• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Suomi-Seura ry
    Päivitetty:
    30.11.2023
    • Suomi-Seura ry on erittäin huolestunut ulkoasianhallinon suoritteiden maksuihin 1.9.2023 alkaen tehdyistä korotuksista, jotka esitetään pysyvän edelleen voimassa. Vuonna 2021 ulkomailla haetun passin hintaa korotettiin 140 eurosta 175 euroon ja 1.9.2023 hintaa korotettiin edelleen 175 eurosta 235 euroon. Korotus on kohtuuton ja ulkosuomalaisia eriarvoistava. Ulkomailla haetun Suomen passin hinta on moninkertainen kuin Suomessa, sillä kotimaassa haettavan passin hinta on 50 euroa ja sähköisesti haettuna sen hinta on 44 euroa. Suomi-Seura ry vastustaa esitystä ylläpitää ulkomailla myönnettävän passin nykyistä korkeaa hintaa ja esittää, että hintaa lasketaan. Korkea hinta on vaikuttanut muun muassa siihen, että ulkosuomalaiset hakevat toisen maan kansalaisuutta voidakseen matkustaa edullisemmalla matkustusasiakirjalla. On huomioitava, että tämä saattaa myöhemmin johtaa jopa Suomen kansalaisuudesta luopumiseen. Jatkuvien hinnankorotusten sijasta ulkosuomalaiset toivovat passien pidempää voimassaoloaikaa ja passinhakuprosessin sujuvoittamista niin, että passia voi hakea sähköisesti myös ulkomailla. Muuttoliikkeen seurauksena ulkomailla asuu pysyvästi noin 300 000 Suomen kansalaista. Suomen kansalaisella on aina oikeus palata Suomeen. Ulkosuomalainen tarvitsee palatakseen matkustusasiakirjan, joko Suomen passin tai henkilökortin. Henkilökortti ei käy matkustamiseen kaikista maista ja siksi passi on ainoa kaikille ulkomailla asuville suomalaisille yhdenvertainen asiakirja. Passin hinnan korottaminen 1.9.2023 alkaen lisäsi Suomen kansalaisten maantieteellistä eriarvoisuutta entisestään. Ulkosuomalaisille on tärkeää, että he voivat uusia matkustusasiakirjansa ulkomailla matkustaakseen Suomeen. Passin uusiminen ulkomailla on nyt todella kallista ja monille ulkosuomalaisille passinhakumatkat ovat pitkiä, ikääntyneille jopa mahdottomia. Erityisen korkeiksi passikulut nousevat ulkomailla asuville suomalaisille lapsiperheille. Passi on voimassa korkeintaan viisi vuotta, mutta maahantulorajoitusten takia monet joutuvat uusimaan sen 4–4,5 vuoden välein. Monet ulkosuomalaiset hankkivat ulkomailla syntyneelle Suomen kansalaiselle lapselleen passin heti tämän syntymän jälkeen, jotta vauvan kanssa voidaan matkustaa Suomeen. Näin passiin tulee vastasyntyneen lapsen vauvakuva. Lapsikaappausten estämiseksi Suomen rajavartiolaitos suosittelee vauvana hankitun passin uusimista lapsen ollessa taapero, 2–3-vuotias, sillä vauvakuvasta lasta on hyvin vaikea tunnistaa. Ulkosuomalaiset ovat useaan otteeseen esittäneet ulkomailla myönnetyn passin hinnan alentamista, sen kestoajan muuttamista kymmeneksi vuodeksi, passien hakupaikkojen lisäämistä ja hakuprosessin helpottamista ulkosuomalaisille. Kymmenen vuoden passi on käytössä monessa muussa maassa kuten Alankomaissa, Norjassa, Saksassa ja USA:ssa. Lausunnon liitteenä olevasta Suomi-Seuran digitaalisella Virta-alustalla käydyn keskustelun yhteenvedosta käy ilmi, että nykyinen yhtälö – passin lyhyt voimassaolo ja korkea hinta – ei toimi ulkosuomalaisille. Palkkataso on useissa maissa Suomea huomattavasti alhaisempi ja passinhakumatkat pitkät ja kalliit. Tästä syystä monet ulkosuomalaiset kokevat saavansa hyvin eriarvoista kohtelua. Liitteenä olevassa yhteenvedossa nousee jälleen esille toive passin voimassaoloajan pidentämisestä 10 vuoteen, mikä toisi helpotusta passinhakuun kohdistuviin kokonaiskuluihin. Pääministeri Petteri Orpon hallituksen ohjelman tavoitteena on vahva ja välittävä Suomi, joka on avoin ja kansainvälinen maa. Hallitusohjelman mukaan myös ulkomailla asuvien suomalaisten paluumuuttamista takaisin Suomeen halutaan helpottaa. Ulkoasianhallinnon maksujen korotus 1.9.2023 alkaen ei ole linjassa hallitusohjelman tavoitteiden kanssa. Se ei myöskään tue Suomen ulkosuomalaisstrategian 2022–2026 tavoitteiden toteuttamista. Strategialla edistetään toimenpiteitä, joilla myös ulkomailla asuvat suomalaiset säilyttävät yhteytensä ja vaikutusmahdollisuutensa suomalaiseen yhteiskuntaan. Strategian toimilla halutaan mm. tukea Suomen kansalaisten sujuvaa paluuta Suomeen. Ulkosuomalaisille asetettu passin hinta voi toimia joko vetävänä tai työntävänä tekijänä. Suomi-Seura on kartoittanut ulkosuomalaisten mielipiteitä asiasta, jotka on koottu tämän lausunnon liitteeseen (Virta-alustalla käydyn keskustelun yhteenveto). Tulevaisuudessa Suomi tarvitsee paluumuuttajia riittävän työvoiman takaamiseksi, mutta Suomi hyötyy myös kulttuurisesti ja muilla tavoin ulkosuomalaisten aktiivisista Suomi-suhteista ja Suomen käynneistä. (Lähde: Ulkosuomalaisstrategia 2022–2026 - Valto (valtioneuvosto.fi)) Suomen edellisen hallituksen ulkoministeri Pekka Haaviston 21.9.2021 antamassa vastauksessa eduskunnan kirjalliseen kysymykseen koskien passin hinnan kohtuullistamisesta, sen kestoajan pidentämisestä ja ulkosuomalaisten matkustusasiakirjojen uusimisen helpottamisesta sekä ulkomailta Suomeen matkustamisen edistämisestä todetaan seuraavaa (Lähde: KKV (eduskunta.fi)): ”Ulkosuomalaisstrategian valmistelun yhteydessä on keskusteltu siitä, että sisäministeriössä arvioitaisiin passien voimassaoloajan perusteet ja että Poliisihallitus jatkaisi yhteistyötä ulkoministeriön kanssa sähköisen palvelun kehittämiseksi. Toimenpiteillä pyritään osaltaan turvaamaan ulkosuomalaisten mahdollisuus uusia Suomen passi ulkomailta käsin nykyistä helpommin. Ulkoministeriö näkee hyödyllisenä arvioida passin voimassaolon pidentämistä 10 vuoteen, mikä on useimmissa eurooppalaisissakin maissa passin voimassaoloaika kuten Norjassa, Tanskassa, Saksassa ja Virossa. Tämä turvaisi ulkosuomalaisten mahdollisuuden uusia Suomen passi ulkomailta nykyistä harvemmin ja siten helpommin ja kokonaisuudessaan halvemmin.” *** Suomi-Seura ry katsoo, että valtionhallinnon tulee ensi sijassa kehittää kaikille Suomen kansalaisille yhdenvertaisesti saavutettavia palveluja niin, ettei niistä aiheudu kohtuuttomia kuluja suomalaisille asuinpaikasta riippumatta. Ulkoministeriön maksuasetuksen korkeat hinnat – erityisesti passin hinta - on ristiriidassa valtionhallinnon ulkosuomalaisstrategian ja ulkosuomalaisten toiveiden kanssa. Esitys asettaa Suomen kansalaiset eriarvoiseen asemaan. Passin voimassaolon pidentämistä 10 vuoteen ja ulkomailla tapahtuvan passinhaun digitalisointia tulisi edistää tehokkaasti. Valtion maksuperustelain (150/1992) 6 §:ssä todetaan, että erityisestä syystä maksu voidaan määrätä tietyltä ryhmältä perittäväksi suoritteen omakustannusarvoa alempana tai jättää kokonaan perimättä. Suomi-Seura ry esittää, että pykälää sovelletaan ulkosuomalaisten osalta niin, että ehdotettuja ulkoasiainhallinnon suoritteiden 1.9.2023 tehdyistä korotuksista luovutaan. LIITE Yhteenveto Passin hankinta ulkomailla -keskustelusta ulkosuomalaisten digitaalisessa Virta-osallistumisalustassa syyskuussa 2023. Ulkomailla haettavan Suomen passin hinta nousi 1.9. alkaen 175 eurosta 235 euroon. Keräsimme syyskuun ajan aiheesta palautetta ulkosuomalaisilta Virta-palvelussa syyskuussa 2023. Virta-palvelun passikeskusteluun osallistuttiin ahkerasti, jopa 74 kommentin ja noin 220 tykkäyksen verran. Keskustelussa otettiin kantaa sekä passin hintaan että sen voimassa oloon. Palautetta korkeasta hinnasta ja sen eriarvoistavasta vaikutuksesta Lähes kaikki 74 kommentoijasta pitivät passin hintaa liian korkeana. Hinnankorotukselle vaadittiin parempia perusteluita ja sen koettiin lisäävän ulkosuomalaisten eriarvoisuutta. Muutama vastaaja myös muistutti siitä, että tulotaso ulkomailla on usein huomattavasti Suomea alhaisempi, minkä myötä passin hinnan kallis hinta tuntuu verrattaen vieläkin epäreilummalta. ”Passin tulisi olla kansalaisoikeus, joka kaikilla on mahdollisuus hankkia. Ei voi olla mahdollista, että nelihenkisen ulkosuomalaisperheen passikulut ovat vähän alle 1000 € viiden vuoden välein.” ”Näin iso hintaero Suomessa ja ulkomailla haettavien passien välillä eriarvoistaa suomalaisia. Me ulkosuomalaisetkin olemme suomalaisia ja me tarvitsemme tämän dokumentin ihan yhtä paljon (tai jopa enemmän) kuin Suomessa asuvat suomalaiset.” "Ottaen huomioon joidenkin maiden palkkatulon on tuo hintanousu järkyttävän iso, kun se ei muutenkaan ole pieni hinnaltaan." Lisäkuluja passin hakureissuista Passin hakumatkat ovat monelle ulkosuomalaisille pitkiä, jolloin matkustus- ja yöpymiskulut nostavat passin hakemisesta johtuvat kustannukset kohtuuttomiksi. ”Passin hankkiminen tarkoittaa vapaapäivän järjestämistä, matkakuluja ja pahimmassa tapauksessa myös majoituskuluja. Hinta tuplaantuu tai triplaantuu hyvin nopeasti.” ”Los Angeles, jossa pääkonsulaatti sijaitsee, on 7 tunnin ajomatkan päässä. Passinuusiminen edellyttää hotelliyöpymisen ja 7 tunnin paluumatkan." Passin voimassaoloaikaan pidennystä Lisäksi suurin osa kommentoijista toivoi pidempää voimassaoloaikaa, joka helpottaisi lähetystöissä uusittaviin passeihin uppoavien kulujen ja muun vaivannäön hyväksymistä. ”Jos hintaa ei voi laskea niin voimassa olon voisi pidentää.” ”Aivan liian suuri korotus! Edellisestä korotuksestakaan ei ole pitkä aika, ja sekin korotus oli jo melko suuri. En ymmärrä, miten passin tekeminen voi muka ulkomailla maksaa noin paljon enemmän. Ja Suomen passihan on voimassa vain 5 vuotta, joidenkin muiden EU-maiden passit ovat voimassa 10 vuotta." Kansalaisuudesta luopuminen mietityttää Osalle ulkosuomalaisista tuntui helpommalta vaihtoehdolta luopua Suomen passista. ”Olen asunut Saksassa yli 30 vuotta. Aiemmin passin sai kymmeneksi vuodeksi. Jo se, että paikalle joutuu ajamaan 120 km ja varaamaan tähän reissuun koko päivä, on jo oma kynnyksensä. Se, että voimassaolo aika on kutistunut puoleen ja samalla kustannukset nousseet suhteettoman korkeiksi, johtaa siihen, että harkitsen oikeasti Saksan kansalaisuuden hakemista. En ikinä ajatellut edes haluavani Saksan kansalaisuutta, mutta nyt kyllä!” "En aio uusia passiani hinnankorotuksen jälkeen. Passini meni umpeen nyt kesällä, hinta on todella korkea. Norjan passini on halpa ja voimassa 10 vuotta."
   • Maahanmuuttovirasto
    Päivitetty:
    30.11.2023
    • Maahanmuuttovirasto kiittää mahdollisuudesta lausua otsikon mukaisessa asiassa. Maahanmuuttovirastolla ei ole lausuttavaa asiaan.