien elämää. Esim. juhannuksen ja lomakuukausien aikana lossiliikenne on jo nyt niin vilkasta, että siinä joutuu usein jonottamaan päiväsaikana.
   • Isänmaan Yhteismetsän osakaskunta, Toimitsija Jussi Salomäki, Salomäki Jussi
    Päivitetty:
    3.6.2019
    • Omistamme metsää Paalasmaan Toisessa saaressa. Myymme puuta lähes vuosittain ja kaikki metsänhoitoon liittyvät kuljetukset tapahtuvat Hirvisalmen lossin kautta. Katsomme, että lauttaliikenteen palvelutason heikentäminen hidastaa mm. puutavarakuljetuksia ja lisää niiden kustannuksia. Kohonneet kustannukset heikentäisivät metsäelinkeinon harjoittamista koko saariston alueella. Jussi Salomäki
   • Virtanen Veikko, Vekaran lossin aikataulutus (rakennustarkastaja) koski ja koin aikataulutuksen pelkästään myöntesenä.
    Päivitetty:
    29.5.2019
    • Ko lauttaliikenne ei minua välittömästi koske, mutta pidän tarpeisiin nähden järkevän aikataulutuksen olevan toivottavaa. Kukaan ei titääkseni ole ollut vaatimassa bussi-, juna-, laiva- tai lentoaikatauluista luopumista.
   • Montonen Mikael
    Päivitetty:
    29.4.2019
    • -
   • Juuan kunnan saaristolaistoimikunta, Pertti Gröhn, Juuan kunnan saaristolaistoimikunnan pj., Ari Koivuselkä, saaristolaistoimikunnan jäsen ja Alina Koponen, saaristolaistoimikunnan sihteeri, Koponen Alina
    Päivitetty:
    23.4.2019
    • Juuan kunnan saaristolaistoimikunta vastustaa Hirvisalmen lossin palvelutason heikennystä, koska se vaikeuttaa merkittävästi Paalasmaan asumista, turvallisuutta, elinkeinoja ja kehittämistä. Lossille on 2000-luvulla kokeiltu aikataulutettua liikennettä. Aikataulutettu liikenne aiheuttaa liikenneturvallisuusriskin, kun lossille kiirehditään Paalasmaan kapeita, mäkisiä ja mutkaisia teitä. Aiemman kokeilun perusteella aikataulutuksesta luovuttiin sen toimimattomuuden takia. Kesäisin ja työmatkaliikenne-aikoina aikataulutetun lossin liikenne ruuhkautuu ja aikataulujen uudelleen saavuttaminen on vaikeaa. Työssäkäyvillä mahdollinen jonotus lossille aiheuttaa kohtuuttoman matkaan varautumisen tarpeen, vaatien 30 minuuttia lisäaikaa suuntaansa. Esitetty lossin palvelutasomuutos heikentää alueen asukkaiden tasa-arvoa, vaikka Juuan kunnan saaristo-osakunnan status velvoittaisi huomioimaan alueen tasa-arvoiset toimintamahdollisuudet. Paalasmaan saaristossa sijaitsee merkittävä määrä talousmetsää. Saaressa sijaitsee myös kotieläintiloja, mukaan lukien maitotila. Lossin aikataulutus vaikeuttaa eläinten, puun- ja maidonkuljetusta ja odotusajasta syntyy kustannuksia. Lossin palvelutason heikennys on merkittävä isku alueen kehittyvälle matkailutoiminnalle. Paalasmaan matkailun kehittäminen on yksi Juuan kunnan elinkeinojen kehittämisen kärkihankkeita ja alue on merkittävin osin kaavoitettu matkailukäyttöön. Paalasmaan saariston kehittäminen on osa Kolin Iso Kuva 2050 -suuunnitelman vaikutusaluetta ja siten osa maakunnan merkittävimmän matkailukohteen kehitystyötä.
   • Holopainen Ari
    Päivitetty:
    21.4.2019
    • Hanhivirran Lautan käyttö. Lauttaliikennettä ei tule aikatauluttaa. Pitkien välmatkojen ja ajottaisten huonojen ajo-olosuhteitten vuoksi. On mahdotonta itse aikatauluttaa lossille sapumisaikaa, varsinkin talvi aikaan muodostuu turhaa odottelua ja autojen tyhjäkäyntiä, ettei auto huurtuisi. Kesäaikaan ja vilkkaimpina aikoina kuten työpäivän loppumisen aikaan, lautta on jo ilman aikatauluakin täynnä ja joudun odottamaan seuraavaa ylitystä. Aikataulujen toteutuessa joudun "varmuuden" vuoksi lähtemään 10 minuuttia aikaisemmin ja odottamaan tämän ajan lauttarannassa. Vuositasolla tämä tarkoittaa minun kohdallani sitä että, odotan työatkoillani lossirannassa 3 vuorokautta joka vuosi.
   • Gröhn Kirsti
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • Paalasmaan saaristoon ei pääse muutoin kuin lossilla. Saaristo on erittäin suosittu mökkeily ja matkailu paikka. Aikataulutus vaikeuttaa kohtuuttasti paikallisten työssäkäyvien elämää. Kesäkuukausina 1.5.-30.8. jolloin mökkeilijät ja matkailijat ovat liikenteessä lossi ajaa melkein aina täydellä lastilla ja rannoilla on jonot. Ajettavahan ne on saareen tai mantereelle, siinä ei 20 min aikataulutus käy. Mitään säästöä polttoaine eikä kalustokuluissa tule kun lossi joutuu ajamaan täydellä kuormalla odottajia. Aikataulu ei tule kuuloonkaan koska Paalasmaassa asuu työssä käyvää väestöä ja uusia työssäkäyviä asukkaita on muutamassa saarelle. Aikataulutuksella vaikeutetaan heidän tuöntekoaan ja elinkeinoja.
   • Perälä Anneli
    Päivitetty:
    9.4.2019
    • Lausunto Hirvisalmen lossin (Juuka) palvelun säilyttämiseksi nykyisellään. Olen asunut saaristossa kymmenen vuotta ja käytän lossia useamman kerran viikossa. Nykyinen toiminta tulee säilyttää ehdottomasti entisellään, mutta sitä voi kehittää. Ympäristösyillä ei aikatauluihin siirtymistä mielestäni voida perustella. Perustelut: -ajoneuvojen määrälossilla lisääntymään päin, vuodesta 2017 noussut 7400 autoa -kesämökkejä muutetaan vakituisiksi asunnoiksi, vakituinen asuminen lisääntynyt -uusia vakituisia asuntoja rakennetaan lisää, on lapsiperheitä ja lapsia syntyy -valokuitu rakennettu Paalasmaan saaristoon saakka, joka mahdollistaa myös etätyön tekemisen kotoa käsin, sitä kautta kiinnostus maalle muuttaminen on lisääntynyt -saaristosta käy useita henkilöitä mantereen puolella vakituisesti töissä -opiskelijoita asuu saaristossa, jotka käyvät säännöllisesti kirkonkylällä koulussa -saaristossa aktiivista mökkimatkailua -pitkä matka Joensuuhun keskussairaalaan, lisää matkustusaikaa -aiheuttaa kiirehtimisiä aikataulujen vuoksi/ ylinopeuksien kasvua, liikenneonnettomuuksien riski kasvaa, tien kunto huono (kuopat, painaumat, talvikunnossapito huonoa, polanteita, uria, liukkautta) -toimivatko lautat nyt odotusajat tyhjäkäynnillä (kovilla pakkasilla)? lisää päästöillään ympäristön kuormitusta -kesämatkailijoiden määrä vähenee, jos odotusajat pitkiä, taloudellisia menetyksiä -matkailijoita kiehtoo lossilla kulkeminen -kun syntyy jonoja, useampi auto odottaa lossia tyhjäkäynnillä (niin kesällä kuin talvipakkasilla), ne lisää päästöillään ympäristön kuormitusta -jos enemmän kulkijoita/autoja, jotka eivät mahdu lossin kyytiin, on pitkä aika odottaa 20 min seuraavaan lossin kulkemiseen tai jos puurekkoja jonossa - jos lähtö aikatauluissa vain toiselta rannalta aina (mantereen puolelta), niin lossi joutuu siirtymään tyhjillään lähtöpaikkaan, jos saariston puolelta ei ole ollut kulkijoita 16 min aikana, lisää päästöillään ympäristön kuormitusta - saariston asukkaat eivät saa tasavertaista palvelua mantereella asuviin verrattuna, jo nyt tie Paalasmaalle on erittäin huonossa kunnossa kuutostien varresta lossille saakka Kolin iso kuva 2050 Lieksan kaupungin ja Juuan kunnan visio Kolin kehittämiseksi on: ”Kolin matkailuvolyymin kymmenkertaistaminen nykyisestä vuoteen 2050 mennessä ja sen myötä vaikutusalueen merkittävä kehittyminen. Myönteinen vaikutus Lieksan ja Juuan työpaikkoihin ja väkilukuun.” Pohjois-Karjalan aluerakenneselvityksessä 2040 Kolin alue on tunnistettu maakunnan kehittymisen kannalta keskeisenä alueen ja solmuna, jonne voi ja tulee syntyä monipuolisesti uusia toimintoja, yrityksiä ja rakentamista. Ja Paalasmaan saaristo kuuluu tähän mukaan. Parannusehdotuksia: - näkyvyydet lossille pitemmältä matkalta parannettava, lossari näkee mahdolliset lossille tulijat kauempaa -asennetaan kauemmaksi tienvarteen liiketunnistin, joka hälyttää lossarille tulijasta -lossialueella sähköpylväissä palaa valot yötä/päivää, hämäräkytkin valopylväisiin -paremmat valot ajoramppien päihin, että sakeassa sumussa kiireelliset sairaustapauspotilaat pääsevät mantereen puolelle ja sitä kautta hoitoon, myös Kela taksilla kulkevat - nykyiset lossarit voisivat useimmin palata rantaan takaisin kun ovat juuri irtautuneet rampista, kun näkevät että auto on tulossa lossille ja kun vastarannalla ole ollut tulijoita (jotkut lossarit tekevät) -biopolttoaineet käyttöön -jos mennään aikatauluihin, niin aamupäivällä lähdöt saariston puolelta ja iltapäivällä mantereen puolelta
   • Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle
   • Järvi-Suomen kylät ry
    Päivitetty:
    15.8.2019
    • Järvi-Suomen kylät ry Järvi-Suomen kylät ry ei ota kantaa yksittäisten lauttapaikkojen palvelutasoon vaan kommentoi ja arvioi esitystä kokonaisuutena seuraavasti: Maantielauttaliikenteen aikataulutus vaikeuttaa liikennöintiä Järvi-Suomessa Suomen 41 maantielautasta eli losseista 14 sijaitsee Järvi-Suomessa. Varsinais-Suomen Ely-keskus valmistautuu maantielauttaliikenteen kilpailutukseen, joka toteutetaan vielä vuoden 2019 aikana. Tulevissa kilpailutuksessa keskeisenä lisäyksenä hankintakriteereihin ovat käyttövarmuuden ja halutun palvelutason ohella ympäristövaikutusten huomiointi. Ely-keskus perustelee aikataulutettuun lauttaliikenteeseen siirtymistä, että se on tehokas keino parantaa lauttojen käyttöastetta ja vähentää liikenteen ympäristökuormaa. Siihen siirtymällä tienpitäjä haluaa pienentää lauttaliikenteen päästövaikutuksia ja tehostaa hankitun lauttakapasiteetin käyttöastetta. Järvi-Suomen kylät ry ei ota kantaa yksittäisen lossin liikennöintiin vaan kommentoi ja arvioi esitystä koko sen toiminta-alueella Järvi-Suomessa. Tällä hetkellä lossit liikennöivät ilman aikataulua tarpeen mukaan. Päivittäin lauttaliikenteessä on neljä taukoa, jotka ilmoitetaan tieliikenteelle lauttaa lähestyttäessä näkyvässä taulussa. Lisäksi puutavaroiden uitto ja veneliikenne pysäyttävät tieliikenteen pitkiksikin ajoiksi vilkkaaseen kesäaikaan. Lossien aikataulutettua liikennöintiä on kokeiltu 1990-luvun puolessa välissä, mutta kokeilusta luovuttiin ja se todettiin epäonnistuneeksi. Kokeilun aikana todettiin, että ylinopeudet heikkokuntoisilla teillä lisääntyivät ja autoja käytettiin tyhjäkäynnillä pidempään kuin aikatauluttamattomassa liikenteessä. Saaristolaissa (1981/494) on kirjattu, että valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut ja että nämä palvelut ovat mahdollisimman joustavat ja ilmaiset tai hinnaltaan kohtuulliset. Aikatauluttaminen aiheuttaa ongelmia niin vakinaisille kuin vapaa-ajan asukkaille. Kesäaikana matkailulla on keskeinen sija Järvi-Suomen yritystoiminnassa. Monin paikoin lossit ovat kesäaikana jo nyt ruuhkaisia ja odotusajat pitkiä. Kiinnostus matkailuun alueella voi vähetä lauttaliikenteen aiheuttaessa hidastuksia tai epävarmuutta liikkumiseen. Saaristoalueilla maa- ja metsätalous ovat riippuvaisia lauttaliikenteestä. Aikataulutettu liikennöinti tuonee lisäkuluja myös Järvi-Suomen elintärkeille puunkuljetuksille, mikä saattaa heijastua myös puunmyyntihintoihin. Alueen asukkaiden turvallisuus vaarantuu, sillä hätätilanteissa avun saapuminen (ambulanssi tai palokunta) paikalle voi hidastua huomattavasti jo entisestään. Järvi-Suomen alueen kylien asukkaat tarvitsevat yrittämisen ja vapaa-ajan asukkaiden tuoman ”piristysruiskeen” alueen vetovoiman lisäämiseen, yrityselämän monipuolistamiseen sekä talouden kehittymiseen. Maantielauttojen liikennöinnin aikatauluttaminen hankaloittaa tarpeettomasti elämistä Järvi-Suomessa. Asukkaat joutuvat eriarvoiseen asemaan verrattuna muiden alueiden asukkaisiin. Järvi-Suomen kylien hallitus vastustaa maantielauttaliikenteen aikatauluttamista.
   • Virtanen Veikko, Vekaran lossin aikataulutus (rakennustarkastaja) koski ja koin aikataulutuksen pelkästään myöntesenä.
    Päivitetty:
    29.5.2019
    • Ko lauttaliikenne ei minua välittömästi koske, mutta pidän tarpeisiin nähden järkevän aikataulutuksen olevan toivottavaa. Kukaan ei titääkseni ole ollut vaatimassa bussi-, juna-, laiva- tai lentoaikatauluista luopumista.
   • Rantanen Henrik
    Päivitetty:
    2.5.2019
    • Lausunto Arvinsalmen lossin aikatauluehdotukseen: Järjetön idea ja ajatus. Toteutuessaan ehdotuksen mukaisesti seuraus olisi katastrofi. Kuka ikinä lieneekään kahvipöydässä heittänyt moisen idean, niin ei ole ajatellut seuraamuksia. Jos perusteena on ainoastaan pieni kuorma, niin entäpä esimerkiksi talvella jopa reilun puolen tunnin odotuksen kerryttämä kymmenien autojen tyhjäkäynti ! Kumpihan on nyt ympäristön ja hermojen kannalta parempi vaihtoehto. Voi pyhä yksinkertaisuus. Taitaa taas Berner ollut asialla. Ja entäpä se 150 tn lossi? Se kun sitten liikkuu mahdollisesti joskus aivan turhaan tyhjänä toiselle puolelle salmea. Eikä sekään ilmainen ole käytöstä puhumattakaan. Uudet rampit pitää rakentaa ja vaikeissa jääolosuhteissa rantautuminen on varmasti mielenkiintoinen, kun se nykyisellä 60 tn lossillakin tuottaa silloin tällöin vaikeuksia. Ja taitaa ehdotus ollakin lopulta metsäteollisuuden peruja, että jättirekat saadaan kulkemaan salmen yli. Mutta kun kohta ei Rääkkylässä ja Liperin puolella Tutjunniemessä ole puita mitä kuljettaa. Järki käteen ja haudatkaa ainakin tuo aikatauluhöpötys !
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Ajo-Apu Pauli Hakulinen, Hakulinen Pauli
    Päivitetty:
    3.6.2019
    • On monessakin suhteessa parempi että lossi liikennöi ilman aikataulua, koska aikataulutus aiheuttaa kiirehtimistä lautalle ja se näkyy hyvin suurina ylinopeuksina molemmilla puolilla Arvinsalmea. Se näkyy jo nyt lossin taukojen yhteydessä. Paikallisten viljeliöiden ja yrittäjien liikennöintiä ja elinkeinon harjoittamista aikataulutus hankaloittaa kulkemista molempiin suuntiin.
   • Virtanen Veikko, Vekaran lossin aikataulutus (rakennustarkastaja) koski ja koin aikataulutuksen pelkästään myöntesenä.
    Päivitetty:
    29.5.2019
    • Ko lauttaliikenne ei minua välittömästi koske, mutta pidän tarpeisiin nähden järkevän aikataulutuksen olevan toivottavaa. Kukaan ei titääkseni ole ollut vaatimassa bussi-, juna-, laiva- tai lentoaikatauluista luopumista.
   • Karttunen Mika
    Päivitetty:
    9.5.2019
    • Ajan säännöllisesti työmatkaa välillä Rääkkylä-Liperi. Reitti kulkee Arvinsalmen lossin kautta. Lossin aikatauluttaminen aiheuttaa monille lauttaa odottaville huomattavaa tyhjäkäyntiä ja siten lisää päästöjä. Myös aikatauluihin liittyvä lossille kiirehtiminen lisääntyy ja tulee aiheuttamaan liikenteeseen lisää riskitekijöitä. Tiestön kehno kunto reitillä lisää siihen liittyviä vaaroja entisestään. Työmatkan kesto myös saattaa pidentyä huomattavasti uusien aikataulujen myötä, koska nykyinen joustava liikennöinti on sujunut hyvin. Mikäli aikataulut tulevat saattaa etenkin kesäisin lautalla olla ruuhkaa ja haluttuina aikoina ylitys ei onnistukkaan. Uuden suuremman lautan tuominen vain lisää päästöjä ja ympäristörasitusta ja sen kautta saatavat säästöt lienevät hyvin kyseenalaiset. Ei jatkoon tälle ehdotuksella ja entinen käytäntö jatkukoon.
   • Mikkonen Riitta, Rääkkylän Yrittäjät, pj
    Päivitetty:
    2.5.2019
    • Rääkkylän Yrittäjät ry ottaa tässä lausunnossaan kantaa Arvinsalmen lautan suunniteltuihin toimintamuutoksiin. 1. Ensinnäkin ehdottomasti ja varauksetta kannatamme lautan kantavuuden nostamista. Nykyisen lossin pienen kapasiteetin vuoksi kuljetuksia joudutaan ajamaan pitempää reittiä, ja toisaalta kyytiin mahtuva rekka jättää pienemmät autot odottamaan seuraavaa vuoroa. 2. Sen sijaan emme kannata lautan aikatauluttamista. Rääkkyläisillä on huonoja kokemuksia aiemmasta aikataulukokeilusta, tässä niistä muutamia poimintoja. - aikataulu aiheuttaa vaaratilanteita liikenteeseen molemmin puolin, kun ehtimistä varmistellaan ylinopeudella - jos lähtöaika Liperin puolelta, Rääkkylän puolella joutuu aina odottamaan vähintään ylitysajan verran (lossi ei lähtenyt liikkeelle esim 1 min myöhästyttyä) - turha odottaminen turhauttaa, mikä lisää riskejä liikenteessä - mahdollinen lautan polttoaineen säästö ja päästöjen pienentyminen siirtyy suoraan kulkijoiden kuluksi ja päästöksi, kun kiihdyttely ja tyhjäkäynti lisääntyvät 3. Kehittämistoimenpiteenä esitämme, että lauttaliikenne tuodaan digiaikaan. - Se voi tarkoittaa yksinkertaisimmillaan livekameran (vrt keli- ja rajakamerat) asentamista, mikä helpottaisi omien aikataulujen sovittamista. - Kulkija voisi jollain sovelluksella ilmoittaa olevansa tulossa Rääkkylän suunnasta, jolloin muuhun liikenteeseen tai aikatauluun sopeutettuna lossi voi tulla jo vastaan, eikä ainakaan lähde nenän edestä. - Lähestymistunnisteilla pitäisi olla varajärjestelmä, kun tuntuvat aika usein olevan epäkunnossa. - Kehittyneempi palveluversio voisi olla karttasovelluspohjainen, jossa integroituisi sekä lähtijän että lautan sijaintitieto suhteessa välimatkaan ja voimassaoleviin rajoituksiin. Ainakin aluksen liikkeet ajantasaisesti kertovia sovelluksia on maailmalla paljonkin käytössä, mikä on jo hyvä palvelus sekin, mutta sen tiedon yhdistäminen kulkijan sijaintiin lienee lähinnä matemaattinen ongelma. 4. Ympäristön, erityisesti ilmaston, kannalta silta saattaisi olla paras vaihtoehto, etenkin pitkällä tähtäimellä, rakentamisvaihe pois lukien. Lautalla on kuitenkin ehkä sellaisia maisemallisia ja erityisesti kulttuurisia arvoja, jotka myös kannattaa summata ennen sillan suunnitteluun ryhtymistä. Riitta Mikkonen, pj, Rääkkylän Yrittäjät ry
   • Huikuri Jouko
    Päivitetty:
    19.4.2019
    • Lautan tulee liikennöidä täsmällisesti aikataulun mukaan jolloin säännöllinen käyttäjä tietää milloin rannalle kannattaa tulla. Harvemmin laittaa käyttävälle on ihan sama joutuuko sitä odottamaan muutaman minuutin enemmän tai ei.
   • Saimaan saariston kehittämisyhdistys
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • Saimaan saariston kehittamisyhdistyksen hallitus ei hyväksy suunnitelmaa siitä, että Arvinsalmen lossi kulkisi vain 20 minuutin välein. Kehitystyömme liikennöinnin suhteen on ollut päämäärätietoisesti aivan toinen. Aikataulutusta on kokeiltu vuosia sitten. Jo silloin nähtiin, että työssäkäyville se asetti omat ongelmansa. Kesäaikana jonot olivat hankalia purkaa, varsinkin tapahtumien aikaan. Bussiaikataulut ja sisävesiliikenne asettavat luonnollisesti omat ehtonsa. Lossikuskin palkka on maksettava liikennöi lautta tai ei. Pakkasilla molemmilla rannoilla 20 minuuttia tyhjäkäynnillä seisovat autot aiheuttaisivat päästöjä, ja jään nopea jäätyminen vaatiisi kuitenkin jatkuvaa liikennöimistä, että väylä pysyisi auki. Helmikuussa 2017 yhdistys teki aloitteen Rääkkylän kunnalle. Arvinsalmen lossia haluttiin isommaksi niin, että lossin painorajoitus sallisi suurempien kuljetuskalustojen liikenteen. Tällä hetkellä painorajoitukset rajoittavat elinkeinotoimintaa. Painavammat kuljetukset eivät pysty käyttamään lossia siirtymisissään joko ollenkaan tai lossi rajoittaa kuljetuksia muutoin merkittävästi. Kuljetuskalustot ovat suurentuneet painoltaan ja kooltaan, johon osaltaan on vaikuttanut myös nykyinen lainsäädäntö. Aloite vietiin Rääkkylän kunnan toimesta edelleen Liperin kunnanhallitukselle. Molemmat kunnat puolsivat asiaa ja se eteni Ely-keskukselle. Varsinais-Suomen Ely-keskus käsitteli aloitteen huhtikuussa 2017. Lausunnossa todettiin, että valtioneuvosto on nostanut kesäkuussa 2013 ajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja. ”Lauttapaikalla kulkee tilastojen mukaan suhteellisen paljon rahtikuljetuksia. Lauttapaikka rajoittaa ja hankaloittaa nykyisellä kantavuudella elinkeinoelämän logistisia järjestelyjä ja alueen elinkeinoelämän toimintaa." Ely-keskus ilmoitti ryhtyvänsä selvittämään lauttaliikenteen palveluntuottajan kanssa mahdollisuuksia kantavuuden parantamiseksi viimeistään seuraavan sopimuskauden 2020-2024 kilpailutuksen yhteydessä. Odotamme siis, että lauttaliikenne tulevaisuudessa tulee helpottumaan ja Ely-keskuksen toimet tukisivat alueen elämisen edellytyksiä. Arvinsalmen lossin nykyinen kantavuus tulee nostaa vuoden 2017 aloitteen mukaisesti ja nykyisistä aikataulun muutossuunnitelmista luopua.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Virtanen Veikko, Vekaran lossin aikataulutus (rakennustarkastaja) koski ja koin aikataulutuksen pelkästään myöntesenä.
    Päivitetty:
    29.5.2019
    • Ko lauttaliikenne ei minua välittömästi koske, mutta pidän tarpeisiin nähden järkevän aikataulutuksen olevan toivottavaa. Kukaan ei titääkseni ole ollut vaatimassa bussi-, juna-, laiva- tai lentoaikatauluista luopumista.
   • Sipinen Kari
    Päivitetty:
    16.5.2019
    • Suunniteltu muutos vaikeuttaisi turhaan liikennöimistä Hanhivirran lossin kautta. Pitkästä matkasta saapuva ei pysty arvioimaan minuuttien tarkkuudella lossille saapumista jolloin keskimääräinen odotusaika tulisi pitenemään merkittävästi. Kesäaikana liikenne on siinä määrin vilkasta että kaikki autot eivät mahtuisi kerralla lossiin jolloin rannalle jääneet pääsisivät yli aikaisintaan vasta puolen tunnin kuluttua. Painavan ajoneuvoyhdistelmän perässä lossille saapuva ei pääse samaan lossiin, joten taas odotusaika pitenee yli puolella tunnilla. Kummallekin rannalle tarvittaisiin toimivat WC-tilat jotta vältyttäisiin rannan muuttumisesta yleiseksi käymäläksi. Kaiken kaikkiaan uudistus siis huonontaisi liikenneturvallisuutta ja aiheuttaisi ärtymystä autoilijoille mutta ei kuitenkaan vähentäisi liikennepäästöjä eikä toisi muitakaan merkittäviä säästöjä, joten ei kannata toteuttaa !!!
   • Mielonen Aune, Mielonen Matti, Mielonen Maria ja Mielonen Anna
    Päivitetty:
    15.5.2019
    • Vastustamme Varsinais-Suomen ELY-keskuksen esitystä Hanhivirran lossin siirtämisestä aikataulunmukaiseen liikenteeseen. Esitys on saaristolain ja liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain vastainen, loukkaa kansalaisten yhdenvertaisuutta yhteiskunnan ylläpitämien liikenneväylien käytön osalta ja on asiallisesti perusteeton. Enonkoski on saaristokunta, minkä vuoksi Hanhivirran lossin aikataulutuksesta päätettäessä on otettava huomioon saariston kehityksen edistämisestä annetun lain (494/81) erityismääräykset liikenneyhteyksien järjestämisessä. Saaristolaki velvoittaa kaikkia viranomaisia ottamaan toiminnassaan huomioon saariston erityisaseman. Lain tavoitteena on valtion ja kuntien toimin turvata saariston vakinainen asutus luomalla väestölle riittävät mahdollisuudet toimeentuloon ja peruspalveluihin. Lain 5 §:n mukaan valtion on pyrittävä huolehtimaan siitä, että saariston vakinaisella väestöllä on käytettävissään tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut, sekä siitä, että nämä palvelut ovat mahdollisimman joustavat, ilmaiset tai hinnaltaan kohtuulliset. Lossit ovat saaristo- ja vesistöalueiden maanteiden olennaisia osia ja niiden kulkeminen ilman aikatauluja on syrjäisten alueiden asumisen, työssäkäynnin, elinkeinonharjoittamisen, yhteiskunnallisten palvelujen saatavuuden ja muun asioinnin edellytysten kannalta välttämätöntä. ELY-keskuksen esitys ei täytä saaristolaissa edellytettyä liikenne- ja kuljetuspalveluiden joustavuuden vaatimusta. Lossin vaikutuspiirissä asuvat hakevat kunnalliset ja yksityiset palvelut kunnan keskustasta ja Savonlinnasta. Päivittäinen työssäkäynti muualla on monille välttämättömyys, samoin maa- ja metsätalouden kuljetukset. Perusturvallisuuden edellyttämät palo- ja pelastustoimen kuljetukset sekä sairaskuljetukset vaativat liikenteen sujuvuutta ja joustavuutta. Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (23.6.2005/503) 6 §:n 3 momentin mukaan lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua. Liikenteellisistä syistä elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus voi päättää, että lauttaa liikennöidään aikataulun mukaan. Hanhivirrassa aikataulun mukaiseen liikenteeseen siirtymistä ei voida perustella liikenteellisillä syillä. Koska mainitussa laissa ja lain valmisteluasiakirjoissa (HE 17/2004) mainitaan aikataulutuksen perusteina ainoastaan liikenteelliset syyt, esitystä ei voida perustella liikenteen ympäristökuorman vähentämisellä. ELY-keskuksen esitys on siten lakiin perustumaton.
   • Etelä-Savon Pelastuslaitos
    Päivitetty:
    11.5.2019
    • Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella toimivia Hanhivirran lossin liikennöinti on esitetty muuttuvan aikataulutetuksi liikenteeksi 05-23. Tämän lisäksi lossin liikennöisi muina aikoina tarvittaessa. Pelastuslaitoksen näkökulmasta olennaista on saada lossi tai lautta viivettä liikkeelle, mikäli saaressa tai vastaavassa paikassa on kiireellistä pelastustoimintaa tai ensihoitoa vaativa tehtävä. Nyt esitetyssä Saimaan lauttapaikkojen palvelutason muutoksessa ei selviä se, että miten muina aikoina tarvittaessa tapahtuva liikennöinti tapahtuisi. Mikäli lossi on koko ajan miehitetty, ei tilanne pelastuslaitoksen näkökulmasta palvelutasouudistuksessa muutu miksikään. Mikäli lossin käyttöhenkilökunta on varallaolossa voi palvelutason heikkenemisellä olla kriittiset seuraukset, jos lossin saaminen viivästyy. Jos lossit eivät ole aina käytettävissä, niin se edellyttää erityistä vastesuunnittelua siitä, kuinka ns. lossien takana olevat kohteet tarvittaessa saavutetaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että toimintavalmiusaika kohteisiin tulee useassa paikassa nousemaan merkittävästi. Toimintavalmiusaika nousee erityisesti alueilla, jotka ovat täysin lossiyhteyden varassa eikä alueelle ole maanteitse kiertotietä ja silloin muutos ei ole hyväksyttävä.
   • Temonen Eero
    Päivitetty:
    4.5.2019
    • Lossin täytyy liikennöidä jatkuvasti jotta ihmiset pääsevät joustavasti kulkemaan Joensuuhun ja Enonkosken puolelle lossia. Lossilla kuljetaan myös, jos täytyy päästä kiireellisesti sairaalahoitoon Joensuuhun tai Kuopioon.
   • Kokkonen Olli
    Päivitetty:
    3.5.2019
    • Meillä joilla on kiinteistö esim. Ihamaniemellä, niin lossin käyttö varsinkin kesäaikaan on jo nyt todella aikaa vievää. Varsinkin kesällä kun on paljon kesämatkailijoita sekä raskasta liikennettä jotka joudutaan viemään lossilla yksistään yli. Mielestäni suunniteltu 20min. aikataulutus vaan lisää näitä jo nyt pitkiä jonotusaikoja. Tätä aikataulutusta on yritetty aikaisemminkin ja silloinkin todettiin käytäntö toimimattomaksi. Jos jotain muutoksia halutaan tehdä, niin tehdään SILTA !
   • Lyytikäinen Henni
    Päivitetty:
    3.5.2019
    • Ei mitään järkeä aikataulutuksessa. Jonot ovat muutenkin todella pitkät varsinkin kesäaikaan jo 20min taukojen jälkeen. Koulukuljetukset ja työmatkat vaikeutuvat huomattavasti, samoin peruspalveluihin pääsy. Aikataulutus hankaloittaa meidän maatalouden ja koneurakoinnin harjoittamista. Lossin kautta kulkee maitoauto ja eläinkuljetuksia ja se vaikeuttaisi heidän aikataulutustaan todella paljon ja mainittakoon että esim. välitysauto ei voi sammuttaa autoaan varsinkaan talviaikaan odotusajaksi. Aikataulutus vaikeuttaa varmasti myös muita logistiikka alan yritysten toimintaa.Hanhivirrassa on joskus kokeiltu aikataulutusta ja silloinkaan se ei toiminut eikä varmasti toimi tulevaisuudessakaan. Mitä päästöjen vähentämiseen tulee niin luulenpa että enemmän ympäristöä kuormittaa jonossa tyhjäkäynnillä olevat autoilijat kun se että lossi liikkuu sujuvasti ilman aikatauluja.
   • Etelä-Savon maakuntaliitto, Tanttu Marko
    Päivitetty:
    3.5.2019
    • Etelä-Savon maakuntaliitto ei ota kantaa yksittäisen lauttapaikan palvelutasoon vaan kommentoi ja arvioi esitetystä kokonaisuutena seuraavasti: Etelä-Savon maakuntaliitto vastustaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen esittämiä heikennyksiä Etelä-Savon maantielauttojen palvelutasoon. Esitetyt heikennykset on peruttava, eikä niitä tule viedä käytäntöön. Etelä-Savon maakuntaliiton mielestä: 1) Aikataulun mukaiseen liikenteeseen siirtyminen hankaloittaisi merkittävästi ja monin tavoin lauttojen vaikutuspiirissä olevien kuntien sekä saaristoalueiden ihmisten ja yritysten arkea ja toimintaedellytyksiä. 2) Saaristolaki velvoittaa kaikkia viranomaisia ottamaan huomioon saariston erityisaseman toiminnassaan. Saariston vakinaisella väestöllä on oltava käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut mahdollisimman joustavasti. Saaristoisten kuntien peruspalvelujen turvaamisessa tarvitaan johdonmukaista ja pitkäjänteistä politiikkaa. 3) Laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä todetaan, että maantielautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua. Tästä pääsäännöstä on pidettävä jatkossakin kiinni. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen esittämät laajat muutokset tekisivät Järvi-Suomen lossiliikenteessä aikataulutetusta liikenteestä pääsäännön. Esitys on lainvastainen. 4) Joustava maantielauttaliikenne on välttämätöntä vakituisten ja vapaa-ajan asukkaiden arjen sujuvuuden, asioinnin, työssäkäynnin, turvallisuuden sekä matkailun, metsätalouden ja muun elinkeinoelämän toimintaedellytysten näkökulmista. 5) Nykymuotoinen ilman aikataulua kulkeva joustava liikennöinti on vesistöjen pirstomassa Itä-Suomessa logistisesti tärkeää mm. maa- ja metsätalouden kuljetuksille. Raakapuukuljetuksille aikataulutettu liikennöinti olisi lisäkulu ja epävarmuustekijä, joka uhkaisi heijastua negatiivisesti myös puunmyyntihintoihin. Kyse on periaatteellisesti tärkeästä ihmisten tasavertaisesta kohtelusta ja omaisuuden suojasta asuinpaikasta riippumatta. 6) Aikataulutettuun lauttaliikennöintiin siirtyminen heikentäisi liikenneturvallisuutta, sillä se aiheuttaisi myös tarpeetonta kiirehtimistä mutkaisella, mäkisellä ja huonokuntoisella Itä-Suomen maantieverkolla. 7) Aikataulutettu liikenne lisäisi ajoneuvojen tyhjäkäyntiä lossien odotuspaikoilla, mikä olisi vastoin lauttaliikenteelle asetettuja ympäristötavoitteita, joita ajankohtaisella palvelutasotarkistuksella tavoitellaan.
   • Kiljunen Jani
    Päivitetty:
    1.5.2019
   • Saramäki Maija
    Päivitetty:
    28.4.2019
    • Olen kahden pienen lapsen äiti, virran toisella puolella töissä käyvä, ja käytän siis Hanhivirran lossia päivittäin. Mielestäni on kohtuuton vaatimus ihamaniemeläisiltä vaki-asukkailta sekä mökkiläisiltä että ohikulkijoilta suunnittelemaan ajonsa tietyn väliajoin, jotta osuisi lossille optimaalisesti tai edes jotenkin järkevästi. Ja vaikka, kuinka suunnittelisi ja olisi paikalla aikanaan, ei se takaa sitä, että pääset virran yli niin kuin olit suunnitellut (rekat, autojonot...). Mielestäni aikataulutus tulee olemaan muun muassa erittäin suuri turvallisuusriski - aina pitää olla kiirehtimässä lossille. Tai sitten kun lossilla on joutunut istuskelemaan 15-20minuuttia, on v-käyrä kasvanut jo sen verran korkeaksi, että ihmiset ajavat sen jälkeenkin kovempaa. Tällä hetkellä lossi pääsääntöisesti toimii hienosti. Kuitenkin mielestäni lossi jo nyt hidastaa matkantekoa tarpeeksi, saati tuolla uudella suunnitelmalla. Varsinkin tauot, lossiviat ja tukkilautat häiritsevät normaalia elämää/kulkemista nytkin jo riittämiin. Viimeisen kahden viikon aikana olen odotellut jo kahtena eri kertana, että toimimaton lossi saataisiin toiminaan. Olen ymmärtänyt, että ympäristö- ja taloussyillä tämä muutos olisi aika köykäisesti perusteltu, kuten aikaisemmissakin kommenteissa on kerrottu. Rakentakaa se silta, jos oikeasti kustannuksia ja ympäristöä tässä haluatte ajatella! Aiemminkin tätä aikataulutusta on testattu ja todettu toimimattomaksi. Mielestäni esitys on eriarvoistava, kohtuuton ja perusteeton. Pyydän, ettei tätä suunnitelmaa toteuteta näin vilkkaasti liikennöidyllä väylällä. Valitettavasti luulen, että tämä muutos on juuri sellainen joka näyttää paperilla hyvältä ja tuntuu päättäjien mielestä jotenkin tehokkaalta, mutta käytännössä se toisi harmia, ärtymystä, eriarvoisuutta ja vaikeutta ihmisten elämään sekä riskejä liikenteeseen tuomatta mitään hyötyjä. Jos pahin skenaario eli suunnittelemanne aikataulutus tulisi, niin eihän silloin enää voi olla erillisiä lossitaukoja, kun se jo töröttää muutenkin paikoilllaan niin paljon eikä palvele liikennettä? Tämä asia ei ole mikään pikkujuttu täällä päin liikkuville ihmisille, joten toivon todella hartaasti ettei tämä hullutus toteudu. Lisäksi tämä lausunnon kirjoittaminen/jättäminen on tehty hankalaksi kaikkine rekisteröitymisineen ja tunnistautumisineen.
   • Tolvanen Ali, Maanviljelijä, yrittäjä (muutakin kuin sienestystä ja marjankeräilyä)
    Päivitetty:
    22.4.2019
    • Hanhivirran suunniteltu vuoroväli käytäntö on huono ja vaikeasti kannatettava ajatus: - jonotus kesäaikaan oli aiemman kokeilun aikaan älytöntä ja on tälläkin hetkellä pienen lossin takia turhauttavaa - matkustaminen aikataulun mukaan ei onnistu ja tulisi aiheuttamaan ajoneuvojen pienpäästöjä kasvavissa määrin - Saimaan herkkä vesistö kuormittuu enemmän jonottavista ajoneuvoista, kuin lautan tarpeellisesta liikenteestä - pienen lautan johdosta liikenne on jo nykyisellään hankalaa puutavara-autojen ja muun raskaan liikenteen tarpeiden vuoksi. Miksi haja-asutusalueiden palvelujen saatavuutta on vaikeutettava entisestään ? Tervetuloa ELY virkamieskin istumaan autoon useampana päivänä viikossa ja odottamaan, että pääsee lossiin (jos mahtuu) ja virran yli. Älkää kertoko enempää satuja ympäristövaikutuksista, jos lossi ja ukko istuu kopissa tyhjänpanttina ja autoilijat odottaa ylipääsyä ? Tätäkö on palvelujen jouhevoittaminen ja sääntelyn karsiminen ?
   • Suomalaisen Kulttuurin Seura ry, Tolvanen Ali
    Päivitetty:
    22.4.2019
    • Hanhivirtaan suunniteltu vuoroväli -ajelua ei voi hyväksyä: - jo aiempien kokemusten pohjalta, niin Hanhivirrassa kuin muuallakin, säästöt ovat olemattomat jos eivät peräti negatiiviset - ympäristövaikutukset ihan päinvastaiset, kuin perusteluissa mainitaan - asettaa kansalaiset eriarvoiseen asemaan = peruspalvelujen saantia vaikeutetaan muutenkin vaikeakulkuiselta saaristoalueelta - aikatauluttaminen aiheuttaa stressiä, vaaratilanteita ja kasvavaa onnettomuusriskiä liikenteessä sekä negatiivistä mielikuvaa ulkomaisille matkailijoille Saimaan alueen palvelujen toimimattomuudesta
   • Cottageholidays, Majoituspalvelun tuottaja, Tolvanen Ali
    Päivitetty:
    22.4.2019
    • Vuoroväli aikataulutusta on kokeiltu aiemminkin ja jo silloin asiakkaamme antoivat negatiivista palautetta VÄLTTÄMÄTTÖMIEN palvelujen huonosta toiminnasta. Emme hyväksy suunniteltua toimintaa myöskään ympäristösyihin nojaten, koska sen perustelu on vielä huonompi kuin muilla selityksillä = yksistään jonottavien autojen tyhjäkäynti tuottaa enemmän päästöjä, kuin lautan pitäminen ajossa. Jos vuoroväli kuitenkin toteutetaan, on ehdottoman tärkeää, että Hanhivirtaan tuodaan 150tn lautta ja vuoroväliä ei toteuteta aikavälillä juhannuksesta elokuun loppuun, koska tuolloin jonottaminen kasvaa sietämättömäksi.
   • Kulttuuriosuuskunta Vehrä
    Päivitetty:
    18.4.2019
    • Kulttuuriosuuskunta Vehrä vastustaa ajatusta aikatauluttaa Hanhivirran lossin kulkua. Katsomme, että aikataulutus hankaloittaa liikennettä Enonkosken kirkonkylän ja Ihamaniemen välillä niin varsinaisten, kesäasukkainen ja matkailijoiden liikkumista huomattavasti. Tällöin myös yhteydet Heinäveden ja Joensuun suuntaan huononevat. Lossi toimii nykyisellään hyvin: odotusajat ovat lyhyitä, vaikka lossi olisi vastarannalla, sillä matka on lyhyt. Olisi älytöntä odottaa lossia 15 minuuttia, vaikka lossissa olisi kuljettaja paikalla näköetäisyydellä. Jonot rannoilla kasvaisivat pitkiksi etenkin kesäaikaan, eikä välttämättä yhteen lossiin mahdu koko jono. Nykyisellään kesäaikaan lossi on välillä todella täynnä, vaikka sen kulku on jatkuvaa. Odottelu vaikeuttaa kesäajan ulkopuolella myös koululaiskuljetuksia ja työmatkalaisia. Entä miten on ajateltu hoitaa sairauskuljetukset Ihamaniemeltä? Ympäristövaikutuksien osalta nykyinen systeemi, jossa lossi kulkee tarvittaessa, ei otaksuttavasti sen huonompi kuin kaavailtu aikataulutus. Nythän mikäli liikennettä ei ole, lossi seisoo paikoillaan. Aikataulutettuna lossi kulkisi myös tyhjiltään. Koloveden kansallispuisto on lossimatkan päässä Enonkoskelta. Alueella käy keväästä syksyyn paljon ihmisiä, joiden matkanteko vaikeutuu lossiaikataulujen myötä. Alueen matkailutoimijat ovat kehittämässä palveluitaan ja tuotteitaan Koloveden alueelle sen luontoarvoja kunnioittaen. Myös Kulttuuriosuuskunta Vehrä on kehittämässä Koloveden alueelle kestävää matkailua, jota lossin aikatauluttaminen sotkee merkittävästi.
   • Makkonen Tanja
    Päivitetty:
    13.4.2019
    • Jo lausuntonsa jättäneillä paikkakuntalaisilla on erittäin hyviä perusteluita miksi aikataulutus ei todellakaan toimisi Hanhivaaran lossilla. Itse mökkiläisenä käytän lossia eniten kesäaikana, jolloin liikennettä on todella paljon. Jos nyt heinäkuussa on lossille jonoa ja kaikki eivät mahdu kyytiin esim. lossitauon jälkeen, niin minkälaiset kilometrin jonot tällainen 15 min välein kulkeva liikennöinti aiheuttaisi? Voin kuvitella autoilijoiden ärräpäät, odotusajoista tulisi ihan älyttömät. Ei myöskään hirveästi enää kiinnostaisi lähteä käymään kaupassa "nopeasti" Enonkoskella. EI tälle esitykselle.
   • Mononen Heikki
    Päivitetty:
    13.4.2019
    • Nykyinen käytäntö Hanhivirrassa on erinomainen, lossiin pääsee yleensä nopeasti, vesimatka on Saimaan alueen lyhimpiä ja useimmissa tapauksissa matka-aika ei pitene. Siltakaan ei toisi matka-aikoihin olennaista lyhennystä. En keksi aikatauluehdotuksesta yhtäkään positiivista asiaa, pelkästään nykytilannetta huonontavia näkökohtia. Hanhivirrassa kokeiltiin aikataulua ja se ei toiminut alkuunkaan. Aikataulu on tarpeeton johtuen lyhyestä 180 metrin vesimatkasta, jonka kulkemiseen menee pari minuuttia ja siitä että kuljettaja istuu lossissa joka tapauksessa oli lossi kulussa tai paikallaan. Vai onko hänellä kovastikin paperitöitä joita tekee tauolla? Kesäliikenne on Hanhivirrassa erittäin vilkas ja kulku olisi joka tapauksessa silloin nonstoppina ja "säästöä" tulisi pelkästään talviaikaan. Säästö syntyisi kuitenkin paikallisten asukkaitten ja mökkiläisten selkänahasta nykyistä palvelutasoa rajusti heikentämällä. Eikö riitä että täällä tiet on auraamatta ja päällysteet huonommat kuin Venäjän Karjalassa? Pitääkö lossikin laittaa osa-aikaeläkkeelle? Paikalliset toki oppisivat rytmittämään kulkunsa aikataulun mukaan mutta ulkopaikkakuntalaisille olisi luvassa pitkiä ja turhauttavia odotusaikoja autot joutokäynnillä ilmastointi / lämmitys päällä. Aikataulutus saattaa toimia pitkillä kilometrien vesimatkoilla Savonlinnan saaristossa tai jos on peräkkäin kaksi lossia esim. Kesamonsaari-Kokonsaari.
   • Enonkosken kunta, Lausunto annettu yksityishenkilönä ei kuntana., Heiskanen Minna
    Päivitetty:
    12.4.2019
    • Hanhivirran lossilla on aiemminkin kokeiltu aikataulutusta, mutta siitä luovuttiin, koska se ei palvellut ketään. Aikataulutus sotkee mm. koululaiskuljetukset, Ihamaniemessä käydään aamulla ja kaksi kertaa iltapäivässä hakemassa ja viemässä oppilaita. Tähtääminen lossille tiettyyn aikaan hankaloittaa suunnattomasti sujuvaa liikennettä. Jos koulutaksi myöhästyy vaikka sään takia lossilta aamuisin, tästä johtuen myös lapset myöhästyvät koulusta ja perusopetuslain mukaan oppilaille on annettava opetusta joka koulupäivä. Myöhästymisten takia oppilaat joutuvat eriarvoiseen asemaan. Työmatkalaisille aikataulutus tuo vain lisästressiä. Entäpä lääkäriin pääsy, tilaat ajan ja sinulle sanotaan, että tuossa 35 minuutiin päässä olisi just yksi aika vapaana otatkos sen? No etpä siihen välttämättä ehdi kun lossi ei nyt sattumoisin kuljekkaan kuin tiettyyn aikaan. Kun et pysty ottamaan aikaa vastaan, lääkäri aikasi voikin yllättäen siirtyä kuukaudella eteenpäin. Taas on Ihamaniemen suunnan ihmiset eriarvoistettu. Kunta saa valtionavustuksessa saaristolaislisää, koska Hanhivirran takana asuu paljon enonkoskelaisia, näinkö heitä kiitetään että heidän kulkemisiaan rajoitetaan? Missään tapauksessa aikataulutus ei palvele ketään. Yhden lossin päästöt ei tuhoa tätä maapalloa, mutta epäasiallinen kohtelu ja eriarvoistaminen voivat johtaa siihen että ihmiset eivät saa heille kuuluvia oikeuksia. Kuten tuolla jo aiemmin eräs kirjoitti, niin tämä tapa pyytää lausuntoja on myös eriarvoistamista, eihän kaikilla, jotka tuotakin lossia käyttävät ole mahdollisuutta antaa netissä lausuntoa. Kysely lossilla olisi se mikä toisi mielipiteet parhaiten esiin.
   • Huttunen Kari
    Päivitetty:
    11.4.2019
    • Aikataulutusta kokeiltiin, eikä se toiminut. Mahdollinen säästö on olematon. Kesäaikaan syntyvät ruuhkat ja aikataulusta aiheutuvat kelloa vastaan tulevat "kilpanajot" eivät lisää liikenneturvallisuutta. Ympäristön kannalta vuoroaan odottavien autojen tyhjäkäynti kylmällä kumoaa lossin toimimattomuudesta saadun hyödyn. Jos vielä lasketaan odotteluun kuluvalle ajalle jonkinlainen arvo, niin aikataulutus vaikuttaa käyttäjiin kohdistuvalta kiusaamiselta ja tulee aiheuttamaan ärsyyntymistä, mikä heijastuu esim. liikennekäyttäytymiseen.
   • Sivunen Ville
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • Tällä muutoksella hankaloitetaan tienkäyttäjinä asukkaiden ja mökkiläisten liikkummista merkittävällä tavalla, koska Hanhivirran ylitys ei ole ajallisesti pitkä eikä näin ollen esitetylle vuorovälille ole kestävää perustetta. Lossin moottori käy kuitenkin 24/7 ja lossin kipparille maksetaan palkkaa, ajaa hän vuorovälein tai jatkuvasti, niin esitetty malli ei vähennä kustannus- eikä ympäristörasitusta. Päinvastoin vuorovälien käyttöönotto asettaa Hanhivirran pohjoispuolella asuvat asukkaat ja mökkiläiset harkitsemaan asioinnin siirtämistä enemmän Heinäveden ja Savonrannan suuntaan ja näin ollen ympäristörasitus voi lisääntyä pidentyvien ajomatkojen takia. Täysin järjetön esitys!
   • Asikainen Simo
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • Aikataulutus hankaloittaa merkittävästi työmatkaliikennettä. Jonotusaika voi muodostua kohtuuttomaksi etenkin kesäaikaan, jolloin liikennettä on paljon. Myös raskasliikenne hankaloittaa aikataulutuksen toimivuutta. Lossin kantavuus on saatava vastaamaan nykyisiä yhdistelmämassoja (76 t), alueella on paljon metsätalouden liikennettä, joka joutuu painorajoitusten vuoksi ajamaan pitempiä reittejä, joka lisää kustannuksia. Päästövaikutus jäisi kokonaisuutta ajatellen mitättömän pieneksi, kun lasketaan odotusajalla joutokäyntiä käyvien autojen päästöt mukaan. Etenkin pakkasilla isojen moottoreiden sammuttaminen turhaan ei ole järkevää, ei myöskään lossista. Palautteen antaminen on tehty hankalaksi, koska vaatii rekisteröitymisen, ja moni sen vuoksi jättää ilmaisematta mielipiteensä. Itsekkin annan palautteen useamman puolesta. Todellisen käyttäjien mielipiteen kuulee lossilla.
   • Behm Juha
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • Aikataulu ei toimi Hanhivirrassa kesäaikana. Esitetyllä kalustolla liikenne ruuhkaantuu, koska kantavuus 70t on riittämätön ja painavat yhdistelmä joudutaan viemään yksin. Kesäaikaan ilman aikataulua. en
   • Rönkkö Teija, Ihamaniemen vakiasukas
    Päivitetty:
    9.4.2019
    • Ei aikataulu lossi tule toimimaan Hanhivirrassa niin kova liikenne on varsinkin kesäaikaan ihan älytön suunnitelma
   • Hintikka Milla
    Päivitetty:
    9.4.2019
    • Toivon todella ettei tätä aikataulutettua lossin liikennöintiä oteta käyttöön Hanhivirralla. Hanhivirran takaa käy töissä ihmisiä ja tämä vaikeuttaisi entisestään heidän työmatkaansa. Kesäaikana Ihamaniemessä ja Koloveden rannoilla mökkeilee todella paljon ihmisiä ja kesällä lossin taukojenkin aikana ehtii kertyä niin isot jonot lossin molemmin puolin, ettei kaikki autot mahdu mitenkään lossiin. Tämä menettely vaikeuttaa todella paljon alueella ympärivuotisesti asuvien ja osan aikaa vuodesta mökkeilevien ihmisten elämää. Hanhivirrasta kulkee yli myös paljon raskasta liikennettä, jonka määrä ei varmasti tule jatkossa vähenemään. Vaikuttaako tämä todella ympäristöön niin paljon, että se olisi perusteltua? Voihan lossikuski odottaa tarvitteassa useammankin auton, mutta mielestäni sitoutuminen 15 minuutin ajoväleihin, on sekä autoilijoiden, että kuskienkin kiusaamista. Ympäristönäkökulmasta kannattaisi keksiä parempia vaihtoehtoja, jotka eivät vaikeuta jo ennestäänkin hankalaa haja-asutusalueella asumista.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Virtanen Veikko, Vekaran lossin aikataulutus (rakennustarkastaja) koski ja koin aikataulutuksen pelkästään myöntesenä.
    Päivitetty:
    29.5.2019
    • Ko lauttaliikenne ei minua välittömästi koske, mutta pidän tarpeisiin nähden järkevän aikataulutuksen olevan toivottavaa. Kukaan ei titääkseni ole ollut vaatimassa bussi-, juna-, laiva- tai lentoaikatauluista luopumista.
   • Etelä-Savon Pelastuslaitos
    Päivitetty:
    11.5.2019
    • Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella toimivia Tappuvirran losin liikennöinti on esitetty muuttuvan aikataulutetuksi liikenteeksi 05-23. Tämän lisäksi lossit liikennöisi muina aikoina tarvittaessa. Pelastuslaitoksen näkökulmasta olennaista on saada lossi tai lautta viivettä liikkeelle, mikäli saaressa tai vastaavassa paikassa on kiireellistä pelastustoimintaa tai ensihoitoa vaativa tehtävä. Nyt esitetyssä Saimaan lauttapaikkojen palvelutason muutoksessa ei selviä se, että miten muina aikoina tarvittaessa tapahtuva liikennöinti tapahtuisi. Mikäli lossi on koko ajan miehitetty, ei tilanne pelastuslaitoksen näkökulmasta palvelutasouudistuksessa muutu miksikään. Mikäli lossin käyttöhenkilökunta on varallaolossa voi palvelutason heikkenemisellä olla kriittiset seuraukset, jos lossin saaminen viivästyy. Jos lossit eivät ole aina käytettävissä, niin se edellyttää erityistä vastesuunnittelua siitä, kuinka ns. lossien takana olevat kohteet tarvittaessa saavutetaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että toimintavalmiusaika kohteisiin tulee useassa paikassa nousemaan merkittävästi. Toimintavalmiusaika nousee erityisesti alueilla, jotka ovat täysin lossiyhteyden varassa eikä alueelle ole maanteitse kiertotietä ja silloin muutos ei ole hyv'äksyttävä.
   • Kärkkäinen Saija, Tappuvirran lauttapaikan läheisyydessä asuva asukas.
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • Tappuvirran lauttapaikka on vilkkaasti liikennöity kesän lomakaudella ja useasti autot eivät mahdu kerralla samaan lossiin, joten lossi ajaa tauotta. Täten aikatauluun siirtymisestä ei ole hyötyä. Talvella, kovilla pakkasilla lossin tulee liikennöidä, vaikka autoja ei kulkisikaan, jotta väylä pysyy auki ja lossi toimintakuntoisena. Lossin kantavuus/koko tulee pitää riittävänä, jotta siihen mahtuvat ns. ylipitkät tukkirekat, joita on mm. enonkoskelaisella yrittäjällä (vrt. Hanhivirran lautan muutokset). Lossin meno aikatauluun heikentää vakioasukkaiden ja etenkin työssäkäyvien elämää. Työpäivät jatkuvat ja omakohtaisesti voin todeta, että 2000-luvun alussa voimassa ollut aikataulu aiheutti "hurjastelua", jotta ehti lossiin tultaessa Savonlinnan suunnasta. Asuinpaikkani on Tappuvirran lossin tuntumassa Varkauden puolella.Tappuvirran lauttapaikalle on olemassa siltasuunnitelma, jota tulisi viedä nopeasti eteenpäin, jolloin liikenteelliset ja aikataululliset ongelmat poistuisivat.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Virtanen Veikko, Vekaran lossin aikataulutus (rakennustarkastaja) koski ja koin aikataulutuksen pelkästään myöntesenä.
    Päivitetty:
    29.5.2019
    • Ko lauttaliikenne ei minua välittömästi koske, mutta pidän tarpeisiin nähden järkevän aikataulutuksen olevan toivottavaa. Kukaan ei titääkseni ole ollut vaatimassa bussi-, juna-, laiva- tai lentoaikatauluista luopumista.
   • Kokkonen Kirsi
    Päivitetty:
    16.5.2019
    • Puollan Koivukannnan lossin aikataulutusta.Koivukannnan lossi on minulle jatkoyhteys Kokonsaaren lautalta.Aikataulutuksen myötä uskoisin saavani sujuvamman,nopeamman liikkumisen ja odotusajat jäisivät lyhyemmäksi. Kokonsaaren vakiasukas Kirsi Kokkonen
   • Kokkonen Tuomo, Kesamonsaaren yksityistiekunnan puheenjohtaja
    Päivitetty:
    16.5.2019
    • Hei Koivukannan lossin aikatauluttaminen on hyvä asia, sillä ko. lossilta on jatko yhteys Kokonsaaren lautalle joka kulkee tunnin välein johtuen pitkästä vesimatkasta 1,7 km. Näinollen nämä kaksi saataisiin (lossi ja lautta) synkronoitua keskenään. On päivänselvää että säästöjä syntyy mikäli suunniteltu 3x tunnissa ylitys toteutuu. 3x tunnissa on varmasti riittävä määrä vrt, hajaasutusalueitten linja-autot. Liikennemäärä Koivukannassa sallii myös sen että suunniteltu aikataulu toimisi ympäri vuoden ns. kesä aikatualua ei tarvita. Lossithan ajaa ranta tyhjäksi periaatteella. Aikakataulu ehdotus joka olisi helppo muistaa - Koivukannasta tasalta , kaksikymmentä yli ja kaksikymmentä vaille. - Kesamonsaaresta puolelta, kymmentä vaille ja kymmentä yli. Terveisin Kesamonsaaren yksityistiekunnan puheenjohtaja Tuomo Kokkonen
   • Etelä-Savon Pelastuslaitos
    Päivitetty:
    11.5.2019
    • Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella toimivia Koivukannan lossin liikennöinti on esitetty muuttuvan aikataulutetuksi liikenteeksi 05-23. Muina aikoina ei olisi liikennöintiä. Pelastuslaitoksen näkökulmasta olennaista on saada lossi tai lautta viivettä liikkeelle, mikäli saaressa tai vastaavassa paikassa on kiireellistä pelastustoimintaa tai ensihoitoa vaativa tehtävä. Nyt esitetyssä Saimaan lauttapaikkojen palvelutason muutoksessa ei selviä se, että miten muina aikoina tarvittaessa tapahtuva liikennöinti tapahtuisi. Mikäli lossi on koko ajan miehitetty, ei tilanne pelastuslaitoksen näkökulmasta palvelutasouudistuksessa muutu miksikään. Mikäli lossin käyttöhenkilökunta on varallaolossa voi palvelutason heikkenemisellä olla kriittiset seuraukset, jos lossin saaminen viivästyy. Jos lossit eivät ole aina käytettävissä, niin se edellyttää erityistä vastesuunnittelua siitä, kuinka ns. lossien takana olevat kohteet tarvittaessa saavutetaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että toimintavalmiusaika kohteisiin tulee useassa paikassa nousemaan merkittävästi. Toimintavalmiusaika nousee erityisesti alueilla, jotka ovat täysin lossiyhteyden varassa eikä alueelle ole maanteitse kiertotietä ja silloin muutos ei ole hyväksyttävä.
   • Suomalainen Arto
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • Hei. Pidän hyvänä asiana, että lautta siirtyy aikataulutettuun liikenteeseen, koska käytän jatkoyhteytenä Kokonsaaren lossia, joka on kautta aikojen kulkenut aikataulutettuna 1h vuorovälein. Joten Koivukannan lossin siirtyminen aikataulutukseen selkeyttää kulkuani. Mutta Koivukannan lossin siirtyminen aikataulutukseen tulisi suorittaa 24/7 periaatteella, kokonaan pois nonstop toiminnoista. T:Kesamonsaaren-Kokonsaaren tiehoitokunnan jäsen. PS. Lasunnon antaminen on tehty vähän liian vaikeaksi, kun pitää perustaa kirjautuminen. Miksi ei suoraan pankkitunnuksilla ??
   • Behm Juha
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • Aikataulu toimii pitkässä lossiväylässä. Yhdistelmä ajoneuvoja tulisi kehottaa kulkemaan aikataulun ulkopuolella (yö) Päivällä muuten liikenne ruuhkaantuu ja odotusaika venyy kohtuuttomaksi.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Virtanen Veikko, Vekaran lossin aikataulutus (rakennustarkastaja) koski ja koin aikataulutuksen pelkästään myöntesenä.
    Päivitetty:
    29.5.2019
    • Ko lauttaliikenne ei minua välittömästi koske, mutta pidän tarpeisiin nähden järkevän aikataulutuksen olevan toivottavaa. Kukaan ei titääkseni ole ollut vaatimassa bussi-, juna-, laiva- tai lentoaikatauluista luopumista.
   • Etelä-Savon Pelastuslaitos
    Päivitetty:
    11.5.2019
    • Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella toimiva Rongonsalmen arkisin 06:00-22:00, 30 minuutin vuoroväli sekä lauantaisin ja pyhäisin klo 09:00-22:00, 30 minuutin vuoroväli. Muina aikoina ei olisi liikennöintiä. Pelastuslaitoksen näkökulmasta olennaista on saada lossi tai lautta viivettä liikkeelle, mikäli saaressa tai vastaavassa paikassa on kiireellistä pelastustoimintaa tai ensihoitoa vaativa tehtävä. Nyt esitetyssä Saimaan lauttapaikkojen palvelutason muutoksessa ei selviä se, että miten muina aikoina tarvittaessa tapahtuva liikennöinti tapahtuisi. Mikäli lossi on koko ajan miehitetty, ei tilanne pelastuslaitoksen näkökulmasta palvelutasouudistuksessa muutu miksikään. Mikäli lossin käyttöhenkilökunta on varallaolossa voi palvelutason heikkenemisellä olla kriittiset seuraukset, jos lossin saaminen viivästyy. Jos lossit eivät ole aina käytettävissä, niin se edellyttää erityistä vastesuunnittelua siitä, kuinka ns. lossien takana olevat kohteet tarvittaessa saavutetaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että toimintavalmiusaika kohteisiin tulee useassa paikassa nousemaan merkittävästi. Toimintavalmiusaika nousee erityisesti alueilla, jotka ovat täysin lossiyhteyden varassa eikä alueelle ole maanteitse kiertotietä ja silloin muutos ei ole hyväksyttävä.
   • Puumala, Puumalan kunta, kunnanhallitus 15.4.2019 §69 (Hätinvirta ja Rongonsalmi), kunnanhallitus 25.3.2019 §44 (Kietävälä), Kuuva Niina
    Päivitetty:
    16.4.2019
    • Puumalan kunta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle seuraavanlaisen lausunnon (Kunnanhallitus 15.4.2019 §69) koskien Rongonsalmen ja Hätinvirran lauttaliikenteen palvelutasoa. Puumalan kunta ei hyväksy Hätinvirtaan ehdotettua palvelutasoa. Lossiyhteyden takana Lintusalon saaristossa asuu nykyään noin 200 vakituista asukasta ja kesäasukkaita on yli 2 000. Vuokramökkejä on noin 40. Saaristossa toimii useita matkailuyrityksiä, mm. kahviloita, ravintoloita, melontayritystä, museotilaa, mökkiyrityksiä sekä vene- ja pyörävuokraamoja. Lisäksi lossiyhteys on Puumalan saaristoreitin varrella, jossa kiertää kesäaikaan n. 1 600 pyöräilijää. Mikäli lossille tulisi aikataulut, se tarkoittaisi jonojen syntymistä molemmille rannoille. Saariston hyvään kasvuvauhtiin päässeelle matkailuelinkeinolle ja Puumalan saaristoreitille aikataulutus on iso takaisku. Yritysten ja saaristoreitin kehittämiseen on satsattu merkittävät summat yksityisiä ja julkisia varoja. Aikataulut vaikeuttaisivat olennaisesti vakituisen väestön työmatkaliikennettä sekä vapaa-ajan liikennettä. On otettava huomioon se, että nykyisinkin lossilla on 4 kertaa päivässä tauko, joka pitää ottaa huomioon päivittäisessä kulkemisessa. Aikataulut estäisivät joustavan kulkemisen kirkonkylän ja saariston välillä. Liikenne Hätinvirralla on koko ajan kasvamassa saaristoreitin lanseeraamisen sekä yrittäjien investointi- ja kehittämispäätösten myötä. ELY:n tilastojen mukaan v. 2014 ylityksiä on ollut n. 102 000, v. 2015 n. 99 000 ja vuonna 2016 n. 94 000. Vuosien 2014 ja 2015 luvut sisältävät myös polkupyöräilijät ja jalankulkijat, mutta 2016 eteenpäin näitä ei enää ole luettu mukaan ja se osaltaan selittää lukumäärien laskua. ELY:n mukaan vuonna 2018 oli puolestaan ajoneuvojen ylityksiä keskimäärin 280 päivässä, mikä tarkoittaa 102 200 vuodessa. Lisäksi tulevat 1 600 polkupyörää, jotka on tilastoitu Puumalan saaristoreitin lautan liikennöinnin yhteydessä. Oletettavaa on, että pyöräilijöiden ylitykset tulevat jatkossa vielä kasvamaan. Hätinvirran lossin aikataulua on kokeiltu aiemmin, mutta aikataulu todettiin toimimattomaksi. On otettava huomioon esimerkiksi se, että tukkirekan kanssa ei lossille oteta muita autoja ja jo nykyisellään puunkuljetusta joudutaan tekemään vajailla kuormilla 60 tonnin painorajoituksen vuoksi. Tässä tapauksessa henkilöautot joutuisivat odottamaan puoli tuntia yli pääsyä. Tukkirekkoja kulkee etenkin talvisin tiheästi, koska saaristossa on paljon talousmetsiä. Kunta toteaa, että palvelutason muutoksella olisi merkittävät toimintaympäristöä ja yritystoimintaa heikentävät vaikutukset. Lossin aikatauluun saattamista ei voi perustella ympäristösyillä. Todennäköistä on, että etenkin ulkomaalaisten turistien ajoneuvot ovat tyhjäkäynnillä lossia odottaessa. Puumalan kunta ei hyväksy myöskään Rongonsalmen lossin aikataulua ja lauantaisen liikennöintiajan kaventamista alkupäästä eli että se alkaisi vasta klo 9.00. Kunta toteaa yleisenä kantanaan, että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suunnittelema koko Saimaan alueen liikenteeseen esitetystä palvelutason heikennyksestä on merkittävä saariston metsätaloutta, kalataloutta, vakituista asumista, vapaa-ajan asumista sekä matkailua hankaloittava tekijä. Aikataulu tulee vaikeuttamaan myös kotihoidon toimintaa ja liikkumista. Lisäksi on huomioitava, että laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä (23.6.2005/503) §18 säädetään, että "lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua". ELY-keskuksen ehdotus kuitenkin tarkoittaisi sitä, että aikataulutetusta liikenteestä olisi tulossa pääsääntö Saimaalla. Tätä ei voi hyväksyä.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Virtanen Veikko, Vekaran lossin aikataulutus (rakennustarkastaja) koski ja koin aikataulutuksen pelkästään myöntesenä.
    Päivitetty:
    29.5.2019
    • Ko lauttaliikenne ei minua välittömästi koske, mutta pidän tarpeisiin nähden järkevän aikataulutuksen olevan toivottavaa. Kukaan ei titääkseni ole ollut vaatimassa bussi-, juna-, laiva- tai lentoaikatauluista luopumista.
   • Etelä-Savon Pelastuslaitos
    Päivitetty:
    11.5.2019
    • Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella toimiva Kietävälän lossin liikenne olisi arkisin 05:00-23:00, 20 minuutin vuoroväli. Muina aikoina ei olisi liikennöintiä. Pelastuslaitoksen näkökulmasta olennaista on saada lossi tai lautta viivettä liikkeelle, mikäli saaressa tai vastaavassa paikassa on kiireellistä pelastustoimintaa tai ensihoitoa vaativa tehtävä. Nyt esitetyssä Saimaan lauttapaikkojen palvelutason muutoksessa ei selviä se, että miten muina aikoina tarvittaessa tapahtuva liikennöinti tapahtuisi. Mikäli lossi on koko ajan miehitetty, ei tilanne pelastuslaitoksen näkökulmasta palvelutasouudistuksessa muutu miksikään. Mikäli lossin käyttöhenkilökunta on varallaolossa voi palvelutason heikkenemisellä olla kriittiset seuraukset, jos lossin saaminen viivästyy. Jos lossit eivät ole aina käytettävissä, niin se edellyttää erityistä vastesuunnittelua siitä, kuinka ns. lossien takana olevat kohteet tarvittaessa saavutetaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että toimintavalmiusaika kohteisiin tulee useassa paikassa nousemaan merkittävästi. Toimintavalmiusaika nousee erityisesti alueilla, jotka ovat täysin lossiyhteyden varassa eikä alueelle ole maanteitse kiertotietä ja silloin muutos ei ole hyväksyttävä.
   • Mononen Veli
    Päivitetty:
    7.5.2019
    • En pidä lossiliikenteen aikatauluttamista Kietävälässä perusteltuna taloudellisilla enkä ympäristöperusteisilla syillä. Kietävälän lossilla kokeiltiin 2000-luvun alkupuolella vastaavanlaista aikatauluttamista, mutta kokeilua ei jatkettu, koska haettuihin säästöihin ei käytännössä kuitenkaan palvelutason heikennyksestä huolimatta päästy. Etenkin Saimaan kanavan aukioloaikana aikataulut menivät sekaisin laivaliikenteen vuoksi ja talvella hiljaisen liikenteen aikaan autoilijat joutuivat odottamaan vaikka ylitysten määrä ei juurikaan vähentynyt. Talvella autojen tyhjäkäynti lisääntyi pakosti kylmyyden ja ikkunoiden huurtumisen vuoksi, lisäksi lossinkuljettajat olivat etenkin aamuisin vaikeuksissa ahtojäiden takia. Jos aikatauluihin kuitenkin mennään, pitäisi molemmilla rannoilla olla talvella lämmitetty odotushuone tyhjäkäynnin välttämiseksi. Olen Partalansaarella asuva eläkkeellä oleva tiemestari, joten lossiasioista on 30 vuoden kokemus työni puolesta ja 20 vuoden kokemus saaren asukkaana.
   • Puumala, Puumalan kunta, kunnanhallitus 15.4.2019 §69 (Hätinvirta ja Rongonsalmi), kunnanhallitus 25.3.2019 §44 (Kietävälä), Kuuva Niina
    Päivitetty:
    16.4.2019
    • Puumalan kunta esittää kannanottonaan (Kunnanhallitus 25.3.2019 §44), ettei kunta hyväksy Varsinais-Suomen ELY-keskuksen esittämää uutta palvelutasoa. Kunta on kuullut alueen kuljetusyrittäjiä ja asukkaita sekä kysynyt Etelä-Savon pelastuslaitoksen kantaa asiaan. Lisäksi on konsultoitu SKAL Itä-Suomea. Kunta esittää, että mikäli kantavuudeltaan 150 tonnin lossi tullaan siirtämään toiseen paikkaan, tulee Kietävälän uuden lossin kantavuus olla vähintään 80 tonnia. Tärkeimpänä perusteena on puunkuljetusten turvaaminen. Metsätalous on yksi Puumalan tärkeimmistä elinkeinoista ja 60 tonnin lossin sijoittaminen Kietävälään tarkoittaisi sitä, että yhdistelmäajoneuvot joutuisivat ajamaan Sulkavan Partalan saarelta Imatran suuntaan vajailla kuormilla, koska niiden maksimi kokonaispaino on 76 tonnia. Kunta esittää Varsinais-Suomen ELY-keskukselle, että myös yöliikenne säilyy uudella sopimuskaudella. Liikennemäärät vaihtelevat erittäin paljon kuukausitasolla. ELY:n tilastojen mukaan heinäkuun kuljetusmäärä on lähes kuusinkertainen verrattuna talvikuukausiin. Kesä- ja elokuussa yli kolminkertainen. Kietävälän lossi palvelee paikallisten asukkaiden ja yrittäjien ohella myös vapaa-ajan asukkaita, jotka moninkertaistavat kesäaikaan Puumalan väestön määrän. Kietävälän palvelutason vertaaminen Hämmärönsalmeen ei ole perusteltua, koska toimintaympäristö on täysin erilainen Puumalan kautta kulkevien metsäteollisuuden kuljetusten vuoksi.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Virtanen Veikko, Vekaran lossin aikataulutus (rakennustarkastaja) koski ja koin aikataulutuksen pelkästään myöntesenä.
    Päivitetty:
    29.5.2019
    • Ko lauttaliikenne ei minua välittömästi koske, mutta pidän tarpeisiin nähden järkevän aikataulutuksen olevan toivottavaa. Kukaan ei titääkseni ole ollut vaatimassa bussi-, juna-, laiva- tai lentoaikatauluista luopumista.
   • Venäläinen Martti
    Päivitetty:
    15.5.2019
    • Olen ollut lossinhoitajana ja kuljettajana yli 30 vuotta, josta suurimman osan ajasta Hätinvirran lossilla. Kokemukseni mukaan aikataulutuksesta tulisi ylivoimaisesti enemmän haittavaikutusia kuin hyötyjä. Olin lossarina silloin, kun edellisen kerran yritettiin aikatauluttaa Hätinvirtaa, mutta siitä luovuttiin kun haitat tulivat esille. Kuljettajan olisi pitänyt puolivälissä virtaa palata takaisin hakemaan juuri tullutta autoa. Se on kuljettajalle aika stressaavaa. Sitten on rekat ja muut isot kuljetusautot jotka kuljettavat yrittäjien tavaroita ja seisovat rannalla ja käyttävät tyhjäkäynnillä autojansa. Kaikki tämä on yrittäjien tappioksi eli autot tavarat eivät kulje. Sitten vielä tärkeä havainto on oman kokemukseni mukaan, kun on kiire ehtiä aikataulun mukaiseen lähtöön, niin ajetaan liian lujaa ja siinä syntyy aina enemmän vaaratilanteita mitä kovemmin ajetaan. Lossarin työ on palveluammatti. Annetaan Heidän tehdä työnsä niin kuin ennenkin, eikä stressata heidän työtään. Kulkijoilla ja Lossarilla on parempi mieli.
   • Okkola Paula
    Päivitetty:
    15.5.2019
    • Olen matkailuyrittäjä Niinisaaresta Hätinvirran lossin takaa. Yrityksemme koostu 17 vuokramökistä (joista 14 ympärivuotisia), ravintolasta ja puukäsiteollisuuden yrityksestä. Kokemusta Niinisaaressa yrittämisestä minulla on 33 vuotta. Työllistämme kesäisin noin 10 henkilöä, joista valtaosa käy mantereen puolelta meillä töissä. Yöpymisvuorokausia mökeillä on vuosittain noin 9000. Ravintolassa käy yksittäisten asiakkaiden lisäksi runsaasti bussiryhmiä. Asiakkaistamme on ulkomaalaisia noin 40%. Yrityksen pyörittäminen edellyttää asiakkaiden ja oman sujuvan liikkumisen lisäksi logistiikan hyvää toimintaa. Näitä ovat esimerkiksi jätehuolto, ravintolan tukkukuormat ja muut tavarakuljetukset. Olemme investoineet ja kehittäneet yritystämme pitkällä aikavälillä vuosikymmenten ajan. Hätinvirran lossin aikatauluttaminen tarkoittaisi hyvänä jatkuneen kehityksen radikaalia pysäyttämistä. Oman yrityksemme lisäksi lossin takana on useita vireitä kyliä, joissa on kasvavaa ja menestynyttä yritystoimintaa. Lossin aikataulutus vaikuttaisi myös näihin toimijoihin. Kehityksemme avainsanoja ovat pitkäjänteisyys ja ennakoitavuus, joita molempia aikataulutus rasittaisi kohtuuttomasti. Alueella useampaa yritystä on kehitetty myös ELY-keskusten tuella. Tästä esimerkkinä on juuri päättynyt yritysryhmähanke, joka on lisännyt niin taloudellista kuin kulttuurillista kasvua myös lossin tälle puolen. Aikataulutus vetää maton jalkojen alta niiltä yrityksiltä, jotka ovat tähän asti sitoutuneet investoimaan saaristoon, kehittämään palveluita ja tuotteita, sekä ylläpitämään saaristoa elävänä. Omana esimerkkinä tästä on vientituloja tuottavien ulkomaalaisten asiakkaiden tähän asti jatkunut kasvu. Esitys aikatauluista on sanalla sanoen vastuuton. Paula Okkola Okkolan lomamökit, ravintola Niinipuu & Niinisaaren Nikkarit ky Puumalan yrittäjät ry:n puheenjohtaja
   • Ruohola Outi
    Päivitetty:
    15.5.2019
    • Perheellämme on vapaa-ajan asunto Puumalan Lintusalossa, joten käytämme Hätinvirran lossia aktiivisesti. Vanhempani asuvat ympärivuotisesti noin puolet ajastaan Lintusalossa. Aikataulutettu lossiliikenne hankaloittaisi lossin varassa olevien vakituisten ja aktiivisten vapaa-ajan asukkaiden arkea merkittävästi. Alueella toimii myös useita yrityksiä ja erityisesti kesäaikana alueella liikkuu paljon turisteja, jotka ovat riippuvaisia lossin liikennöinnistä. Väylällä on kesäisin paljon laivaliikennettä ja tukinuittoja, mikä aiheuttaa joka tapauksessa ylimääräisiä taukoja lauttaliikenteeseen, mikä puolestaan jonouttaa liikennettä. Vakituinen lautta on usein kesäisin vuosihuollossa, jolloin käytössä on kantokyvyltään pienempi lautta, jonka vuoksi jonoja myös kertyy. Aikataulutuksen käyttöönottoa perustellaan ympäristösyillä. Tässä ei todennäköisesti ole huomioitu lainkaan sitä, kuinka paljon jonossa seisovien autojen tyhjäkäynnin päästöt ovat sinä aikana, kun he esim. talvipakkasilla odottavat pääsyään lautalle. Mikäli tämä huomioitaisiin, kokonaispäästöt tuskin paranisivat.
   • Kaartama Jorma, Jorma Kaartama on yhdyshenkilönä koonnut alueen asukkaiden ja tiehoitokuntien lausunnot.
    Päivitetty:
    14.5.2019
    • Muutoksen perusteluina on ELY:n mukaan "tavoite pienetää lossien päästövaikutuksia ja tehostaa lauttakapasiteetin käyttöastetta". Hätinvirran osalta jälkimmäinen tavoite suunnitelmassa ei ainakaan lisää käyttöastetta millään muotoa. Samoin päästöjen pienentäminen aikatauluttamalla on pelkkä teoreettinen oletus, joka ei ota mitenkään huomioon esim. odotusaikana tapahtuvaa odottavien ajoneuvojen pidentyneitä tyhjäkäynnin päästöjä. Jos nämä lasketaan mukaan, tulos kokonaispäästöissä tulee vain lisääntymään. Oikea ratkaisu pitkässä juoksussa löytyy esim. Ruotsin/Tanskan salmien sähkö/akkukäytöisistä lautoista, jotka rannassa aina ollessaan kytkeytyvät pikalataukseen. Eli sama ratkaisu kuten dieselautoista luopuminen ja siirtyminen täyssähköautoihin. Ehdotettu aikatauluratkaisu on myös vastoin perustuslaissa mainittua kansalaisten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Aikataulutus on asukkaiden/mökkiläisten/turistien elinolojen heikentämistä. Erityisen suuri merkitys aikataulutuksella olisi saariston yrittäjiin ja sitä kautta myös koko kunnan verotuloihin. Ongelma olisi pahin juuri vilkkaina kesäkuukausina, jolloi raskas liikenne/laivaliikenne/tukinuitot lisääntyvät moninkertaisesti. ELY-keskus on ilmeisesti kokonaan unohtanut, että vakituisen lautan(60 tn) ollessa huollossa sijaislautan kantokyky on paljon pienempi, jolloin se täyttyy jo nuppiautosta, linja-autosta, traktoriyhdistelmästä jne. Näin ollen odotusaika olisi minimissään 30-45 min. Allekirjoittajat Miekkaniementien hoitokunta psta Jorma Kaartama (vapaa-ajan asukas) Kyösti Lipponnen (vapaa-ajan asukas) Repolantien hoitokunta(132 osakasta) pj Pasi Luukkonen (vakituinen asukas, yrittäjä) Liimattalan tiehoitokunta(yli 50 osakasta) pj Väinö Lempiäinen(vakinainen asukas, yrittäjä) siht. Risto Luukkonen (vapaa-ajan asukas) Majakankaan metsätie pj Veikko Leskinen "Laihasaarentien asukkaat ja mökkiläiset" -36 osakasta) Lintusalon yksityistie(62 osakasta) psta Pertti Juutilainen ja Heino Korhonen (vakituisia asukkaita)
   • Luukkonen Pasi-Jukka
    Päivitetty:
    12.5.2019
    • Olen taksiautoilija Lintusalosta ja minulle kertyy lossin ylityksiä keskimäärin 8-12 kertaa/vrk, enkä näe että mitkään esitetyistä syistä puoltaisivat aikataulutusta. Jo -90 luvulla olleesta aikataulukokeilusta jäi muistoksi, kuinka nopeudet nousivat ja turvallisuus heikkeni kun jokainen yritti suinkin ehtiä aikatauluun ja tilanne on sama olivatpa nopeusrajoitukset mitkä tahansa. Tämä yhdistettynä nykyiseen liikennemäärään ja tien erityisen huonoon kuntoon sekä lisääntyvään kevyenliikenteen kulkijoihin on vaarallinen yhdistelmä. Lintusalon periltä kertyy matkaa lossille n.20km ja ajoaika venyy herkästi pienenkin hidasteen takia eikä nykyisin(2019) hektisessä elämänmenossa pystytä ylimääräisiä varoaikoja varaamaan. Autojen tyhjäkäynti lisääntyy ja energiatehokkuus heikkenee vaikka lossi olisi välillä hetken sammuksissa ja näin ei tarvitse olla matemaatikko, jotta tietää että perustelut ilmastosyihin vedoten eivät ole todellisia. Talvella rekkakuljetukset ja kesällä vesiliikenne hidastavat jo nykyisin yli pääsyä suhteettoman paljon, nämä yhdistettynä aikatauluihin tekisivät tilanteesta sietämättömän. Aikataulutukset heikentäisivät saariston asukkaiden palveluja ja oikeusturvaa. Koulukuljetukset, asiointiliikenne ym.taksiliikenne ei pystyisi palvelemaan nykytasolla aikataulujen takia. Kela-, Vpl-, Shl-kuljetuksissa hinnat nousisivat odotuksen takia ja tämä tulisi yhteiskunnan maksettavaksi. Myös muiden kuljetusten hinnat tulisivat nousemaan. Epäilen, että myös jakeluliikenne alkaisi karttamaan lossin taakse ajoa tai ottaisi siitä lisähintaa. Mielestäni ainoa oikea ratkaisu Hätinvirtaan on silta, mutta ennen sitä lossin on kuljettava tarvittaessa jotta saariston elinvoimaisuus säilyy ja olemassa olevat sekä uudet yrittäjät ja asukkaat pystyvät elämään! Pasi Luukkonen taksiautoilija/ maaseutuyrittäjä
   • Etelä-Savon Pelastuslaitos
    Päivitetty:
    11.5.2019
    • Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella toimivia Hätinvirran lossin liikennöinti on esitetty muuttuvan aikataulutetuksi liikenteeksi 05-23. Tämän lisäksi lossi liikennöisi muina aikoina tarvittaessa. Pelastuslaitoksen näkökulmasta olennaista on saada lossi tai lautta viivettä liikkeelle, mikäli saaressa tai vastaavassa paikassa on kiireellistä pelastustoimintaa tai ensihoitoa vaativa tehtävä. Nyt esitetyssä Saimaan lauttapaikkojen palvelutason muutoksessa ei selviä se, että miten muina aikoina tarvittaessa tapahtuva liikennöinti tapahtuisi. Mikäli lossi on koko ajan miehitetty, ei tilanne pelastuslaitoksen näkökulmasta palvelutasouudistuksessa muutu miksikään. Mikäli lossin käyttöhenkilökunta on varallaolossa voi palvelutason heikkenemisellä olla kriittiset seuraukset, jos lossin saaminen viivästyy. Jos lossit eivät ole aina käytettävissä, niin se edellyttää erityistä vastesuunnittelua siitä, kuinka ns. lossien takana olevat kohteet tarvittaessa saavutetaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että toimintavalmiusaika kohteisiin tulee useassa paikassa nousemaan merkittävästi. Toimintavalmiusaika nousee erityisesti alueilla, jotka ovat täysin lossiyhteyden varassa eikä alueelle ole maanteitse kiertotietä ja silloin muutos ei ole hyväksyttävä.
   • Laamanen Reijo, Reijo Laamanen Syväsaarentie 207a 52200 Puumala
    Päivitetty:
    2.5.2019
    • Asun vakituisesti Liimattalan saarella, jonne Hätinvirran lautta on ainut tieyhteys. Tämän takia en hyväksy liikenteen aikatauluttamista. Ympäristösyyt eivät ole pätevä peruste aikataulutukselle. Lauttamatka kestää vain 2-3 minuuttia, joten odotusaika suuhteessa matka-aikaan on pitkä. Lautalle tullaan pitkien matkojen takaa, jolloin tarvittavaa matka-aikaa on vaikea arvioida. Tästä johtuen odotusaika lisääntyy. Varsinkin talvella se aiheuttaa ajoneuvojen käyttöä tyhjäkäynnillä. Lautan palvelutasoa ja ajoa vajailla kuormilla voitaisiin välttää laittamalla tielle tunnistimet tai liikennekamerat, joiden avulla lautan kuljettaja näkisi lähestyvät ajoneuvot kauempaa ja voisi odottaa. Tämä palvelisi mielestäni paremmin lautan käyttäjiä ja vähentäisi vajailla kuormilla ajoa.
   • Kiljunen Jani
    Päivitetty:
    1.5.2019
    • Tervehdys, Vastustan ehdoitta lauttaliikenteen aikatauluttamista. Alle luettelen muutamia asioita joita kannattaa miettiä siellä terävässä päässä ja jos jaksatte voitte vastatakkin: Samanlainen kokeilu suoritettiin jo aikaisemmin ja silloin se hylättiin. Mitkä olivat silloin syyt, että palattiin normaalitoimintaan? onko maailma muuttunut niin paljon, ettei sillä kokeilulla ole enää merkitystä? Käytännön esimerkkejä seuraavaksi: - Kun autoilija huomaa, että hänelle tulee kiire keretä lautan kyytiin hän ajaa ylinopeutta ja vaarantaa oman sekä kanssaliikkujien turvallisuuden. Vaikka lossi tulee uudestaan 15 min. kuluttua niin se voi olla niin pitkä aika odottaa, että ennemmin ottaa riskin ajaa yli omien ajotaitojen. Koetataan tehdä maailmasta turvallisempi. Onnettomuuksien kustannuksista on saatavissa euromääräisiä kustannuksista, omaisten surua ei sitten rahalla voi mitata. - Päästöt kasvavat autoissa kun ajetaan kovempaa ja tie kuluu mutkissa enemmän nopeuden kasvaessa. - Puutavaraa kuljettavat rekat joutuvat olemaan odotusajan ilman mitään tuloa. Se vaikuttaa kansantalouteen. - Joutokäyntiajat kasvavat pidentyneen odotusajan johdosta. Omat parannusehdotukseni ovat seuraavat: 1. Aurinko/tuulienergialla toimiva lossi. 2. Silta. Hyvää kevään jatkoa ja pidetään pää kylmänä päätösten suhteen.
   • Tynkkynen Jarmo
    Päivitetty:
    30.4.2019
    • Hätinvirran aikataulut ja liikennöinti tulee säilyttää entisenlaisena, perusteena on sekä vakituisten, että kaltaisteni aktiivisten mökkiläisten aikatauluton tarve liikkumiseen sekä päivittäisten asiointien, mutta myös hätä- ja terveyspalveluiden esteettömän liikkumisen vuoksi. Meitä ikääntyviä on täällä koko ajan enemmän, jotka tarvitsevat esteettömän liikennöinnin. Saaressa on myös hyvin virkeää yritystoiminta, ja aikataulutus voi olla monelle este tulla niiden palveluiden ja yritysten luo. Aikataulutus on lisäksi säästötoimena marginaalinen, työvoima on kuitenkin oltava aina paikalla hätäkuljetusten vuoksi., polttoainekustannukset ovat ymmärtääkseni hyvin pieni kulu, kiinteisiin kuluihin verrattuna.
   • Montonen Mikael
    Päivitetty:
    29.4.2019
    • Lautan osalta on hölmöä vertailla keskimääräistä liikennettä vuositasolla. Kesäaika todennäköisesti moninkymmen kertaistaa lautan käytön verrattuna talviaikaan. Esim viime kesänä viikon aikana jouduimme pari kertaa odottamaan, että pääsimme lautalle. Tarkoittaisiko ehdotus, että ylitystä täytyy pahimmallaan odottaa puoli tuntia?
   • Puumalan Veskansan kylät ry, Puumalan Veskansan kylät ry:n hallitus, Viialainen Riitta
    Päivitetty:
    29.4.2019
    • Puumalan Veskansan kylien kannanotto Hätinvirran lossin aikataulutusta vastaan Puumalan Veskansan kylät ei voi hyväksyä vapaata liikkumistamme rajoittavaa Hätinvirran lossin aikataulutusta. Aikataulua on kokeiltu ennenkin, eikä se ole toiminut. Koteihimme ja yrityksiimme Puumalan eteläiseen saaristoon ei ole muuta tietä kuin se, joka on lossin varassa. Jos ympäristöä halutaan tosissaan suojella lossin toiminnalla, lossi tulee muuttaa sähkökäyttöiseksi tai sen polttoaine muuttaa uusiutuvaksi biopolttoaineeksi. Aikataulutus on huono peruste säästää ympäristöä, sillä se johtaa jonoihin molemmilla rannoilla ja suuri osa autoista käy odotusajan tyhjäkäynnillä. Saaristossamme käy paljon ulkomaisia turisteja, jotka eivät tunne tyhjäkäynnin ympäristöhaittoja. Itse lossimatka kestää vain 2 minuuttia (200 m). Olisikin kiinnostava tietää, mihin tutkimustietoon aikataulutuksen ympäristöystävällisyys perustuu ja miten aikataulutus on suunniteltu teknisesti toteutettavaksi. Esimerkiksi viekö lossi aikataulun mukaan vain yhden lastin kerrallaan yli ja muut autot jäävät odottamaan seuraavaa kuljetusta, joka on 15 minuutin kuluttua? Heinäkuussa on erityisen paljon kulkijoita, vuonna 2014 yli 600 ajoneuvoa päivässä. Talvisin taas tukkirekkoja kulkee tiuhaan, koska saaristossa on paljon talousmetsiä, ja niiden kanssa ei muita autoja oteta lossiin. Voiko siis näissä tilanteissa odotusaika pidentyä jopa tuntiin? Entä kulkeeko lossi tyhjillään, jos ei ole kulkijoita? Entä miten on aiottu hoitaa hälytysajoneuvojen nopea pääsy vastarannalle, kun se jo ilman aikataulujakin on lossin takia tavallista hitaampaa? Vaikuttaa siltä, että aikataulutukselle ei ole oikeita perusteita, koska tutkimukseen perustuvaa näyttöä ei ehdotukseen ole liitetty. Lossin liikennemäärät ovat kasvussa, koska saaristoon rakennetaan lisää vapaa-ajan asuntoja, sen matkailuyrityksissä käy yhä enemmän asiakkaita ja pari vuotta sitten avatun, suuren suosion saavuttaneen ja Etelä-Savon vuoden urheilutekona palkitun Puumalan Saaristoreitin pyöräilijämäärät kasvavat vuosi vuodelta. Lossimatka on osa reittiä. Vuodesta 2016 lossilla kulkeneisiin ei ole enää tilastoitu pyöräilijöitä eikä kävelijöitä. Silti viime vuonna lossilla kulki yli 100 000 ajoneuvoa eli enemmän kuin 2015, jolloin mukaan laskettiin vielä pyöräilijät ja jalankulkijat. Toissa vuonna Puumalan saaristoreitin kiersi yli 1000 pyöräilijää ja viime vuonna 1600. Ensi kesänä odotetaan 2000 menevän rikki. Vapaa-ajan asukkaita on 1500-2000 ja vakituisia asukkaita 7 eri kylässä 150-200, joukossa lapsiperheitä ja muualla työssäkäyviä. Myös saaristossa käydään muualta töissä (mm. rakennus-, metsä- ja ravintola-alan ammattilaisia). Saaristossa toimii useita matkailuyrityksiä: siellä on 40-50 vuokramökkiä ja majoitushuonetta, kahviloita, ravintola, polkupyörävuokraamoja, kanootti- ja venevuokraamoja, viinitila, sepänpaja gallerioineen, museotila, kirpputori, patikointipolkuja ja erilaisia ohjelmapalveluja. Jos aikataulutus toteutetaan, se on iso takaisku saaristossa asuville, siellä vieraileville ja asioiville sekä pyöräilyreitille ja saariston elinkeinoille. Vaaratilanteet kasvavat, kun lossille kiirehtivät autoilijat painavat kaasua ja pyöräilijöitä liikkuu kapealla huonokuntoisella tiellä autojen seassa. Puumalassa 11.4.2019 Olavi Kietäväinen, puheenjohtaja (tänne kannanoton liitti yhdistyksen tiedotusvastaava Riitta Viialainen) Puumalan Veskansan kylät ry:n hallituksen puolesta
   • Keijonen Hanne
    Päivitetty:
    26.4.2019
    • Ei aikatauluja Hätinvirran lossille. Perheemme asuu ympärivuotisesti Lintusalossa. Me molemmat vanhemmat olemme kokopäivätyössä ja lapset koulussa, joten lossin yli mennään molempiin suuntiin tiuhaan päivittäin. Kulkemisessa on jo haasteita tien huonon kunnon ja lossin taukojen ym. täällä jo esitettyjen seikkojen vuoksi (suuret automäärät kesäisin, rekat, veneet...). Kuten edellä on tullutkin esiin meillä ei ole vaihtoehtoista reittiä kotiin ja sieltä muualle ja siksi lossin kulun rajoittaminen olisi väärin. En muiden kommentoijien tapaa ymmärrä myöskään aikataulujen perusteluja ilmastokysymyksiin vedoten, sillä varsinkin talviaikaan on selvä, että ihmiset pitäisivät autoja käynnissä. Aikataulut siis aiheuttaisivat toivotusta täysin päinvastaisen seurauksen. Hanne Keijonen, Lintusalon vakituinen asukas
   • Keijonen Kimmo
    Päivitetty:
    18.4.2019
    • Mielestäni Hätinvirran lossin vuoroväli aikataulutus suunnitelma on huono. Muistelisin että vuosia sitten oli vastaava kokeilu, mutta tuolloin kiiruhtaminen lossille aikataulujen mukaan aiheutti kaahaamista ja vaaratilanteita kapealla tiellä, joka tuolloin jo oli huonokuntoinen pinnoitteensa vuoksi, nykypinnoitteesta puhumattakaan. Lisäksi saaristotien käyttäjät ovat kasvaneet noista vuosista, joten tien turvallisuus kärsisi pahoin. Asun perheeni kanssa ympärivuotisesti Lintusalossa ja lossin ylitys on lähes päivittäistä työn ja muun kulkemisen takia. Lintusalon, Liimattalan tai Niinisaaren saaristosta työhön ajavalla ei ole vaihtoehtoista reittiä ja epäsäännöllisten työaikojen takia aikataulukulku on toimimaton ja hankala. Puumala kamppailee poismuuton kourissa ja jos vielä hankaloitetaan kulkemista töistä kotiin tai vapaa-ajan asunolle ei se ainakaan houkuttele lisää vapaa-ajanasukkaita saati sitten ympärivuotisia asukkeja. Ainakin kesä- ja muuhun ruuhka-aikaan aikataulutus on täysin järjetön ja toimimaton idea. Kuten joku edelläni kirjoittikin veneilyliikenne sekoittaa jo tarpeeksi kesällä kulkua. Kimmo Keijonen Lintusalon ympärivuotinen alkuasukas.
   • Puumala, Puumalan kunta, kunnanhallitus 15.4.2019 §69 (Hätinvirta ja Rongonsalmi), kunnanhallitus 25.3.2019 §44 (Kietävälä), Kuuva Niina
    Päivitetty:
    16.4.2019
    • Puumalan kunta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle seuraavanlaisen lausunnon (Kunnanhallitus 15.4.2019 §69) koskien Rongonsalmen ja Hätinvirran lauttaliikenteen palvelutasoa. Puumalan kunta ei hyväksy Hätinvirtaan ehdotettua palvelutasoa. Lossiyhteyden takana Lintusalon saaristossa asuu nykyään noin 200 vakituista asukasta ja kesäasukkaita on yli 2 000. Vuokramökkejä on noin 40. Saaristossa toimii useita matkailuyrityksiä, mm. kahviloita, ravintoloita, melontayritystä, museotilaa, mökkiyrityksiä sekä vene- ja pyörävuokraamoja. Lisäksi lossiyhteys on Puumalan saaristoreitin varrella, jossa kiertää kesäaikaan n. 1 600 pyöräilijää. Mikäli lossille tulisi aikataulut, se tarkoittaisi jonojen syntymistä molemmille rannoille. Saariston hyvään kasvuvauhtiin päässeelle matkailuelinkeinolle ja Puumalan saaristoreitille aikataulutus on iso takaisku. Yritysten ja saaristoreitin kehittämiseen on satsattu merkittävät summat yksityisiä ja julkisia varoja. Aikataulut vaikeuttaisivat olennaisesti vakituisen väestön työmatkaliikennettä sekä vapaa-ajan liikennettä. On otettava huomioon se, että nykyisinkin lossilla on 4 kertaa päivässä tauko, joka pitää ottaa huomioon päivittäisessä kulkemisessa. Aikataulut estäisivät joustavan kulkemisen kirkonkylän ja saariston välillä. Liikenne Hätinvirralla on koko ajan kasvamassa saaristoreitin lanseeraamisen sekä yrittäjien investointi- ja kehittämispäätösten myötä. ELY:n tilastojen mukaan v. 2014 ylityksiä on ollut n. 102 000, v. 2015 n. 99 000 ja vuonna 2016 n. 94 000. Vuosien 2014 ja 2015 luvut sisältävät myös polkupyöräilijät ja jalankulkijat, mutta 2016 eteenpäin näitä ei enää ole luettu mukaan ja se osaltaan selittää lukumäärien laskua. ELY:n mukaan vuonna 2018 oli puolestaan ajoneuvojen ylityksiä keskimäärin 280 päivässä, mikä tarkoittaa 102 200 vuodessa. Lisäksi tulevat 1 600 polkupyörää, jotka on tilastoitu Puumalan saaristoreitin lautan liikennöinnin yhteydessä. Oletettavaa on, että pyöräilijöiden ylitykset tulevat jatkossa vielä kasvamaan. Hätinvirran lossin aikataulua on kokeiltu aiemmin, mutta aikataulu todettiin toimimattomaksi. On otettava huomioon esimerkiksi se, että tukkirekan kanssa ei lossille oteta muita autoja ja jo nykyisellään puunkuljetusta joudutaan tekemään vajailla kuormilla 60 tonnin painorajoituksen vuoksi. Tässä tapauksessa henkilöautot joutuisivat odottamaan puoli tuntia yli pääsyä. Tukkirekkoja kulkee etenkin talvisin tiheästi, koska saaristossa on paljon talousmetsiä. Kunta toteaa, että palvelutason muutoksella olisi merkittävät toimintaympäristöä ja yritystoimintaa heikentävät vaikutukset. Lossin aikatauluun saattamista ei voi perustella ympäristösyillä. Todennäköistä on, että etenkin ulkomaalaisten turistien ajoneuvot ovat tyhjäkäynnillä lossia odottaessa. Puumalan kunta ei hyväksy myöskään Rongonsalmen lossin aikataulua ja lauantaisen liikennöintiajan kaventamista alkupäästä eli että se alkaisi vasta klo 9.00. Kunta toteaa yleisenä kantanaan, että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suunnittelema koko Saimaan alueen liikenteeseen esitetystä palvelutason heikennyksestä on merkittävä saariston metsätaloutta, kalataloutta, vakituista asumista, vapaa-ajan asumista sekä matkailua hankaloittava tekijä. Aikataulu tulee vaikeuttamaan myös kotihoidon toimintaa ja liikkumista. Lisäksi on huomioitava, että laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä (23.6.2005/503) §18 säädetään, että "lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua". ELY-keskuksen ehdotus kuitenkin tarkoittaisi sitä, että aikataulutetusta liikenteestä olisi tulossa pääsääntö Saimaalla. Tätä ei voi hyväksyä.
   • Kankaanpää Kirsti
    Päivitetty:
    14.4.2019
    • Suunniteltu aikataulu ei mielestäni toimi Hätivirranlossilla kesäaikaan, koska väylällä on paljon vesiliikennettä ja jo nyt lautta joutuu odottamaan veneiden ja laivojen ohitusta. Aikataulut menevät väkisin sekaisin ja autojonot kasvavat.
   • Nurmi Jarkko, Niinisaaresta työssäkäyvä vapaa-ajan asukas
    Päivitetty:
    13.4.2019
    • Melko turhalta kuulostaa ympäristösyihin vedota aikataulutusta. Autojen turha tyhjäkäyttäminen ympäri vuoden molemmilla rannoilla vain lisää ympäristön kuormaa. Muutenkin aikataulutus Hätinvirranlossilla tulisi vaikeuttamaan suuresti monen yrittäjän ja yksityisen ihmisen elämää. Työssäkäyviä on niin vakioasukkaissa kuin vapaa-ajan asukkaiden joukossa. Jo nyt ruuhka-aikoina ei mahdu suoraan lossin kyytiin. Aikataulutetussa lossissa odotusajat muodostuisi kohtuuttoman pitkiksi. Hälytysajoneuvot vielä sotkisi aikatauluja ja pitkät autojonot vain olisi turvallisuusriski. Hätinvirranlossin kautta kulkee myös suosittu pyöräilyreitti, joka lisää lossin käyttöastetta. Jätetäänkö ruuhka-aikoina pyöräilijät rannalle odottamaan seuraavaa vuoroa vai autot tyhjäkäynnille saastuttamaan? Hätinvirranlossilla kulkee turistibusseja saaristoon, joiden kulkemista aikataulutus sotkisi melkoisesti. Bussit myös varmuudella kävisi tyhjäkäynnillä odotusajan, ettei asiakkaat paleltuisi / paahtuisi. Ja olisihan lossin aikataulutuksella varmasti myös vaikutus Puumalan mantereellakin sijaitseville yrittäjille. Jäisi varmasti moni reissu Puumalan palveluihin tekemättä ja taksikyyti tilaamatta, jos lossilla kulkemista vaikeutetaan. Liian vaikeaksi tehty muutenkin tämä lausunnon antaminen. Tietokone nieli kivihiilellä tuotettua sähköä kymmeniä watteja.
   • Putkonen Ismo, Kesäasukas ja osin talviasukaskin Lintusalon saaristosta lähes kolmenkymmenen vuoden ajalta. Asumme puolet vuodesta saariston alueella.
    Päivitetty:
    11.4.2019
    • Lausunto Hätinvirran lauttaliikenteen aikatauluttamisen suunnitelmasta: Tapani Jaakkolan esittämät lausunnot eivät pidä paikkaansa. -Ilman aikataulua ajettaessa lautta jää usein vajaaksi; niin se on mahdollista ja jopa todennäköistä, vaikka aikataulutettaisiin lossin kulku. Jo aiemmin koeteltu aikaviiveen kokeilu siten, että lossi jää odottamaan viimeistä ajoneuvoa muutamaksi minuutiksi, ennenkuin se lähtee liikkeelle. Eihän kukaan voi tarkasti sanoa, milloin Lappeenrannasta tai kauempaakin lähtevät matkustajat tulevat lossille minuuttien tarkkuudella. Pahimmassa tapauksessa odotusaika jo usean tunnin matkustamisen jälkeen voi olla vielä lisäämässä matkustusaikaa varttitunnilla. Matkustajat ovat jo varmasti matkaansa riittävästi käyttäneet aikaa, ettei sitä ole enää syytä näin keinotekoisesti pidentää. - Etukäteen tietää, milloin lossi lähtee ja kummalla puolella se on. Odotusaika saattaa jäädä nykyistä lyhyemmäksi, jos liikenne on aikataulutettu; Tämä väite ei pidä paikkaansa. Lossin ylimeno Hätinvirrassa on noin neljä- viisi minuuttia, jolloin lastausajankin huomioonottaminen on todennäklistä, että lossi on noutopäässä nopeammin, kuin jos sattuu myöhästymään aikataulusta yhden minuutin tai jopa vähemmän. Ei ole mitään perustetta eikä myöskään ympäristön kannalta järkevää pidätellä ihmisiä vastapuolella odottelemassa lossia, kun se on juuri lähtenyt. Jo ympäristönkin puhtauden ja saastuttamisen takia lossin on syytä liikkua jatkuvasti, josta myös lossin kuljettajalle palkka maksetaan. Säästöä ei ko. järjestelmällä saada nimeksikään. Jos aikataulutus toteutetaan, niin silloin on molemmille rannoille saatava jo hygienian takia WC:t ja yleiset huoltotilat, kun mukana kuljetettavat matkustajat, mm. lapset tarvitsevat huoltoa, puhumattakaan vessassakäyntejä, johon huoltoa tarvitaan. - Ratkaisu , joka helpottaa kaikkia, on rakentaa silta salmen yli. Mutta todennäköisesti sitä ei vielä lähitulevaisuudessa tule, niin silloin on parasta, että pääsemme liikkumaan vapaasti ilman aikatauluja, jolloin kaikille riittää työtä, ja hyvä mieli, että vakituisina lossin käyttäjinä saamme hyvää ja laadukasta palvelua, johon olemme tottuneet. Olemme verorahoillamme saaneet liikenteen tason tälle tasolle, eikä sitä ole syytä näin heppoisilla perusteilla muuttaa. -Tarvitsemme lossin palveluja useamman kerran viikossa. Lähtö Heinäsensaaren asunnolta järvimatkan takaa ei ole minuuttien sisällä tapahtuvaa liikennettä, eikä koskaan voi sanoa, että olemme juuri sillä hetkellä lossirannassa, kun lossin on aikataulun mukaan lähdettävä.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Virtanen Veikko, Vekaran lossin aikataulutus (rakennustarkastaja) koski ja koin aikataulutuksen pelkästään myöntesenä.
    Päivitetty:
    29.5.2019
    • Ko lauttaliikenne ei minua välittömästi koske, mutta pidän tarpeisiin nähden järkevän aikataulutuksen olevan toivottavaa. Kukaan ei titääkseni ole ollut vaatimassa bussi-, juna-, laiva- tai lentoaikatauluista luopumista.
   • Suurkuukka Markku
    Päivitetty:
    16.5.2019
    • Olemme mökkiläisiä Juvan Uimasalossa. Käytämme lossia jatkuvasti kesät talvet.Aikataulut aiheuttavat turhaa autojen tyhjäkäynti ja liikenneturvallisuutta vaarantavaa rallinajoa. Kuten edellisvuosien aikataulujen takia. Vai onko tämä nyt tätä maaseudun alasajoa. Ps. Nykyiselläänkin Koikkalan kylän vilkkain ja ainoastaan aktiivisin paikka on hautausmaa.
   • Juvan kunta
    Päivitetty:
    16.5.2019
    • Juvan kunta antaa Varsinais-Suomen ELY-keskukselle seuraavanlaisen lausunnon koskien Kuparonvirran lauttapaikan palvelutasoa. Laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä (503/2005) § 6 säädetään, että ”lautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua. Liikenteellisistä syistä voi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus päättää, että lauttaa liikennöidään aikataulun mukaan”. Kaikkien Saimaan lauttapaikkojen muutoksia ELY-keskus perustelee sillä, että ”nykyisestä tarvittavuuteen perustuvasta palvelutasosta johtuen lautta liikennöi jatkuvasti pienellä kuormalla, mikä ei ole hyvä tilanne ympäristön kannalta”. ELY-keskuksen ehdotus kuitenkin tarkoittaisi sitä, että aikataulutetusta liikenteestä olisi tulossa pääsääntö Saimaalla. Tätä ei voi hyväksyä, sillä lain lähtökohta on juuri päinvastainen. Saaristolaki (494/1981) velvoittaa kaikkia viranomaisia ottamaan huomioon saariston erityisaseman toiminnassaan. Saariston vakinaisella väestöllä on oltava käytettävissä asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut mahdollisimman joustavasti. Saaristoisten kuntien peruspalvelujen turvaamisessa tarvitaan johdonmukaista ja pitkäjänteistä politiikkaa. Kuparonvirran lossia hyödynnetään asiointi- ja koululaiskuljetuksissa, joihin on esitetty muutos ei juurikaan vaikuttaisi. Esitys merkittävästi vaikeuttaa lossia työmatkoillaan hyödyntävien liikkumista. Saaristossa on paljon vapaa-ajanasutusta, ja siirtyminen aikataulutettuun lossiliikenteeseen heikentää myös heidän liikkumismahdollisuuksiaan. Erityisen haitallista yhteyksien heikentäminen on alueen luonto- ja matkailuyrityksille, joiden tulisi olla asiakkaiden saavutettavissa. Yritystoiminta, asiakastarpeet ja asiakasvirrat ovat huonosti sovitettavissa aikataulutettuun lossiliikenteeseen. Raskaan kaluston osalta käyttäjiä ovat metsäkuljetukset ja maatalouden kuljetukset. Maataloudessa kuljetuksia ohjaa tuotteen (maito tai eläimet) tietyt aikataulut, joiden takana on lainsäädäntö. Puutavarakuljetuksia ohjaa taas kausiluonteisuus ja kaikkia kuljetustehtäviä ohjaava ajo- ja lepoaikasäännöstö sekä työaikalaki. Jo nyt on haastavaa saada tavaraliikenne kulkemaan jouhevasti, koska lossien kantavuudet eivät ole tavaraliikenteen maksimin 76 tonnin mukaisia, vaan kuljetuksissa on otettava huomioon alemmat lossin kantavuudet. Kuparonvirran lossin esitetään jatkossakin olevan kantavuudeltaan 60 tonnia. Saimaan alueella on viime vuosina panostettu matkailun kehittämiseen. Olennainen osa siitä on saavutettavuus. Esitys lossien aikatauluttamisesta heikentää olennaisesti alueen saavutettavuutta ja tuo takapakkia alueen kehittämiselle. Erityisesti lossia työmatkoillaan käyttävät ovat olleet yhteydessä Juvan kuntaan ja ilmaisseet huolensa aikatauluttamisen vaikutuksista jo ennestään haasteellisiin liikenneolosuhteisiin. Kunta kantaa huolta erityisesti hälytysliikenteen toimivuudesta ennestään saavutettavuudeltaan etäisillä alueilla. Lossin aikatauluun saattamista ei voi perustella ympäristösyillä. Kunta toteaa yleisenä kantanaan, että Varsinais-Suomen ELY-keskuksen suunnittelema koko Saimaan alueen liikenteeseen esitetyt palvelutason muutokset heikentävät merkittävästi saariston metsätaloutta, kalataloutta, vakituista asumista sekä matkailua. Esityksen kustannusvaikutuksia muulle, kuin lauttatoiminnoille ei ole riittävästi arvioitu. Juvan kunta vastustaa esitettyjä muutoksia lossiliikenteeseen. Juvalla 13.5.2019 Juvan kunnanhallitus
   • Montonen Anu, sairaanhoitaja, ympärivuotinen asukas
    Päivitetty:
    13.5.2019
    • Käytän Kuparonvirran lauttaa päivittäisiin työmatkoihini. Jo nyt liikkuminen lautan yötauon ja aikataulujen takia on hankalaa vuorotyöläiselle ja vaatii erityisjärjestelyn työnantajan kanssa. Huonolla talvikelillä ajoaikoja on erittäin vaikea arvioida ja matka hidastuu usein esim. tiellä liikkuvien eläinten ja maatalouskoneiden takia. Autossa on aika karua pimeässä ja pakkasella odottaa lauttaa. Lauttaliikenteen palvelutason laskeminen saattaisi ihmiset eriarvoiseen asemaan asuinpaikan takia ja vaikeuttaisi saariston asukkaiden, yrittäjien ja mökkiläisten elämää kohtuuttoman paljon. En näe lauttaliikenteen aikataulutusta ympäristölle hyvänä asiana, koska joutokäynti lisääntyy odotellessa ja ajonopeudet kasvavat ihmisten kiirehtiessä lautalle.
   • Hämäläinen Seppo, Paikallinen asukas. Asuu ympäri vuoden.
    Päivitetty:
    13.5.2019
    • On kokemusta aiemmin vuoroväli/aikataulusta. Ympäristön kannalta on huono asia. Tulee mahdolliset odotus jonot. Kylmien ilmojen aikana(syksy/talvi) autojen tyhjäkäynti lämmitystä varten tai pitemmän reitin valinta esim. Terveyspalveluihin. 45km sijaan 85km.Tulee päästöjä, auto kulut, teiden kunnossa pito ongelmia. Entä raskaan liikenteen kulkeminen sora-maitoautot, maatalouskoneet ym. Kenellä on etu-ajooikeus? Kuka jää jonoon? Keli olot usein vaikeat. Kuulostaa, että ihmisiä ollaan eriarvoistamassa.EU:tai voi kiinnostaa. Nykyiset aikataulut Oy. Lauantain aamu aika voisi olla 07,00.Laskenta ajoneuvo määristä tuntuu oudolta. Palaahan liikennevalotkin turhaan osan aikaa taajamissa. Nekin pitäisi aika tauluttaa.
   • Rantalainen Tarja, Liikenneopettaja, logistiikan insinööri
    Päivitetty:
    13.5.2019
    • Asun Saukonsalossa ja käyn töissä Mikkelissä, kuljen lossilla jokaisena työpäivänä. Lapseni käy koulua Anttolassa, koulukyyti hakee hänet. Tällä hetkellä lossilla on 4 taukoa päivässä ja yöt ei liikennöi. On yritettävä jo nyt muistaa lossitauot, jottei tarvitse värjötellä rannassa. Lapseni koulupäivä meinaa jo nyt pitkän koulupäivän lisäksi jatkua lisää, kun tauko on päällä. Vanhemmat ihmiset käyvät taksikyydillä kerhossa ja kyytien satuttaminen taukojen väliin on taiteilua. Destia pitää valtion tien huonossa kunnossa, välillä puita kaatunut tielle. Kun aamulla onkin sora-auto tai puuauto ennen minua lossilla, en minä enää pääse, odotanko seuraavaa vuoroa tai lapseni koulukyyti odottaa ja myöhästymme töistä ja koulusta. Koulukyydillä on muitakin lapsia ajettavana, kaikki menee sekaisin. Kuinka toimitaan kun puun uittolautta menee välillä ja lossin aikataulut sekaisin.. Mekö vaan odotellaan, autot käynnissä helteellä ilmastoinnin takia ja talvella lämpöä. Tätähän on kokeiltu jo aikaisemmin, liikenneturvallisuus vaarantuu huomattavasti!! En näe tässä mitään hyötyä, kuin lossikustannusten säästön tavoittelun maksaa veronmaksajat. Kelakyytien taksien mittarit raksuttaa, kuljetusyrittäjät maksavat odottelusta lisää polttoainetta ja kuljettajien palkkoja. Lossikuljettajatkin odottavat ja heidänkin palkkaa maksetaan. Mitä säästöä tästä tulee!! Huonolla tiellä kovaa ajettaessa liikenneturvallisuus vaarantuu huomattavasti ja siitä olen todella huolissani.
   • Mikkelin kaupunki
    Päivitetty:
    13.5.2019
    • Lausunto Kuparonvirran lossin palvelutasosta Lausuntopyynnön diaarinumero: VARELY/1949/2019/1 MIKKELIN KAUPUNGIN LAUSUNTO KUPARONVIRRAN LOSSIN PALVELUTASON MAHDOLLISESTA MUUTOKSESTA Kuparonvirran lauttapaikka palvelee maantien 15147 liikennettä. Lauttapaikan keskimääräinen vuo-rokausiliikennemäärä on vuoden 2018 laskentatietojen perusteella 82 ajoneuvoa ja raskaan liiken-teen keskimääräinen vuorokausiliikennemäärä 2 ajoneuvoa. Nykyisin 60 tonnin lautta liikennöi tar-vittaessa arkisin klo 06:00-22:00 sekä lauantaisin ja pyhäisin klo 09:00-22:00. Muina aikoina ei ole liikennöintiä. Nykyisestä tarvittavuuteen perustuvasta palvelutasosta johtuen lautta liikennöi pääsääntöisesti pienellä kuormalla, mikä ei ole ympäristön kannalta hyvä tilanne. Ennen asian ratkaisemista ELY-keskus varaa niille , joita ko. lauttaliikenne välittömästi koskee mah-dollisuusden lausua mielipiteensä asiasta (Laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 23.6.2005/503 6§) ELY-keskus harkitsee seuraavan palvelutason käyttöönottoa 1.1.2020 alkaen. Aikataulu arkisin 06:00-22:00, 20 minuutin vuoroväli sekä lauantaisin ja pyhäisin klo 07:00-22:00, 20 minuutin vuoroväli. Muina aikoina ei liikennöintiä. WWW.lausuntopalvelu.fi ”saimaan lauttapaikkojen palvelutaso” Mikkelin kaupunki korjaa ja täydentää lausuntoaan: Kuparonvirran lossia käyttävät koulukuljetukset aamulla Saukonsalo/Rupakko siten, että nouto ta-pahtuu klo 7.10 ja kuljetus ylittää lossin klo 6.45 ja 7.20. Paluukuljetus tapahtuu iltapäivällä klo 13-15 yhden kerran. Muut kuljetukset maanantain ja perjantain välillä. Alueen sote -asiakkaiden kuljetukset Anttolan päivätoimintaan hoidetaan koulukuljetusten yhteydessä. Asiointikuljetusta järjestetään koulukuljetusten yhteydessä kerran viikossa. Koulujen loma-aikoina kuljetuksia järjestetään klo 10-14 välillä. Lossin toiminta aika arkisin klo 6.00-22.00 ei erityisesti häiritse kaupungin asiointi- ja koulukuljetus-ten puolesta, mutta työmatkaliikenne ja vapaa-ajan asukkaiden liikkuminen saaristossa vaikeutuu. Saaristossa, lossin ns. takana, on matkailu- ja luontoalan yrittäjiä, joiden tulisi kohteina olla asiak-kaiden saavutettavissa. Yritystoiminta, asiakasvirrat ja asiakastarpeet ovat huonosti yhdistettävissä aikataulutettuun lossiliikenteeseen. Yksityisautoilijat ovat olleet yhteydessä Mikkelin kaupunkiin ja esittäneet huolensa työmatkaliiken teestä ja ylipäätänsä saaristossa tapahtuvasta ei ennakoitavissa olevasta liikkumisesta. Mikkelin kaupunki on myös huolissaan hälytysliikenteen ja matkailuliikenteen puolesta. Edellä kuvatuista ja nyt laajemmin vaikutuksia tarkasteltuaan toteamme, että Mikkelin kaupunki ei voi puoltaa lossiliikenteen muutoksia, jotka perustuvat aikataulutukseen. Mikkelissä 06.05.2019 Jouni Riihelä tekninen johtaja
   • Etelä-Savon Pelastuslaitos
    Päivitetty:
    11.5.2019
    • Etelä-Savon pelastuslaitoksen alueella toimivia Kuparonvirran lossin liikenne olisi arkisin 06:00-22:00, 20 minuutin vuoroväli sekä lauantaisin ja pyhäisin klo 07:00-22:00, 20 minuutin vuoroväli. Muina aikoina ei olisi liikennöintiä. Pelastuslaitoksen näkökulmasta olennaista on saada lossi tai lautta viivettä liikkeelle, mikäli saaressa tai vastaavassa paikassa on kiireellistä pelastustoimintaa tai ensihoitoa vaativa tehtävä. Nyt esitetyssä Saimaan lauttapaikkojen palvelutason muutoksessa ei selviä se, että miten muina aikoina tarvittaessa tapahtuva liikennöinti tapahtuisi. Mikäli lossi on koko ajan miehitetty, ei tilanne pelastuslaitoksen näkökulmasta palvelutasouudistuksessa muutu miksikään. Mikäli lossin käyttöhenkilökunta on varallaolossa voi palvelutason heikkenemisellä olla kriittiset seuraukset, jos lossin saaminen viivästyy. Jos lossit eivät ole aina käytettävissä, niin se edellyttää erityistä vastesuunnittelua siitä, kuinka ns. lossien takana olevat kohteet tarvittaessa saavutetaan. Tämä tarkoittaa myös sitä, että toimintavalmiusaika kohteisiin tulee useassa paikassa nousemaan merkittävästi. Toimintavalmiusaika nousee erityisesti alueilla, jotka ovat täysin lossiyhteyden varassa eikä alueelle ole maanteitse kiertotietä ja silloin muutos ei ole hyväksyttävä.
   • Tyykilä Tarja
    Päivitetty:
    11.5.2019
    • Mitenköhän tuo 20 minuutin vuoroväli voisi toteutua. 20 minuuttia seisontaa ja koneen käynnistys lähtöä varten, hirveän savun kera. Ajaa toiseen rantaan ja seisoo taas 20 minuuttia, savustusta jne... Vakituiset asukkaat joutuvat näin ollen eriarvoiseen asemaan verrattuna muualla asuviin. Heidän on päästävä kauppaan, lääkäriin jne Lossi on kuitenkin tien jatke ja sen kuuluu toimia tarvittaessa. Nykytilanne on ollut ihan hyvä. Autot joutuvat käymään tyhjä käynnillä kesällä, kun on kuuma ja autossa lapsia tai eläimiä. Talvella on kylmä ja autoa ei silloin kannata sammuttaa saastuttamisen vuoksi. Omistamme metsätilan ja lossia tarvitaan.
   • Hokkanen Jarmo
    Päivitetty:
    11.5.2019
    • Ei kaiketi tule mitään aikatauluttamisesta muuta kuin kilvanajoa Maljalantie-Hirvensalonteillä. Lossi on tien jatke, joten siihen on Ely keskuksen turha puuttua. Ely keskus voi rakentaa kyseiseen kohtaan sillan, jota jo 1990 oltiin suunnittelemassa. Kesä asukkaiden määrä on huomattavasti kyseisestä ajankohdasta lisääntynyt, jo silloin kokeiltiin aikataulutusta, josta ei valmista tullut. Sähkö on yksi vaihtoehto, jos sitä on 24/7, mutta kun sitä ei ole. Vara voimaksi generaattori rantaan, jo taas on sähköä, jo siitä ympäristö pelastuu. Tämä lossin kulku on hyttysen paska Saimaan vesistöissä. Sukuni on asunut sotien jälkeen kyseisellä saarella, vaikka ei ollut lossia, oli vain saastuttavia ihmisiä ja lehmiä. Liikennemäärät tiedotteessanne eivät pidä paikkaansa. Liikennöinti pitää pitää ennallaan.
   • Eskelinen Eeva-Liisa, Puurotaipaleen yksityistien tiehoitokunnan puheenjohtaja.
    Päivitetty:
    8.5.2019
    • Nykyisen Kuparonvirran lossin palvelutaso on pidettävä ennallaan. Lossin käyttäjillä palvelut ovat 50 km päässä. Mäkinen ja mutkainen soratie on vaarallinen. Muutokset aiheuttaisivat lisää vaaratilanteita, kun nopeudet tiellä lisääntyvät hankalan aikatauluesityksen takia. Lisäksi on ilmeinen hirvi- ja peuravaara. Tämä on iso riski liikenneturvallisuudelle.
   • Himanen Eija
    Päivitetty:
    8.5.2019
    • Hei! Toimin linja-auto -ja taksiliikenteen yrittäjänä. Ajamme Mikkelin kaupunkin koulukuljetuksia päivittäin Rupakonvirralta ja käytämme päivittäin Kuparonvirran lossia. Toisinaan jopa useamman kerran päivässä. Lisäksi meillä on muita asiakkaita tuon lossin takana, joten on kohtuutonta että harkitsette muuttaa lossin käytäntöä nykyisestä. Toivon koululaiskuljetusten sekä taksi asiakkaiden puolesta että käytäntöä ei muuteta nykyisestä eikä näin ollen hankaloiteta yhteyksien toimivuutta. Nykyisen käytännön muuttaminen vaikeuttaa meidän toimintaa huomattavasti tuolla alueella. Ystävällisin terveisin Eija Himanen Tilausliikenne Himanen Oy Taksi Himanen 0400-153884
   • Husa Pauli
    Päivitetty:
    7.5.2019
    • Kuparonvirran lautta palvelee nykyisellään erinomaisesti. Jos lauttaväli harvenee kolmeen kertaan tunnissa saattaa se pahimmilleen tietää jopa 60 min odotusta henkilöautolle jos edessä on raskaan liikenteen ajoneuvoja jotka mahtuvat lautalle vain yksi kerrallaan. Tämä odotus on mielestäni kohtuutonta ja ei talvisaikaan vähennä päästöjä koska henkilöautoa täytyy pitää käynnissä lämmontuottoon tai vaihtoehtoisesti päästöt muodostuvat siitä kun autolla joudutaan kiertämään Pistohiekan kautta. Rajoittamalla liikennöinti esityksen mukaisesti ei laskennallisesti tuo säästöjä päästöihin olennaisesti verrattuna nykyiseen. Vain alueen asukkaiden palvelutaso laskee oleellisesti.
   • Mikkola-Tikkanen Tiina
    Päivitetty:
    7.5.2019
    • Keskimääräinen päivittäinen liikennearvio ei ole hyvä, koska kesäisin liikennettä enemmän ja talvisin arviolta 6-8 autoa. Talvisin paikallisten työssäkäyvien ihmisten on hyvin vaikea arvioida ajoaikaa lautalle keliolosuhteiden ja tien vaikeakulkuisuuden takia. 20 minuuttia aiheuttaa työmatkan ajallista pitenemistä huomattavasti, koska töissä oltava määrättyyn aikaan, joten he joutuvat varaamaan huomattavasti enemmän aikaa ehtiäkseen töihin. Kesäaikaan (huhti - lokakuu) liikenne vilkasta ja aikataulut aiheuttavat ns. lossirallin, kun yritetään ehtiä lautalle ja se aiheuttaa mutkaisella ja mäkisellä tiellä todellisen liikennevaaran. Kokemusta ns. lossirallista on, kun aikanaan lautalla oli aikataulu. Pikästä matkasta tullessa, ei enää jaksaisi odotella 20 minuuttia. Olisiko mahdollista vaikka asentaa joku laite vähän matkan päähän, jolloin lautan kuljettajat tietäisivät odottaa autoa ja näin vältyttäisiin edestakaisin ajamiselta.
   • Mikkola-Kirilä Eeva
    Päivitetty:
    7.5.2019
    • Lauttaliikenteen palvelutaso ja aikataulu säilytettävä ennallaan. Aiemmin on jo kokeiltu liikennettä puolen tunnin välein, joka aiheutti vaaratilanteita Maljalantiellä ja Hirvensalontiellä ajoneuvojen kiirehtiessä lossille. Keskimääräinen 82 ajoneuvon vuorokausiliikennemäärä vaihtelee suuresti vuodenajoittain liikenteen ollessa mökkikaudella huomattavasti talvea vilkkaampaa. Polttoaineenkulutusta voisi vähentää sijoittamalla kameratunnisteita esim. 5 minuutin matkan päähän lossista, jotta lossi kulkisi täydempänä. Lausuntopyyntö ei ole tavoittanut läheskään kaikkia lossin vaikutuspiirissä olevia, joten tiedotusta on lisättävä ja lausuntoaikaa pidennettävä.
   • Saukonsalon yksityistie, Arto Montonen on Saukonsalon yksityistien pitkäaikainen puheenjohtaja.
    Päivitetty:
    7.5.2019
    • Ehdotuksen paras ja hyvin paljon toivottu asia on lossiliikenteen avatuminen lauantaina ja pyhäisin klo 7:00, siitä olemme iloisia. Sen sijaan aikataulutus on suuri turvallisuusriski. Aikataulutus ei ole uusi asia, vaan sitä kokeiltiin muutamia vuosia sitten ja se ei ollut hyvä. Tie lossilta molempiin suuntiin niin Maljalaan kuin Juvalle on hyvin mäkinen ja mutkainen soratie. Aikataulutus kasvattaa ajonopeuksia ko.tiellä, josta voi aiheutua vakavia liikenneonnettomuuksia. Joku onnettomuus tapahtui jo edellisen aikataulukokeilun yhteydessä. Aikataulutuksen seuraukset kasvavina nopeuksina ei ole pelkästään noiden sorateiden osalla vaan aiheuttaa riskiä jo pidemmällä matkaa. Lisäksi kasvaneet ajonopeudet aiheuttavat merkittävää kulumista sorateillä vaikuttaen näin myös teiden ajoturvallisuuteen. Lossin kautta kulkee myös raskasta kalustoa mm. tukkirekkoja, roska- ja jakeluautoja, jotka kapeilla sorateillä kovemmilla ajonopeuksilla ei ole turvallinen yhdistelmä. Mitä tulee ympäristövaikutuksiin, joita tällä esityksellä tavoitellaan, arvelemmme että aikataulutus vaan pahentaa tilannetta; kovemmat ajonopeudet josta seuraa suurempi polttoaineenkulutus sekä odotusajalla myös useimpien autojen tyhjäkäynti.
   • Kosonen Markku
    Päivitetty:
    7.5.2019
    • Hei Mielestäni nykyistä käytäntöä ei tarvitse muuttaa, se toimii hyvin. Muutama perustelu näkemykselleni; Maljalantien "ralli" alkaa välittömästi kun ajetaan kilpaa aikataulun kanssa. Kun odotetaan rannassa lossia niin pääsääntöisesti autot ovat käynnissä joten voi kyseenalaistaa ilmaston hyödyt tällä mahdollisella uudistuksella. Polttoainesäästöjä saadaan aikaiseksi kun asennetaan pari langatonta kameraa katsomaan tulijoita, näin jää "läheltäpiti" myöhästymiset pois ja samalla turhat ajot. Mieluusti olisin lukenut tästä ELYn uudistuksesta ajoissa, vaikkapa postilaatikostani, mutta minkäänlaisia tiedotteita en havainnut - sana kiiri mökkiläisiltä toisille, tiedotuksesta miinukset ELY:lle. t. markku
   • Laamanen Tiina
    Päivitetty:
    18.4.2019
    • Yrityksemme sijaitsee Viisalanmäentiellä ja nyt yritystoimintamme on laajenemassa. Raskasliikenne käyttää myös Kuparonvirran lossia, koska se säästää huomattavasti aikaa kun kierotien käyttö. Lossi on taannut meille sekä raaka-aineiden saatavuuden, että tavaran lähetemisen ajallaan. Suunnitelmissa oli, että lossi kulkee jatkossa 20 min. välein. Tätä kokeiltiin muutama vuosi sitten. Käytännössä asia meni niin, että ihmiset hermostuivat, kun joutuivat odottamaan lossia jos sattui väärään aikaan paikalle. 20 min tuntuu pitkälle istua autossa ja kuten aikaisemmin kerroin täällä tehdään myös töitä eikä ainostaan lomailla. Lisäksi ajonopeudet nousivat ja onneksi edellinen kokeilu aiheutti vain peltivaurioita. Tiellä oli todellinen ralli meneillään. En ole diselmoottori asiantuntija, mutta epäilen ympäristö päästöjen suuruutta. Pakkasella moottoreiden käynnistys kylmästä 20 min välein ei tunnu kovin järkevälle. Moottorit kärsii ja polttoaineen kulutus kasvaa. Eniten pelottaa tulevat onnettomuudet.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne tähän
   • Virtanen Veikko, Vekaran lossin aikataulutus (rakennustarkastaja) koski ja koin aikataulutuksen pelkästään myöntesenä.
    Päivitetty:
    29.5.2019
    • Ko lauttaliikenne ei minua välittömästi koske, mutta pidän tarpeisiin nähden järkevän aikataulutuksen olevan toivottavaa. Kukaan ei titääkseni ole ollut vaatimassa bussi-, juna-, laiva- tai lentoaikatauluista luopumista.
   • Kyläniemen Valokuituosuuskunta, Reijo Lappalainen puh. 0400551510, Lappalainen Reijo
    Päivitetty:
    17.5.2019
    • Arvoisa valmistelija, Taustaa Omistan Kyläniemessä kaksi vapaa-ajan asuntoa, joista toinen Villa Huvikumpu on ympärivuotisessa vuokrauskäytössä pääasiassa booking.com:in kautta. Vieraista yli 90 % tulevat ulkomailta, Venäjä, Sveitsi ja Israel ovat pääasiakasmaita. Toisessa roolissa olen Kyläniemen Valokuituosuuskunnan puheenjohtaja ja hankkeen puuhamies yhdessä Tuomo Puhakaisen kanssa. Itse asiassa investoimme omalla kustannuksellamme valokuitukaapelin lossille saakka ajatuksella, että siihen voisi laittaa kameran. Valokuidusta ja Kyläniemestä lisäinfoa www.kylaniemi.fi Nykytilanne: Lossin liikenne sujuu hyvin ja kokonaisuuteen olemme tyytyväisiä. Olemme tottuneet neljään taukoon. Tosiasiassa talviliikenne on hyvin vähäistä ja liikenne painottuu kesäkauteen ja siinäkin viikonloppuihin. Jos jaetaan tuo koko keskimääräinen vuorokausiliikenne 115 autoa vuorokauden tunneilla ja oletuksella, että jokainen auto kuljetetaan erikseen, niin matkoja kertyy 4,6 kpl keskimäärin tunnissa. Todellisuus varmaan on niin, että keskimäärin tarvitaan ajaa vuodessa noin 2 matkaa tunnissa. Kesäaikana autoja on lautalla päiväaikaan useita luonnostaankin, kun edestakaisen matkan kesto on kymmenen minuuttia. Ympäristönäkökohdat: Olen koulutukseltani insinööri ja keskittynyt erityisesti energia-asioihin. Ympäristöasioihin vetoaminen perusteluna tuntuu tässä kohtaa ihan kliseeltä. Jos aikataulutuksella onnistuttaisiin puolittamaan kesäaikana liikenne, niin 3 kuukauden ajalta niin sillä saavutettavat polttoainepäästöt ovat täysin marginaalista CO2 -päästöjen kannalta ja myös kustannusten kannalta. En tiedä paljonko lossi kuluttaa polttoainetta/yhdensuuntainen ajomatka, mutta epäilisin sen olevan luokkaa 50-60 litraa tunnissa. Siinä saavutettava säästö on 286 kg CO2-ekv / MWh eli olen valmis laskemaan teille kokonaissaldon, jos ilmoitatte tarkemmat tiedot kulutuksesta omista laskelmistanne säästöistä. Syntyvät ongelmat: 1. Lossille ajetaan taukojen takia hyvinkin tuntuvia ylinopeuksia. Se on havaittavissa jo noiden 20 minuutin taukojen takia. Yksikin vakava onnettomuus voi maksaa monien vuosien polttoainesäästöt. 2. Elinkeinotoiminalle ja asukkaille aiheutuvat häiriöt ja kustannukset Kyläniemessä on ammattikalastajia kuten Bluesaimaa Oy ja Jari ja Saara Häkkinen. Heille aiheutuu joka tapauksessa taloudellisia menetyksiä aikataulutuksesta kuten myös puutavaran kuljetusyrityksille. Tämä koskee myös kaikkia yritystoimintaa harjoittavia muitakin yrityksiä, jotka käyvät Kyläniemessä töissä. Väitän, että nämä haitat ovat merkittävästi suuremmat kuin syntyneet marginaaliset säästöt lauttaliikenteessä. Kun raskas tukkirekka tulee lautalle ja ajaa ensin lautalle, niin pitääkö takana olevien odottaa seuraavaa kuljetusta 20 min. vai ajaako lautta uudelleen. Sama koskee ruuhkaliikennettä, jos ei lautalle mahdu, niin pitääkö odottaa seuraavat 20 min. ? Edellä olevan perusteella esitän lausuntonani, että aikataululiikenteestä luovutaan kokonaan tai ainakin torstaistaillasta klo 23- maanantaiaamu klo 5 saakka. Lisäksi olen valmis ehdottamaan Valokuituosuuskunnalle teille valokuituliittymää nettikameraa varten Kyläniemen puoleiselle rannalle. Emme perisi Osuuskunnan liittymismaksua. Näin palvelu paranisi, kun puhelimella voisi tarkastaa kummalla puolella lossi on milloinkin. Osallistuisin kovin mielelläni asiaa koskevaan valmisteluun esim. puhelinkeskustellussa valmistelijan kanssa
   • Suomen Yrittäjät
    Päivitetty:
    16.5.2019
    • Itä-Suomen maantielauttojen palvelutason heikennysehdotukset on peruttava Suomen Yrittäjät vastustaa Varsinais-Suomen ELY-keskuksen esittämiä heikennyksiä Itä-Suomen maantie-lauttojen palvelutasoon. Esitetyt heikennykset on ehdottomasti peruttava. Keskitetysti koko maan maantielauttaliikenteen hoidosta vastaava Varsinais-Suomen ELY-keskus harkitsee, että Hirvisalmen, Kortesalmen, Arvinsalmen, Hanhivirran, Tappuvirran, Koivukannan, Rongonsalmen, Kietä-välän, Hätinvirran, Kuparonvirran ja Kyläniemen lauttapaikoilla siirryttäisiin 1.1.2020 alkaen aikataulutettuun liikennöintiin. Esityksen mukaisesti lautat kulkisivat joko 15, 20 tai 30 minuutin välein. Nykyisin lossit liikennöi-vät ilman aikataulua tarpeen mukaisesti. Aikataulun mukaiseen liikenteeseen siirtyminen hankaloittaisi merkittävästi alueen yritystoimintaa ja monissa tapauksessa johtaisi yrittäjien kannalta absurdeihin tilanteisiin. Esimerkiksi tavarankuljetus Kyläniemeen ta-pahtuu pääsääntöisesti Imatralta ja Lappeenrannasta. Aikataulutus tarkoittaisi sitä, että yrittäjän mahdolli-suus optimoida kuljetuksiaan heikkenee oleellisesti. Pk-yrittäjälle on elinehto, että hankittu kalusto on jatku-vassa käytössä ja tällöin aikataulutuksen ja potentiaalisen ruuhkan takia voi seurata muutaman tunnin teho-ton ajanjakso. Tästä aiheutuvia kustannuksia on mahdotonta siirtää hintoihin ja yhtenä potentiaalisena seu-rauksena on palvelutason heikentyminen tai jopa markkinoilta poistuminen. Itä-Suomen alueella on runsaasti teollisuutta, joka nojaa metsiin raaka-aineena. Tästä seuraa myös se, että isojen kuljetusten johdosta aikataulutettu lauttaliikenne tulee vääjäämättä johtamaan epätoivottuihin ruuh-kiin ja odotusaikojen pidentymiseen. Ei ole ollenkaan varmaa, että lauttaliikenteen aikataulutuksen seurauk-sena ympäristölle aiheutuva kokonaisvaikutus muodostuisi positiiviseksi, niin kuin ehdotuksessa argumentoi-daan. Ehdotus on myös esimerkki siitä, kuinka perusteellinen yritysvaikutusselvitys on jäänyt tekemättä ja esitetyt taloudelliset hyödyt ovat puutteellisesti peruteltuja. Suomen Yrittäjät Mika Kuismanen Pääekonomisti
   • Etelä-Karjalan liitto
    Päivitetty:
    6.5.2019
    • Varsinais-Suomen ELY-keskus Turussa vastaa keskitetysti koko maan maantielauttaliikenteen hoidosta käsittäen liikenteen palvelutason määrittelyn, palvelujen hankinnan sekä lauttojen etuajo-oikeuslupien hallinnollisen käsittelyn. Maantielauttaliikenne perustuu lakiin liikennejärjestelmästä ja maantiestä (23.6.2005/503). Maantielauttaliikennettä hoidetaan 41 lauttapaikalla, joista 14 sijaitsee Järvi-Suomessa. Nykyinen maantielauttaliikenteen palvelutasomääritelmä on Tiehallinnon laatima ja peräisin vuodelta 2004. Lähes kaikki Järvi-Suomen lauttaliikennepalvelujen sopimukset ovat katkolla 1.1.2020 alkaen ja liikennepalvelut kilpailutetaan kevään 2019 aikana. Tulevassa kilpailutuksessa keskeisenä lisäyksenä hankintakriteereihin on käyttövarmuuden ja halutun palvelutason ohella ympäristövaikutusten huomiointi. Aikataululliseen lauttaliikenteeseen siirtyminen on Varsinais-Suomen ELY-keskuksen mukaan tehokas keino parantaa lauttojen käyttöastetta ja vähentää liikenteen ympäristökuormaa. Etelä-Karjalan osalta lauttaliikennettä hallinnoiva ELY-keskus harkitsee, että Ruokolahden ja Taipalsaaren välisessä Kyläniemen lauttaliikenteessä siirryttäisiin 1.1.2020 alkaen aikataulun mukaiseen liikenteeseen kello 05.00–23.00 siten, että vuoroväli olisi 20 minuuttia. Muina aikoina ei olisi aikataulua, vaan lautta liikennöisi tarvittaessa. ELY-keskus on varannut asianosaisille mahdollisuuden lausua mielipiteensä 17.5.2019 mennessä. Nykytilanteessa Kyläniemen maantielautta liikennöi ilman aikataulua 24/7 pois lukien kuljettajien lepotauot. Etelä-Karjalan liitto vastustaa jyrkästi esitettyä heikennystä maakunnan maantielauttojen palvelutasoon. Aikataulun mukaiseen liikenteeseen siirtyminen hankaloittaisi merkittävästi ja monin tavoin lauttojen vaikutuspiirissä olevien kuntien sekä saaristoalueiden ihmisten ja yritysten arkea ja toimintaedellytyksiä. Kyläniemen lauttaliikenteen vaikutuspiirissä olevat Ruokolahden ja Taipalsaaren kunnat on valtioneuvoston asetuksella säädetty saaristo-osakunniksi. Saaristolaki velvoittaa kaikkia viranomaisia ottamaan huomioon saariston erityisaseman toiminnassaan. Saariston vakinaisella väestöllä on oltava käytettävissään asumisen, toimeentulon ja välttämättömän asioinnin kannalta tarpeelliset liikenne- ja kuljetuspalvelut mahdollisimman joustavasti. Lisäksi laissa liikennejärjestelmästä ja maanteistä todetaan, että maantielautat liikennöivät pääsääntöisesti ilman aikataulua. Tästä pääsäännöstä on pidettävä jatkossakin kiinni. Aikataulutettuun lauttaliikennöintiin siirtyminen heikentäisi liikenneturvallisuutta ja aiheuttaisi myös tarpeetonta kiirehtimistä mutkaisella, mäkisellä ja huonokuntoisella maantieverkolla. Lisäksi aikataulutettu liikenne lisäisi ajoneuvojen tyhjäkäyntiä lossien odotuspaikoilla, mikä olisi vastoin lauttaliikenteelle asetettuja ympäristötavoitteita, joita ajankohtaisella palvelutasotarkistuksella tavoitellaan. Etelä-Karjalan liitto vastustaa jyrkästi heikennystä Kyläniemen maantielautan palvelutasoon. Liikennöinnin tulee jatkossakin tapahtua joustavasti ilman aikataulutusta.
   • Inkinen Minna
    Päivitetty:
    14.4.2019
    • Kesällä mökkiliikennettä on paljon ja aikataululliseen liikennöintiin ei ole ainakaan kesäkuukausina syytä siirtyä. Nykyinen käytäntö on mielestäni toimiva ja ympäristövaikutuksista olisi hyvä nähdä vertailua nykykäytännön ja tulevan ehdotuksen osalta ennen kuin päätöksiä tehdään. Liikenne lossilla vaihtelee riippuen vuodenajasta, eikä keskimääräinen 111 ajoneuvoa/päivä anna ehkä realistista kuvaa. Kesällä on vilkasta, talvella hiljaisempaa.
   • Silvo Joni
    Päivitetty:
    13.4.2019
    • En hyväksy aikatauluja lossille,nykyiset tauot hyviä. Käyttöaste kyläniemeen on muutenkin hyvällä tasolla, useasti lossissa monia autoja samaan aikaan ja kuskillekin palkka maksettava. Ympäristösyihin vetoaminen on naurettavaa kun autot käy rannalla odotellessa kesät talvet tyhjäkäyntiä. Lisäksi utulan tiellä ylinopeudet lisääntyy lossille kiiruhtaessa, kokemuksesta tiedän. Meiltä tätä lausuntoa edustaa 6 henkeä Ruokolahdelta, jotka käy 2-3 kertaa viikossa kyläniemessä.
   • Lankinen Heli
    Päivitetty:
    11.4.2019
    • Kannatan ehdotettua aikataulumuutosta ympäristösyistä.
   • Ojalainen Satu, Mökkiläinen vuoden ympäri
    Päivitetty:
    10.4.2019
    • ruuhka-aikaan lossin pitäisi ajaa non-stoppina , jos on jonoja ja kaikki ajoneuvot ei lossille mahdu. Muuten voi joutua odottamaan pitkäänkin ja myös silloin , jos kyytiin tulee rekka-auto/linja-auto. Nämä pitäisi huomioida aikatauluissa , joiden pitäisi voida joustaa tilanteen mukaan !!
   • Salla Mikko
    Päivitetty:
    9.4.2019
    • Hei, tätä aikataulun mukaista lauttaliikennettä kokeiltiin vuosia sitte. Se johti siihen, että ihmiset ajoivat merkittävää ylinopeutta ehtiäkseen aikataulun mukaisesti lähtevään lossiin, kun eivät halunneet jäädä odottamaan seuraavaa lossia. Tästä on merkittävä liikenneturvallisuusriski. Eikä voi perustella ympäristösyillä, koska vastaavasti autojen päästöt kasvaa ajonopeuksien kasvaessa. Ihmiset vain käyttäytyvät noin kuten edellä esitin. Yt. Mikko Salla