• Kommentit kansallisesta politiikkakehityksestä (luku 2)
    Kommentarer om den nationella politiska ramen (kapitel 2)
   • Kommentit ilmansuojeluohjelman toteutuksen edistymisestä (luku 4)
    Kommentarer om framstegen med programmets genomförande (kapitel 4)
   • Kommentit maatalouden ammoniakkipäästöjen vähentämisohjelman toteutuksen edistymisestä (luku 5)
    Kommentarer om framstegen i genomförandet av programmet för att minska ammoniakutsläppen från jordbruket (kapitel 5)
   • Kommentit päästöinventaarioista ja -skenaarioista (luvut 6 ja 9)
    Kommentarer om utsläppsinventeringar och utsläppsscenarier (kapitel 6 och 9)
   • Kommentit ilmanlaatutiedoista ja odotettavissa olevasta ilmanlaatukehityksestä (luvut 7 ja 10)
    Kommentarer om luftkvalitetsdata och den förväntade utvecklingen av luftkvaliteten (kapitel 7 och 10)
   • Muut mahdolliset kommentit
    Övriga eventuella kommentarer
   • Finnish Meteorological Institute, Atmospheric Composition Research
    Päivitetty:
    28.11.2022
    • Ilmatieteen laitos on osallistunut tiiviisti raportin laadintaan, eikä sillä ole aiheesta lausuttavaa