• Kommenttinne vapaan sivistystyön vapautta käsittelevään lukuun
    • Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Väänänen Titta
     Päivitetty:
     20.9.2019
     • -
    • Työväen Sivistysliitto TSL ry
     Päivitetty:
     19.9.2019
     • Keskeinen seikka on vapaus ja vapaaehtoisuus niin oppilaitoksen kuin opiskelijankin osalta. Näistä on ehdottomasti pidettävä kiinni.
    • Suomen Raamattuopisto
     Päivitetty:
     19.9.2019
     • Nopeasti muuttuvassa tietoyhteiskunnassa vapaan sivistystyön vapaatavoitteisuus parhaimmillaan myös tuottaa uutta osaamista, jota ei ole vielä tutkintopainoitteisessa koulutuksessa huomioitu. Näin on esimerkiksi taideopinnoissa. Musiikin tuottamisen linja kansanopistossamme alkoi ennen kuin se oli laajasti mahdollista AMK:issa. Kansanopistot voivat näin juostavasti reagoida uusiin koulutustarpeisiin ja näin hankittua osaamista pitäisi myös tunnistaa ja tunnustaa.
    • Mikkelin kesäyliopisto
     Päivitetty:
     19.9.2019
     • Kannatan ajatusta, että erityisesti työikäisten osalta osaaminen saatetaan näkyväksi, ja että opiskelija päättää itse omaehtoisessa koulutuksessa / myös työelämälähtöisessä ammatillisessa täydennyskoulutuksessa viedäänkö osaaminen näkyväksi Koskeen. Mikäli osaaminen viedään Koskeen, oppilaitoksen täytyy kerätä hieman enemmän henkilötietoja (koko Hetu), jotta osaaminen kohdistuu oikean henkilön "osaamisrekisteriin". On myös hyvä, että oppilaitos voi päättää mitkä koulutusten tuottamat osaamiset viedään Koskeen, sillä kesäyliopistoilla ei ole omia opettajia, vaan käytämme vierailevia opettajien noin 160 / vuosi, osaamisperustainen kuvaaminen vaatii myös vierailevalta opettajalta ajattelutavan muutosta ja se ei välttämättä aina tapahdu käden käänteessä.
    • Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry, Karvonen Kari
     Päivitetty:
     18.9.2019
     • Yksityisiä oppilaitoksia ylläpitävän yhdistyksen näkökulmasta on oleellista ymmärtää, että varsinkin kansalaisopiston tarjonta elää niin nopeassa tuotekehityssyklissä, että suuri osa kursseista jää vääjäämättä tällaisen osaamisperusteisen kuvaamisen ulkopuolelle. Yksityinen opisto elää vapaan koulutustarpeen tarkalla proaktiivisella seurannalla ja nopealla vastuuopettajien tekemällä uusien kurssien luomis- ja toteuttamistyöllä. Usein kurssiehdotus tulee opettajalta, joka ei ole päätoimisessa työsuhteessa opistoon. Organisaatiossamme toimivan työelämän erityistehtävää suorittavan kansanopiston näkökulmasta pitkien (12-18kk) koulutusohjelmien rekisteröiminen Koski-järjestelmään olisi parannus entiseen. Kansanopistomme työelämäikäisten opiskelijoiden työn ja uran kannalta oleellista olisi saada opetussuunnitelmalla ohjattaville opinnoille tunnistus ja tunnustus osaamisen kehittymisen näkökulmasta ja tätä kautta niiden näkyviksi tekeminen esim. korkeakoulussa tapahtuvan jatko-opiskelun viitekehyksessä.
    • Muurlan opisto, rehtori ja vararehtori
     Päivitetty:
     18.9.2019
     • Opiskelijan pitää saada päättää viedäänkö hänen tietonsa tietokantaan.
    • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
     Päivitetty:
     17.9.2019
     • Sivistysliitto Kansalaisfoorumista on kannatettavaa, että vapaan sivistystyön oppilaitoksille mahdollistuisi omaehtoisen koulutuksen kautta saavutetun osaamisen tunnistaminen osaamisperustaisen kuvaustavan ja Koski-järjestelmän kautta. Samalla Sivistysliitto Kansalaisfoorumi painottaa, että koulutuksen viemisen Koski-palveluun tulee olla vapaaehtoista jokaiselle oppilaitokselle. Opintojen omaehtoisuus ja itsensä kehittäminen mahdollistaminen ilman opitun tunnustamisen tavoitetta on jatkossakin oltava mahdollista sekä vapaan sivistystyön oppilaitokselle että vapaan sivistystyön opintoihin osallistujalle. Keskeisin lähtökohta Koski-palveluun tietojen viemiselle on esitykseen sisällytetty kirjaus, jonka mukaan yksittäinen opiskelija päättää aina henkilökohtaisesti, haluaako hän oman saavutetun osaamisen näkyväksi Koski-palveluun.
    • Naantalin kaupunki, Naantalin opisto, rehtori
     Päivitetty:
     17.9.2019
     • Kansalaisopistoissa tapahtuva opiskelu perustuu omaehtoisuuteen. Toiminnan sisällöstä, toteuttamistavasta ja laajuudesta päättää opiston ylläpitäjä. Ylläpitäjä antamat resurssit ohjaavat, miten ja missä laajuudessa kansalaisopistotoimintaa alueella voidaan toteuttaa. Kansalaisopiston toiminnalla vastataan paikallisiin osaamis- ja koulutustarpeisiin usein hyvinkin nopeasti. Tutkimukset ja selvitykset osoittavat, että kansalaisopistotoimintaan osallistutaan muista syistä kuin tukintojen, todistusten, diplomien ym. suoritusmerkintöjen vuoksi. Toiminnan tavoite ja ydin on ihmisten kannustaminen aktiivisuuteen ja omaehtoiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Karsiiko tavoitteellisuus ja arviointi osallistujia ja siten ehkäisee aktiivista kansalaisuutta ja omaehtoista oppimista? Onko osaamisperustainen, tavoitteellinen oppiminen ristiriidassa voimassa olevan vapaan sivistystyön laissa määritellyn koulutustavoitteiden kanssa? Kansalaisopiston tarjoama tutkintoon johtamaton opiskelu tuo osallistujille osaamista, jonka näkyväksi tekeminen ja opitun tunnistaminen ovat tärkeitä. Työryhmän esittämä osaamisperustainen kuvaustapa on vaativa ja isotöinen pienelle kansalaisopistoille, jonka opetushenkilöstö on pääasiassa sivutoimista.
    • Axxell Utbildning Ab
     Päivitetty:
     17.9.2019
     • Bra att fria bildningens grundprinciper beaktas och också att studerande själv bestämmer om det uppnådda kunnandet ska synas i Koski.
    • Åberg Fredrik, Hangö sommaruni (=Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet)
     Päivitetty:
     16.9.2019
     • Sommaruniversitetens egna studieregister över studieprestationer kunde föras i egen databas som inkluderar all kvantifierad fortbildning
    • Kymenlaakson Liitto
     Päivitetty:
     10.9.2019
     • Hankitun osaamisen näkyväksi tuominen on tärkeää myös vapaassa sivistystyössä ja tuo arvoa vapaassa sivistystyössä opiskelulle. Vapaalla sivistystyön mahdollisuus päättää koulutustensa sisällöistä ja toteutuksesta tuo joustavuutta ja mahdollisuuden tarjota nopeallakin aikataululla koulutuksia erilaisiin tarpeisiin. Teksti kuvaa hyvin sitä.
    • Kommenttinne koulutukseen osallistuvien henkilötietoja käsittelevään lukuun
    • Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Väänänen Titta
     Päivitetty:
     20.9.2019
     • Säännönmukainen henkilötietojen keruu tuntuu tulevaisuudessa olevan helottava tekijä, kun opiskelija haluaakin tietonsa Koski-palveluun.
    • Työväen Sivistysliitto TSL ry
     Päivitetty:
     19.9.2019
     • Vapaaehtoisuudesta tulee pitää kiinni kaikissa tilanteissa.
    • Suomen Raamattuopisto
     Päivitetty:
     19.9.2019
     • Ok
    • Mikkelin kesäyliopisto
     Päivitetty:
     19.9.2019
     • Vastattu jo edellisessä kohdassa. Lisäksi uusien henkilötietojen vaatii pieniä muutoksia koulutusten ilmoittautumislomakkeisiin.
    • Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry, Karvonen Kari
     Päivitetty:
     18.9.2019
     • Jo nykyisellään henkilötietoja kerätään laskutus- ym. syistä. Koski-järjestelmään kerättäviä tietoja on enemmän mutta niiden opiskelijoiden kohdalla, jotka tätä mahdollisuutta haluaisivat käyttää, ei liene iso ongelma kerätä tarvittavat lisätiedot. Tässähän voisi toimia kaikille vapaan sivistystyön opiskelijoille laadittava yhdenmukainen tietojenkeruusabluuna.
    • Muurlan opisto, rehtori ja vararehtori
     Päivitetty:
     18.9.2019
     • Lasten osallistumista ei pidä kirjata. Voiko suorittaneiden määrää ilmoittaa, jos ei ilmoita Hetua?
    • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
     Päivitetty:
     17.9.2019
     • Tällä hetkellä useimmissa opintokeskuksissa ei tehdä henkilötietoihin perustuvaa tiedonkeruuta. Sivistysliitto Kansalaisfoorumi näkee tärkeänä, että henkilötietojen antaminen ja osaamisen rekisteröiminen Koski-järjestelmään on aina opiskelijan henkilökohtainen valinta, eikä vapaan sivistystyön koulutukseen osallistuminen edellytä muissa tapauksissa henkilötietoihin perustuvaa tiedonkeruuta.
    • Naantalin kaupunki, Naantalin opisto, rehtori
     Päivitetty:
     17.9.2019
     • Suurimmalla osalla Suomen kansalaisopistoista on käytössään HelleWi-kurssihallintojärjestelmä. Opiskelijat kirjataan sinne henkilötunnuksella. Henkilötiedot ovat jo siis olemassa järjestelmässä. Osaamisen tunnistamisjärjestelmä edellyttää luvan pyytämistä ao. opiskelijalta tiedon siirtämiseksi Koski-järjestelmään. Jo nyt opiskelijoilta kysytään ja kirjataan HelleWi-järjestelmään erilaisia lupia (esim. kuva- ja tiedoteluvat). Lupa opiskelijan tietojen siirtämiseen Koskeen ei tule olemaan ongelma.
    • Axxell Utbildning Ab
     Päivitetty:
     17.9.2019
     • Ok då studerande har rätt att välja vad som överförs till Koski och bra att det finns möjlighet att kunnandet överförs till Koski, för att underlätta erkännandet.
    • Posion kansalaisopisto, Heinonen Hannele
     Päivitetty:
     16.9.2019
     • Mm. kansalaisopistojen käyttämä Hellewi-käyttöliittymä sisältää tällä hetkellä rajallisesti opiskelijan henkilötietoja. Koski-järjestelmään vietässä vapaan sivistystyön oppilaitokset joutuvat keräämään huomattavan määrä uutta, opiskelijaa koskevaa henkilötietoa. Henkilötietojen keruu tulisi olla yhdenmukaista, tarkoituksenmukaista ja kohdentua vapaan sivistystyön oppilaitosten ja opiskelijoiden kannalta olennaisiin tietoihin.
    • Åberg Fredrik, Hangö sommaruni (=Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet)
     Päivitetty:
     16.9.2019
     • Personuppgifter med socialskyddssignum bör exkluderas ur registrets databas
    • Kymenlaakson Liitto
     Päivitetty:
     10.9.2019
     • Vapaan sivistystyön oppilaitoksena emme yleensä kerää henkilötietoja, mutta ne ovat välttämättömät mikäli osaaminen tahdotaan Koskeen. Henkilötietojen käsittelyssä täytyy muistaa tietoturva asiat ja omia järjestelmiä täytyy ylläpitää ja suunnitella niin, että ne sopivat tuohon tarkoitukseen.
    • Kommenttinne koulutuksen laajuutta kuvaavasta käsitteestä
    • Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Väänänen Titta
     Päivitetty:
     20.9.2019
     • Opintopisteet hyvä, yhtenäinen laajuuden käsite.
    • Työväen Sivistysliitto TSL ry
     Päivitetty:
     19.9.2019
     • Opintopiste on hyvä määre kuvaamaan koulutuksen laajuutta.
    • Suomen Raamattuopisto
     Päivitetty:
     19.9.2019
     • Ok
    • Mikkelin kesäyliopisto
     Päivitetty:
     19.9.2019
     • Opintopiste on hyvä laajuutta mittaava käsite , se on selkeä ja yhdenmukainen mm. yliopisto-opintojen kanssa, avoimen yliopisto-opinnot ilmoitetaan opintopistelaajuuksina. Opintopiste (noin 27 tuntia opiskeijan tyätä) taipuu hyvin myös tarvittaessa päivän mittaisiin täydennyskoulutuksiin, jolloin koulutuksen laajuus on 0,25 op. Hyvä valinta!
    • Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry, Karvonen Kari
     Päivitetty:
     18.9.2019
     • Opintopiste on kelpo mittari. Osassa nykyistä vapaan sivistystyön lakia on jo huomioitu myös opiskelijan verkon kautta ym. etäopiskelu, mitä tulee kansanopistojen opiskelijan suoritukseen perustuvaan VOS-rahoitukseen. Kansalaisopistojen opetustuntiin perustuva rahoituslaki on tämän kohdan osalta ongelmallisempi. Koska nähdäkseni tällaisia "pitkiä" ohjelmia/kursseja on kuitenkin melko rajallinen määrä, en katso, että kyseinen järjestelmä loukkaisi kansalaisopistojenkaan oikeuksia. Esitän mietittäväksi, voisiko tällaisissa ohjelmissa opiskelijan ohjaamiseen tehtävä työ tulla laajemmin valtionosuuden piiriin. Tällöin uudistus ei vaatisi kansalaisopistojen rahoituslakien uusimista. Erohan on nykyisellään valtava, kun verrataan kansalais- ja työväenopistoissa (+opintokeskukset) noudatettavaa opetustuntien lukumäärään perustuvaa valtionosuutta lähes kaikkien muiden koulutusmuotojen käyttämään opiskelijan työpanokseen perustuvaan valtionsuusjärjestelmään.
    • Muurlan opisto, rehtori ja vararehtori
     Päivitetty:
     18.9.2019
     • Opintopiste on hyvä tapa ilmoittaa opintojen laajuus. Tärkeää on olla vertailukelpoinen , yhtenäinen tapa.
    • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
     Päivitetty:
     17.9.2019
     • Opintopiste soveltuu hyvin koulutuksen sisältöjen laajuuden kuvaamiseen. Koulutuksen järjestäjällä tulee säilyä edelleen vapaus valita, mitkä opintokokonaisuudet se kuvaa ja arvioi osaamisperustaisesti.
    • Naantalin kaupunki, Naantalin opisto, rehtori
     Päivitetty:
     17.9.2019
     • Työryhmän esittämä opintopiste (= 27 tuntia opiskelijan työtä) on selkeä laskennallinen mittari. Kuten työryhmä toteaa, todellinen työmäärä on kuitenkin täysin sidoksissa oppijan valmiuksiin. Mittarin käyttöönottaminen vaatii kurssien laajuuden määrittämistä uudella tavalla/uudesta näkökulmasta.
    • Axxell Utbildning Ab
     Päivitetty:
     17.9.2019
     • Att utbildningen omfattar kompetenspoäng (eller opintopiste) är en förutsättning för att kunna göra erkännande. Kompetenspoängen ska beskriva utbildningens omfattning, motsvarande den arbetsmängd som studerande förväntas lägga ner.
    • Posion kansalaisopisto, Heinonen Hannele
     Päivitetty:
     16.9.2019
     • Opintopisteen laajuuden määritelmää pitäsi avata ja tarkentaa. Yhden pitkä kurssin (syksy+kevät) suorittaneen opiskelijan kokonaistuntimäärä voi olla esim. vain 22 eli alle yksi opintopistettä. Käytännössä hän on oppinut lukuvuoden aikana taitoja, jotka vastaavat jopa viiden opintopisteen osaamista.
    • Åberg Fredrik, Hangö sommaruni (=Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet)
     Päivitetty:
     16.9.2019
     • Studiepoäng bör beskriva omfattningen av alla kvantifierad fortbildning
    • Kymenlaakson Liitto
     Päivitetty:
     10.9.2019
     • Opintopiste on hyvä kuvaamaan opintojen laajuutta
    • Kommenttinne koulutuksen arviointia koskevaan lukuun
    • Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Väänänen Titta
     Päivitetty:
     20.9.2019
     • -
    • Työväen Sivistysliitto TSL ry
     Päivitetty:
     19.9.2019
     • Hyväksytty/hylätty on hyvä arviointiasteikko. Oppilaitoksen tulee voida itse päättää, millä tavalla osaaminen todennetaan.
    • Suomen Raamattuopisto
     Päivitetty:
     19.9.2019
     • Maahanmuuttajien omaehtoisessa kotoutumiskoulutuksessa meillä on opettajan kelpoisuuden suorittaneet s2-opettajat ja he arvioivat kirjallisen ja suullisen testin perusteella lukuvuoden lopuksi kunkin opiskelijan suomen kielen taidot neliosaisena kokonaisuutena kuten Yleisessä kielitestissä. Uudenmaan TE-toimistot ja ammatilliset oppilaitokset ovat olleet näin annettuun suomen kielen tasoarvioon tyytyväisiä. Maahanmuuttajille voisi siis suomen kielen taidosta antaa myös Koski-järjestelmään tarkemman arvion kuin vain hyväksytty/hylätty.
    • Mikkelin kesäyliopisto
     Päivitetty:
     19.9.2019
     • Koulutuksen arviointi tulee olemaan osassa ammatillisia täydennyskoulutuksia haastavaa ja nostaa lisäksi koulutuksen järjestämisestä aiheutuvia kustannuksia. Nykyisellään maksamme luennoitsijoille lähiopetuksesta, emme arvioinnista. Arviointi vaatii aina aikaa ja siitä täytyy todennäköisesti korvata erillinen korvaus vieraileville luennoitsijoille, tämä taas vaikuttaa koulutusten hinnoitteluun, joudumme todennäköisesti nostamaan opiskelijoilta perittävää koulutusmaksua. Tai sitten kesäyliopistojen valtionosuusrahoitusta on oikaistava ja korjattava. Pitkissä koulutuksissa, jotka antavat jo nyt pätevyyden, arviointi ei muodosta ongelmaa, päinvastoin.
    • Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry, Karvonen Kari
     Päivitetty:
     18.9.2019
     • Tässä on hyvin kuvattu nykytilanne. Arviointityön lisäämisestä opettajien työvelvoitteeseen saattaa nousta voimakaskin kritiikki ammattijärjestöjen puolelta. Ratkaisuna tähän olisi ylläpitäjän näkökulmasta arviointityön lisääminen opetustuntien tavoin valtionosuusjärjestelmään kirjattavaksi. Ainakin yksityisten koulutuksen järjestäjien näkökulmasta taloudellinen rasite voi muutoin koitua osan tuhoksi. Omissa oppilaitoksissamme esimerkiksi yleisten eurooppalaisten kielitutkintojen kohdalla arviointi toteutuu jo nyt. Sama koskee laajemminkin maahan muuttaneen väestön kanssa työskentelyä.
    • Muurlan opisto, rehtori ja vararehtori
     Päivitetty:
     18.9.2019
     • Hyväksytty/hylätty toimiin vapaassa sivistystyössä. Miten merkitään osasuoritus?
    • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
     Päivitetty:
     17.9.2019
     • Työryhmän esitykset koulutuksen arvioinnista ovat perusteltuja. Koulutuksen järjestäjällä tulee säilyä edelleen vapaus valita, mitkä opintokokonaisuudet se kuvaa ja arvioi osaamisperustaisesti.
    • Naantalin kaupunki, Naantalin opisto, rehtori
     Päivitetty:
     17.9.2019
     • Vapaan sivistystyön lainsäädännössä ei ole kirjauksia tai velvoitteita oppimisen arvioinnille. Kansalaisopistot järjestävät jo nyt valmistavia koulutuksia, joihin osallistuvien osaaminen arvioidaan erillisessä tutkintotilaisuudessa. Esim. saaristomerenkulun opintokokonaisuuksien arvioinnoista vastaa Suomen Navigaatioliitto. Järjestyksenvalvojakoulutuksessa on sisäasianministeriön määrittämät sisällöt ja tavoitteet. Koulutuksen hyväksytty suorittaminen edellyttää oppitunneille (40 tuntia) osallistumista ja kokeen suorittamista hyväksytysti. Arviointi edellyttää kurssien osaamiskuvausten laadintaa. Arviointiasteikko hyväksytty/hylätty on helpoin toteuttaa. Muunlainen arviointiasteikko edellyttää huomattavasti tarkempaa ja isotöisempää osaamiskuvausten laadintaa. Osaamisperustainen kuvaustapa ja osaamisen arviointi on erittäin haasteellinen pienellä päätoimisella henkilöstöllä toimiville kansalaisopistoille. Kansalaisopistotoiminnassa on myös paljon sellaisia kursseja (esim. liikunta, terveys- ja hyvinvointiaineet, harrastustavoitteinen taiteen, kädentaitojen ja musiikin opiskelu, joihin arviointi ei sovi ilman, että toiminnan luonne siitä kärsii
    • Axxell Utbildning Ab
     Päivitetty:
     17.9.2019
     • Utvärdering eller bedömning är viktigt för att t.ex. fria bildningens kurser ska kunna erkännas i yrkesutbildningen. Prestationen ska vara bedömd och helst med ett vitsord.
    • Posion kansalaisopisto, Heinonen Hannele
     Päivitetty:
     16.9.2019
     • Mikäli vapaan sivistystyön opintoja tullaan arvioimaan, tulee se koskea kaikkia opintoja. Hyväksytty/hylätty arviointiasteikon lisäksi tulisi ottaa käyttöön myös numeraalinen asteikko, jotta osaaminen voidaan tunnustaa suoraan osaksi esim. ammtillisia opintoja.
    • Åberg Fredrik, Hangö sommaruni (=Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet)
     Päivitetty:
     16.9.2019
     • Studieprestationen bör mätas med vitsord enligt allmän standard (1-5)
    • Kymenlaakson Liitto
     Päivitetty:
     10.9.2019
     • Hyväksytty/hylätty on suurimmassa osassa koulutuksia sopiva arviointi asteikko. Tarvittaessa voisi ollan myös toisena vaihtoehtona esim 1-5, joillekin koulutuksille ja oppilaitos voisi valita kumpaa tapaa käyttää missäkin koulutuksessa.
     • Kommenttinne johdannosta koulutusten osaamisperustaiseen kuvaukseen
     • Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Väänänen Titta
      Päivitetty:
      20.9.2019
      • -
     • Suomen Raamattuopisto
      Päivitetty:
      19.9.2019
      • Varsin tärkeää on huomioida, että vapaan sivistystyön oppilaitoksessa hankittu osaaminen huomioidaan yksilön opintopolun seuraavissa vaiheissa myös ammatillisessa oppilaitoksessa tai korkeakoulussa. Kansanopistomme Musiikkilinjalla voi suorittaa kelpoisten musiikinopettajien johdolla musiikinteorian opinnot, jotka ovatkin joillekin linjan käyneille korvanneet vastaavat opinnot tai osan niistä korservatoriossa. Jos ne olisivat jatkossa kirjattuina Koski-palveluun, helpottaisi se huomattavasti oppilaitosten välistä selvitystyötä, kun kansanopistolinjan käynyt hakeutuu esim. musiikin ammatillisiin opintoihin
     • Mikkelin kesäyliopisto
      Päivitetty:
      19.9.2019
      • Osaamisperustainen kuvaustapa tuo paremman vertailtavuuden koulutuksiin, mitä koulutuksessa todellisuudessa on mahdollista oppia. Tämä on hyvä asia. Myös asiakas opiskelija pystyy vertailemaan eri koulutuksia paremmin keskenään. Kuvaukset täytyy kirjoittaa riittävän konkreettisesti, jotta se voidaan todella arvioida, ympäripyöreä "höttö" koulutusten sisällöistä karsiutuu pois, asiakas / opiskelija saa itselleen aidosti osaamista. Asiasisältöisyys ja "korkeakoulutasoisuus" kesäyliopistojen ammatillisissa koulutuksissa tulee todennäköisesti vahvistumaan, tämä on ehdottomasti ehdottomasti hyvä asia.
     • Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry, Karvonen Kari
      Päivitetty:
      18.9.2019
      • Tässä on hyvä perustelu elinikäisen oppimisen polulle. Esitän, että vapaa sivistystyö voisi tuottaa laajemminkin työelämän täydennyskoulutusta, jonka merkitys opiskelijoiden/kurssilaisten työelämätaitojen kehittymiseen olisi merkittävä. Erityisesti kansanopistot voisivat lisätä panostaan tässä sivistystehtävässä kesäyliopistojen ohella. Nyt jo laaja avoimen korkeakoulun opiskelu voisi edelleen lisääntyä vapaassa sivistystyössä työikäisten työmarkkinavalmiuksien päivittämisessä. Osaamisessa on kuitenkin myös muita aspekteja. Vanhenevan väestön maassa olisi tärkeää huomioida kansalaisopistojen iso merkitys terveyden ja hyvinvoinnin palvelujen tuottajana digitalisaation vaateita unohtamatta. Tällöin fokus vaihtuu selkeästi muun kuin urakehityksen puolelle. Tutkimusten mukaan parhaimmillaan on kysymys elämän halun ja merkityksellisyyden kokemuksen säilymisestä vielä senioriteetissa. Tällä puolestaan on laajoja kansantaloudellisia vaikutuksia.
     • Muurlan opisto, rehtori ja vararehtori
      Päivitetty:
      18.9.2019
      • Opiskelijan osaamisen kuvaus on hyvä olla opetussuunnitelmassa. Moniportaista kuvausta ei tarvita. Kuvaus voi sisältää monipuolista kehittymistä.
     • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi yhtyy työryhmän näkemyksiin osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen tärkeydestä. Kuten työryhmä toteaa, ”aikaisemmin opittua tulee voida hyödyntää tulevalla oppimispolulla ja työelämässä, eikä ole tarkoituksenmukaista opiskella uudestaan jo opittuja asioita”. Tämä pätee paitsi vapaan sivistystyön koulutuksiin, myös muualla elämän eri osa-alueilla saavutettuun osaamiseen. Koulutuksen osaamisperustainen kuvaus on keskeinen ja kannatettava työkalu, kun koulutuksilla voidaan ennakoida olevan merkitystä opiskelijoiden tulevan opiskelu- ja työuran kannalta. Koulutuksen osaamisperustainen kuvaus ei kuitenkaan riitä tai ole oikea työväline kaikissa tapauksissa. Sen rinnalle ja sitä täydentämään tulisi mahdollistaa muualla kuin koulutuksessa saavutetun osaamisen tunnistaminen. Digitaaliset osaamismerkit voivat olla hyvä tapa tehdä näkyväksi ja tunnistettavaksi muualla – esimerkiksi työelämässä, vapaaehtoistoiminnassa ja yhdistyksen luottamustehtävissä - saavutettu osaaminen.
     • Naantalin kaupunki, Naantalin opisto, rehtori
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Erityisesti työikäisten osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen periaatteina ovat tärkeitä, kuten työryhmä esittää. Aikaisemmin opittua tulee voida hyödyntää sekä työelämässä että jatko-opinnoissa. Aikaisemmin opittu voi olla myös koulutusjärjestelmien ulkopuolella opittua, jolloin opitun tunnistaminen edellyttää muutakin kuin työryhmän esittämää osaamiskuvausten laadintaa. Opitun tunnistamiseen on jo nyt olemassa näyttöjärjestelmät. Opiskelija voi näyttökokeessa osoittaa osaamisensa. Näyttökokeeseen voi osallistua ilman valmistavaa koulutustakin, jolloin myös koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittu osaaminen tulee arvioiduksi. Kansalaisopiston opinnoissa hankittu osaaminen tulee myös tunnistetuksi/tunnustetuksi näyttökokeessa ilman, että kansalaisopistot velvoitetaan tekemään raskaita opetussuunnitelmia, osaamiskuvauksia ja arviointijärjestelmiä. Näytön vastaanottajan tehtävä on arvioida osallistujan osaaminen.
     • Axxell Utbildning Ab
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Kompetensbaserat kunnande är i linje med övrig utbildning, och i fall fria bildningen har kompetens baserat kunnande går den mycket lättare att erkänna i t.ex. yrkesutbildningen
     • Posion kansalaisopisto, Heinonen Hannele
      Päivitetty:
      16.9.2019
      • Kuvaustavat tulisi olla yhteneväiset ja ne tulisi koskea kaikkia koulutuksia, ei vain "niitä, joilla on merkitystä opiskelijoiden tulevan opiskelu- ja työuran kannalta". Osaamisperusteinen kuvaamistapa sopii erityisen hyvin vapaan sivistystyön opintoihin.
     • Åberg Fredrik, Hangö sommaruni (=Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet)
      Päivitetty:
      16.9.2019
      • Examinators bedömning av kunskaperna med vitsord (1-5) som finns verbaliserade
     • Kymenlaakson Liitto
      Päivitetty:
      10.9.2019
      • Teksti ok. Yhtenäisillä käytännöillä voidaan hyödyntää monipuolista vapaan sivistystyön opintotarjontaa ja pyrkiä vastaamaan joustavasti henkilöiden osaamistarpeisiin.
     • Kommenttinne osaamistavoitteista
     • Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Väänänen Titta
      Päivitetty:
      20.9.2019
      • -
     • Suomen Raamattuopisto
      Päivitetty:
      19.9.2019
      • Hyvä ja selkeä
     • Mikkelin kesäyliopisto
      Päivitetty:
      19.9.2019
      • Osaaminen tietämisenä, ymmärtämisenä ja kykenemisenä eivät ole riittävän konkreettisia, näiden verbien sisältöön täytyy vielä saada konkretiaa, osaamisen kuvaustavan mukainen osaaminen on voitava oikeasti arvioida. "Ihminen ymmärtää, mutta jokainen voi ymmärtää omalla tavallaan" Konkretian taso on kuvattu hyvin luonnoksen loppupuolella kappaleessa 3.5.6. Osaamisessa pitäisi huomioida tiedollisen osaamisen lisäksi taidollinen osaaminen, ja asenteellinen osaaminen (pystyvyys, suhtautuminen).
     • Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry, Karvonen Kari
      Päivitetty:
      18.9.2019
      • Hyvin kuvattu osaamistavoitteiden kieli.
     • Muurlan opisto, rehtori ja vararehtori
      Päivitetty:
      18.9.2019
      • Luovan alan osaamisen mittaaminen on kuvailevaa tai hyv/hyl. Sama tai yksi malli ei toimi kaikilla aloilla. Esm. Portfolio on hyvä tapa arviointiin.
     • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Koski-järjestelmään vietävien koulutusten osaamistavoitteiden kuvaaminen on kannatettavaa. Koulutuksen järjestäjällä tulee kuitenkin säilyä vapaus valita, mitkä opintokokonaisuudet se kuvaa ja arvioi osaamisperustaisesti.
     • Naantalin kaupunki, Naantalin opisto, rehtori
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Sopivat vain osaan kansalaisopiston opintotarjonnasta esim. kieliopinnot ja opetussuunnitelmaperustainen taiteen perusopetus. Lähtökohtaisesti vapaassa sivistystyössä oppija itse asettaa tavoitteet oppimiselleen.
     • Posion kansalaisopisto, Heinonen Hannele
      Päivitetty:
      16.9.2019
      • Tässä kappaleesssa on hyvin kuvattu mitä osaamistavoitteet ovat.
     • Åberg Fredrik, Hangö sommaruni (=Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet)
      Päivitetty:
      16.9.2019
      • Kompetensmålen ska återspeglas i vitsordsskalan
     • Kymenlaakson Liitto
      Päivitetty:
      10.9.2019
      • OK
     • Kommenttinne opettajan ja opiskelijan näkökulmasta osaamistavoitteisiin
     • Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Väänänen Titta
      Päivitetty:
      20.9.2019
      • -
     • Suomen Raamattuopisto
      Päivitetty:
      19.9.2019
      • Hyvin avattu näkökulman muutos, joka on muutenkin tarpeellinen koulutuksessamme, eikä vain Koski-palveluun siirtymisen vuoksi.
     • Mikkelin kesäyliopisto
      Päivitetty:
      19.9.2019
      • Opiskelijan näkökulmasta, kun kuvataan, jättäisin passiivimuodon pois, miksi ei kirjoitettaisi osaamista suoraan mahdolliselle opiskelijalle aktiivimuodossa ja sinä muodossa. Esim. "Koulutuksen suoritettuasi tunnistat eri maalajit ja osaat valita sopivat viljelykasvit maalajeille." Eikö osaamistavoitteet tehdä opiskelijalle, mitä hän oppii, miten hän kehittyy, mitä hän tulee osaamaan?
     • Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry, Karvonen Kari
      Päivitetty:
      18.9.2019
      • Hyvä kappale pohtien paitsi osaamiskuvausten oppijalähtöisyyttä myös opettamisen profession muutosta kokonaisuudessaan. Ovatko opettajat oppimisen tukijoina riittävän opiskelijatietoisia vai johtaako toimintaa edelleen (liika?) ainekeskeisyys? Oppimisen tukemisen menetelmien tuntemus vaatisi yksilöiden erilaisuuteen perustuvaa, uudenlaista didaktiikkaa. Välineistä ei opetusmaailmassa ole puutetta.
     • Muurlan opisto, rehtori ja vararehtori
      Päivitetty:
      18.9.2019
      • Opiskelijalähtöinen ajattelu. Opettajan tehtävä kuvata osaaminen opiskelijan näkökulmasta.
     • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Opiskelijan näkökulman painottuminen osaamistavoitteissa on kannatettavaa.
     • Naantalin kaupunki, Naantalin opisto, rehtori
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Oppijalähtöiset osaamistavoitteet kuvaavat parhaiten oppimista ja opinnoissa tavoiteltavaa tulosta. Ne kannustavat oppijaa myös itsearviointiin omasta osaamisestaan.
     • Axxell Utbildning Ab
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Kompetensmål utgår mera från den studerande och vad hen ska kunna för att uppnå målen. . Samtidigt handlar det nog om att läraren behöver ändra på sin syn på lärandet och vilken uppgift läraren har. Läraren är den som handleder studerande att nå de uppställda målen.
     • Posion kansalaisopisto, Heinonen Hannele
      Päivitetty:
      16.9.2019
      • Tässä kappaleessa on hyvin kuvattu miten osaamistavoitteet tulisi kuvata.
     • Åberg Fredrik, Hangö sommaruni (=Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet)
      Päivitetty:
      16.9.2019
      • Examinator och sommaruniversitetet anger kompetensmålen. Den studerandes kompetensmål är inte arrangörens eller examinators sak att avgöra
     • Kymenlaakson Liitto
      Päivitetty:
      10.9.2019
      • Ok
     • Kommenttinne osaamistavoitteista osana opetussuunnitelmatyötä
     • Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Väänänen Titta
      Päivitetty:
      20.9.2019
      • -
     • Suomen Raamattuopisto
      Päivitetty:
      19.9.2019
      • Toimiva
     • Mikkelin kesäyliopisto
      Päivitetty:
      19.9.2019
      • Voisiko opetussuunnitelman laatimisen vaiheet ajatella myös alkavaksi arvioinnin kuvaamisella, millaista osaamista arvioidaan? Joidenkin tutkimusten mukaa suuntaudumme oppimisessamme siihen mitä arvioidaan. Millaista osaamista koulutuksen on tarkoitus tuottaa, millaisilla kompetensseilla ja osaamiskokonaisuuksien opettamisella / oppisella osaaminen mahdollista saavuttaa. Mistä sisällöistä ja millaisilla tavoitteilla?
     • Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry, Karvonen Kari
      Päivitetty:
      18.9.2019
      • OK
     • Muurlan opisto, rehtori ja vararehtori
      Päivitetty:
      18.9.2019
      • Opsissa oltava molemmat näkökulmat: opettajat ja opiskelijat.
     • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Opintokeskuksilta ei vapaan sivistystyön lain mukaan edellytetä opetussuunnitelmaa. Pitkäkestoisen koulutuksen – jonka määrittely tulisi ensin tehdä – oppimistavoitteiden nivominen osaksi opetussuunnitelmaprosessia ja sen arviointia on kannatettavaa. Työryhmän esittämät opetussuunnitelman laatimisen vaiheet osaamistavoitteiden näkökulmasta ovat selkeät.
     • Naantalin kaupunki, Naantalin opisto, rehtori
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Kansalaisopistoilta ei vapaan sivistystyön lain mukaan edellytetä opetussuunnitelmaa. Opetussuunnitelmaprosessi työryhmän esittämällä tavalla muuttaa kansalaisopistossa opiskelun luonnetta (=pitkäkestoiset koulutuskokonaisuudet, osaamisen kumuloitumisen huomioon ottaminen osaamisen kuvaamisessa). Lisäksi se vaatii huomattavia lisäresursseja toimintaan.
     • Axxell Utbildning Ab
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Bra!
     • Posion kansalaisopisto, Heinonen Hannele
      Päivitetty:
      16.9.2019
      • Miten määritellään mikä on pitkäkestoista koulutusta? Useimmississa vapaan sivistystyön oppilaitoksissa suurin osa tai jopa kaikki koulutukset ovat yhden lukuvuoden mittaisi eikä niillä välttämättä ole jatkumoa seuraavalle vuodelle (esim. kielten taitotasot)
     • Åberg Fredrik, Hangö sommaruni (=Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet)
      Päivitetty:
      16.9.2019
      • Läroplanen bör utgå från studiefordringar och vara kopplad till kvantifierade fortbildningsmoduler och studieblock (grund, ämnes- eller postgraduala studier)
     • Kymenlaakson Liitto
      Päivitetty:
      10.9.2019
      • Ok
     • Kommenttinne osaamistavoitteiden viestimisestä
     • Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Väänänen Titta
      Päivitetty:
      20.9.2019
      • -
     • Suomen Raamattuopisto
      Päivitetty:
      19.9.2019
      • Ok
     • Mikkelin kesäyliopisto
      Päivitetty:
      19.9.2019
      • Kuvaustapa 5 Tuloskeskeinen OPS-viestintä eli osaamiskeskeinen viestintä palvelee parhaiten osaamisperustaista kuvaustapaa, mutta siinäkin kuvaustapa voisi olla sinä-muodossa, opiskelijalle kirjoitettuna. Esimerkkikuvaustavat eivät ole kovinkaan konkreettisia ja selkeästi arvioitavissa. Esim. ”Opintojakson tehtyään opiskelija osaa hahmottaa aikuisen oppimisen yksilöllisenä ja sosiaalisena ilmiönä” - herää kysymys, mitä asioita aikuisen oppimisesta sosiaalisena ilmiönä pitäisi hahmottaa, jokainen kun hahmottaa varmasti hieman omalla tavallaan ja hahmottaminen / huomio kiinnittyy oman merkitystodellisuuden kautta asioihin. Jos hahmottaa jotain aikuisen oppimisesta sosiaalisena ilmiönä, osaamistavoitteen pitäisi näin olleen saavutettu. Onko riittävä taso? Selkeämmin täytyy ilmaista mitä pitää hahmottaa, jotta osaaminen on aidosti arvioitavissa kaikkien opiskelijoiden kohdalla "yhteismitallisesti."
     • Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry, Karvonen Kari
      Päivitetty:
      18.9.2019
      • Kaikki kuvatut opetussuunnitelmaviestinnän lähestymistavat tärkeitä. Parhaimmillaan opetussuunnitelma toimiin, kun se ottaa huomioon myös opiskelijoiden erilaisuuden ja oppimisen erilaiset tavat. Toki kuvaustavat ovat kontekstisidonnaisia ja olisi hyvä, jos ne ovat sen verran laajoja, että erilaiset opiskelijat hyötyisivät kuvauksista opiskelua suunnitellessaan.
     • Muurlan opisto, rehtori ja vararehtori
      Päivitetty:
      18.9.2019
      • Kaikki näkökulmat tärkeitä ottaa huomioon. Myös HOPS.
     • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Osaamistavoitteista viestimisen esimerkit ovat selkeät.
     • Naantalin kaupunki, Naantalin opisto, rehtori
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Ei kommentoitavaa itse osaamistavoitteisiin. Ks. kohta 3.5.1. Näyttökoejärjestelmässä aiemmin hankittu osaaminen voidaan todeta. Nykyistä enemmän tulisi kiinnittää viestinnässä huomiota siihen, että osaaminen voi olla hankittua myös muualla kuin ns. formaalin koulutusjärjestelmän puitteissa.
     • Axxell Utbildning Ab
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Processen klar och tydlig och underlättar absolut arbetet
     • Posion kansalaisopisto, Heinonen Hannele
      Päivitetty:
      16.9.2019
      • Osaamistavoitekeskeinen viestintä kuvaisi parhaiten opiskelijan osaamista.
     • Åberg Fredrik, Hangö sommaruni (=Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet)
      Päivitetty:
      16.9.2019
      • Den kan vara riktgivande
     • Kymenlaakson Liitto
      Päivitetty:
      10.9.2019
      • Ok. Osaamistavoitteiden viestintätapa muotoutuu kulloisenkin tarpeen mukaan.
     • Kommenttinne osaamistavoitteiden laatimista ja tasoa käsittelevästä luvusta
     • Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Väänänen Titta
      Päivitetty:
      20.9.2019
      • -
     • Suomen Raamattuopisto
      Päivitetty:
      19.9.2019
      • Hyödyllinen tässä vaiheessa, että ymmärrämme, mikä työ on edessä Koski-palveluun siirtymisessä.
     • Mikkelin kesäyliopisto
      Päivitetty:
      19.9.2019
      • Bloomin taksonomia soveltaminen antaa hyvän apuvälineen osaamistavoitteiden kirjoittamiseen, työryhmän muistiossa (s.16) ympyröiden sisällä olevat verbit kertovat konkreettisesti mitä on osattava. Konkreettinen osaamistavoite on myös arvioitavissa. Verbit osaamistavoitteiden laadintaan ovat hyvä apu!
     • Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry, Karvonen Kari
      Päivitetty:
      18.9.2019
      • Hyvä ja selkeä "ohjeistus". Juuri käsikirjanomainen, kuten varmaan on tavoiteltukin.
     • Muurlan opisto, rehtori ja vararehtori
      Päivitetty:
      18.9.2019
      • Pitääkö olla myös tutkintoon johtamattomassa koulutuksessa??
     • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Osaamistavoitteiden laatimisen ohjeistukset ovat selkeät.
     • Naantalin kaupunki, Naantalin opisto, rehtori
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Kuvaamme vieraissa kielissä kieliopintojen taitotasot yhteisen eurooppalaisen taitotason mukaan, jonka perusteella oppija valitsee itselleen sopivan taitotason mukaisen kurssin. Osaamisen arviointi perustuu vapaan sivistystyön tavoitteiden mukaisesti oppijan oma- ja vapaaehtoisuuteen. Vieraissa kielissä on jo nyt olemassa myös YKI-tekstijärjestelmä, jolla oppija voi osoittaa osaamisensa. Kansalaisopistoissa järjestetään myös tutkintoihin valmistavaa koulutusta esim. saaristolaivurin ja rannikkolaivurin tutkinnoissa, joissa tutkinnoista vastaa Suomen navigaatioliitto ja sen asettama tutkintotoimikunta, joka määrittää osaamistavoitteet ja kriteerit hyväksytylle suoritukselle. Tutkintotilaisuudet järjestää Navigaatioliiton paikallinen jäsenseura. ks. myös kohta 3.4. koulutuksen arviointi.
     • Axxell Utbildning Ab
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Bra exempel för hur läroplanen kunde skrivas och vad man bör tänka på.
     • Posion kansalaisopisto, Heinonen Hannele
      Päivitetty:
      16.9.2019
      • Tässä kappaleessa kuvataan mielestäni hyvin ja selkeästi osaamistavoitteiden laatimien ja taso.
     • Åberg Fredrik, Hangö sommaruni (=Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet)
      Päivitetty:
      16.9.2019
      • Den kan vara riktgivande
     • Kymenlaakson Liitto
      Päivitetty:
      10.9.2019
      • Ok
     • Kommenttinne osaamistavoitteiden arviointia käsittelevästä luvusta
     • Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Väänänen Titta
      Päivitetty:
      20.9.2019
      • -
     • Työväen Sivistysliitto TSL ry
      Päivitetty:
      19.9.2019
      • Oppilaitoksen tulee voida itse päättää, millä tavalla osaaminen todennetaan.
     • Suomen Raamattuopisto
      Päivitetty:
      19.9.2019
      • Ok
     • Mikkelin kesäyliopisto
      Päivitetty:
      19.9.2019
      • Tämä luku on hyvä! Voisi jopa ajatella, että osaamistavoitteita laadittaessa proseesiin otettavisiin mukaan arviointi hyvinkin aikaisessa vaiheessa, sillä kuten luvussakin todetaan, että arviointi ohjaa vahvasti opiskelijan oppimisprosessin. Arviointimenetelmän /-tavan määriteleminen opetuskokonaisuuden suunnittelun alkuvaiheessa auttaa myös sisältöjen ja opetusmenetelien suunnittelussa.
     • Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto ry, Karvonen Kari
      Päivitetty:
      18.9.2019
      • On helppo ymmärtää, että arviointi on oleellinen osa opiskelua inhimillisenä prosessina. Vapaan sivistystyön erittäin runsaassa myös pitkien ohjelmien tarjonnassa on erityisen tärkeää miettiä, mihin tarkoitukseen arviointi on luotu. Oppimisen tavoitteiden määrittely on myöskin hyvin tärkeä, jotta arvioinnilla olisi toivotut seurausvaikutukset. Opiskelijoiden myriaadeista henkilökohtaisista tavoitteista lähtien on tärkeää muistaa, että prikulleen samaa ohjelmaa voidaan suorittaa hyvin erilaisilta motiiviperustoilta. Kappaleen lopussa on aikuisopiskelijan osaamisen arviointia koskevan prosessin mielestäni relevantein asia: kuten ammatillisissa näyttötutkinnoissa, myös vapaan sivistystyön arvioitavissa opinnoissa olisi tärkeää käyttää opiskelijan itsearviointia arvioinnin tärkeänä osana.
     • Muurlan opisto, rehtori ja vararehtori
      Päivitetty:
      18.9.2019
      • Tutkintoon johtamattoman koulutuksen /valmistavan koulutuksen arviointi erilainen kuin tutkintoarviointi. Oppimisen prosessi on hyvä huomioida arvioinnissa. Huom HOPS. Ryhmäkohtaiset tavoitteet. Oma kokemus on aikuisopiskelussa tärkeä.
     • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Osaamistavoitteiden arvioinnin ohjeistukset ovat selkeät. Sivistysliitto Kansalaisfoorumi kannattaa mallia, jossa opiskelija itse määrittää, haluaako osaamisensa arvioituna todistukseen. Opintojen omaehtoisuus ja itsensä kehittäminen mahdollistaminen ilman opitun tunnustamisen tavoitetta on jatkossakin oltava mahdollista sekä vapaan sivistystyön oppilaitokselle että vapaan sivistystyön opintoihin osallistujalle: siis oppiminen ilman todistusta ja arviointia.
     • Naantalin kaupunki, Naantalin opisto, rehtori
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Osaamistavoitteiden on oltava arvioitavissa/mitattavissa. Arvioinnin on oltava monipuolista ja myös oppijan itsearviointiin kannustavaa.
     • Axxell Utbildning Ab
      Päivitetty:
      17.9.2019
      • Viktigt att målen för kunnande går ihop med bedömningskriterierna, för att den studerande ska veta vad hen ska kunna och vad hen blir bedömd enligt.
     • Posion kansalaisopisto, Heinonen Hannele
      Päivitetty:
      16.9.2019
      • Tässä kappaleessa kuvataan mielestäni hyvin ja selkeästi miten osaamistavoitteidn arviointi tulisi toteuttaa.
     • Åberg Fredrik, Hangö sommaruni (=Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet)
      Päivitetty:
      16.9.2019
      • Kompetensmålen kan bara identifieras om studiefordringar föreligger
     • Kymenlaakson Liitto
      Päivitetty:
      10.9.2019
      • Ok
   • Kommenttinne
   • Järvi-Pohjanmaan kansalaisopisto, Väänänen Titta
    Päivitetty:
    20.9.2019
    • Teksti kattavaa ja ymmärrettävää.
   • Työväen Sivistysliitto TSL ry
    Päivitetty:
    19.9.2019
    • Kuten kohdassa 3.3. mainitaan, vapaan sivistystyön rahoituskäsitteet ja opintojen laajuutta kuvaava opintopiste tarkoittavat eri asiaa. Nämä on syytä pitää erillään jatkossakin valmistelun edetessä.
   • Suomen Raamattuopisto
    Päivitetty:
    19.9.2019
    • Olen toiminut myös oppilaitoksemme opinto-ohjaajana ja huomannut, että on vaikea ohjata opiskelijaa, jos ei ole selkeää tietoa henkilön aikaisemmin hankitusta osaamisesta. Pelkät tutkintotodistukset eivät kerro kaikkea ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa hankitusta osaamisesta ei välttämättä ole mitään dokumenttia. Koski-palvelu toimisi myös erinomaisena opinto-ohjauksen apuvälineenä.
   • Mikkelin kesäyliopisto
    Päivitetty:
    19.9.2019
    • Jos osaamisen arviointi kattaa kaiken ammatillisen täydennyskoulutuksen tarjonnan, olisi se syytä huomioida myös rahoituksessa. Arviointitehtävien ja arvioinnin tekemisestä täytyy mielestäni korvata vierailevalle luennoitsijalle erikseen. Tämä on uusi asia mm. kesäyliopistoille, joilla ei ole omia opettajia, vaan jokaiseen koulutukukseen palkataan asiantuntija erikseen.
   • Muurlan opisto, rehtori ja vararehtori
    Päivitetty:
    18.9.2019
    • Opetussuunnitelmatyön korostaminen tärkeää. Arvioinnin monipuolisuus ja tasa-arvoisuus tärkeää. Henkilökohtainen oppimissuunnitelma otettava huomioon.
   • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi SKAF ry
    Päivitetty:
    17.9.2019
    • Sivistysliitto Kansalaisfoorumi kiittää ministeriötä työryhmän perustamisesta: tehtävänanto on tärkeä. Osaamisen ja jatkuvan oppimisen merkitys on suuri, ja vapaan sivistystyön piirissä saavutetun osaamisen tunnistaminen on keskeinen osa jatkuvan oppimisen kokonaisuutta. Työryhmän esitykset ovat kannatettavia, mutta Sivistysliitto Kansalaisfoorumi näkee, että osaamisperustaisuutta ei kaikkine aspekteineen kyetä hyödyntämään vain koulutusten osaamisperustaisuuteen rajautumalla. Osaamismerkki olisi tärkeä ja perusteltu tapa hyödyntää osaamisperustaista kuvausta: se mahdollistaa myös muualla kuin oppilaitosmuotoisessa koulutuksessa saavutetun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen. Esimerkiksi yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnassa saavutetun osaamisen tunnistaminen olisi tätä kautta mahdollista, ja näin saavutetun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen esimerkiksi työelämässä tai opinnoissa mahdollistuisi. Jatkuva oppiminen tapahtuu monella elämänalueella: paitsi formaalissa koulutusjärjestelmässä ja ei-tutkintotavoitteissa koulutuksessa, myös täysin koulutusjärjestelmän ulkopuolella ja siitä täysin riippumatta tapahtuvana oppimisena. Ilman osaamismerkkityyppistä osaamisen tunnistamisen tapaa koulutusjärjestelmän ulkopuolella saavutettu osaaminen jää edelleen tunnistamatta. Koski-tietovaranto on laaja palvelu, joka kokoaa eri opintosuoritukset yhteen palveluun. On tervetullut, joskin paikoin haastava ja oppilaitoksille työläs ehdotus, että opiskelijan niin halutessaan myös vapaan sivistystyön opintoja voitaisiin viedä Koskeen. Esimerkiksi kansanopistolinjojen koulutusten vieminen Koskeen on erittäin kannatettavaa niin opiskelijan kuin viranomaistyön vähentämisen näkökulmasta. Sivistysliitto Kansalaisfoorumin näkökulmasta Koski ei kuitenkaan palvele täysimääräisesti osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työkaluna ja ympäristönä, mikäli se rajataan tulevaisuudessakin koskemaan ainoastaan opintosuorituksia ja tutkintoja, ei muualla saavutetun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Kaikkea saavutettua osaamista ei siis saada näkyviin vain – osaamisperustaisesti kuvattujenkaan – koulutusten kautta. Jatkuvan oppimisen näkökulmasta ei ole perusteltua, että osaamisen tunnistaminen rajoittuu koulutuksen aikana saavutettuun osaamiseen. Rajapinnat Koski-palvelun ja eri oppilaitosten opintotoiminnan ohjaus- ja tilastointiohjelmistojen kanssa on myös selvitettävä. Eri oppilaitoksilla on erilaisia ohjelmistoja käytössään, eikä Koski-palvelun käyttöönotto saisi edellyttää uusien ohjelmistojen käyttöönottoa. Sivistysliitto Kansalaisfoorumi esittääkin, että digitaalisten osaamismerkkien hyödyntämistä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen työkaluna kehitettäisiin edelleen ja osaamismerkkien integrointia Koski-järjestelmään selvitettäisiin.
   • Naantalin kaupunki, Naantalin opisto, rehtori
    Päivitetty:
    17.9.2019
    • Osaamisen tunnistaminen/tunnustaminen luomalla laajamittaiset opetussuunnitelmat, osaamiskuvaukset ja arviointiasteikot edellyttävät huomattavaa lisäresurssia kansalaisopistotoimintaan. Etenkin pienten opistojen on tähän haasteeseen lähes mahdotonta vastata nykyisillä resursseilla. Aikuisten osaamisen tunnistamiseen on jo olemassa näyttötutkintojärjestelmä. Näyttötutkinnot ovat ammattitaidon hankkimistavasta riippumattomia. Koulutuksessa, työelämässä ja harrastuksissa hankittu osaaminen voidaan hyödyntää tutkinnon tai tutkinnon osan ammattitaidon näytöissä. Vapaassa sivistystyössä ja muu ns. koulutusjärjestelmien ulkopuolella hankittu osaaminen voidaan jo nyt todentaa ja tunnistaa ilman, että vapaaseen sivistystyöhön rakennetaan raskaita rakenteita (=osaamisperustaiset sisältökuvaukset, osaamisen arviointi, arviointitulosten vieminen Koski-järjestelmään). Hankittu osaaminen voidaan jo osoittaa esim. kielten osalta myös Yki-testeissä. Kansalaisopiston tarjoamaan taiteen perusopetukseen, josta on valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet ja paikallisesti hyväksytty opetussuunnitelma, osaamistavoitteiden kuvaaminen ja arviointi sopii tällä hetkellä parhaiten ja oppilaiden suoritukset voidaan tarvittaessa viedä Koski-järjestelmään.
   • Åberg Fredrik, Hangö sommaruni (=Stiftelsen för Hangö sommaruniversitet)
    Päivitetty:
    16.9.2019
    • Hoppeligen blir denna reform eller databas eller KOSKI eller vad än ska heta inte en ny byråkratisk julgran
   • Kymenlaakson Liitto
    Päivitetty:
    10.9.2019
    • Käytännön huomioina täytyy miettiä, miten osaaminen viedään joustavimmin Koski järjestelmään. Mikäli opiskelija päättää siitä itse, kysyykö oppilaitos jokaiselta opiskelijalta erikseen tahtotilaa ja myönteisen päätöksen saatua syöttää tiedot käsin Koski järjestelmään. Entä jos opiskelija ensin kieltää ja myöhemmin tahtookin tiedot järjestelmään. Tuoko tämä ylimääräistä työtä oppilaitoksille.
   • Porin kaupunki, Sivistystoimiala, opetusyksikkö, Tiirikainen Taneli
    Päivitetty:
    10.9.2019
    • Porin kaupungin sivistystoimialan opetusyksikön käsityksen mukaan muistioluonnos on kattava, eikä siihen ole lisättävää tai poistettavaa.