• Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle
   • Kemin Ajotilaus Oy
    Päivitetty:
    9.5.2019
    • Lausunto Metsähallituksen suunnittelemasta Elijärven Viian suojelualueesta
   • Muonion Sähköosuuskunta
    Päivitetty:
    24.4.2019
    • 18. Muonion Jerisjärven saaren luonnonsuojelualue
   • Klikkaa ja lisää otsikko avoimelle kysymykselle
   • Muonion Sähköosuuskunta
    Päivitetty:
    24.4.2019
    • 20 kV:n ilmajohto luonnonsuojelualueella
   • Lisää tähän aputeksti liitteiden lisäämiselle. Vastaajat voivat liittää tiedostomuotoja: pdf, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, csv, txt, rtf, zip, jpg, jpeg, png, gif ja tif. Tiedostojen yhteenlaskettu koko saa olla korkeintaan 50 Mb.
   • Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • SLL, Veistola Tapani
    Päivitetty:
    10.5.2019
    • Suomen luonnonsuojeluliitto kiittää lausuntopyynnöstä ja toteaa asiasta seuraavaa. Esitys on hyvin valmisteltu ja kannatettava. Asetus on lähinnä aiempien suojelupäätösten – kotimaisten ja Natura 2000 -ohjelman suojelualueiden – teknistä toimeenpanoa. Kohteet täyttävät lain kriteerit, eikä niitä tule esimerkiksi kaivosteollisuuden intressien takia supistaa. Eräissä kohteissa olisi jo nyt kannattanut tehdä aluelaajennukset ns. Metsähallituksen dialogikohteisiin. Ymmärrämme, että niiden lisääminen nyt johtaisi uuteen kuulemiseen. Joka tapauksessa niistä kannattaisi heti aloittaa jatkosuunnitteluprosessi. Varsinkin eräillä lintuvesillä ja soilla metsästyssäännöt ovat suojelutarpeisiin nähden liian löysät. Metsästyvapaiden lintuvesien verkosto olisi hyväksi pitkällä tähtäimellä myös metsästäjille: se vahvistaa lintukantoja ja pitää linnut pitempään Suomessa. Metsätys häritsee myös uhanalaisia ja rauhoitettuja lajeja. Suomen luonnonsuojeluliitto kannattaa esityksen hyväksymistä. SUOMEN LUONNONSUOJELULIITTO RY. Toimeksi saaneena Tapani Veistola erityisasiantuntija
   • Muonion kunta, Muonion kunnanhallitus
    Päivitetty:
    10.5.2019
    • Muonion kunnanhallitus toteaa lausuntonaan seuraavaa Jerisjärven saariin suunniteltu luonnonsuojelualue tulee jättää valmistelusta kokonaan pois, koska saarissa on vakituista asutusta ja mahdollisesti pe-rustettava luonnonsuojelualue vaikeuttaisi elämistä ja asumista oleellisesti. Saariin liittyy ikiaikaisia nautinta-, laidun- ja kulkuoikeuksia Muonion ja Kittilän kunnan asukkailla ja oikeuksien käyttö vaikeutuisi luonnonsuojelualueen vuoksi. Muista suunniteluista luonnonsuojelualueista kunnalla ei ole muuta huomautettavaa, kuin että mahdolliset vanhat oikeudet ja sopimukset on turvattava myös jatkossa.
   • Kemin Ajotilaus Oy
    Päivitetty:
    9.5.2019
    • Olemme tutustuneet Länsi-Lapin luonnonsuojelualueita koskevaan lausuntopyyntöön ja siinä erityisesti Elijärven Viian suojelualueeseen. Vastustamme suojelualueen perustamista. Alueen välittömässä läheisyydessä on yritystoiminnallemme tärkeitä, pitkäjänteistä työtä ja merkittäviä taloudellisia panostuksia vaatineita toimintoja. Hanke toteutuessaan haittaa alueella olevaa yritystoimintaa ja vaikeuttaa merkittävästi Kemin Ajotilaus Oy:n jatkotoimintaa alueella. Suunniteltuun Elijärven Viian suojelualueeseen välittömästi rajoittuu kaksi luvanvaraista maa-ainestenottamisaluetta, ympäristöluvan saanut louhinta ja maa-ainestenjalostus alue, keinolumen tuotantoalue. Maa- ja kiviainesten-, asfalttijätteiden lajittelu, käsittely sekä niiden varastointialue. Lisäksi alueen läheisyydessä on kolmas maa-ainesten ottoalueemme.
   • BirdLife Suomi ry, Arkiomaa Aki
    Päivitetty:
    9.5.2019
    • BirdLife Suomen lausunto on erillisenä liitteenä. Esitämme useille suojelualuelle täydennyksiä sekä metsästysrajoituksia muutamille linnustoltaan erityisen arvokkaille kohteille.
   • Sodankylän kunta, kunnanhallitus
    Päivitetty:
    8.5.2019
    • Sodankylän kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että Sodankylän kunnalla ei ole huomauttamista Länsi-Lapin luonnonsuo-jelualueita koskevaan asetusluonnokseen edellyttäen, että perustettava luonnonsuojelualue ei rajoita nykyistä käyttöä sekä Metsähallitus alueen haltijaviranomaisena ottaa huomioon paikalliset tarpeet.
   • Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes
    Päivitetty:
    7.5.2019
    • Turvallisuus- ja kemikaalivirastolla ei ole asiassa lausuttavaa.
   • Ylitornio
    Päivitetty:
    7.5.2019
    • YLITORNION KUNNAN LAUSUNTO LÄNSI-LAPIN LUONNONSUOJELUALUEITA KOSKEVASTA ASETUSVALMISTELUSTA Ympäristöministeriö pyytää lähetteellä 6.3.2019 lausuntoa asetusluonnoksista, jotka koskevat luonnonsuojelualueiden perustamista Lapin maakuntaan. Lausuntopyyntö koskee erityisesti Länsi-Lapin aluetta. Kaikki perustettavat alueet ovat valtion omistuksessa. Lapin maakuntaan on tarkoitus perustaa valtioneuvoston asetuksella 75 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 72 000 hehtaaria. Lisäksi ympäristöministeriön asetuksella perustettaisiin 71 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 2 200 hehtaaria. Lapin maakunnan länsiosaan perustettavat luonnonsuojelualueet sijaitsevat Rovaniemen ja Tornion kaupunkien sekä Keminmaan, Kittilän, Kolarin, Muonion, Pellon, Ranuan, Simon, Tervolan ja Ylitornion kuntien alueella. Valtioneuvoston asetusluonnoksessa esitetyistä alueista seuraavat ovat Ylitornion kunnan alueella: - Aavasaksan kruununpuisto (107 ha) - Heinivuoma-Pietinvuoma (792 ha) - Hämeenvuoma-Salamalompolonvuoma (268 ha) - Kaitajärvi (210 ha) - Palokas (3560 ha) - Romppaat (151 ha) Ympäristöministeriön asetusluonnoksessa esitetyistä alueista seuraavat ovat Ylitornion kunnan alueella: - Airiselkä (2 ha) - Antiorova (50 ha) - Lempeälä (9 ha) - Perävaaranvuoma (24 ha) - Pitkäjänkkä (40 ha) Malminetsintäyhtiö Mawson Oy on tutkinut jo usean vuoden ajan kulta- ja kobolttiesiintymiä valtioneuvoston asetusluonnoksessa esitetyillä Kaitajärven, Palokkaan ja Romppaan alueilla. Ennestäänkin poikkeuksellisen vaikeaksi osoittautunut malmitutkimusten luvittaminen näillä alueilla vaikeutuu merkittävästi entisestään, mikäli alueet muutetaan kansallisiksi luonnonsuojelualueiksi. Muutos aiheuttaisi todennäköisesti myös sen, ettei alueelle voisi tulla kaivostoimintaa. Aavasaksan alue on Ylitornion kunnalle merkittävä matkailutoiminnan alue. Alueella on jo tällä hetkellä merkittävää matkailuun liittyvää toimintaa. Kunta on tehnyt vuosikymmenen alussa Aavasaksan alueen masterplan-suunnitelman. Ylitornion kunnan tavoitteena on, että alueen merkitys tulee entisestään kasvamaan mm niillä asioilla, joita alueen masterplanissa on suunniteltu ja jotka toiminnat sijoittuisivat osittain myös kaavaillulle luonnonsuojelualueelle. Ylitornion alueen kehittämisen painopisteitä ovat alkutuotanto, maa- ja metsätalous, rakentaminen, metalliteollisuus, kauppa, matkailu ja kaivostoiminta. Lapin pinta-alasta jo noin kolmasosa on eriasteisen suojelun piirissä. Tilanne on haasteellinen elinkeinojen toimintaympäristölle ja korostaa yhteensovittamisen tarvetta. Luonnonvaroihin perustuvan elinkeinotoiminnan kehittäminen vaatii tasapuolista tietopohjaa ja avointa priorisointitarkastelua maankäytön eri intressien yhteensovittamiseksi. Lapin kuntajohtajat ovat käsitellessään 5.4.2019 Lapin hallitusohjelmatavoitteita linjanneet, ettei luonnonsuojelualueita lisätä ja että olemassa olevilla luonnonsuojelualueilla olevat kansallispuistohankkeet tulisi toteuttaa. Luonnonsuojelun intressit ovat nykyisellään ylivoimaisessa asemassa niin tietopohjan kuin maankäyttövaraustenkin osalta. Erityisesti kaivostoiminnan mahdolliseen käynnistämiseen tarvittava tieto malmipotentiaalista on vielä vähäistä ja tutkimustoiminta on sekä kallista että aikaa vievää. Ylitornion kunnan mielestä asetusten valmistelussa ei ole selvitetty riittävästi muita kuin luonnonsuojelullisia perusteita. Valmistelu on tapahtunut luonnonsuojelullisin perustein. Valmistelussa tulee noudattaa hyvän hallinnon periaatteita. Nyt esillä olevassa valmistelussa ei ole selvitetty ollenkaan asetusehdotusten taloudellisia vaikutuksia, yhteiskunnallisia vaikutuksia ja elinkeinopoliittisia vaikutuksia. Ylitornion kunnan toimintaedellytysten, kunnan talouden, elinvoiman edistämisen ja väestökehityksen kannalta on erinomaisen tärkeää, ettei uusien luonnonsuojelualueiden perustamisella estetä alueella kipeästi tarvittavia uusia mahdollisuuksia ja toimintaedellytyksiä. Uusia luonnonsuojelualueita perustamalla ei pystytä varmistamaan alueen myönteistä kehitystä. Varsinkin Aavasaksan sekä Kaitajärven, Palokkaan ja Romppaan alueet ovat erittäin tärkeitä ajatellen Ylitornion alueen elinvoiman ylläpitämistä ja parantamista. Ylitornion kunta suhtautuu ehdottoman kielteisesti uusien luonnonsuojelualueiden perustamiseen ja myös kokonaisuudessaan kyseenalaistaa asetusluonnosten mukaisten suojeluohjelma-alueiden toteuttamisen ilman yhteen sovittavaa näkökulmaa ja vaikutusten arviointia suhteessa muihin maankäyttötarpeisiin, alueen elinvoimaan ja toimintaedellytyksiin. Ylitornion kunta vastustaa edellä esitetyillä perusteilla asetusluonnoksissa esitettyjen uusien luonnonsuojelualueiden perustamista Ylitornion kunnan alueelle. YLITORNION KUNNANHALLITUS Tapani Melaluoto Erika Erkheikki kunnanjohtaja hallintojohtaja
   • Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö
    Päivitetty:
    2.5.2019
    • Suomen sähkönsiirron kantaverkosta vastaavana yhtiönä Fingrid Oyj:llä on sähkömarkkinalain perusteella mm. järjestelmävastuu Suomen sähköjärjestelmästä ja verkon kehittämisvelvollisuus. Fingrid Oyj:n voimajohdot ovat maankäyttö-ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia voimajohtoja. Kantaverkon voimajohtohankkeet ovat valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (MRL 22§, Vnp 14.12.2017) mukaisia hankkeita, joilla on energiaverkon kannalta laajempi kuin maakunnallinen merkitys. Yhtiö on lunastamalla hankkinut pysyvän oikeuden käyttää johtoaluetta. Lunastuksen perusteella yhtiöllä on oikeus mm. johtoalueen käyttöön, rakentamisen rajoittamiseen, johtoaukean raivaukseen ja ylipitkien reunavyöhykepuiden käsittelyyn. Luonnonsuojelulaki 71 § sanoo Rasite- ja vastaavat oikeudet –kohdassa seuraavaa: Tämä laki tai sen nojalla tehdyt päätökset eivät rajoita sellaisen oikeuden käyttämistä, joka ennen rauhoitusmääräysten voimaantuloa perustettuna rasitteena, vuokraoikeutena tai muuna vastaavana oikeutena kohdistuu luonnonsuojelualueeseen. Uusia suojelualueita perustettaessa tulisi toimenpiderajoituksissa ja rauhoitusmääräyksissä ottaa selkeästi huomioon ja sallia nykyisten voimajohtojen kunnossapito- ja uusimistoimenpiteet. Nykyisten johtojen uusimistarve tulee ottaa huomioon alueen käyttöä suunnitellessa pitkällä aikavälillä, voimajohtoalueen leveys voi muuttua tulevaisuudessa. Uudet voimajohdot rakennetaan valtaosin nykyisten voimajohtojen yhteyteen (paikalle tai rinnalle), jolloin johtoalue yleensä jonkin verran leviää ja pylväspaikat muuttuvat. Liitteenä on Fingridin investointisuunnitelma Lapin osalta. Lisäksi Uudenmaan maakuntakaavassa on varaus voimajohdolle Länsisalmi-Anttila (liite 2), jota ei näy investointisuunnitelmassa. Kantaverkon voimajohtoalueilla toteutetaan lakien velvoittamia kunnossapitotöitä, jotka ovat reunavyöhykkeen käsittely (puuston hakkuu) ja johtoaukean raivaukset sekä voimajohtorakenteiden kunnossapitoon liittyvät työt. Johtoaukeat raivataan joko koneellisesti tai miestyönä keskimäärin 5-8 vuoden välein. Raivauksessa käyttövarmuutta vaarantamattomia matalakasvuisia puita ja pensaita voidaan jättää kasvamaan johtoaukealle. Reunavyöhykkeen puusto käsitellään 10-25 vuoden välein. Käsittelyssä reunavyöhykkeen puusto harvennetaan, latvotaan helikopterilla tai päätehakataan puuston tilan mukaan. Ylipitkät puut kaadetaan tai puiden latvoja katkaistaan 2–4 metriä helikopterisahauksella. Jos suurin osa reunavyöhykepuista on ylipitkiä, reunavyöhyke käsitellään kokonaisvaltaisesti niin, että vyöhykkeeltä hakataan koneellisesti pois kaikki puut. Voimajohtoalue ja voimajohtorakenteet tarkastetaan pääasiassa kävellen 2-3 vuoden välein. Lisäksi voimajohtorakenteita kunnossapidetään korjaamalla tarkastuksissa havaitut viat ja puutteet. Isot korjaustyöt edellyttävät koneiden käyttämistä pylväspaikalla sekä niillä liikkumista johtoalueella. Tällaisia korjaustöitä tehdään verraten harvoin, jos lainkaan, johdon kymmeniä vuosia kestävän elinkaaren aikana. Pienet korjaustyöt edellyttävät kulkemista jalan, mönkijällä, moottorikelkalla tai vastaavalla. Voimajohtorakenteiden kunnossapitoon liittyvät korjaukset tehdään välittömästi, mikäli kantaverkon toiminta sitä edellyttää.
   • Muonion Sähköosuuskunta
    Päivitetty:
    24.4.2019
    • Muonion Sähköosuuskunta Manu Friman Sähkötöidenjohtaja. Luonnonsuojelualueella sijaitse omistamamme 20 kV:n sähkölinja, jonka sopimusleveys on tällähetkellä 6 m. Lähitulevaisuudessa linja uusitaan ja linjakatu levitettäisiin 12 m ja pylvästys uusittaisiin kestämään paremmin ilmaston aiheuttamia häiriöitä. Liitteenä kuvat alueesta.
   • Kemijärven kaupunki
    Päivitetty:
    29.3.2019
    • Kemijärven kaupunginhallitus 28.3.2019 § 104; Kemijärven kaupungilla ei ole huomautettavaa Kemijärven alueella olevien suojelualueiden perustamisiin.