• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Suomen Diabetesliitto ry, Viertola Juha
    Päivitetty:
    23.10.2023
    • SUOMEN DIABETESLIITTO ry LAUSUNTO 23.10.2023 Asia: Suomen Diabetesliitto ry:n lausunto Viite: Työ- ja elinkeinoministeriön lausuntopyyntö 18.9.2023 (VN/23166/2023-TEM-1) PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN MAKSUASETUS 1.1.2024–31.12.2025 Yleistä Suomen Diabetesliitto ry pitää tärkeänä, että Patentti- ja rekisterihallituksen yh-distysrekisterin ja säätiörekisterin tiedot ovat mahdollisimman ajantasaisia. Tämä on tärkeää rekisterien ja niiden sisältämien tietojen luotettavuuden kannalta. Sa-ma pätee myös muihin Patentti- ja rekisterihallituksen ylläpitämiin rekistereihin. Yhdistys- ja säätiörekisterien kannalta erityisen ongelman aiheuttaa se, että kum-pikaan rekistereistä ei ole omakatteinen eli ei vastaa omista kustannuksistaan. Kustannusvastaavuuden saavuttaminen on osoittautunut kummankin rekisterin osalta käytännössä mahdottomaksi, ja tämä on estänyt myös rekisterien kehittä-mistoimia, vaikka rekistereille on saatu säännöllisesti rahoitusta valtion talousar-viosta. Tiedossa on myös, että joitakin säädösmuutoksia on jäänyt tekemättä, koska tarvittaviin teknisiin rekisterimuutoksiin valtion talousarviosta saatavat määrärahat eivät ole riittäneet. Maksuista Yhdistymisvapaus on Suomen Perustuslain 13 §:ssä säädetty perusoikeus. Julki-sen vallan tehtävänä on perustuslain 22 §:n mukaan turvata perusoikeuksien to-teutuminen. Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa tuodaan monin paikoin esiin kansalaisyh-teiskunnan vahvistaminen ja yhteistyö yhdistysten ja säätiöiden (järjestöt) kanssa. Yhdistysrekisterin maksut voivat osaltaan joko edistää yhdistymisvapauden toteu-tumista tai asettaa sille taloudellisia esteitä. Maksuasetuksen luonnoksessa ei esitetä muutoksia säätiörekisterin maksuihin. Säätiörekisterin erityisenä ongelmana on sähköisen asioinnin puute. Tämä ei ole nykyaikaista valtionhallintoa. Säätiörekisteriin tulisi saada mahdollisuus vastaa-vaan sähköiseen asiointiin, kuin on mahdollista muissa Patentti- ja rekisterihalli-tuksen rekistereissä. Yhdistysrekisterin maksuja esitetään muutettavaksi siten, että sähköisen asioin-nin ja muun asioinnin maksuja yhdenmukaistettaisiin. Diabetesliitto katsoo, että tälle ei ole edellytyksiä ja perusteluita. Sähköinen asiointi liiton käsityksen mu-kaan vaatii vähemmän henkilöresursseja kuin paperisten ilmoitusten käsittely ja arkistointi. Maksujen eroa sähköisen asioinnin ja muun asioinnin välillä tulisi pi-kemminkin lisätä kuin vähentää tai yhdenmukaistaa. Mikäli maksujen alentami-seen on mahdollisuuksia, tulisi tämä kohdentaa sähköiseen asiointiin. Asetuksen luonnoksen esitys ei myöskään ole yhdenmukaisen virastotasolla, kos-ka ainakin patenttiasioissa sähköisen järjestelmän kautta tehtävät hakemukset ovat halvempia kuin muutoin tehtyjen hakemusten maksut. Suomen Diabetesliitto ry esittää, että edellä mainituilta osin maksuasetusta arvi-oitaisiin vielä uudelleen. SUOMEN DIABETESLIITTO ry Juha Viertola Toiminnanjohtaja
   • Säätiöt ja rahastot ry
    Päivitetty:
    23.10.2023
    • äätiöt ja rahastot ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Esitämme lausuntonamme kunnioittavasti seuraavaa: Pidämme hyvänä, ettei säätiöiden maksuja koroteta niiden jo ollessa muita yhtiömuotoja korkeampia. Lisäksi haluamme tuoda esiin huolemme siitä, ettei uutta säätiövalvonnasta vastaava johtajaa ole Terhi Maijalan jälkeen vielä valittu. Asiasta ei myöskään ole tiedotettu. Syntyy helposti sellainen käsitys ettei säätiöiden asioita priorisoida PRH:ssa. Helsingissä, 23. lokakuuta 2023 Säätiöt ja rahastot
   • Suomen teollisoikeudellinen yhdistys
    Päivitetty:
    23.10.2023
    • SUOMEN TEOLLISOIKEUDELLINEN YHDISTYS RY:N LAUSUNTO TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUSLUONNOKSESTA KOSKIEN PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN MAKSUASETUSTA Työ- ja elinkeinoministeriö on pyytänyt Suomen teollisoikeudellinen yhdistys ry:ltä (jäljempänä "STY") lausuntoa asetusluonnoksesta koskien Patentti- ja rekisterihallituksen (jäljempänä "PRH") maksullisia suoritteita. STY kiitää mahdollisuudesta lausua asiasta ja toteaa seuraavaa. Asetusluonnoksesta STY katsoo, että esitetyt korotukset ja uudet maksut ovat varsin kohtuullisia huomioiden, että PRH on nettobudjetoitu virasto, jonka toiminnan rahoitus perustuu asiakkailta perittäviin maksuihin. Ottaen huomioon yleinen hintojen ja kustannusten nousu sekä sen, että suurinta osaa maksuasetuksen mukaisista maksuista ei ole moneen vuoteen korotettu tai niitä on jopa alennettu, ehdotetut korotukset ovat STY:n käsityksen mukaan perusteltavissa. STY pitää tärkeänä, että PRH:n rahoitus turvataan, ja että PRH säilyy toimivana ja elinvoimaisena virastona. Kun lisäksi on tiedossa, että osa hakemusmääristä (esimerkiksi tavaramerkit ja mallit) ovat olleet laskussa, ja että joidenkin tulojen ennakoidaan laskevan (esimerkiksi kansalliset patentit ja eurooppapatentit hakijoiden todennäköisesti siirtyessä enenevissä määrin käyttämään yhtenäispatenttia), STY katsoo, että maksujen korotukset asetusluonnoksessa ehdotetulla tavalla ovat mitä ilmeisimmin tarpeen PRH:n toiminnan ja palvelutason sekä palveluiden edelleen kehittämiseksi. STY katsoo myös, että kaupparekisteriasiointiin liittyvien maksujen yhdenmukaistaminen ja yksinkertaistaminen selkeyttää asiointia kaupparekisteriasioissa, mikä omalta osaltaan oletettavasti laskee virheellisten maksujen määrää, vähentää virhemaksujen selvittelystä aiheutuvaa manuaalista työtä sekä siten nopeuttaa asioiden käsittelyä. Myös maksutaulukon nimikkeiden täsmentäminen ja yhtenäistäminen ovat kannatettavia ehdotuksia. Kansainvälisen kilpailutilanteen takia on syytä erityisesti teollisoikeuksien suhteen jatkossakin ottaa huomioon se, että oikeuksien rekisteröintiin, ylläpitoon ja uusimiseen liittyvät maksut ovat kilpailukykyisiä verrattuna muihin kansainvälisiin järjestelmiin ja rekisteröintivirastoihin. Tällä varmistetaan esimerkiksi se, että talouden suhdanteet eivät jatkossa vaikuttaisi epäsuotuisalla tavalla PRH:lle tulevaan rahoitukseen oikeudenhaltijoiden valitessa hintojen vuoksi useammin esimerkiksi yhtenäispatentin, EU-tavaramerkin, yhteisömallin tai muun kansainvälisen järjestelmän kansallisen sijaan. Maksujen tasossa tulisi myös huomioida Patentti- ja rekisterihallituksen palveluita käyttävien toimijoiden moninaisuus sekä PRH:n asema suomalaisen yritystoiminnan ja innovaatioiden keskiössä. STY pitää tärkeänä maksujen kilpailukykyisyyden lisäksi, että hintataso on sellainen, että se ei olisi esteenä yrityksen perustamiselle tai toiminnalle tai oikeuksien suojaamiselle. Edelleen STY katsoo, että asetuksen voimaantulon jälkeisiä muutoksia ja niiden vaikutuksia tulee seurata huolellisesti erityisesti ottaen huomioon muun muassa viimeisten muutaman vuoden aikaiset laskeneet hakemusmäärät tavaramerkki- ja mallipuolella sekä ennakoidut vähenevät hakemusmäärät patenttipuolella. Aikaisempaa lyhyempi asetuksen voimassaoloaika on tästä syystä perusteltu ja mahdollistaa seurannan ja vaikutuksiin reagoinnin nopeammassa aikataulussa. STY puoltaa asetusluonnoksen hyväksymistä esitetyssä muodossa. Helsingissä, 23. päivänä lokakuuta 2023 Kunnioittavasti, SUOMEN TEOLLISOIKEUDELLINEN YHDISTYS R.Y. FINSKA FÖRENINGEN FÖR INDUSTRIELLT RÄTTSSKYDD R.F. Mikael Segercrantz Puheenjohtaja Suomen teollisoikeudellinen yhdistys r.y. (ruotsiksi Finska föreningen för industriellt rättsskydd r.f.) on 1931 perustettu patentti-, hyödyllisyysmalli-, tavaramerkki-, mallioikeus- ja markkinointijuridiikka-alan ammattilaisten yhdistys. Yhdistyksessä on yli 500 henkilö- ja yhteisöjäsentä. Yhdistyksen tarkoituksena on muun muassa edistää immateriaalioikeuksiin liittyvien hyvien käytäntöjen ja lainsäädännön kehitystä.
   • Säätiöt ja rahastot ry
    Päivitetty:
    23.10.2023
    • Työ- ja elinkeinoministeriölle VN/21874/2021 LAUSUNTO TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN ASETUKSESTA PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN MAKSULLISISTA SUORITTEISTA 1.1.2024 - 1.12.2025 Säätiöt ja rahastot ry kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Esitämme lausuntonamme kunnioittavasti seuraavaa: Säätiörekisterimaksut eroavat huomattavasti muista PRH:n ylläpitämien rekisterien maksuista: ne ovat merkittävästi suuremmat eikä erotus ole kaikilta osin perusteltu. Muista yhtiömuodoista poiketen säätiöt maksavat omasta valvonnastaan erillistä valvontamaksua maksullisten suoritteiden lisäksi. Säätiöiden vuosiselvityksen ilmoittamista iXBRL -muodossa tulisi edistää vihdoin pikavauhtia, jotta säätiövalvontaakin voitaisiin PRH:ssa suorittaa kustannustehokkaammin. On kiistatonta, että säätiöiden merkitys julkisen rahoituksen vaihtoehtoina ja kansalaisyhteiskunnan keskeisinä toimijoina jatkuvasti kasvaa. Sälyttämällä suuri osa viranomaistoiminnan kustannuksista säätiöiden maksettaviksi vähennetään suoraan tukea niiltä yleishyödyllisiltä tarkoituksilta, joita varten säätiöt on perustettu. Toivomme, että PRH:n maksullisten suoritteiden hinnoittelussa otettaisiin paremmin huomioon, että säätiöiden harjoittama toiminta perustuu osin samoille periaatteille kuin yhdistystoiminta – säätiöt ovat useimmiten yleishyödyllisiä ja toimivat paljolti vapaaehtoisvoimin. Maksujen suuruus vaikuttaa merkittävästi yleishyödyllisten yhteisöjen edellytyksiin suoriutua suoraan yhteiskuntaa hyödyttävistä tärkeistä tehtävistään. Rekisterimaksuille pitäisi olla pitävät, muihin verrannolliset ja oikeudenmukaiset määräytymisperusteet. Helsingissä, 18. lokakuuta 2021 Säätiöt ja rahastot ry – Stiftelser och fonder rf
   • Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry, Hallituksen puheenjohtaja, Kärkkäinen Veli-Matti
    Päivitetty:
    23.10.2023
    • Työ- ja elinkeinoministeriölle, Liittyen työ- ja elinkeinoministeriön valmistelemaan uuteen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisia suoritteita koskevaan asetukseen ajalle 1.1.2024–31.12.2025 Suomen Patenttiasiamiesyhdistys kiittää mahdollisuudesta lausua asiassa. Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry:llä ei ole lausuttavaa asetusehdotuksesta. Kunnioittavasti, Suomen Patenttiasiamiesyhdistys ry
   • Maanmittauslaitos, Pääjohtajan sijaisena ylijohtaja Petri Korpinen ja maanmittausneuvos Markku Markkula
    Päivitetty:
    25.9.2023
    • Maanmittauslaitos kiittää mahdollisuudesta saada lausua tässä asiassa. Maanmittauslaitoksella ei ole lausuttavaa Patentti- ja rekisterihallituksen maksuasetuksesta vuosille 2024–2025.