• Tutkintonimike

    Lausuntoa pyydämme 
    uudesta tutkintonimikkeestä.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään.
   • Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
    Päivitetty:
    14.4.2023
    • Helsingin kaupungin lausunto matkailualan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta Opetushallitus on pyytänyt Helsingin kaupungilta lausuntoa (OPH- 899- 2023) matkailualan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta. Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteessa oleville ammatillisille tutkinnoille. Matkailualan perustutkinnon perusteet on uudistettu ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2024. Tutkintonimike: Matkailun asiakaspalvelija Esitämme vaihtoehtona tutkintonimikkeeksi: Matkailualan asiakaspalvelija.
   • Kajaanin kaupunki, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
    Päivitetty:
    14.4.2023
    • Tutkintonimike kertoo sen mitä tutkinnossa opiskellaan, joten matkailun asiakaspalvelija on toimiva nimike.
   • Koulutuskeskus Salpaus
    Päivitetty:
    13.4.2023
    • Koulutuskeskus Salpauksessa lausuntoa matkailualan perustutkinnon perusteiden luonnosta ovat olleet laatimassa työelämän, opiskelijoiden, johdon ja opetushenkilöstön edustajat. Pidämme uutta tutkintonimikettä, matkailun asiakaspalvelija, hyvänä uudistuksena.
   • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Katri Jakosuo, Jakosuo Katri
    Päivitetty:
    13.4.2023
    • Ehdotettu tutkintonimike (matkailun asiakaspalvelija) on käyttökelpoinen ja työelämälähtöinen.
   • Careeria Oy, Careeria Matkailuala
    Päivitetty:
    13.4.2023
    • Tutkintonimikkeenä matkailun asiakaspalvelija ei ole vetovoimainen eikä ns. myyvä.
   • Koulutuskuntayhtymä OSAO, Jaana Hilli, matkailualan koulutuspäällikkö, OSAO Kaukovainion yksikkö, palvelut
    Päivitetty:
    13.4.2023
    • Matkailupalvelujen tuottaja olisi mielestämme hyvä nimike.
   • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
    Päivitetty:
    12.4.2023
    • Tutkintonimike on hyvä.
   • Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
    Päivitetty:
    12.4.2023
    • Palvelualojen ammattiliitto (PAM) kiittää mahdollisuudesta lausua näkemyksensä luonnoksesta, joka koskee matkailualan perustutkinnon perusteita. Tutkintonimike Tutkinnon uusi nimike matkailun asiakaspalvelija. PAMin näkemyksen mukaan nimike on toimiva ja riittävän laaja-alainen kuvaamaan koko tutkinnon tuottamaa osaamista.
   • Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto, Apulaispormestari Pekka Salmi, 12.4.2023 § 11
    Päivitetty:
    12.4.2023
    • Matkailun asiakaspalvelija-tutkintonimike on käyttökelpoinen, ellei löydy osaamisen laajuutta paremmin kuvaavaa nimikettä. Tärkeää on, että tutkintonimikkeen englanninkielinen käännös on työelämässä tunnistettava.
   • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu, Lassila Hellevi
    Päivitetty:
    11.4.2023
    • Uusi tutkinto nimike vastaa paremmin todellista tehtävän kuvaa kuin aiemmin. Matkailualla työskentely on asiakaspalvelua melkein joka työtehtävissä.
   • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
    Päivitetty:
    11.4.2023
    • Vastaa parhaiten aiemmin ehdotetuista tutkintonimikkeistä ja kuvaa osaamista laajasti.
   • Suomen Yrittäjät
    Päivitetty:
    11.4.2023
    • Hyvä uudistus
   • Vaasan kaupunki / Vamia, Matkailuala
    Päivitetty:
    9.4.2023
    • Matkailupalvelujen tuottaja -nimikkeenä on näkemyksemme mukaan kuvaavampi ja moniulotteisempi kuin ehdotettu matkailun asiakaspalvelija. Uusi tutkintonimike jättää edelleen vähän epäselväksi, että mitä tässä ammatissa tehdään.
   • AhlmanEdu, Lumara-tiimi; matkailualan opettajat
    Päivitetty:
    6.4.2023
    • Tutkintonimike: Koko tutkinnolle yhteinen tutkintonimike on matkailun asiakaspalvelija. - ehdotus - matkailualan asiakaspalvelija on kuvaavampi, tosin muistuttaa paljon pakollisen tutkinnonosan nimeä.
   • Saamelaisalueen koulutuskeskus, Gahmberg Satu
    Päivitetty:
    6.4.2023
    • Matkailun asiakaspalvelija on sinänsä kuvaaja termi, mutta ei lainkaan vetovoimainen. Toisen asteen tutkintonimikkeissä ei ole toista “-palvelijaa”. Tällä nimikkeellä matkailualan perustutkintokoulutus voi menettää paljon opiskelijoita. Alan vetovoimaisuuden lisäämiseksi “matkailualan osaaja” voisi olla riittävän laaja, mutta samalla kuvaava nimike. Ammatillisissa tutkinnoissa edistetään osaamista ja on pitkään puhuttu osaamisaloista, joten “osaaja” olisi luonteva ja vetovoimainen tutkintonimike. Osaaja ei myöskään kuitenkaan anna ymmärtää liikaa osaamistasosta, sillä joka tapauksessa suuntautumisistaan ja valinnoistaan riippuen, opiskelija joutuu kertomaan esim. työhaastattelussa tutkinnostaan ja todellisesta osaamisestaan enemmän.
   • Riveria, Matkailualan tiimi
    Päivitetty:
    3.4.2023
    • Matkailun asiakaspalvelija vaikuttaa hyvältä nimikkeeltä
   • Tutkinnon muodostuminen

    Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon muodostumisen osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:

    - pakollisessa tutkinnon osassa on työelämässä vaadittava keskeinen osaaminen
     - valinnaiset tutkinnon osat antavat laaja-alaisia valmiuksia alan eri tehtäviin
     - tutkinnon muodostuminen mahdollistaa monipuolisen opintopolun työelämän eri tarpeisiin.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään.
   • Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
    Päivitetty:
    14.4.2023
    • Yleisesti luonnoksessa on erittäin kannatettavia uusia valinnaisia, kuten hyvinvointimatkailussa- ja matkailukeskuksissa toimiminen, matkailutapahtumassa toimiminen ja virtuaaliopastus. Kannatettava muutos on myös, että kielitaitovaatimuksessa on nyt suomi tai toinen kotimainen kieli. Myös hygieniapassin vaatimus on hyvä ja selkeä korjaus, sekä se, että EA1 näkyy useimmissa tutkinnon osissa. Toivoisimme kuitenkin, että painotus olisi enemmän käytännön tekemisessä kuin kirjallisissa tuotoksissa, sillä kyseessä on ammatillinen perustutkinto, jonka opiskelijoista tulee työntekijöitä käytännön työtehtäviin eli tutkintonimikkeen mukaisesti asiakaspalvelijoita. Valinnaisten tutkinnonosien tarjonnassa korostuu nyt enemmän matkailupalvelujen toteuttaminen eri paikoissa. Niitä tutkinnon osia, jotka voisi suorittaa hotellissa, on puolestaan vähemmän, eikä ns. hotellipolkua ole mahdollista enää tarjota. Hotellissa suoritettavat tutkinnon osat olisivat kannatettavia, sillä pääkaupunkiseudulla hotellit ovat suurin matkailualan työllistäjä. Lisäksi ehdottaisimme tutkinnon osaa, joka painottuisi Suomen merkittävään vetovoimatekijään, luontoon.
   • Kajaanin kaupunki, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
    Päivitetty:
    14.4.2023
    • Osaamisalojen poistuminen lisää valinnaisuutta, jolla vastataan opiskelijan ja työelämän tarpeisiin.
   • Opetushallitus, Matkailualan työelämätoimikunta
    Päivitetty:
    14.4.2023
    • Yksi pakollinen tutkinnon osa on riittävä. Valinnaisuutta olisi hyvä olla mahdollisuus valita enemmän kuin yhden tutkinnon osan muista tutkinnoista. Tämä antaisi lisää monipuolisuutta. Koulutuksen järjestäjillä on suuri vastuu siitä, että työelämän tarpeet tulevat huomioiduksi.
   • Koulutuskeskus Salpaus
    Päivitetty:
    13.4.2023
    • Tutkinnon perusteessa ei ole huomioitu esteetöntä matkailua. Tulevaisuudessa sen rooli tulee entisestään korostumaan ja se on mukana myös kansallisessa matkailustrategiassa. Tarkennus Ravintolan asiakaspalvelun -tutkinnon osasta, joka sisällytetään matkailun perustutkintoon toisesta tutkinnosta. Voisivatko myös Luonto- ja retkiruokailu tai Rakennelmien valmistus olla sisällytettynä toisesta tutkinnosta matkailun perustutkintoon? Kielimuutos, jossa ruotsi ei ole enää pakollinen, on hyvä ja selkeä uudistus. Ammattitaidon osoittaminen kohdassa olisi tärkeää huomioida entistä paremmin kestävä matkailu ja omat vaikutusmahdollisuudet.
   • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Katri Jakosuo, Jakosuo Katri
    Päivitetty:
    13.4.2023
    • Yleisesti ottaen voidaan todeta, että matkailu- ja ravintola-alan yritysten toiminta digitalisoituu, kansainvälistyy sekä monikulttuuristuu. Lisäksi yhä useammalta yritykseltä edellytetään digitaalista osaamista, sillä monet asiakkaat etsivät tietoa ja tekevät varauksia mieluusti itsenäisesti ajasta ja paikasta riippumatta verkon kautta. Vaikka osa alan työstä ja työtehtävistä on digitalisoitavissa ja automatisoitavissa, tarve henkilökohtaiseen palveluun säilyy. Keväällä 2022 matkailu- ja ravintolapalveluyrityksille kohdistetun tutkimuksen mukaan henkilöstön tärkeimpiin osaamisalueisiin kuuluvat asiakaslähtöisen palveluiden kehittäminen, kyky ja halu kehittää omaa osaamistaan ja ammattitaitoaan sekä sosiaaliset kyvyt (ml. kyky kuunnella muita sekä antaa ja vastaanottaa palautetta). Myös henkilöstön kykyä sopeutua muutoksiin sekä ongelmanratkaisukykyä arvostetaan. Lisäksi majoitustoiminnassa tarvitaan tulevaisuudessakin esimerkiksi myyntiin liittyvää osaamista. Näistä syistä tutkinnossa on tarkoituksen mukaista painottaa asiakaspalveluun liittyvää osaamista sekä asiakaspalveluhenkistä toimintaa.
   • Careeria Oy, Careeria Matkailuala
    Päivitetty:
    13.4.2023
    • Pakollisessa tutkinnonosassa pääasiallisesti tärkeimmät työelämän vaatimukset huomioitu. Moniosaajuus lisääntyy, toivottavasti, tämän myötä. Kaikille yhteisiä tutkinnon osia tulisi hyödyntää aloilla enemmän. Tutkinnon muodostumisessa monipuolinen opintopolku myynnin tehtäviin pienentynyt samoin Majoitusyrityksen poistuminen vähentää laaja-alaisuutta majoituspuolella.
   • Koulutuskuntayhtymä OSAO, Jaana Hilli, matkailualan koulutuspäällikkö, OSAO Kaukovainion yksikkö, palvelut
    Päivitetty:
    13.4.2023
    • Matkailualan asiakaspalvelut, pakollinen tutkinnon osa. Alan lainsäädäntö olisi hyvä sisällyttää tähän tutkinnon osaan. Matkatoimisto oppimisympäristönä on haastava. Tähän tutkinnon osaan olisi hyvä liittää hygieniapassi. Pakollinen tutkinnon osa ja valinnaiset tutkinnon osat antavat laaja-alaisia valmiuksia alan eri työtehtäviin.
   • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
    Päivitetty:
    12.4.2023
    • - Osaamisalojen poistuminen on hyvä asia. - Ammattitaitovaatimukset yleisesti selkeitä. - Rakenne ei palvele esim. opiskelijan sujuvaa hotellipolun suorittamista, koska tietyt tutkinnon osat täytyy ottaa toisesta tutkinnosta. Tämä saattaa aiheuttaa käytännössä haasteita siihen, kuka on pätevä arvioimaan toisen opsin tutkinnon osia (esim. puhdistuspalvelut). Tästä johtuen majoitusyrityksen puhdistuspalvelut ja ravintolan asiakaspalvelu ja myynti olisi hyvä saada suoraan matkailun opsiin. - Mikä tulee olemaan ero at ja pt välillä. Pt vaatimuksia oli nostettu monessa tutkinnon osassa.
   • Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
    Päivitetty:
    12.4.2023
    • Tutkinnon muodostuminen Tutkinnon ainoa pakollinen osa Matkailualan asiakaspalvelu (40 osp) sisältää työelämän kannalta keskeisen osaamisen, jota valinnaiset tutkinnon osat täydentävät ja tutkinnosta muodostuu näin riittävän laaja-alainen kokonaisuus, joka antaa valmiuksia alan erilaisiin työtehtäviin.
   • Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto, Apulaispormestari Pekka Salmi, 12.4.2023 § 11
    Päivitetty:
    12.4.2023
    • Matkailualalla tulee vastata nopeasti muuttuviin olosuhteisiin niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Perusteluonnos ei ota riittävästi huomioon alan työtehtävien muuntuvuutta ja osaamiselta edellytettäviä ajankohtaisia työelämän vaatimuksia. Työelämää ja osaamista uudistavan toimintatavan tarkentaminen ja tuominen vahvemmin esille vastaisi paremmin tulevaisuuden tarpeisiin. Erityisesti matkustusteknologian ja myynnin kehittyminen ajasta ja paikasta riippumattomiksi palveluiksi tulisi ottaa huomioon. Perusteluonnoksessa käytettyjen käsitteiden tulee kuvata paremmin nykyisen työelämän vaatimuksia ja matkailun ilmiöitä. Perusteluonnoksessa käytetty termistö ei ole kaikilta osin toimialalla yleisesti käytössä olevaa, esimerkiksi liikematkustus ei tule riittävästi esiin. Lisäksi perusteluonnoksessa rajataan tarpeettomasti osaamisen osoittamiseen ja arviointiin soveltuvia työympäristöjä, koska vaadittua osaamista voidaan osoittaa myös muissa kuin etukäteen osaamisen osoittamistavoissa mainituissa työympäristöissä. Tutkinnon perusteissa on tarkoituksenmukaista painottaa valinnaisten tutkinnon osien merkitystä. Niiden osuutta lisäämällä parannetaan opiskelijan työllistymisedellytyksiä ja yritysten mahdollisuuksia saada osaava henkilöstä muuttuvissa tilanteissa. Valinnaisuuden painottamiseksi ehdotetaan seuraavia muutoksia: • pakollisen tutkinnon osan ”Matkailun asiakaspalvelu” osaamispistemäärän vähentämistä 30 osaamispisteeseen ja • valinnaisten tutkinnon osien ”Hotellin asiakaspalvelu”, ”Matkailupalvelujen tuotteistaminen”, ”Ohjelmapalvelujen toteuttaminen” ja ”Matkapalvelujen myynti ja välitystoiminta” osaamispistemäärän lisäämistä 40 osaamispisteeseen sekä • valinnaisten tutkinnon osien ”Hyvinvointimatkailussa toimiminen” ja ”Opastuspalvelut” osaamispistemäärän muuttamista 15 osaamispisteeseen. Lisäksi pakollisen ja valinnaisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimuksiin tulee lisätä pukeutumista, työaikojen noudattamista sekä hyviä käytöstapoja koskevat vaatimukset. Perustutkintojen yhteisistä kielitaitovaatimuksista huolimatta esitetään, kansainvälisen matkailualan vaatimuksista johtuen, että asiakkaita tulee palvella vähintään kahdella vieraalla kielellä yhden vieraan kielen sijaan.
   • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu, Lassila Hellevi
    Päivitetty:
    11.4.2023
    • Opintokokonaisuuksien opintopistemääriin toivotaan enemmän yhtenäisyyttä, että valinnaisia opintoja voisi helpommin rakentaa opiskelijan tarpeen ja kiinnostuksen mukaan, mutta myös sen mukaan kuinka saadaan työssäoppimispaikkoja työelämäjaksoille, koska haja-asutusalueella työelämäjaksojen valintaan voi vaikuttaa myös se, miten opiskelija pääsee työpaikalla kulkemaan, kun julkiset liikenne välineet ei kulje kovin usein/pv. Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyyteen voisi vielä kiinnittää huomiota laajemmalla alueella huomioiden kaupunkien haja-asutusalueiden yritysten erilaiset lähtökohdat.
   • Vaasan kaupunki / Vamia, Matkailuala
    Päivitetty:
    9.4.2023
    • Termistöä on uudistettu ja uudistusten myötä sisältö on ymmärrettävämpää ja selkeää sekä toimialalla yleisesti käytössä olevaa. Uudet ammatilliset tutkinnon osat olivat hyvä uudistus tukevat tulevaisuuden tarpeita modernisti. Osaamisvaatimukset (tiedot, taidot ja pätevyydet) ovat ajantasaisia ja huomioivat tulevaisuuden osaamistarpeet. Ammattitaitovaatimuksissa on esillä runsas määrä kriteereitä, uusi yhdenmukainen arviointiasteikko selkeyttää ja konkretisoi asioita. Tämä helpottaa työelämän näkökulmasta arviointitilannetta. Pakollisissa ja valinnaisissa tutkinnon osissa näkyy selkeästi työelämässä vaadittava osaaminen. Kun tehdään arviointia yhteisten arviointikriteerien mukaisesti, arvioijilla on oltava selkeä käsitys ammattitaitovaatimuksista ja kriteereistä (vrt. vanha asteikko, jossa oli kuvattu arvosanojen 1-5 osaaminen) Muun muassa työaikojen noudattaminen ei ollut enää niin selkeästi esillä arvioinnissa. Tutkintorakenne on selkeytynyt, pakollista sisältöä on vähemmän, samoin suuntautumisvaihtoehtoja. Tämä helpottaa erityisesti pienempiä koulutuksen järjestäjiä tutkintokoulutuksen toteuttamisessa. Toisaalta opiskelijoilla on valinnaisuutta, jota he voivat suorittaa mm. työelämäjaksojen sekä oppisopimuksen kautta saadun osaamisen kautta.
   • AhlmanEdu, Lumara-tiimi; matkailualan opettajat
    Päivitetty:
    6.4.2023
    • - tutkinnon muodostuminen mahdollistaa monipuolisen opintopolun työelämän eri tarpeisiin - kyllä, tämä rakenne on hyvä ja työelämän tarpeiden mukainen, parempi kuin ravintola- ja cateringalalla.
   • Saamelaisalueen koulutuskeskus, Gahmberg Satu
    Päivitetty:
    6.4.2023
    • Uudistavan matkailun termi on uudehko käsite alalla eikä vielä ole vakiintunut käyttöön. Lisäksi perustutkintotasolla vastuullinen toimintatapa on riittävän tasoista toimintaa ja pitää sisällään jo uudistavankin matkailun ajatuksia. Ehdotamme uudistavan matkailun termin poistamista tutkinnon perusteista, sillä se ei ole vakiintunut termi alalla. Seuraava ammattitaitovaatimus “Toimii vastuullisen toimintatavan mukaisesti noudattaen matkailuyrityksen tai organisaation ohjeita” riittää perustutkintotason ammattitaitovaatimukseksi. Pakollisessa tutkinnon osassa on hyvin otettu huomioon työelämässä vaadittava keskeinen osaaminen, mutta kyseistä tutkinnon osaa suoritetaan paljon myös erilaisissa matkailuneuvonnan toimipaikoissa ympäri maan (paikoissa, joissa ei välttämättä tapahdu ennakkomyyntiä eikä varauksia) ja ohjelmapalveluyrityksissä, (joissa retkien oppaat eivät välttämättä toimi sähköisissä verkostoissa asiakastehtävissä, vaan nimenomaan ottavat asiakkaita vastaan retkien alussa kasvokkain). Tästä näkökulmasta jotkut pakollisen tutkinnon osien työtehtävät ja ammattitaitovaatimukset ovat liian rajattuja tutkinnon osassa toivotun keskeisen osaamisen kannalta. Maksujen vastaanottaminen sen sijaan on keskeistä osaamista, mutta varaukset ja ennakkomaksut kuuluvat valinnaisten tutkinnon osien alle. Lisäksi suomalaisen elämäntavan viittaukset tulisi korvata kotimaisella, alueelliset erot ns. suomalaisessa elämäntavassa ovat suuria ja myös saamelaiset ovat kotimaisia matkailijoita. Valinnaiset tutkinnon osat antavat pääosin laaja-alaisia valmiuksia alan eri tehtäviin, kunhan jotkut liian spesifit työtehtävät tai esimerkit eivät rajoita laaja-alaisuutta (esim. opastuspalveluiden ammattitaitovaatimusten osoittamistapojen muutokset). Tutkinnon muodostuminen mahdollistaa monipuolisen opintopolun työelämän eri tarpeisiin, joskin tulevaisuudessa moniosaajuus ja valinnaisten tutkinnon osien eri ammattitaitovaatimukset tulevat menemään keskenään päällekkäin (menevät osin jo nyt) ja siksikin valinnaisissa tutkinnon osissa tulisi pidättäytyä riittävän laveissa ilmaisuissa, jotteivat tutkinnon osat supistu liian tarkoiksi ja kapeiksi kokonaisuuksiksi, ja siten liiku pois työelämän todellisuudesta.
   • Riveria, Matkailualan tiimi
    Päivitetty:
    3.4.2023
    • Matkailualan asiakaspalvelu 40 osp; Vastaa eri kanavista tulleiden asiakkaiden lähettämiin viesteihin yleiskieltä käyttäen. Opiskelijat eivät välttämättä pääse suoraan vastaamaan asiakkaalle. Sanamuotoa pitäisi muuttaa. Hyvinvointimatkailussa toimiminen 25 osp; tutkinnon osa voisi olla laajudeltaan 15 osp. Siihen voisi lisätä EA1 vastaavat taidot ja hygieniapassin. Ohjelmapalvelu: Lisätään. hankkii tietoa ohjelmapalvelun toteutukseen liittyen monipuolisia tiedonhankintatapoja käyttäen tekee ohjelmapalvelulle toteutussuunnitelman
   • Tutkinnon osat

    Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon osien osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:

    - osaaminen (tiedot, taidot ja pätevyydet) on ajantasaista ja huomioi tulevaisuuden osaamistarpeet
     - termistö on selkeää, ymmärrettävää ja toimialalla yleisesti käytössä olevaa  
    - osaamisen voidaan hankkia, osoittaa ja arvioida aidoissa työelämän tehtävissä erilaisilla työpaikoilla.

    Pyydämme mainitsemaan lausunnossa, mihin tutkinnon osaan palaute kohdistuu.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään.
   • Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
    Päivitetty:
    14.4.2023
    • Matkailualan asiakaspalvelu 30 osp • Käyttää alalla yleisesti käytössä olevia tietoteknisiä laitteita Kommentti: Muutetaan ”tietää tai selvittää alalla” • Vastaa eri kanavista tulleisiin asiakkaiden lähettämiin viesteihin sekä laatii dokumentteja, esim. tarjouksia ja vahvistuksia Kommentti: Tämä tutkinnon osa on yleensä ensimmäinen tutkinnon osa, jonka uudet opiskelijat, 15—16-vuotiaat nuoret, suorittavat ensimmäisenä vuonna. Painotus pitäisi olla asiakaspalvelussa ja asiakkaan kohtaamisessa, ei niinkään kirjallisessa tuotoksessa. Tämä on liian vaativa tutkinnon osa pakollisena tutkinnon osana. • Palvelee asiakkaita lähikontaktissa ja sähköisissä kanavissa Kommentti: Ehdotamme, että poistetaan ”sähköisissä kanavissa”, ja riittäisikö vain ”palvelee asiakkaita”, ei erittelyä. • Varmistaa asiakkaiden maksamien ennakkomaksujen oikeellisuuden ja veloittaa muut käytetyt palvelut Kommentti: Voisiko tämän ottaa kokonaan pois? On paljon työpaikkoja, joissa ei veloiteta mitään, ja alaikäiset eivät pääse myöskään tekemään veloituksia. • Tekee yhteistyötä Kommentti: Muutetaan ”tietää matkailuyrityksen tärkeimmät yhteistyökumppanit” • Ammattitaidon osoittamistavat Kommentti: Tämä on näkemyksemme mukaan liian rajattu, sillä se sulkee pois vierailu- ja käyntikohteet, kuten museot, kauppatorin, matkailukeskuksessa toimivat ravintolat ja kahvilat ja muut. Tähän pitäisi käydä kaikki paikat, jossa matkailijoita kohdataan, esimerkiksi Helsingin kaupungin kirjasto Oodi. Näemme, että tekemisen ja paikkojen pitäisi olla sellaisia, että myös nuoret alaikäiset opiskelijat pääsevät harjoitteluun ja antamaan näytön. Hyvinvointimatkailussa toimiminen 25 osp • Toteuttaa hyvinvointiin perustuvan palvelun Kommentti: Muutetaan ”toteuttaa hyvinvointiin perustuvia palveluja yksin tai työryhmän jäsenenä" • Kertoo ja esittelee eri elementtien hyvinvointivaikutuksia asiakkaille Kommentti: Riittäisikö vain ”kertoo”, tai sitten osaksi valmistautumista, että ”ymmärtää eri elementtien vaikutuksen” • Rohkaisee asiakkaiden osallisuutta ja ohjaa asiakkaita kokemaan moniaistillisesti Kommentti: Liian vaativia ammattitaitovaatimuksia perustutkintoon. Opiskelijoiden ammattitaito ei vielä riitä näitä täyttämään. • Ammattitaidon osoittamistavat Kommentti: Voisiko olla yleisempi nimitys kuin kylpylä tai ohjelmapalveluyritys? Viihdekylpylästä ei välttämättä löydy hiljaisuutta, luonnon mukaista ruokaa, joogaa jne, luonnossa hyvinvointia. Kommentti: Puuttuu EA1 vastaavat taidot Kokouspalvelut 15 osp • Avustaa kokousjärjestäjää lähi¬- ja etäkokousten yhdistelmien järjestelyissä (hybridikokous) Kommentti: Kaikissa paikoissa ei järjestetä hybridikokouksia, voisiko siihenkin lisätä ”avustaa tarvittaessa”? • Opastaa kokousvälineiden ja -palvelujen käytössä Kommentti: Voisi lisätä ”tarvittaessa”. Suurissa kokouspaikoissa tarjoilijat ja opiskelijat eivät saa koskea kokousvälineisiin. • Ammattitaidon osoittamistavat Kommentti: Mitä tarkoitetaan tällä toimipaikassa? Sisältääkö se mm. business centerit, kokouspaikat esim. kokous-, koulutus- ja tapahtumakeskukset? Majoituspalvelut 15 osp Kommentti: Osaamispistemäärä on aika pieni verrattuna ammattitaitovaatimuksiin (vastaanotto, siivous, aamiaisen valmistus ja esille laitto). Jos oppilaitos tarjoaa opetusta tutkinnon osaan vain minimituntimäärän mukaisesti 12h/1 osp, jää oppiminen kovin suppeaksi, eli työvaltaisesti vain 5 viikkoa. Tämä tutkinnon osa kaipaisi myös pariksi majoitusyrityksen puhtauspalvelua. • Ottaa vastaan mahdollisen reklamaation ja käsittelee asian asiakkaan kanssa Kommentti: Liian vaativa ammattitaitovaatimus. Opiskelijat eivät käsittele reklamaatioita, he voivat ainoastaan ottaa niitä vain vastaan ja välittää eteenpäin. Matkailukeskuksessa toimiminen 15 osp Kommentit: Voisiko tässä tarkentaa, mitä muuta voidaan tässä tutkinnon osassa luokitella matkailukeskukseksi. Voidaanko esimerkiksi lentokenttä ja huvipuistot, sekä esim. Suomenlinna luokitella matkailukeskuksiksi? Ammattitaidon osoittamistavassa on määritelty vain matkailukeskus, ja tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksista voi päätellä, että tässä tarkoitetaan ainakin laskettelukeskuksia. Lisäksi meille jäi epäselväksi, millaista ammattitaitoa opiskelija hankkii ja mitä osaamista arvioidaan? Liian laaja kokonaisuus, jos pitää neuvoa, opastaa ja myydä. Voisiko olla ”Toimii matkailukeskuksen neuvonta-, opastus-, myynti tai asiakaspalvelutehtävissä”? Yhden harjoittelun aikana on vaativaa työskennellä eri työpisteissä esim. lentokentällä. Opiskelija työskentelee yleensä yhdessä pisteessä. • Neuvoo, opastaa ja palvelee asiakkaita ja auttaa mahdollisten välineiden valinnassa ja sovituksessa sekä opastaa niiden käytössä Kommentti: Mitä jos mitään välineitä ei ole käytössä, esim. lentokentällä? • Ammattitaidon osoittamistavat Kommentti: Mitä tarkoitetaan matkailukeskuksella? Matkailupalvelujen markkinointiviestintä 20 osp Kommentti: Toimenpiteiden suunnitteluun tulisi lisätä kohta: ”---on perehtynyt yrityksen markkinointiin tai markkinointisuunnitelmaan.” Tämä korvaisi 4 ensimmäistä ”pallo” kohtaa, koska markkinointi sisältää nämä. Tämä on suhteessa aika pieni tutkinnon osa, joten ei voi olla liian laajat ammattitaitovaatimukset. • Kohta: ”on perehtynyt matkailuyrityksen… markkinointiviestinnän kanaviin” Kommentti: Ehdotamme, että korjataan ”markkinointiviestintään ja kanavavalintoihin” • Kaikissa pienissä paikoissa ei ole kerättyä asiakastietoa Kommentti: Ehdotamme, että korjataan ”hyödyntää olemassa olevaa asiakastietoa” • Tuottaa markkinointimateriaalia sisältää seuraavan kohdan Kommentti: Ehdotamme, että muutetaan ”tuottaa markkinointimateriaalia yrityksen tai organisaation linjauksen mukaisesti” • Markkinointiviestinnän toimenpiteiden seurannassa riittäisi, että seuraa onnistumista ja tietää miten markkinointiviestinnän onnistumista mitataan, sekä arvioi tavoitteiden toteutumista ja pohtii korjaavia toimenpiteitä • Ammattitaidon osoittamistavat Kommentti: Jos listataan kohteet, puuttuu näistä mm. vierailukohteet, kahvilat ja tapahtumat. Voisiko olla vaikka yleisesti matkailualan yritys- tai organisaatio sekä tapahtumat, jotka palvelevat matkailijoita? Matkailupalvelujen tuotteistaminen 30 osp Kommentti: Vaativa tutkinnon osa, ammattitutkintoon soveltuva, sillä hinnoittelu, lainsäädäntö ja markkinointi ovat isoja osia. Matkapalvelujen myynti ja välitystoiminta 30 osp • Ammattitaidon osoittamistavat Kommentti: Voisi lisätä myös keskusvaraamot ja liikenneyhtiön varauspisteen kuten autovuokraamot. Matkailutapahtumassa toimiminen 15 osp Kommentti: Ehdotamme, että muutetaan vain ”Tapahtumassa toimiminen 15 osp” (matkailutapahtumia on liian vähän tai mikä luokitellaan tässä tapauksessa matkailutapahtumaksi) Kommentti: Valmistautumisen viimeiseen kohtaan tulisi lisätä myös VIP-asiakkaat. Miten toimitaan VIP-asiakkaiden kanssa? • Ammattitaidon osoittamistavat Kommentti: ”Tapahtumassa toimiminen”, ei rajattu, että vain matkailutapahtuma. Voisiko olla myös messut mainittuna? Ohjelmapalvelujen toteuttaminen 30 osp • Toimii matkailuyrityksen liikeidean mukaisesti, taloudellisesti ja kustannustietoisesti Kommentti: Voisiko yksinkertaistaa? Mitä tällä tarkoitetaan, ja missä laajuudessa opiskelijan pitää tämä ymmärtää ja näyttää osaaminen? • Käsittelee mahdolliset reklamaatiot Kommentti: Riittäisikö, että ”välittää mahdolliset reklamaatiot” • Ammattitaidon osoittamistavat Kommentti: Voisi lisätä myös aktiviteetit Opastuspalvelut 25 osp • Ammattitaidon osoittamistavat Kommentti: Nyt kaksi erilaista opastusta on haasteellista toteuttaa yhdessä harjoittelupaikassa. Ehdotus: 1 opastus, mutta kahdelle eri asiakkaalle, kohderyhmille Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti 25 osp Kommentti: Sisällysluettelossa tämä valinnainen tutkinnon osa näkyy, mutta ei sivulla 2, jossa lueteltuna ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat. Tekstiosiossa näkyi vain otsikko, puuttuu muuten koko tutkinnon osa. Virtuaaliopastuksen suunnittelu ja toteutus 20 osp Kommentti: Tarvitseeko mainita erikseen, miten kohteeseen pitää perehtyä, jos on jo hankkinut tietoa opastettavasta asiasta, kohteesta Kommentti: Yhdistää ”pallurat” 4 ja 5, kohtaan 2. Tutkinnon perusteissa on lause: ”---hankkii tietoa opastettavasta asiasta tai valitusta kohteesta monipuolisia tiedonhankintatapoja käyttäen.” Tämä lause sisältää jo valmiiksi kohdat: ”perehtyy opastettavan kohteen historiaan ja nykytilanteeseen tai opastettavan kohteen, näyttelyn, tapahtuman ja muihin asiakkaille kerrottaviin asioihin”. Näitä ei näkemyksemme mukaan tarvitse enää erikseen mainita. •Toimii reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa ja viestii selkeästi Kommentti: Onko tarkoitus, että tekee virtuaaliopastuksen ennen ja jakaa linkin, vai että tekee itse opastusta ja välittää sen virtuaalisesti? Ei voi tehdä molempia samalla opastuksella. •Ammattitaidon osoittamistavat: Virtuaaliopastus toteutetaan toimeksiantona matka- tai matkailutoimistolle, majoitusyritykselle tai matkailuorganisaatiolle. Kommentti: Voisiko toimeksiantajana olla myös esim. kaupunki, kohde, kulttuuritalo, oppilaitos tai jonkun muun alan yritys, kohderyhmänä matkailijat ja vierailijat. Tämä laajentaisi toimeksiantajaa, sillä tarkoituksenahan on oppia se prosessi, miten virtuaaliopastus tehdään.
   • Kajaanin kaupunki, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
    Päivitetty:
    14.4.2023
    • Asiakaspalvelu lisääntyy 40 osaamispisteeseen, ja tässä tulee esille työelämässä vaadittava keskeinen osaaminen. Valinnaiset tutkinnon osat antavat mahdollisuudet laaja-alaisiin valmiuksiin alan eri tehtävissä ja antaa monipuolisen opintopolun työelämän eri tarpeisiin.
   • Opetushallitus, Matkailualan työelämätoimikunta
    Päivitetty:
    14.4.2023
    • Hotellin asiakaspalvelu ”tietää hotellin liiketoiminnan kannalta keskeiset tunnusluvut” > työn kannalta keskeiset tunnusluvut Matkailukeskuksessa toimiminen ”vastaanottaa asiakkaita matkailukeskuksen eri työpisteissä niiden toimintaohjeiden mukaisesti” > eri työtehtävissä
   • Salon seudun koulutuskuntayhtymä
    Päivitetty:
    14.4.2023
    • Kaikki hotelliin työelämäjaksolle menevät opiskelijamme aloittavat työtehtävien oppimisen hotellin kerroshoidossa. He tutustuvat hotelliin ja sen eri huoneluokkiin sekä niiden varusteluun ja opettelevat siivoamaan hotellin tilat oikeaoppisesti. Tämä toive / vaade tulee nimenomaan hotelleilta itseltään. Vasta tämän jakson jälkeen voi työtehtävien oppiminen jatkua hotellin vastaanotossa. Moni nuori opiskelijamme on saanut tätä kautta myös ensimmäisen kesätyön itselleen majoitusalalta ja on samalla voinut suorittaa yhden valinnaisen tutkinnon osan, Majoitusyrityksen puhtauspalvelut. Toivomme kovasti, että tämä tutkinnon osa sisällytettäisiin myös uudessa Matkailualan perustutkinnossa. Esitämme myös, että nykyisessä tutkinnossa olevat Rakennelmien valmistus ja kunnossapito sekä Retki- ja luontoruokapalvelut olisivat mukana myös uudessa Matkailualan perustutkinnossa. Luontomatkailu on tällä hetkellä hyvin suosittu trendi, joka nousee voimakkaasti esille myös koulutuksiin liittyvissä hakusanoissa. Luonto- ja ruokamatkailu ovat myös toimialueemme matkailun tärkeimpiä vetovoimatekijöitä.
   • Koulutuskeskus Salpaus
    Päivitetty:
    13.4.2023
    • Näyttöympäristöjen kuvauksien täsmentäminen. Toisissa tutkinnon osissa näyttöympäristö on kuvattu yleisellä tasolla ja toisissa hyvinkin yksityiskohtaisesti ja rajaavasti. Tutkinnon osat 2.1. Matkailualan asiakaspalvelu, 40 osp Ammattitaitovaatimuksiin lisäyksenä: on perehtynyt oman toiminta-alueensa luonnon erityispiirteisiin perehtyminen. Luonto on tärkein vetovoimatekijä Suomen matkailussa. Ammattitaitovaatimuksissa mainitaan ennakkomaksujen varmistaminen. Ehdotamme sen muuttamista muotoon: varmistaa asiakkaan maksujen oikeellisuuden. 2.3 Hyvinvointimatkailuissa toimiminen Ammattitaidon osoittamistavat: Ammattitaitoa voi mielestämme osoittaa myös esimerkiksi saunapalveluja tarjoavissa yrityksissä ja yleisissä saunoissa. 2.4 Kokouspalvelut Ammattitaidon osoittamistavat: Nykyisin useat tapahtumat ovat hybridimuotoisia ja tapahtumatuotannossa itsessään järjestetään paljon kokouksia. Tapahtumaorganisaatioiden tulisi mielestämme käydä myös näyttöympäristöksi. 2.6 Matkailukeskuksessa toimiminen Ammattitaidon osoittamistavat tarvitsevat tarkennusta. Esittäisimme että työtehtävistä olisi konkreettisia esimerkkejä, kuten vastaanottopalvelut, välinevuokraus, ravintolatyö, opastustehtävät jne. Opiskelijan tulee toimia vähintään kolmessa eri tehtävässä. Tutkinnonosa osa on erittäin tarpeellinen ja työelämälähtöinen. 2.7 Matkailupalvelujen markkinointiviestintä Näyttöympäristöiksi myös tapahtumat ja hyvinvointimatkailuyritykset sekä muut yritykset, joiden pääasiallisena asiakasryhmänä ovat matkailijat. 2.8 Matkailupalvelujen tuotteistaminen Ammattitaitovaatimuksissa esitämme tuotteistamisprosessiin lisäyksenä ideoi, suunnittelee, tuotteistaa ja testaa. 2.9 Matkailupalvelujen myynti ja välitystoiminta Myynti- ja neuvontatehtävissä toimiminen: esitämme muutoksena, käyttää yrityksen sähköisiä varauskanavia. Ei rajata sitä yleisimpiin varausjärjestelmiin, koska ala kehittyy nopeasti. Ammattitaidon osoittaminen: esitämme lisäyksenä näyttöympäristöön matkailukeskuksen myyntipalvelua ja hotelliketjun keskusvaraamoa. 2.10 Matkailutapahtumassa toimiminen Ammattitaidon osoittamistavat. Esitämme, että tätä tarkennetaan: osallistuu kolmeen erilaiseen matkailutapahtumaan oman roolinsa mukaisesti. 2.14 Virtuaaliopastuksen suunnittelu ja toteutus 20 osp Tutkinnon osa on laajuuteensa ja vaativuuteensa nähden 30 osp:n laajuinen. Tutkinnon osan suorittaminen toimeksiantona ja yksin ei ole perustutkintotasoinen. Sisällön voisi muuttaa työryhmän jäsenenä toimimiseksi. Tutkinnon osan nimen voisi muuttaa Virtuaalimatkailupalvelun suunnittelu ja toteutus. Esimerkiksi opastus, elämysruokailu, ohjelmapalvelu, kulttuuripalvelu, virtuaalitapahtuma jne.
   • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Katri Jakosuo, Jakosuo Katri
    Päivitetty:
    13.4.2023
    • -
   • Careeria Oy, Careeria Matkailuala
    Päivitetty:
    13.4.2023
    • Matkailualan asiakaspalvelu Palvelee asiakkaita lähikontaktissa ja sähköisissä kanavissa -> pitäisikö olla ja/tai, koska kaikissa matkailualan yrityksissä ei välttämättä lähikontaktia (kasvotusten tapahtuvaa, lähikontakti sanana hieman erikoinen?) asiakaspalvelussa ole esim. matkatoimistot, myynnin keskukset. Kaikissa työympäristöissä ei ole ennakkomaksuja, joten tämän toteuttaminen ei aina ole mahdollista. Lisäisimme sanan mahdollisien ennakkomaksujen, jotta voidaan huomioida monipuolisemmin erilaiset toimintaympäristöt. Hotellin asiakaspalvelu, 30 osp vai olisiko kuvaavampi lisätä tutkinnonosan nimeen vastaanotto? Osa kriteereistä at tasoisia esim. seuraavat kannattavuuden osat. Millä erotamme tutkinnon vaativuudet toisistaan? - ymmärtää, miten voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tunnuslukuihin ja kannattavuuteen - ymmärtää tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluperiaatteet. Matkailukeskuksessa toimiminen, 15 osp Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä useissa ja monipuolisissa käytännön työtehtävissä toimimalla matkailukeskuksen neuvonta­, opastus­, myynti­ ja asiakaspalvelutehtävissä. -> kaikissa edellä mainituissa vai vain osassa? Lisäksi maininta eri toimipisteissä rajaa tutkinnonosan suorittamista, monessa matkailukeskuksessa on samassa toimipisteessä kaikki toiminnot. Voisiko olla eri työtehtävissä? Opastuspalvelut Kaksi erityyppistä opastusta näytöissä voi rajata työelämäyhteistyötä esim.museoiden kanssa. Eri kohderyhmä onnistuu hyvin ja on perusteltuakin esim. museossa, mutta erityyppinen opastus haasteellista. Virtuaaliopastuksen suunnittelu ja toteutus, 20 osp Tämä tutkinnonosa on 5 osp pienempi kuin Opastuspalvelut ja kuitenkin sisältö paljon laajempi ja vaativampi! Hinnoittelee opastuksen ja valitsee myyntitavan ja ­kanavan sekä itse kuvaaminen ja materiaalin muokkaaminen vaativia ja laajoja kokonaisuuksia. Erinomainen uusi tutkinnonosa, mutta miksi rajataan reaaliaikaiseen virtuaaliopastukseen ja jätetään pois kaikki mahdollisuudet upeiden tallennettujen opastusten hyödyntämiselle? (kriteeri toimii reaaliaikaisessa vuorovaikutuksessa) Opastusmateriaalin kuvaaminen ja tallennus. ->onko tarpeellista tässä sisällyttää kuvaaminen, materiaalin käsittely ja muokkaus? Tämä olisi loistava toteutus toteuttaa yhteistyössä esim. media-alan opiskelijoiden kanssa, he kuvaavat ja matkailu suunnittelee ja opastaa ja toki osallistuu materiaalin muokkaukseen. Jos perusteisiin jätetään reaaliaikaisuus ei tuo materiaalin ennakkoon kuvaaminen, käsittely ja muokkaus ole myöskään linjassa tämän kanssa. Voisiko olla työryhmässä toteutettuna tässä? Lisäksi Virtuaaliopastus toteutetaan toimeksiantona matka­- tai matkailutoimistolle, majoitusyritykselle tai matkailuorganisaatiolle rajaa ulkopuolelle esim. opiskelijan itse toteuttaman ja tekemän ja mahdollisesti omassa tulevassa yrityksessä hyödyntämän virtuaaliopastuksen tekemisen.
   • Koulutuskuntayhtymä OSAO, Jaana Hilli, matkailualan koulutuspäällikkö, OSAO Kaukovainion yksikkö, palvelut
    Päivitetty:
    13.4.2023
    • Majoituspalvelut Muuten tutkinnon osa on monipuolinen ja hyvä kokonaisuus, mutta sisältö rajaa pienet hotellit pois. Kaupungeissa ei ole maatilamatkailua tai leirintäalueita. Näyttöympäristöksi olisi hyvä saada mukaan pienet hotellit. Hyvinvointimatkailussa toimiminen Tutkinnon osan ajatus jää vieraaksi. Hyvinvointimatkailu on osa ohjelmapalvelujen tarjontakirjoa. Tarvitaanko oma tutkinnon osa? Miksi nimenomaan hyvinvointimatkailu on nostettu omaksi tutkinnon osaksi. Osaamispistemäärä on laaja. Kokouspalvelut Hyvä kokonaisuus. Matkailukeskuksessa toimiminen Määritelmä, mikä on matkailukeskus. Mitä lisäarvoa tämä tutkinnon osa tuo ja miten tämä poikkeaa pakollisesta tutkinnon osasta. Herää kysymys, onko kolme ammattitaitovaatimusta riittävä. Matkailupalvelujen markkinointiviestintä Hyvä kokonaisuus. Matkapalvelujen myynti- ja välitystoiminta Voisiko saada täsmennystä siihen, millaista myyntitoimintaa tarkoitetaan, voiko tämän tutkinnon osan suorittaa esimerkiksi hotellin myyntipalvelutehtävissä? Matkailutapahtumassa toimiminen Saisiko tarkemman määritelmän sille, mikä on matkailutapahtuma ja miten matkailutapahtuma eroaa muista tapahtumista. Ohjelmapalvelujen toteuttaminen Hyvä kokonaisuus. Opastuspalvelut Tässä tutkinnon osassa on haastavaa vaatimus siitä, että täytyy olla kaksi erityyppistä opastuspalvelua. Herää kysymys siitä, voiko tätä suorittaa yhdellä työpaikalla. Virtuaaliopastuksen suunnittelu ja toteutus Hyvin haastava sisältö. Onko tämä perustutkintotasoista osaamista. Retki- ja luontoruokailupalvelut, poistettu tutkinnon osa Pohjois-Suomessa tämä tutkinnon osa on hyvin keskeinen osa matkailualan ohjelmapalveluyritysten toimintaa. Olisi hyvä jättää se omaksi tutkinnon osaksi edelleen.
   • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
    Päivitetty:
    12.4.2023
    • 1. Matkailualan asiakaspalvelu: Ammattitaidon osoittamispaikat hieman epäselvästi ilmaistu. Mitä tarkoitetaan lauseella 'joita voivat olla...' -> tarkoittaako tämä sitä, että esitetyt paikat ovat esimerkkejä vai ovatko paikat rajattu mainittuihin paikkoihin. Jos paikat on rajattu, niin liikenneyhtiöt puuttuvat kokonaan. 2. Hotellin asiakaspalvelu: Hotellin asiakaspalvelu on kirjoitettu hyvin ja siinä on hyvä ote tulevaisuuteen, tosin ammattitaitovaatimukset ovat hieman koventuneet. Mikä ero on PT- ja AT-tutkinnoilla? Kannattavuutta voisi pohtia, tarvitseeko pt opiskelijan tietää palveluiden ja tuotteiden hinnoittelusta. Vastuullinen matkailu on tutkinnon osassa hyvin pienessä roolissa, vaikka sen rooli on suuri matkailun strategiassa. 3. Hyvinvointimatkailussa toimiminen: Tutkinnon osan pisteet hyvin korkeat verrattuna vaadittuun osaamiseen. 4. Matkailutapahtumassa toimiminen: Tämä on hyvä uusi lisäys valinnaiseksi tutkinnon osaksi. 5. Opastuspalvelut: Ammattitaidon osoittamistavat liian kovat. Käytännön haasteita tuo, että tarvitaan kaksi eri näyttöä. 6. Virtuaaliopastuksen suunnittelu ja toteutus: Ammattitaidon osoittamistavoissa toimeksianto sitoo liikaa.
   • Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
    Päivitetty:
    12.4.2023
    • Tutkinnon osat PAM kiinnittää huomiota siihen, että pakollisen tutkinnon osan uusissa ammattitaitovaatimuksissa opiskelija toimii vastuullisen ja uudistavan toimintatavan mukaisesti, kun vielä voimassa olevissa tutkinnon perusteissa opiskelija toimii kestävän toimintatavan mukaisesti. Uudistava matkailu on suhteellisen uusi ja jossain määrin vakiintumaton termi, jonka toteuttaminen ja osaamisen näyttäminen voi olla työpaikkatasolla haastavaa. Uudistava matkailu myös lisää tutkinnon vaikeuskerrointa, sillä se ottaa askeleen kestävää matkailua pidemmälle - jos kestävä matkailu on toimintaa, joka ei aiheuta ylimääräistä haittaa, uudistava matkailu on toimintaa, jonka tavoitteena ovat konkreettiset parannukset ympäristölle ja ihmisille. PAM kehottaakin, että uudistavan matkailun sijaan puhuttaisiin kestävästä toimintatavasta, joka on alalla vakiintuneempi termi ja on mm. voimassa olevan Suomen matkailustrategia 2022–2028 tavoite.
   • Tampereen kaupunki, Tampereen seudun ammattiopisto, Apulaispormestari Pekka Salmi, 12.4.2023 § 11
    Päivitetty:
    12.4.2023
    • Seuraavassa kommentit tutkinnon osittain niistä perusteluonnoksen tutkinnon osista, joiden sisällöistä ja ammattitaitovaatimuksista on lausuttavaa. Matkailualan asiakaspalvelu tutkinnon osa, 40 osp: Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin tulisi sisällyttää hygieniapassi.   Hotellin asiakaspalvelu tutkinnon osa, 30 osp: Hotellijärjestelmän ja yleisimpien varauskanavien käyttö ammattitaitovaatimukseen on tehty hyvä lisäys ”tietää hotellin liiketoiminnan kannalta keskeiset tunnusluvut”. Hotellin lähtöselvityksessä palveleminen ammattitaitovaatimukseen ”laskuttaa lähtöselvityksen”, ehdotetaan ”veloittaa lähtöselvityksen”. Hyvinvointimatkailussa toimiminen tutkinnon osa, 25 osp: Hyvinvointimatkailussa toimiminen ammattitaitovaatimukseen ”huolehtii tarvittaessa tarjoiltavien tuotteiden esille laitosta ja esittelystä” ehdotetaan lisäystä ”sekä pystyy kertomaan asiakkaille tuotteiden terveysvaikutuksista”. Majoituspalvelut tutkinnon osa, 15 osp: Hotellit soveltuvat majoituspalveluja tarjoavaksi yritykseksi. Ehdotetaan rajauksen poistamista. Matkapalvelujen myynti ja välitystoiminta tutkinnon osa, 30 osp: Tutkinnon osan nimi ehdotetaan muutettavaksi ”Liikematkustuspalvelujen myynti” tai ”Matkustuspalvelujen myynti”. Myyntiin ja neuvontaan valmistautuminen ammattitaitovaatimuksen kohta ”tarkistaa asiakastilojen siisteyden”, ehdotetaan poistettavaksi. Opastuspalvelut 25 osp: Osaamisen osoittamistavasta ehdotetaan poistettavaksi ryhmän minimikoko. Virtuaaliopastuksen suunnittelu ja toteutus 20 osp: ammattitaidon osoittamistapoihin tulisi täsmentää lisäyksellä ”erilaisille asiakasryhmille”. Lausuntopyynnön liitteenä olleesta perusteluonnoksesta puuttui ”Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti” tutkinnon osan kuvaukset.
   • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu, Lassila Hellevi
    Päivitetty:
    11.4.2023
    • Tuotteistamisen kokonaisuus on laaja, peräti 30osp. 15–20 osp voisi olla jo riittävä laajuus. Yrityksissä tuotteistetaan palveluja ja tuotteita hyvin eritasoisesti, osalla on apuna markkinointialan ammattilaisia. Majoituspalvelut ovat laajuudeltaan 15osp ja siihen kuuluu varaus- ja vastaanotto työskentely, aamiaisen valmistaminen, tarjoilu ja majoitustilojen kunnostaminen/huoltaminen eli paljon erilaista opittavaa asiaa. Siihen toivotaan lisää opintopisteitä. Majoituspalvelun kokonaisuuden ammattitaitovaatimukset voi suorittaa myös hotellissa, koska varsinkin haja-asutus alueen pienet matkailuyritykset eivät pysty aina ottamaan työelämäjaksoille opiskelijoita (työtehtäviä vähän, asiakkaita harvakseltaan) Uusi opintokokonaisuus Hyvinvointimatkailussa toiminen, on nykypäivän matkailua, mutta melko laaja (25osp) ja ammattitaidon osittamistavoissa mainitaan vain kylpylät ja ohjelmapalveluyrityksen. Tähän opintokokonaisuuteen voi olla haastavaa löytää työelämässä toimimisen jaksoille työpaikkoja. Tähän kokonaisuuteen kaivataan lisää konkretiaa, mitä tämä pitää sisällään. Kokouspalvelut ovat sopivan kokoinen paketti 15osp ja sisällöltään vastaa työelämässä toimimista. Matkailukeskuksessa toimiminen 15osp, on uusi kokonaisuus, joka on tervetullut vaihtoehto. Täta kokonaisuutta tulisi avata enemmän ja määritellä mitä tarkoitetaan matkailukeskuksella. Opintopiste määrä voisi olla jopa 20osp. Matkailupalvelujen markkinointiviestintä 20osp on laaja kokonaisuus. Pohdintaa herättää mahdollistuuko opiskelijalle markkinointiviestinnän työtehtävien monipuolinen tekeminen työelämässä oppimisessa. Uutena opintokokonaisuutena matkailutapahtumassa toimiminen 15osp, on tervetullut lisä toisen asteen opiskelija opintokokonaisuuteen. Eri yritykset järjestävät monenlaisia lyhytkestoisia tapahtumia, joissa on monenlaisia erilaisia työtehtäviä. Työelämäyhteistyön kannalta tämä on hyvä opintokokonaisuus. Matkailupalvelujen toteuttaminen 30osp on selkeä ja melko samanlaisena pysynyt kokonaisuus opetussuunnitelmien uudistuksista huolimatta. Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti 25osp on selkeä ja hyvä opintokokonaisuus matkailunalalle. Virtuaaliopastuksen suunnittelu ja toteutus 20 osp, melko laaja kokonaisuus, suhteessa siihen kuinka paljon ja millaisissa yrityksissä tätä hyödynnetään jatkuvasti, mutta hyvä lisä opetussuunnitelmaan, nykypäivän tarpeisiin.
   • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
    Päivitetty:
    11.4.2023
    • Matkailualan asiakaspalvelu: Näyttöpaikat tulisivat olla laajemmin mainittuna, tärkeää asiakaspalveluosaamisen hankkimista tulisi laajentaa myös pienempiin matkailualueen paikkoihin, mm. kahviloihin ja ravintoloihin. Tämä tulisi ottaa huomioon myös koulutusalueen maantieteellisen sijainnin perusteella. Valinnaiset tutkinnon osat: Tutkinnon osissa toteutuu hyvin työelämässä vaadittava keskeinen osaaminen, käytetyt termit ovat ymmärrettäviä. Osaaminen on ajantasaista ja huomioi tulevaisuuden osaamistarpeet sekä valmentaa opiskelijaa monipuolisiin työtehtäviin. Matkailukeskuksessa toimiminen ja matkailutapahtumassa toimiminen vastaavat hyvin tämän päivän osaamista ja paikkoja ja ovat hyvä lisä valinnaisiin. Nämä opintokokonaisuudet antavat laaja-alaisia valmiuksia alan eri tehtäviin ja mahdollistaa monipuolisen opintopolun työelämän eri tarpeisiin sekä vastaavat hyvin työelämän ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti- valinnaisen tutkinnon osan sisällyttäminen osaksi tutkintoa jäi epäselväksi. Valitaanko tutkinnon osa ”muusta tutkinnosta” 5 – 15 osp vai sisällytetäänkö tutkintoon koko laajuudessaan suoraan ravintola- ja cateringalan pt:stä.
   • Suomen Yrittäjät
    Päivitetty:
    11.4.2023
    • Haastava osio Yritystoiminnan suunnittelu 15 op, koska suunnilleen sama vaatimustaso on huomattavasti laajemmalla tutkinnolla Yrittäjyyden perustutkinto. Onko matkailun perustutkinnossa tarpeen olla esim. taitoa laatia liiketoimintasuunnitelma? Tässä riittäisi liiketoimintasuunnitelman ymmärtäminen ja soveltaminen omaan toimintaan. Onko osio 2.19 liian vaativa? Osio 2.20 riittäisi jonkinlaisen analyysikyvyn laajennuksella. Osion 2.19 voisi korvata johtamisella: oman toiminnan ja yrityksen toiminnan johtaminen, asiakkuuksien johtaminen, ohjelmapalvelujen johtaminen jne. Osio 2.21 Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen on puutteellinen. Siellä ei tunnisteta asiakasta ja asiakkaalle viestintää. Osaako opiskelija puhutella asiakasta asiakkaan viestintämalleilla?
   • Vaasan kaupunki / Vamia, Matkailuala
    Päivitetty:
    9.4.2023
    • Valinnaiset ovat kyllä suhteellisen laaja-alaisia. Tällä hetkellä suomen kansainvälistyminen ja ruokakulttuurin vaatimukset näkyvät myös käytännön työssä Ravintola-alan trendit näkyvät monesti myös matkailupalveluissa laajemminkin. Esimerkiksi elämysmatkailu, elämykset ravintolatoiminnassa sekä ruokailussa olisivat hyvä lisä myös matkailualan tutkinnon sisällöiksi. Matkailutapahtumassa toimiminen antaa laajat mahdollisuudet viedä opetusta työelämään. Virtuaaliopastuksen suunnittelu ja toteutus oli moderni uudistus, joka vaatii ajantasaisen osaamien myös opettajilta. Hyvinvointimatkailussa toimiminen tutkinnon osa oli suhteellisen laaja osaamispisteiltään. Sopii ehkä niille alueille missä sitä paljon toteutetaan. Hotellin asiakaspalvelu nimike oli myös ytimekäs ja hyvä nimen vaihto. Osaamispistemäärää oli pienenetty ja se varmasti sopii ammattitaitovaatimuksiin hyvin.
   • AhlmanEdu, Lumara-tiimi; matkailualan opettajat
    Päivitetty:
    6.4.2023
    • Matkailualan aspassa on työelämässä vaadittava keskeinen osaaminen ammattitaitovaatimusten otsikkotasolla. Mutta ammattitaitovaatimusten sisällä on tulkinnanvaraisia kohtia. Alla korjausehdotuksia Valmistautuminen matkailuyrityksen tai –organisaation asiakaspalveluun - Opiskelija on perehtynyt Suomen matkailualueisiin ja niiden tärkeimpiin vetovoimatekijöihin. on perehtynyt suomalaiseen ja toiminta-alueensa paikalliseen kulttuuriin - Voisiko nämä kaksi kohtaa yhdistää. toimii vastuullisen ja uudistavan toimintatavan mukaisesti noudattaen matkailuyrityksen tai -organisaation ohjeita. - Mitä tarkoitetaan ”uudistavalla” tässä yhteydessä. käsite on epäselvä vaikka ajankohtainen. Muissa perustutkinnoissa ei vielä otettu käyttöön tuota trendisanaa Matkailualan asiakaspalvelussa toimiminen – Palvelutilanteiden päättäminen. Opiskelija • varmistaa asiakkaiden maksamien ennakkomaksujen oikeellisuuden ja veloittaa muut käytetyt palvelut ------Välttämättä matkailun asiakaspalvelutehtävät eivät sisällä maksuliikennettä lainkaan( esim. visit -organisaatiot, info- ja palvelupisteet, ilmaistapahtumat , asiakaspalvelu osana jotain toista kautta hinnoiteltua kokonaisuutta, jossa asiakaspalvelija ei ole laskuttaja ) Asiakaspalvelussa toimiminen ja asiakkaiden tarpeiden selvittäminen. Opiskelija palvelee asiakkaita lähikontaktissa ja sähköisissä kanavissa - ehdotukseni : palvelee asiakkaita lähivuorovaikutuksessa ja sähköisissä kanavissa Palvelutilanteiden päättäminen. Opiskelija varmistaa asiakkaiden maksamien ennakkomaksujen oikeellisuuden ja veloittaa muut käytetyt palvelut - ehdotukseni : varmistaa asiakkaan laskun oikeellisuuden ja veloittaa hänen käyttämänsä palvelut varmistaa asiakastyytyväisyyden ja hankkii aktiivisesti palautetta ja käsittelee sen ohjeiden mukaisesti -kohdat samaan, koska ovat sisällöllisesti samaa. - ehdotukseni : varmistaa asiakastyytyväisyyden tiedustelemalla palautetta ja käsittelemällä sen ohjeen mukaan Tutkinnon osat Rakenne niissä selkeä kokonaisuus: valmistautuminen, toteuttaminen, jälkityöt. Matkailutapahtumassa toimiminen 15 osp > 20 tai 25 osp. Tapahtumat ovat isoja ja pitkälle ajalle jaksottuvia ( esim. kansainväliset kulttuurialan tapahtumat, festivaalit, isot urheilutapahtumat….) Matkailutapahtuma- nimenä käsitetään matkailualan ammattilaisille suunnattuna tapahtumana esim. matkamessut . Tutkinnon osan nimi voisi olla Tapahtumassa toimiminen. Useisiin tutkinnon osiin ammattitaidon osoittamiseen lisäys ; tapahtuma-alan yritykset ja organisaatiot ( esim. matkailualan asiakaspalvelu, matkailupalveluiden markkinointiviestintä, matkailupalveluiden myynti- ja välitystoiminta…) Matkailupalveluiden tuotteistaminen--Tuotteistamiseen valmistautuminen. Opiskelija hyödyntää asiakastuntemusta ja tuotteistamisen menetelmiä - mitä tarkoitetaan tuotteistamisen menetelmillä? Matkailupalvelujen ideoiminen ja tuotteistaminen. - lisäyksenä ”opiskelija toteuttaa tuotteistamalleen palvelulle markkinatestauksen”. Muuta Kokouspalvelut ammattitaidon voi osoittaa myös kokous- ja kongressi-alan yrityksissä ( esim. kokous/ kongressitoimistot ”convencion pyro”) Luvat ja pätevyydet Tutkinnossa edellytyksenä on, että opiskelija suorittaa säädösperusteiset sekä työelämän edellyttämät luvat ja pätevyydet, jotka ovat välttämättömiä ammattitaitovaatimuksissa ja osaamistavoitteissa edellytetyn osaamisen osoittamiseksi. Näitä voisi avata tutkinnon osien alle esim. vaaditaanko vai miten osoitetaan esim.matkailualan turvallisuuspassi , työturvallisuuskortti, järjestysmieskoulutus Matkailupalveluiden markkinointiviestintä On perehtynyt matkailuyrityksen markkinointiviestinnän kanaviin _ kanaviin sanan tilalle tapoihin ( esim. markkinointi on laajempaa kuin vain erilaiset kanavat esim. sisustus, yrityksen brändi esim. vaatetuksessa, asiakastapahtumat, asiakaspalvelun manuaalit jne)
   • Saamelaisalueen koulutuskeskus, Gahmberg Satu
    Päivitetty:
    6.4.2023
    • Pakollinen tutkinnon osa - Matkailualan asiakaspalvelu, 40 osp Seuraavat ilmaisut kohdentuvat yksittäisiin ja spesifeihin työtehtäviin, eivätkä painota pakollisessa tutkinnon osassa pyydettyä keskeistä osaamista. Tieto­ ja viestintätekniikan käyttö: - Vastaa eri kanavista tulleiden asiakkaiden lähettämiin viesteihin -> vastaa viesteihin on riittävä, sillä työpaikasta riippuen kanavien määrä vaihtelee suuresti, ja perustutkintotasoinen työntekijä ei välttämättä kaikissa työpaikoissa pääse tekemään monikanavaista työtä. Jos tutkinnon suorittaja työskentelee asiakaspalvelutehtävissä esimerkiksi ohjelmapalveluyrityksessä, hänen työnkuvansa voi olla suuresti suullisessa asiakkaiden ohjaamisessa ja vastaanottamisessa, ja suuremmissa ohjelmapalveluyrityksissä eri ihmiset vastaavat sähköisistä kanavista tuleviin viesteihin. - Laatii työhön liittyviä dokumentteja, esim. tiedotteita, tarjouksia ja vahvistuksia, käyttäen ammattisanastoa matkailuyrityksen tai –organisaation toimintatavan mukaisesti -> esimerkit ovat liian yksityiskohtaisia. Mikäli opiskelija suorittaa tätä tutkinnon osaa esimeriksi matkailuneuvonnassa, kaikissa kunnallisissa tai edes kaupungin ylläpitämissä matkailuneuvonnoissa ei välttämättä tehdä myyntiä, vain neuvontaa, näin ollen tarjouksen tekeminen ei sovi tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin eikä painota keskeistä osaamista tästä näkökulmasta. Ennakkomaksut ja tarjoukset ja vahvistukset kuuluvat selkeästi valinnaisiin tutkinnon osiin. Asiakaspalvelussa toimiminen ja asiakkaiden tarpeiden selvittäminen -palvelee asiakkaita lähikontaktissa ja sähköisissä kanavissa -> edelleen ehdotamme “ja/TAI” työelämälähtöisyyden lisäämiseksi, ei toteudu kaikissa ammattitaitovaatimusten listaamissa työpaikoissa, ammattitaidon osoittamistavat kapenevat. Asiakaspalvelussa toimiminen ja asiakkaiden tarpeiden selvittäminen -varmistaa asiakkaiden maksamien ennakkomaksujen oikeellisuuden ja veloittaa muut käytetyt palvelut -> kuten yllä, nämä ammattitaitovaatimukset on suunnattu vastaanottoon ja myyntiin eivätkä toteudu kaikissa ammattitaitovaatimusten osoittamistapojen mukaisissa työpaikoissa (suuretkin alueelliset matkailuneuvonnat (esim. Ylä-Lapin luontokeskuksen suurin matkailuneuvonta Siidassa Inarissa (kävijöitä vuositasolla 120.000)), ei ole myyntiä/ennakkomaksuja matkailuneuvonnassa. Muita tällaisia työpaikkoja ovat erilaiset ohjelmapalveluyritykset ja alueella toimivat muut matkailuorganisaatiot, joilla ei ole ennakkomaksuja tai maksuja paikan päällä ei tapahdu, eli vähintään TAI-sanan lisääminen JA-sanan tilalle). Laaja-alaisuus kaventuu ja suorittamispaikat eivät toteudu ammattitaidon osoittamistapojen mukaisesti näin. -valmistelee seuraavan työvuoron tehtäviä -> tämä tulisi avata laveampaan muotoon, esim. että viestii sisäisesti matkailuyrityksen tai -organisaation ohjeiden mukaisesti, jälleen tämä vaatimus suunnattu selkeästi vastaanottotyöhön hotellissa/majoitusliikkeessä. Matkailualan asiakaspalvelua suoritetaan myös paljon matkailuneuvonnoissa ympäri maan (paikoissa, joissa ei tapahdu ennakkomyyntiä eikä varauksia) ja ohjelmapalveluyrityksissä, (joissa retkien oppaat eivät välttämättä toimi sähköisissä verkostoissa asiakastehtävissä, vaan nimenomaan ottavat asiakkaita vastaan retkien alussa kasvokkain), joten siitäkin näkökulmasta yllä olevat työtehtävät ovat liian rajattuja laaja-alaisuuden kannalta. Pitämällä ennakkomyynti- ja varausvaatimukset pakollisessa tutkinnon osassa, työelämälähtöisyys kaventuu. Hotellin asiakaspalvelu, 30 osp Hotellin asiakaspalveluun valmistautuminen. -toimii vastuullisen ja uudistavan toimintatavan mukaisesti noudattaen hotellin ohjeita -> vastuullinen toimintatapa riittää, uudistava matkailu on uudehko termi alalla eikä ole vakiintunut käyttöön, esim. kansallisilla toimijoilla kuten Visit Finlandilla käytössä. Hotellin asiakaspalveluun valmistautuminen. Seuraavat kaksi ammattitaitovaatimusta yhdistettäisiin saman kohdan/palluran alle: -tietää hotellin liiketoiminnan kannalta keskeiset tunnusluvut -ymmärtää, miten voi omalla toiminnallaan vaikuttaa tunnuslukuihin ja kannattavuuteen -ymmärtää tuotteiden ja palveluiden hinnoitteluperiaatteet -> ammattitutkintotasoinen asia, ja tärkeää esim. myynnin puolella, mutta ei liity suoraan hotellin asiakaspalveluun, joten mielestämme tämä tulisi poistaa tai muuttaa muotoon tietää/on selvillä tms. laveampi termi. Kahdessa aiemmassa ammattitaitovaatimuksessa on jo otettu huomioon kannattavuuteen liittyviä asioita, ja hinnoitteluperiaatteiden ymmärtäminen on mielestämme liian korkea vaatimus perustutkintoon. Hotellin asiakaspalvelussa toimiminen. -auttaa muiden työpisteiden tehtävissä -> lisätään sana tarvittaessa, koska alalla on erilaisia toimintatapoja – huom. työelämälähtöisyys. -tuntee työ-­, tieto­-, kyber-­ ja asiakasturvallisuuteen vaikuttavat tekijät ja ylläpitää työympäristön moninaista turvallisuutta -> tuntee -termi edellyttää todella vahvaa tietämystä -> tietää olisi parempi ja kuvaavampi vastaanoton työssä. Lisäksi tieto- ja kyberturvallisuus –termit ovat yhdessä liikaa perustutkintotasolla. Tiivistämällä listausta työ-, tieto- ja asiakasturvallisuuteen, listaus kattaa kaikki eri turvallisuuden tasot hotellin vastaanoton pt-vaatimustasolla. Millaisia kyberturvallisuusesimerkkejä on, joita tietoturvallisuus-termi ei kata, ja jotka ovat hotellin asiakaspalvelijan työtehtävien piirissä, ja jotka edellyttävät kyberturvallisuuden tuntemusta? Hotellin lähtöselvityksessä palveleminen. -käyttää hotellijärjestelmää ja rekisteröi myyntiä --> tässä riittäisi: käyttää hotellijärjestelmää, sillä käyttämällä hotelli- ja maksujärjestelmiä rekisteröinnit saadaan tehtyä. -tähän tutkinnon osaan ennakkomaksu- ja varausasioita ennemmin kuin pakolliseen tutkinnon osaan. Majoituspalvelut, 15 osp Asiakkaiden saapumiseen valmistautuminen. -toimii vastuullisen ja uudistavan toimintatavan mukaisesti ja ymmärtää sen merkityksen -> vastuullinen riittää, perustelut edellä. Varaus­ ja saapumisjärjestelyjen hoitaminen ja asiakkaiden majoittaminen. -tiedustelee asiakkaiden tarpeita ja toiveita sekä löytää ja esittelee monipuolisesti asiakkaiden toiveiden mukaisia majoitusyrityksen ja ympäristön palveluja -> monipuolisesti pois - kriteerit ovat erikseen! Asiakkaiden lähtöjärjestelyjen hoitaminen. -perii maksun asiakkaiden käyttämistä lisäpalveluista -> liian spesifiä, joissain majoitusyrityksissä peritään vain majoitus. Jos asiakas ei osta lisäpalveluja tai niitä ei ole saatavilla, miten näyttää vaatimus? Perii maksut PALVELUISTA, ei lisäpalveluista, toimintatavat majoitusliikkeissä erilaisia! Työelämälähtöisyys! -varmistaa majoituksen maksut ja antaa maksutositteen majoitusliikkeen palvelukonseptin mukaisesti? Onko ajatuksena tässä, että asiakas on aina maksanut majoituksen ennakkoon ja vain lisäpalvelut peritään paikan päällä? Huomio siihen, että kentällä on vaihtelevia toimintatapoja, ks. Edellinen vaatimus. Ammattitaidon osoittamistavat: Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön asiakaspalvelutehtävissä toimimalla majoituspalveluja tarjoavassa yrityksessä (muualla kuin hotellissa), kuten leirintäalueella, loma­ ja mökkikylässä, maaseutumatkailuyrityksessä, hostel:ssa tai aamiaismajoitusyrityksessä --> lisäys Lapin alueen matkailukentän mukaisesti: tai matkanjärjestäjän pakettimatkakohteessa. Ohjelmapalvelujen toteuttaminen, 30 osp Tutkinnon osassa liikaa ospeja opastuspalveluihin verrattuna -> sama määrä molempiin, opastuspalveluissa ei voi olla vähempää ospeja (opastuspalvelujen ryhmänhallinta, tarinankerronta, aikataulutus, turvallisuus ovat korkeita ammattitaitovaatimuksia!) Ohjelmapalvelujen toteuttaminen --> Ohjelmapalveluissa toimiminen olisi parempi tutkinnon osan nimi. Ohjelmapalvelujen toteuttamiseen valmistautuminen -perehtyy ennakolta ja valmistautuu työ­ ja asiakastilanteisiin & -tekee ohjelmapalvelujen toteuttamisen valmistelutöitä -> toistoa, toinen vaatimus pois. -Työaikojen ja ohjeiden noudattaminen on tässä mainittu erikseen, kuten matkailualan asiakaspalvelun tutkinnon osassa. Työajathan ovat ohjeita, mutta halutaanko tässä painottaa työaikoja erikseen? Ohjeiden noudattaminen riittää mielestämme. -toimii vastuullisen (pois: ja uudistavan) toimintatavan mukaisesti ks. Edellä Ohjelmapalvelujen toteuttaminen. -toimii kustannustietoisesti -> perustutkintotasolla on liikaa toimia kustannustietoisesti, taloudellinen toiminta riittää ja kriteerit antavat mahdollisuuden huomioida eri tasot taloudellisessa toiminnassa -käsittelee mahdolliset reklamaatiot ohjelmapalveluyrityksen toimintaohjeen mukaisesti -> ei reklamaatiot, vaan käsittelee palautteen -toivottaa asiakkaat tervetulleeksi uudelleen -> turhan yksityiskohtainen omaksi kriteeriksi, voisi olla muodossa “hoitaa asiakastilanteet loppuun asti”. Opastuspalvelut, 25 osp Tutkinnon osassa on liian vähän ospeja ohjelmapalveluihin verrattuna -> sama määrä molempiin, opastuspalveluissa ei voi olla vähempää ospeja (opastuspalvelujen ryhmänhallinta, tarinankerronta, aikataulutus, turvallisuus ovat korkeita ammattitaitovaatimuksia!) Opastussisältöjen ja aikataulujen suunnitteleminen. -toistoa: Opastussisältöjen ja aikataulujen suunnitteleminen & Opastukseen valmistautuminen. -hankkii tietoa opastettavasta asiasta tai kohteesta monipuolisia tiedonhankintatapoja käyttäen -> pois monipuolisia, kriteerit ovat erikseen, ja kaikista opastuskohteista ei ole saatavilla monipuolisia tietolähteitä. -tekee opastukselle suunnitelman, aikataulun ja reittisuunnitelman -> reittisuunnitelmat ovat usein valmiita, eikä niitä työntekijät tai opiskelijat muuta, joten lisätään ehdottomasti: tekee tarvittaessa reittisuunnitelman Opastuksen toteuttaminen. -hallitsee ryhmän opastamisen eri tilanteissa, mm. liikkumisen ohjauksessa ja odottamisessa –> esimerkit pois, liian tarkkoja, opastukset ovat erilaisia ja eri ympäristöissä (luonto, museo, bussi, kävely, aktiviteetti, ruokailutilanteet ym.) ja pitävät sisällään myös muita tilanteita kuin ohjausta ja odottamista, tämä selkeästi kohdennettu bussiopastuksiin, joiden osuus esimerkiksi Lapin suurissa opastuspalveluissa häviävän pieni verrattuna muunlaisiin opastuksiin. -huomioi ja ennakoi asiakkaiden kiinnostuksen ja tiedon tarpeen kohteesta, alueesta, näyttelystä, tapahtumasta tai muusta vastaavasta opastuksen kohteena olevasta asiasta -> muotoon...opastuksen kohteesta ja ympäristöstä, suotta listattu esimerkkejä. -viestii selkeästi ja antaa tilanteen mukaan asiakkaille tarkat ohjeet esimerkiksi reitistä ja tapaamispaikoista -> viestii ja ohjeistaa selkeästi tilanteen vaatimalla tavalla, jälleen suotta listattu vain tiettyihin opastustilanteisiin sopivia esimerkkejä, tapaamispaikkaohjeet eivät ole tärkeitä esim. tietynlaisissa luonto-opastuksissa, vaan esimerkiksi ennemminkin turvallisuusohjeet maastoon ja liikkumiseen liittyen jne. -Ammattitaidon osoittamistavat: ...kahdessa erityyppisessä eri kohderyhmälle järjestettävässä opastuksessa... -> samana sesonkina samassa ohjelmapalveluyrityksessä ei välttämättä ole eri kohderyhmiä tai erityyppisiä opastuksia, (huom. Esim. oppisopimuksella tutkintoa yhdessä yrityksessä suorittavat), vaikka kyseisessä opastuspalvelussa vierailisi sesongin aikana satoja tai tuhansia matkailijoita, ja toiminta olisi vakaata ja ammattimaista, eivät kohderyhmäerot tai opastusten erot ole suuria, joten --> vaihdetaan muotoon: ...vähintään kaksi ryhmää kahdessa erilaisessa opastuksessa. Työelämälähtöisyys! Matkailukeskuksessa toimiminen, 15 osp Matkailukeskuksen neuvonta­, opastus­, myynti­ ja asiakaspalvelussa toimiminen: -vastaanottaa asiakkaita matkailukeskuksen eri työpisteissä niiden toimintaohjeiden mukaisesti / Eikö alempi kohta “toimii matkailukeskuksen neuvonta­, opastus­, myynti­ ja asiakaspalvelutehtävissä“ jo sisällä tämän? Ylä-Lapin alueella ja muuallakin Lapissa kyseiset tehtävät voivat olla fyysisesti yhdessä työpisteessä. Ehdotus muotoon: vastaanottaa asiakkaita matkailukeskuksen toimintaohjeiden mukaisesti - työelämälähtöisyys! -toimii matkailukeskuksen neuvonta­, opastus­, myynti­ ja asiakaspalvelutehtävissä -selvittää asiakkaan tarpeita ja toiveita toimiessaan matkailukeskuksen eri työpisteissä -> muutetaan muotoon eri työtehtävissä. Matkailupalvelujen markkinointiviestintä, 20 osp Markkinointiviestinnän toimenpiteiden seuranta. -osaa käyttää yrityksen tapoja mitata markkinointiviestinnän onnistumista -seuraa ja arvioi markkinointiviestinnän toimenpiteiden onnistumista ja tavoitteiden toteutumista -Eikö ensimmäinen yllä olevista kahdesta ammattitaitovaatimuksista pidä sisällään jo sen, että opiskelijan tulee seurata ja arvioida onnistumista, osatakseen käyttää yrityksen tapoja mitata? Ammattitaidon osoittamistavat -Opiskelija osoittaa ammattitaitonsa näytössä käytännön työtehtävissä tekemällä matkailupalvelujen markkinointiviestintää matkailuyrityksessä tai ­­--organisaatiossa, ylimääräinen -merkki organisaatio-sanan edessä. Matkailupalvelujen tuotteistaminen, 30 osp Matkailupalvelujen ideoiminen ja tuotteistaminen. -toimii vastuullisen ja uudistavan toimintatavan mukaisesti noudattaen matkailuyrityksen ohjeistusta -> vastuullinen toimintatapa perustutkinnossa riittää, kriteerit määrittelevät tason. Ammattitaidon osoittamistavat -useita ylimääräisiä -merkkejä Matkailupalvelujen myynti ja välitystoiminta, 30 osp Myynti­ ja neuvontatehtävissä toimiminen. -käyttää alan yleisimpiä varausjärjestelmiä ja sähköisiä varauskanavia -> muotoon käyttää yrityksen varausjärjestelmiä ja sähköisiä varauskanavia – vaihtelevat alueittain ja toimijoittain. Jossakin käytössä Bokun, toisaalla Travius, toisaalla muita järjestelmiä, toisaalla jotkut muut, riippuu ihan alueesta ja toimijasta, mitkä varausjärjestelmät käytössä. Booking toki on yleinen, mutta ei silti kaikilla käytössä. Laaja-alaisuus kapenee, mikäli puhutaan alan yleisistä. Tässä kohti kapeampi termi “yrityksen” toimii työelämälähtöisemmin. -noudattaa keskeisiä matkoihin ja matkustusasiakirjoihin liittyviä ohjeita sekä passi- ja viisumimääräyksiä -> huom. kaikki alan toimijat, jotka myyvät ja välittävät matkapalveluja ja paketteja kansainvälisille matkailijoille, eivät toimi kv-kuljetusten piirissä tuoden maahan asiakkaita, vaan toimivat DMC-tyyppisesti matkakohteessa myyden ja välittäen paikallisen tason palveluja, joten tähän tulisi laittaa: tarvittaessa passi- ja viisumimääräyksiä. Matkailutapahtumassa toimiminen, 15 osp Matkailutapahtuman toteutukseen valmistautuminen. -selvittää tapahtuman kokonaisuuden ja sen osa-­alueet, kuten liikenne­ ja kuljetusjärjestelyt, ilmoittautumisen, akkreditoinnin, pelastus­ ja turvallisuussuunnitelman, median osallistumisen ja tiedottamisen. --> Lapissa ja muuallakin Suomessa järjestetään useita kansainvälisiä ja tunnettuja tapahtumia, jotka toistuvat vuosittain, mutta akkreditointi ei ehkä ole ensimmäinen asia, joka kuuluu millään tavalla perustutkinnon suorittajan työtehtäviin. Pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaan perehtyminen riittää perustutkintotasolla varsin hyvin, ottaen huomioon myös tutkinnon osalle annetun vähäisen laajuuden 15 osp sekä sen, että kyse on matkailutapahtumassa toimimisesta, ei tapahtuman varsinaisesta järjestämisestä. Lisätään: tarvittaessa tai poistetaan akkreditointi. Hyvinvointimatkailussa toiminen, 25 osp Valmistautuminen hyvinvointimatkailussa toimimiseen. - on perehtynyt suomalaiseen saunakulttuuriin ja elämäntapaan  Suomalainen elämäntapa on aika erilaista alueellisesti? Ylä-Lappilaiseen elämäntapaan kuuluu tulistelu nokipannukahveineen, päivittäinen luonnossa liikkuminen, huomioiden 8 vuodenaikaa. --> pitäisi olla muotoa: alueelliseen elämäntapaan. Toisaalta voiko elämäntavan jättää pois, koska sehän sisältyy jo pakolliseen tutkinnon osaan. Virtuaaliopastuksen suunnittelu ja toteutus, 20 osp Huom. Virtuaaliopastus ei välttämättä aina sisällä videokuvaa.
   • Muut huomiot matkailualan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
   • Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
    Päivitetty:
    14.4.2023
    • Esitämme, että Majoitusyrityksen puhtauspalvelut 15 osp tutkinnon osa säilytettäisiin. Tämä on hyödyllinen tutkinnon osa hotellialalle työllistyvälle opiskelijalle. Kerrossiivous on usein hyvä väylä työllistyä. Hotellit arvostavat moniosaajaa, joka pystyy työskentelemään vastaanoton lisäksi ravintolassa ja kokouspalvelussa sekä kerrossiivoojana ja aulabaarissa. Opiskelijalle voidaan tunnustaa vain 15 osaamispistettä toisesta perustutkinnosta, joten hän ei voi suorittaa sekä juomien myynti ja tarjoilu -tutkinnonosaa (Raca) että kerrossiivous -tutkinnonosaa (puhtausalalta). Lisäksi esitämme, että Varausjärjestelmän käyttö sekä retki- ja luontoruokapalvelut ja rakennelmien valmistus ja kunnossapito -tutkinnon osa säilytettäisiin. Uudet tutkinnon perusteet sisältävät näkemyksemme mukaan paljon hyviä ja mielenkiintoisia uudistuksia, kunhan muistamme koulutuksen kohderyhmämme: koulutamme pääsääntöisesti nuoria toisen asteen opiskelijoita ensimmäisiin alan työtehtäviin.
   • Kajaanin kaupunki, Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos
    Päivitetty:
    14.4.2023
    • Opetushallituksen kaavailema matkailualan perustutkinnon luonnos on kannatettava, ja uudistus tulee vastaamaan työelämän tarpeita ja täyttämään kehittynyttä osaamisvajetta. Lausunnon antaa Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos, johon matkailualan perustutkintoa toteuttava Kainuun ammattioppilaitos kuuluu.
   • Koulutuskeskus Salpaus
    Päivitetty:
    13.4.2023
    • Osaamisaloista luopuminen oli hyvä uudistus. Se mahdollistaa paremmin yksilölliset polut ja työelämälähtöisyyden.
   • Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry, Katri Jakosuo, Jakosuo Katri
    Päivitetty:
    13.4.2023
    • Opinnoissa on tärkeää ymmärtää, että erikokoiset yritykset toimivat erilaisella logiikalla ja erilaisilla resursseilla. Esimerkiksi mikroyritysten toimintatavat, resurssit sekä heidän käyttämänsä koneet, laitteet ja ohjelmistot saattavat olla hyvinkin erilaisia kuin suurten kansainvälisten ketjujen. Tällä hetkellä kaikilla opintoihin hakeutuvilla opiskelijoilla ei ole riittäviä perustaitoja (mm. puutteita luku- ja kirjoitustaidossa). Opinnoissa onkin tärkeää kiinnittää huomiota myös siihen, että ammatillisen tutkinnon suorittaneilla on riittävät perustaidot työelämässä toimimiseen (ml. ajanhallintataidot). Perustaitojen hallinta sujuvoittaa myös työssäoppimisjaksojen suorittamista ja työyhteisössä toimimista.
   • Koulutuskuntayhtymä OSAO, Jaana Hilli, matkailualan koulutuspäällikkö, OSAO Kaukovainion yksikkö, palvelut
    Päivitetty:
    13.4.2023
    • Mielestämme tutkinnon perusteista puuttuu tutkinnon osa hotellin aamiaispalvelutoimintaan. Jäimme miettimään, miten pakollisen tutkinnon osan asiakaspalvelu eroaa Hotellin asiakaspalvelu -tutkinnon osasta.
   • Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia
    Päivitetty:
    12.4.2023
    • Tutkinnon rakenteeseen kohtiin 'paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa / 5-15 osp' ja 'tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta / 5-15 osp' tulisi täsmentää, mikä on maximi osp määrä yhteensä. Nyt voidaan tulkita, että edelleen saa ottaa vain max 15 osp, vaikka tekstissä lukee, että voi ottaa 'osan tai osia'.
   • Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
    Päivitetty:
    12.4.2023
    • Muut huomiot Esitämme, että tarkennukseksi pakollisen tutkinnonosan ammattitaitovaatimuksiin lisätään: - Tuntee oman alansa voimassa olevan työehtosopimuksen. - Tuntee oman alansa työsuojelun perusasiat. Helsingissä 12.4.2023 Palvelualojen ammattiliitto PAM ry Annika Rönni-Sällinen puheenjohtaja Lisätietoja: Eero Löytömäki koulutuspoliittinen asiantuntija p. 050 462 4697 eero.loytomaki@pam.fi
   • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä, Sedu, Lassila Hellevi
    Päivitetty:
    11.4.2023
    • Arviointikriteereihin tulisi kiinnittää huomiota, koska ne ovat laajat ja vaativat. Kyse on perustutkinnosta. Työtehtävät ammatillisen perustutkinnon suorittaneille ovat pääsääntöisesti työntekijä tasoa. Monia arviointikriteereissä mainittuja arvioitavia kohteita ei työelämässä tee ammatillisen koulutuksen käynyt henkilö vaan pääsääntöisesti esimiestason opinnot suorittanut henkilö. Tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyyteen voisi vielä kiinnittää huomiota ja huomioida kaupunkien haja-asutusalueiden yritysten erilaiset lähtökohdat. Opetussuunnitelmasta on poistettu Majoitusyrityksen puhdistuspalvelut ja retki- ja luontoruokailupalvelut. Nämä sisällöt ja opintokokonaisuudet koetaan tarpeellisena. Opintopistemäärät voisivat olla tasaluvullisia niin, että niistä pystyy kokoamaan opiskelijalähtöisiä kokonaisuuksia.
   • Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia
    Päivitetty:
    11.4.2023
    • Uudistuksessa on otettu hyvin osaamistarpeet huomioon ja osaamisalojen poistuminen on ollut hyvä uudistus ajatellen työelämälähtöisyyttä ja alan työtehtävien monipuolisuutta. Geneeriset arviointikriteerit asettavat haasteita työelämässä arvoivalle ohjaajalle sekä eivät kuvasta ammattiin opiskelevan perustutkintolaisen tämän päivän osaamisen tasoa vaan vastaavat ammattitutkintoa suorittavan opiskelijan arviointikriteerejä.
   • AhlmanEdu, Lumara-tiimi; matkailualan opettajat
    Päivitetty:
    6.4.2023
    • YHTEISET TUTKINNON OSAT MATKAILU / RAVINTOLA- JA CATERING Paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuvat ammatilliset tutkinnon osat 5-15 Tämä aiheuttaa paljon keskustelua, erilaisia mielipiteitä ja virheitä - saako valita vain 1kpl paikallisia tutkinnonosia / opiskelija vai voiko valita esim 3 x 5 osp näitä – tästä ei selvää tekstiä – tähän saakka toimittu että vain 1 tutkinnon osa tähän kohtaan laajuudesta riippumatta Yhteisten tutkinnon osien osa¬alueita, lukio¬opintoja tai muita jatko-opintovalmiuksia tukevia opintoja | 1-25 os tähän tarkentavia ohjeita mitä ja millaisia ne voivat olla, kirjavia käytäntöjä näyttää olevan
   • Saamelaisalueen koulutuskeskus, Gahmberg Satu
    Päivitetty:
    6.4.2023
    • Tutkinnon suorittaneen osaaminen/ Matkailualan perustutkinnon suorittanut osaa/ palvella suomalaisia ja ulkomaisia asiakkaita asiakaslähtöisesti. -> palvella kotimaisia ja ulkomaisia asiakkaita asiakaslähtöisesti. (vrt. myös esim. suomen saamelaiset ovat kotimaisia asiakkaita) Myös saame on kotimainen kieli. • Sivut 59-60 tekstit puuttuvat, vain pallurat näkyvät pdf-tiedostossa. Viestintä­ ja vuorovaikutusosaaminen, 11 osp (106727) • Viestintä ja vuorovaikutus äidinkielellä -­osa-­alue voidaan opiskelijan valinnan mukaan suorittaa ja sitä voidaan opettaa myös opiskelijan toisena kielenä olevalla suomen tai ruotsin kielellä, romanikielellä, viittomakielellä tai muulla opiskelijan äidinkielellä, mikäli koulutuksen järjestäjä tarjoaa tämän mahdollisuuden. -> lisätään ...opiskelijan toisena kielenä olevalla suomen, ruotsin tai saamen kielellä... • Puuttuva osa-alue Viestintä ja vuorovaikutus toisella kotimaisella kielellä, saame (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame). Saamelaisalueella saamenkielisten työntekijöiden tarve on suuri ja tarve ko. osa-alueelle on merkittävä. Kaikkiin ammatillisiin tutkinnonperusteisiin tulee lisätä saamen kieli (pohjoissaame, inarinsaame, koltansaame) näkyviin ammattitaitovaatimuksiin. Saame on kansallinen vähemmistökieli ja sillä on saamen kiellain nojalla virallinen asema saamelaisten kotiseutualueella. Saamen kielellä on siis lakisääteinen asema eikä sitä voida jättää pois. Saamelaisalue tarvitsee myös saamenkielistä työvoimaa. Muotoilun tulisi olla "palvelee asiakkaita alakohtaista sanastoa käyttäen suomen, ruotsin tai saamen kielellä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä"