Lausuntopyyntö koskien yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamista

Vastausaika päättyy: 21.10.2020

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Työ- ja elinkeinoministeriö pyytää lausuntoanne koskien yritysten määräaikaista kustannustukea koskevan lain (508/2020) muuttamista. Esityksen tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen COVID-19 pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen. Valmistelun aikataulu on asian kiireellisestä luonteesta johtuen poikkeuksellisen vaativa, ja sidosryhmäkuuleminen toteutetaan poikkeuksellisesti jo ennen hallituksen esityksen valmistumista.
Tausta
Yritysten määräaikainen kustannustuki on Suomessa toimiville yrityksille COVID-19 pandemian aiheuttaman liiketoiminnan yleisten vaikeuksien helpottamiseksi myönnettävä valtiontuki. Lain tavoitteena on yritysten toiminnan jatkuvuuden tukeminen COVID-19 pandemian aikaansaamassa vaikeassa tilanteessa sekä konkurssiin ajautuvien yritysten määrän vähentäminen. Kustannustuki perustuu yritysten määräaikaista kustannustukea koskevaan lakiin (laki yritysten määräaikaisesta kustannustuesta 508/2020) sekä lakia tarkentavaan valtioneuvoston asetukseen yritysten määräaikaisesta kustannustuesta (509/2020, 552/2020). Sääntely perustuu EU:n tilapäiseen COVID-19 valtiontukisääntelyyn, ja erityisesti Euroopan komission sen nojalla tekemään päätökseen Suomen tilapäisestä COVID-19-puitetukiohjelmasta (komission päätös SA.56995 ja SA.57958), joka on voimassa 31.6.2021 saakka. Lain mukaan Valtiokonttori toimii kustannustuen valtionapuviranomaisena.
 
Kustannustuen haun ensimmäinen vaihe (kustannustuki I) oli voimassa 31.8.2020 saakka. Covid19-pandemian aiheuttama tilanne on edelleen syksyllä 2020 vaikea useille toimialoille, josta syystä kustannustuen jatkohaku (kustannustuki II) on tarkoitus avata uudelleen. Jatkohaku pyritään ajoittamaan ajanjaksolle 28.12.2020-15.2.2020. Tämä vaatii muutoslain voimassaolevaan lakiin sekä lakia tarkentavaan valtioneuvoston asetukseen, jossa listataan toimialat laissa mainituin perustein. Muutoksia koskeva säädösvalmistelu toteutetaan virkamiestyönä (työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö).
 
Kustannustuen tavoitteiden saavuttamiseksi valmistelussa on tarkoitus tehdä myös eräitä muita tarkennuksia edellä mainittuun sääntelyyn. Valmistelussa olevia asiakohtia ovat esimerkiksi kustannustuen myöntämisen ja kohdentamisen kriteerit, tuettaviksi hyväksyttävät kustannukset, tukikautta ja liikevaihdon vertailukautta koskevat seikat sekä COVID-19 pandemiaan liittyvien tukien yhteensovittaminen.
 
Muutoslaki pyritään saamaan voimaan joulukuussa 2020 ja kustannustuki II:n haku avattaisiin joulukuun lopussa. 
Tavoitteet
Kustannustuen tavoitteiden saavuttamiseksi valmistelussa on tarkoitus tehdä myös eräitä muita tarkennuksia edellä mainittuun sääntelyyn. Valmistelussa olevia asiakohtia ovat esimerkiksi kustannustuen myöntämisen ja kohdentamisen kriteerit, tuettaviksi hyväksyttävät kustannukset, tukikautta ja liikevaihdon vertailukautta koskevat seikat sekä COVID-19 pandemiaan liittyvien tukien yhteensovittaminen.
Jakelu:
Business Finland    
Elinkeinoelämän Keskusliitto    
Etla    
Henkilöstöpalvelualojen liitto HPL: Merru Tuliara    
Kaupan liitto    
Keskuskauppakamari    
KULTA ry    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Maa- ja metsätalousministeriö    
MaRa Timo Lappi    
Meriteollisuus ry    
MTK    
Music Finland ry    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Palkansaajien tutkimuslaitos    
Palta Ylitalo Tuomas    
PAM Jakosuo Katri    
Perheyritysten liitto    
PN Turu Oy    
Päivi Laatikainen    
SMAL: Mäki-Fränti Heli    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
SOSTE ry    
Suomen Taksiliitto ry    
Suomen tekstiili ja muoti    
Suomen Yrittäjät    
Tapahtumateollisuus    
Teknologiateollisuus ry    
Valtiokonttori    
VATT    
Vero    
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausuntopyynnöllä toivotaan sidosryhmien näkemystä valmisteltaviin asiakysymyksiin valmistelun tueksi.  
Kyselyosiossa on esitetty muutosehdotukset tukijaksoon, liikevaihdon vertailujaksoon, tuen myöntämisperusteisiin (liikevaihtoraja, hyväksyttävät kustannukset), COVID19-tukien yhteensovittamiseen sekä muutoslain voimaantuloaika. Nämä on kuvattu myös erillisessä liitetiedostossa.
Voitte kirjoittaa näkemyksenne muutosehdotuksesta kuvauksen alla olevaan tekstikenttään tai lähettää sähköpostitse ym. osoitteeseen.
Lausunnon voi lähettää toiselle henkilölle hyväksyttäväksi ennen sen julkaisemista palvelussa.
 
Aikataulu
Pyydämme toimittamaan näkemyksenne joko lausuntopalvelu.fi kautta tai sähköpostitse työ- ja elinkeinoministeriön kirjaamoon kirjaamo@tem.fi keskiviikkona 21.10.2020 klo 10 mennessä. Pahoittelemme kiireistä aikataulua.
Valmistelijat
Lisätietoja:
Teollisuusneuvos Sampsa Nissinen, Työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 047 189, sampsa.nissinen(a)tem.fi
Neuvotteleva virkamies Teija Palko, Työ- ja elinkeinoministeriö, p. 0295 064 122, teija.palko(a)tem.fi
Hallitusneuvos Marika Paavilainen, Valtiovarainministeriö, p. 0295 530 302 (19.10.-21.10.), marika.paavilainen(a)vm.fi
Neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, Valtiovarainministeriö, p. 0295 530 418, jarmo.huotari(a)vm.fi


  • Tukijakson ajankohta:
   • Kustannustuki I tukikausi oli 1.4.2020-31.5.2020.
   • Ehdotus: Kustannustuki II tukikausi olisi jatkoa edelliselle tukikaudelle ja se pyritään ajoittamaan aikakaudelle, jolloin yritysten tuen tarve on suurin COVID19-pandemian aiheuttaman liikevaihdon laskun vuoksi ja tuen määrityksessä tarvittavat yritysten liikevaihtotiedot ovat käytettävissä.
   • Ehdotuksen perustelu: Koronakriisiin liittyvät rajoitustoimet ja viranomaissuositukset ovat vaikuttaneet eri yrityksiin COVID19-pandemian eri vaiheissa. Kesän aikana toimet ovat vaikuttaneet erityisesti tapahtuma-alan toimintaedellytyksiin. Syyskuun jälkeen voimakkaasti noussut koronavirustartuntojen määrä ja niihin liittyvät viranomaisten toimet sekä kuluttajien muuttunut toiminta ovat vaikuttaneet yritysten normaaleihin toimintaedellytyksiin negatiivisesti. Syksyn rajoitustoimet vaikuttavat erityisesti matkailu- ja ravintoalan sekä tapahtumatuotannon aloilla toimivien yritysten ansaintamahdollisuuksiin.
  • Tukijakson ajankohta: Minkä kuukausien aikana edustamanne alan liiketoiminta on kärsinyt eniten 1.6.2020 jälkeen ja kuinka paljon verrattuna vastaavaan ajankohtaan 2019?
  • Liikevaihdon vertailuajanjakso
   • Kustannustuki I vertailujakso oli 1.3.2020-30.6.2019. Uusien yritysten osalta (1.3.2019 ja sen jälkeen perustetut yritykset) liikevaihdon vertailujakso oli 1.1.2020-28.2.2020.
   • Ehdotus: kustannustuki II vertailujakso olisi tukikautta vastaava ajankohta 2019, ja 1.5.2019 tai sen jälkeen perustetuille yrityksille vertailujakso olisi 1.1.-28.2.2020.
   • Ehdotuksen perustelu: Kustannustuki II tukikausi alkaisi aikaisintaan 1.6.2020 ja vastaavasti liikevaihdon vertailukausi alkaisi vastaavasti aikaisintaan 1.6.2019. Uusien yritysten määritelmää säädettäisiin kustannustuki II:n osalta tuki- ja vertailukausien ajankohdan mukaan 2 kuukautta kustannustuen I vaiheessa määriteltyä myöhemmäksi.
  • Liikevaihdon vertailuajanjakso
  • Kustannustuen myöntämisen liikevaihtoraja
   • Kustannustuki I:ssä tukea voitiin myöntää yritykselle, jonka liikevaihto 4 kuukauden vertailujaksolla oli vähintään 20 000 €.
   • Ehdotus: liikevaihdon minimiraja poistettaisiin.
   • Ehdotuksen perustelu: Tuki pyritään kohdentamaan aiempaa paremmin myös pienille yrityksille
  • Kustannustuen myöntämisen liikevaihtoraja
  • Kustannustuen kohdentaminen toimialan mukaan eniten koronaepidemiasta kärsineille aloille
   • Kustannustuki I:ssä tukea voitiin myöntää yritykselle, jonka päätoimiala 1.4.2020 kuului kustannustuen piiriin. Päätoimiala määritettiin yrityksen TOL luokituksen mukaisesti. Toimiala kuului kustannustuen piiriin, jos toimialan liikevaihto oli huhtikuussa 2020 vähintään 10% pienempi kuin vertailuajanjaksolla 1.3.2019-30.6.2019. Toimialoihin tehtiin rajaus maatalouden alkutuotannon, kalatalouden sekä vesiviljelyalan osalta, jotka eivät kuuluneet lainkaan kustannustuen piiriin. Toimialat määriteltiin edellä mainitun mukaisesti valtioneuvoston asetuksessa (509/2020, 552/2020). Valtiokonttorilla oli 2 § toisen momentin mukaan mahdollisuus poiketa toimialarajauksesta yrityksen esittämistä erityisen painavista COVID-19 pandemiaan liittyvistä syistä (ts. myöntää tukea yritykselle, jonka päätoimiala ei ollut mainittuna asetuksessa, jos yrityksellä oli osoittaa siihen painavia syitä).
   • Ehdotus: toimialarajausta käytettäisiin myös kustannustuki II:ssa, mutta sääntelyä tarkennettaisiin siltä osin, kun yritys osoittaa erityisen painavia syitä sille, miksi sen liikevaihto on laskenut tukikaudella nimenomaan Covid-19 pandemiasta johtuvista syistä.
   • Ehdotuksen perustelu: Tuen rajaaminen toimialoille, joilla liikevaihto on pienentynyt vähintään 10% parantaa tuen kohdentumista koronakriisistä kärsineisiin yrityksiin huomattavasti. Ilman toimialarajaa kustannustuesta vain noin 35-55% kohdistuu koronakriisin aiheuttamaan liikevaihdon pudotukseen. Kohdistumisen tehokkuuteen vaikuttaa se, miten paljon koronakriisi vähentää yritysten liikevaihtoa.
  • Kustannustuen kohdentaminen toimialan mukaan eniten koronaepidemiasta kärsineille aloille
  • Tuen määrityksessä huomioitavien kiinteiden kustannusten rajaus
   • Kustannustuki I:ssä 4 § ensimmäisen momentin 4) kohdan mukaisesti tukikauden kiinteisiin kustannuksiin luettiin vuokrakulut ja muut kulut omassa käytössä olevasta kiinteistö-omaisuudesta, laite- ja esinevuokrat sekä käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut.
   • Ehdotus: laajennetaan kiinteisiin kustannuksiin luettavia vaikeasti sopeutettavia kustannuksia
   • Ehdotuksen perustelu: Kustannustuki I:n kokemusten perusteella edellä mainittu kustannusten rajaus on sulkenut osan yrityksiä (mm. tapahtuma-alan yrityksiä, matkatoimistoja ja taksiyrittäjiä) kustannustuen ulkopuolelle. Muutoslain tavoitteena on jatkohaussa kohdentaa kustannustuki kattavammin koronasta eniten kärsineille yrityksille.
   • Tukea ei voi hakea kustannuksiin, joihin on aikaisemmin myönnetty kustannustukea.
   • Kysymys: mitä muita yrityksen liiketoiminnan jatkamisen kannalta välttämättömiä kustannuksia tuen piiriin tulisi näkemyksenne mukaan hyväksyä?
  • Tuen määrityksessä huomioitavien kiinteiden kustannusten rajaus
  • Kustannustuen enimmäismäärä ja yhteensovittaminen
   • Kustannustuki I:ssä tuen enimmäismäärä yritystä kohden oli 500 000 euroa. Lisäksi huomioidaan EU:n tilapäisten valtiontukisääntöjen mukainen COVID19-tukien enimmäismäärä, joka on yhteensä 800 000 euroa yritystä kohden ko. tukiohjelmassa. Tuen enimmäismäärää laskettaessa on otettava huomioon kaikkien Suomen viranomaisten puitetukiohjelman nojalla kyseiselle yritykselle myöntämät tuet.
   • Ehdotus: 500 000 euron enimmäismäärä yritystä ja tukikautta kohden säilytettäisiin, kuitenkin niin, että EU:n tilapäisten valtiontukisääntöjen mukaisten COVID19-tukien yhteismäärä ei ylitä 800 000 euron enimmäismäärää yritystä kohden. 
  • Kustannustuen enimmäismäärä ja yhteensovittaminen
  • Muita näkemyksiä kustannustukeen ehdotetuista muutoksista?