• Voitte kirjoittaa yleiset huomiot sanastosta alla olevaan tekstikenttään. Seuraavien kohtien numerointi viittaa käsitteen numeroon sanastoehdotuksessa.
   • Maanmittauslaitos
    Päivitetty:
    23.4.2021
    • Sanastotyö on todella tärkeä ja täysin oleellinen osa toiminnan kehittämistä. Mutta silti vain yksi osa siitä – toiminnan ja tietosisällön määrittelyjä ei saa sisällyttää käsitteiden määritelmiin. Tämän sanaston huomautuksiin (erityisesti lukuun 1, henkilöt) on nyt kirjattu runsaasti käsitteeseen liittyvää tämän hetken toiminnallisuutta (mm. lakien tunnisteita) tai tietoa siitä, miten käsite tulisi muodostaa. Nämä eivät kuulu viranomaisen toiminnan yhteentoimivuuden tueksi tehtävän sanaston määrittelyihin ja aiheuttavat sen, että tiedot voivat olla epätarkkoja, vanhenevia tai lähitulevaisuuden kannalta katsoen jopa virheellisiä. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että sanasto voi pönkittää olemassa olevaa tilannetta ja ei anna tilaa muutoksille ja innovatiivisille ajatuksille. 1) Toiminta: Sanastotyössä ei ennätetä eikä ole tarpeen käydä läpi käsitteeseen liittyvien toiminnallisuuksien erityispiirteitä ja poikkeustapauksia. Vähintäänkin pitäisi käyttää lisäsanoja (yleensä / pääasiassa / esimerkiksi / kuten), jotta lukijalle ei synny kuvaa siitä, että näin toimitaan aina. Yhteentoimivuuden esteenä ei yleensä ole normaali toiminta, vaan se, että viranomaistoiminnassa on olemassa harvemmin esiintyviä mutta oleellisia tilanteita, jotka myös tulee hallita. 2) Tietosisältö: Käsitteen koostumus näkyy kaavioista. Käsitteen koostumusta ei ole syytä kirjoittaa huomatukseen saatikka määritelmään. Esimerkiksi henkilötunnuksen huomautuksessa on mukana sekä toimintaa että sisältöä: ”Suomalaisen henkilötunnuksen (HETU) myöntää Digi- ja väestötietovirasto. HETU muodostuu syntymäajasta, yksilönumerosta ja tarkistusmerkistä. Yksilönumerolla erotetaan samana päivänä syntyneet henkilöt (1) toisistaan, ja se sisältää tiedon henkilön (1) sukupuolesta.” Ehdotamme, että kaikki termien huomautukset tarkistetaan ja turhat huomautukset poistetaan tai/ja lisätään tarvittaessa lisäsanat. Toivomme, että jatkossa kommentointipyyntöjä varten annetaan riittävästi aikaa. Esipuheen mukaisesti julkisen hallinnon yhteiseen käyttöön tarkoitetussa sanastotyössä on laadukkaan lopputuloksen kannalta tärkeää käyttäjien osallistaminen kommentoinnin kautta ja siihen reilun kahden viikon kommentointiaika ei antanut mahdollisuutta.
   • Verohallinto, Tuotehallintayksikkö
    Päivitetty:
    23.4.2021
    • Verohallinto kiittää mahdollisuudesta kommentoida ehdotusta EU Core Vocabularies –määritysten suomenkieliseksi sanastoksi. Verohallinnon kommentit sanaston termeistä on koottu verotustoiminnan tietovastaavilta saaduista palautteista.
   • Suomen Kuntaliitto ry
    Päivitetty:
    23.4.2021
    • Julkaisun nimen tarkentaminen siten, että heti jo nimestä kävisi ilmi, minkä toimialan sanastosta on kysymys. Asia tarkentuu esipuheessa, mutta tarkennus siitä, että tässä julkaisussa ei ole tarkoituskaan käsitellä EU-terminologiaa kaikilta osin olisi hyvä olla jo kansilehdellä tai vastaavasti kuvauksissa muissa aineistomuodoissa.
   • Työ- ja elinkeinoministeriö
    Päivitetty:
    23.4.2021
    • Työ- ja elinkeinoministeriö kiittää mahdollisuudesta kommentoida ehdotusta EU Core Vocabularies –määritysten suomenkieliseksi sanastoksi. Ministeriö näkee sanastotyön tärkeänä osana ja edellytyksenä tiedon laaja-alaiselle hyödyntämiselle. Kommentoitavana oleva sanastoehdotus on laadukas, huolellisesti laadittu kokonaisuus. Ministeriö haluaa tuoda esille Y-ATV:n tehdyn vertailun pohjalta esille nousseet, kahteen käsitteeseen (organisaatio ja organisaatiotunnus) liittyvät pienet huomiot.
   • Tilastokeskus
    Päivitetty:
    23.4.2021
    • Kiitos työryhmälle hyvin tehdystä työstä! Sanasto on huolella laadittu käsitekaavioineen ja esittelyineen, ja se tarjoaa mahdollisuuden sitoa organisaatioiden käsitteitä näihin ylätason käsitteisiin. Euroopan tilastosysteemissä on laadittu ainakin sosiaalitilastojen osalta ydinmuuttujien listauksia (core variables), joita voisi olla kiinnostava peilata tämän sanaston väestötietotermeihin. Sanastosta löytyy yhtymäkohtia myös yleisiin tilastollisiin luokituksiin, kuten sukupuoliluokitus. Olisikin hienoa, jos sanasto voisi toimia linkkinä suositeltaviin luokituksiin, esim. kieli-käsite viittaisi ISOn kieliluokitukseen, kansalaisuus ISOn maaluokitukseen jne. Y-alustan sanastotyökaluhan mahdollistaisi tämän.
   • Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
    Päivitetty:
    22.4.2021
    • Digi- ja väestötietovirasto Lausunto on valmisteltu lausuntopalvelu.fi:ssä Viite: Lausuntopyyntönne DVV/6496/2020 Lausunto ehdotuksesta EU Core Vocabularies -ydintietojen suomenkieliseksi sanastoksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos kiittää mahdollisuudesta antaa lausunto Digi- ja väestötietoviraston laatimasta ehdotuksesta EU Core Vocabularies -ydintietojen suomenkieliseksi sanastoksi. Sanastoluonnos on laadittu osana valtiovarainministeriön rahoittamaa Rajat ylittävän tietojenvaihdon digitalisointi -kehityshanketta (VN/20945/2020, 5.10.2020). Kehityshankkeessa on paikallistettu eurooppalaisia ydintietomäärityksiä suomalaiseen viitekehykseen. Sanastoluonnos sisältää yhteensä noin 90 ydintietomäärityksiin liittyvää käsitettä. Sanaston käsitevalikoima kattaa melko laajasti julkisen hallinnon palveluissa ja erilaisissa tietovarannoissa tarvittavien henkilö- ja organisaatiotietojen määritystarpeet. Sanastolla luodaan erinomaista pohjaa keskeisten käsitteiden yhteiselle ymmärtämiselle, ja käsitteiden selkeällä määrittelyllä lisätään yhteentoimivuuden edellytyksiä niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Hieman epäselväksi sanastokokonaisuudessa tuntuu jäävän se, millä perusteella juuri valitut käsitteet on otettu mukaan ja miksi joitakin muita on jätetty pois. Käsitevalikoimaa koskeva rajausepäselvyys liittynee jo alkuperäiseen EU Core Vocabulary -käsitteistöön. Suomenkieliset käsitteet on määritelty terminologisen sanastotyön menetelmin, mikä auttaa hahmottamaan kokonaisia käsitejärjestelmäkokonaisuuksia ja selventää käsitteiden välisia suhteita. Määritelmien laatimisessa on hyödynnetty määritelmänkirjoituksen standardisoituja periaatteita ansiokkaasti. Paikoitellen määritelmiin sisältyy teknisiä yksityiskohtia, jotka tuntuvat turhilta ja joissa on myös nähtävissä virheellisyyksiä (esim. henkilötunnus-käsitteen määritelmässä tunnuksen rakenteen kuvaus ). Määritelmistä on myös joskus tunnistettavissa pohjalla olevan englanninkielisen käsitteistön vaikeaselkoisuus, mikä voi hankaloittaa käsitteistön soveltamista erilaisissa tiedonhallinnan tarpeissa Suomessa. Tämä näkyy ehkä selkeimmin kappaleen 3 (Core Criterion and Core Evidence) käsitteistössä. Käsitteiden vaatimus, kriteeri, kriteeriryhmä, kriteeriä koskeva vastaus, todiste, näyttö jne. väliset erot eivät avaudu suomalaiselle käyttäjälle kovin helposti. Näiden käsitteiden vertailu Suomessa aiemmin julkaistuihin laadunhallinnan sanastoihin ja niiden käsitetulkintoihin on haasteellista ja voi aiheuttaa myös sekaannuksia, esimerkiksi laaturekisteritoimintaan liittyvissä tietomäärittelyissä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asiantuntijoiden käsitekohtaisia kommentteja on annettu DVV:n Kommentit-työkalun avulla. Toivomme että kommentit auttavat valmisteluryhmää tämän tärkeän sanaston viimeistelyssä julkaisuvalmiiksi. Pääjohtaja Markku Tervahauta Tiedonhallintajohtaja Aleksi Yrttiaho
    • 1 tunnus
    • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
     Päivitetty:
     19.4.2021
     • Vaikka tunnus -sanaa paljon tässä merkityksessä käytetäänkin, niin terminä parempi olisi tunniste. Sana tunnus viittaa käsitteelliseen tunnistamiseen soveltuvaan tunnusmerkkiin, mikä tyypillisesti ei riitä yksilöintiin, mutta toimii hyvin esimerkiksi luokituksessa luokan tunnuksena. Joka tapauksessa termi tunniste olisi hyvä olla vaihtoehtoisena terminä yksilöintiin käytettävälle tiedolle. Käsite on henkilöön liittyvien käsitteiden otsikon alla, vaikka määritelmän perusteella se toimii yksilöintiin laajemminkin. Käsitteen 'henkilötunnus' (2) määritelmässä taas viitataan käsitteeseen ”henkilön yksilöintitunnus”, jolla mahdollisesti tarkoitetaan juuri tätä käsitettä. Olisiko siksi tässä, tämän otsikon alla tarkoituksenmukaista määritellä käsitettä 'henkilön tunniste' tai 'henkilön tunnus', ehkä peräti 'henkilön yksilöintitunniste' tai 'henkilön yksilöintitunnus'. Silloin käsitteen henkilötunnus (2) määritelmässä olisi luontevaa viitata tähän muodossa "henkilön yksilöintitunnus" (tai "henkilön yksilöintitunniste").
    • 2 henkilötunnus
    • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
     Päivitetty:
     19.4.2021
     • Onko määritelmän kohdassa "henkilön yksilöintitunnus" tarkoitus viitata termiin 'tunnus' (1). Mikäli on, tulisi termiä tunnus täsmentää (katso kommentti kohdassa 'tunnus' (1).
    • 3 koko nimi
    • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
     Päivitetty:
     19.4.2021
     • Termi ei rajaudu henkilöön liittyviin käsitteisiin. Pitäisikö asettaa käyttöaluerajaus?
    • 4 etunimi
    • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
     Päivitetty:
     19.4.2021
     • Määritelmän loppu mieluummin muodossa "..., joka henkilölle valitaan".
    • 5 kutsumanimi
    • 6 sukunimi
    • 7 matronyymi
    • 8 patronyymi
    • 9 välinimi
    • 10 syntymänimi
    • 11 sukupuoli
    • Suomen Kuntaliitto ry
     Päivitetty:
     23.4.2021
     • ”Sukupuolen rekisteröintiin tulee käyttää kontrolloitua luokitusta”. Kontrolloitua-sanan tilalle selkeämpi ilmaus, esim. vakiintunutta.
    • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
     Päivitetty:
     19.4.2021
     • Terminä tulisi olla 'sukupuolikoodi', sillä määritelmän ja kaavion mukaan tässä tarkoitetaan sukupuolen ilmaisevaa koodia.
    • 12 syntymäaika
    • 13 kuolinaika
    • Verohallinto, Tuotehallintayksikkö
     Päivitetty:
     23.4.2021
     • Verohallinnossa käytetään termiä kuolinpäivä. Määritelmän huomautuksessa on todettu, että "Suomessa kuolinaika rekisteröidään päivän tarkkuudella". Siksikin termi kuolinpäivä vaikuttaa loogisemmalta kuin -aika
    • 14 syntymäpaikka
    • 15 kuolinpaikka
    • 16 syntymävaltio
    • 17 kuolinvaltio
    • 18 asuinpaikka
    • Verohallinto, Tuotehallintayksikkö
     Päivitetty:
     23.4.2021
     • Kysymys/kommentti kohdassa 18: Pitäisikö huomautuksessa viitata koulutuspalvelujen sijaan opetuspalveluihin? Siihen vastauksemme on: Koulutus kuulostaa sopivammalta. Koulutus on ylemmän asteista koulutusta, opetus taas kuulostaa peruskouluopetukselta.
    • 19 kansalaisuus
     • 20 organisaatio
     • Työ- ja elinkeinoministeriö
      Päivitetty:
      23.4.2021
      • Y-ATV:ssä käytetään käsitettä Oikeushenkilö. Henkilöiden tai pääomien yhteenliittymä, jolla on omat oikeutensa ja velvollisuutensa.
     • 21 organisaation osa
     • 22 julkisen hallinnon organisaatio; julkishallinnon organisaatio; julkisyhteisö; ~ viranomainen
     • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
      Päivitetty:
      19.4.2021
      • Yhdeksi käytettävissä olevaksi termiksi on merkitty '~ viranomainen', mikä ehkä sopisi paremmin alakäsitteeksi.
     • 23 lähtöorganisaatio; alkuperäinen organisaatio
     • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
      Päivitetty:
      19.4.2021
      • Mieluummin ensisijaisesti 'alkuperäinen organisaatio', sillä 'lähtöorganisaatio' vaikuttaa terminä monitulkintaiselta.
     • 24 kohdeorganisaatio; muuttunut organisaatio
     • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
      Päivitetty:
      19.4.2021
      • Mieluummin ensisijaisesti 'muuttunut organisaatio, sillä 'kohdeorganisaatio' vaikuttaa terminä monitulkintaiselta.
     • 25 aliorganisaatio
     • Suomen Kuntaliitto ry
      Päivitetty:
      23.4.2021
      • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lyhennettä THL käytetty epäjohdonmukaisesti sanastossa.
     • 26 jäsenorganisaatio
     • 27 toiminta-alue
     • 28 toimintamalli; viitemalli
     • 29 julkisen hallinnon organisaation tehtävä; organisaation tehtävä
     • 30 muutostapahtuma
     • 31 perustamistapahtuma
     • 32 organisaation tila
     • 33 organisaatiomuoto
     • 34 organisaation toimiala
     • 35 virallinen nimi
     • 36 vaihtoehtoinen nimi
     • 37 toiminimi
     • 38 rinnakkaistoiminimi
     • 39 aputoiminimi
     • 40 logo
     • 41 organisaatiotunnus
     • Suomen Kuntaliitto ry
      Päivitetty:
      23.4.2021
      • identifioiva tunnus > yksilöivä tunnus
     • Työ- ja elinkeinoministeriö
      Päivitetty:
      23.4.2021
      • organisaatiotunnus vs rekisteritunnus. Y-ATV:ssä käytössä jälkimmäinen. Käyttötarkoitus lienee sama eli organisaation/oikeushenkilön yksilöivä tunniste.
     • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
      Päivitetty:
      19.4.2021
      • Mieluummin termi 'organisaatiotunniste' kuin 'organisaatiotunnus' vastaavasti kuin kommenteissa termeille 'tunnus' (1) ja 'henkilötunnus' (2).
     • 42 organisaatiokuvaus
     • 43 virallinen osoite
     • 44 asiointikanava
     • Verohallinto, Tuotehallintayksikkö
      Päivitetty:
      23.4.2021
      • Ehdotus englanninkieliseen termiin: Contact Channel
     • 45 sähköpostiosoite
     • 46 kotisivu; etusivu
     • 47 palveluaika; ~ aukioloaika
     • 48 poikkeava palveluaika
     • 49 toimija
     • Tulli.fi, Tullin tietohallinnon edustaja Tullin sanastotyön koordinointiryhmässä, Kalliomäki Sakari
      Päivitetty:
      19.4.2021
      • EU:n tullikoodeksin mukaisen englanninkielisen toimijaroolin 'agent' vastine Suomen Tullissa on 'edustaja' (aiemmin käytettiin myös termiä 'asiamies'). Termiä 'toimija' käytetään tarkoitettaan rooliltaan määrittelemätöntä toimijaa, joka tilanteesta riippuen voi esiintyä erilaisissa toimijarooleissa. Tämä yleinen 'toimija' vastaa lähinnä englanninkielistä termiä 'actor'. Silloin kun toimija on osallisena tapahtumassa, käytetään termiä 'osapuoli' tai 'osallinen', mikä vastaa englanninkielistä termiä 'party'. Tullin kannalta yksilöitävyys ei ole kriteeri toimijan määritelmässä. Esimerkiksi jo oletettava osallisuus toimintaan tai asiaan riittää, että henkilö tai organisaatioyhteisö katsotaan toimijaksi. Toki toimijan yksilöinti on tarkeä asia ja sellaisena vähintään huomautukseen tarvittava.
     • 50 henkilö (1)
     • 51 oikeussubjekti
     • 52 luonnollinen henkilö; henkilö (2)
     • 53 oikeushenkilö
     • 54 luokitteleminen; luokitus (2)
     • 55 luokka
     • 56 luokitus (1)
     • 57 koodi
     • 58 koodisto
     • Tilastokeskus
      Päivitetty:
      23.4.2021
      • Tilastokeskuksen näkökulmasta (tilastolliset) luokitukset ovat usein koodistoja tarkemmin säädeltyjä ja niiden muodostamiseen on tiukemmat kriteerit. Koodistoja muodostetaan luokitusten pohjalta tietojärjestelmäkäyttöä varten, ja ne ovat rakenteeltaan luokituksia vapaampia.
     • 59 Y-tunnus
     • Verohallinto, Tuotehallintayksikkö
      Päivitetty:
      23.4.2021
      • Y-tunnus annetaan myös maa- ja metsätaloudenharjoittajalle, ei pelkästään elinkeinotoimintaa harjoittavalle luonnolliselle henkilölle. Kuvauksesta ei käy ilmi, tarkentaako tuo elinkeinotoimintaa harjoittava pelkästään henkilöä vai myös oikeushenkilöä. Y-tunnus-termiä voisi tarkastella esim. YTJ-lain näkökulmasta.
     • 60 LEI-tunnus
      • 61 vaatimus
      • 62 kriteeri
      • 63 kriteeriryhmä; kriteerijoukko; kriteeristö
      • 64 kriteeriä koskeva vastaus
      • 65 todiste
      • 66 näyttö
      • 67 varmentamistapa
      • 68 painoarvo
      • 69 kriteerin arvo
      • 70 kriteerin oletusarvo
      • 71 kriteerin vähimmäisarvo
      • 72 kriteerin enimmäisarvo
      • 73 merkintä kriteerin täyttymisestä
      • 74 asiakirjaviittaus
      • 75 URL; URL-osoite
      • 76 oletustietotyyppi
      • 77 nimi
      • 78 kuvaus
      • 79 kieli
      • 80 käännöstyyppi
      • 81 kopiotyyppi
      • 82 ajanjakso
      • 83 alkamisajankohta
      • 84 alkamisaika
      • Suomen Kuntaliitto ry
       Päivitetty:
       23.4.2021
       • Käsitteenä ”alkamiskellonaika” olisi selkeämpi, jolloin ”alkamishetki” voisi olla ”alkamisaika”. Tämä taitaisi kuitenkin vaatia määritelmän muokkaamisen kehämääritelmän välttämiseksi. Vastaavasti ”päättymiskellonaika” jne.
      • 85 alkamishetki
      • 86 alkamispäivämäärä; alkamispäivä
      • 87 päättymisajankohta
      • 88 päättymisaika
      • 89 päättymishetki
      • 90 päättymispäivämäärä; päättymispäivä
      • Mahdollinen ehdotus sanastoon lisättäväksi uudeksi käsitteeksi