• Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään
   • Liikenne- ja viestintävirasto, Kyberturvallisuuskeskus
    Päivitetty:
    26.3.2020
    • Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi Ulkoministeriö on pyytänyt Liikenne- ja viestintävirastolta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle turvallisuusluokitellun tiedon vastavuoroisesta suojaamisesta Ukrainan kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa sellaisen turvallisuusluokitellun tiedon suojaaminen, jota vaihdetaan tai tuotetaan osapuolten välisessä yhteistyössä erityisesti ulko-, puolustus-, turvallisuus-, poliisi- tai tiede-, elinkeino- ja teknologia-asioiden alalla. Kysymys on salassa pidettävistä tietoaineistoista, joihin luovuttava osapuoli on tehnyt turvallisuusluokkaa koskevan merkinnän. Liikenne- ja viestintävirasto kiittää mahdollisuudesta lausua ja esittää lausuntonaan seuraavaa: Liikenne- ja viestintävirasto on osallistunut sopimusneuvotteluihin ja kannattaa sopimuksen hyväksymistä ehdotetussa muodossa. Liikenne- ja viestintäviraston toimialalle kuuluvat erityisesti 7 artiklan 2 kohdassa säädettyyn turvallisuusluokitellun tiedon sähköiseen välittämiseen liittyvät asiat. Liikenne- ja viestintävirasto kannattaa sopimuksen säännöstä, jonka mukaan "Luovuttava osapuoli ja vastaanottava osapuoli välittävät turvallisuusluokiteltua tietoa toisilleen sähköisesti ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten keskenään sopimilla turvallisilla keinoilla." Vastaavantyyppistä säännöstä on käytetty tietoturvallisuussopimuksissa aiemminkin.