Matkailualan perustutkinnon perusteiden luonnos

Vastausaika päättyy: 14.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetushallitus pyytää lausuntoanne matkailualan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.
Tausta
Opetushallitus määrää tutkinnon perusteet ammatillisen koulutuksen tutkintorakenteessa oleville ammatillisille tutkinnoille. Tutkinnon perusteiden uudistaminen on tehty laajassa yhteistyössä työ- ja elinkeinoelämän, koulutuksen järjestäjien ja muiden sidosryhmien kanssa.
Matkailualan perustutkinnon perusteet on uudistettu ja niiden on tarkoitus tulla voimaan 1.8.2024.
 
Tavoitteet
Uudistuksen tavoite on ollut ottaa käyttöön kaikille perustutkinnoille yhtenäinen osaamisen arviointikriteeristö. Tutkinnon muodostuminen ja ammatillisten tutkinnon osien ammattitaitovaatimukset ja sisällöt on tarkistettu työelämästä tulleiden osaamistarpeiden pohjalta. Tutkinnosta on poistettu osaamisalat ja uusi koko tutkinnolle yhteinen tutkintonimike onmatkailun asiakaspalvelija. Tutkinnossa on yksi pakollinen tutkinnon osa ja kaikki muut tutkinnon osat ovat valinnaisia. Tutkintoon on lisätty uusia tutkinnon osia; hyvinvointimatkailussa toimiminen, matkailukeskuksessa toimiminen, matkailutapahtumassa toimiminen sekä virtuaaliopastuksen suunnittelu ja toteutus. Vastaavasti tutkinnosta on poistettu seuraavat tutkinnon osat; majoitusyrityksen puhtauspalvelut, rakennelmien valmistus ja kunnossapito sekä retki- ja luontoruokailupalvelut, jotka on mahdollista sisällyttää tutkintoon muista perustutkinnoista. Joidenkin tutkinnon osien nimiä on täsmennetty. Ravintolan asiakaspalvelu ja myynti- tutkinnon osa sisällytetään tähän tutkintoon Ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta.

Yhteiset tutkinnon osat ja kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin sisältyvät yhteiset ammatilliset valinnaiset tutkinnon osat (huippuosaajana toimiminen, ilmastovastuullinen toiminta, työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen, kansainvälisessä työympäristössä toimiminen, yritystoiminnan suunnittelu ja yrityksessä toimiminen) on uudistettu jo aiemmin. Ne tulivat voimaan kaikissa perustutkinnoissa 1.8.2022 alkaen, joten tämä lausuntopyyntö ei koske näitä tutkinnon osia. 
Jakelu:
AEL-Amiedu Oy    
Ahlmanin koulun Säätiö sr    
Aitoon Emäntäkoulu Oy    
Akava ry    
Ammattiliitto Pro    
Ammattiopisto Luovi Oy    
Ammattiopisto Spesia Oy    
Ammattiosaamisen kehittämisyhdistys AMKE ry    
Axxell Utbildning Ab    
Careeria Oy    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK    
Elinkeinoelämän Oppilaitokset EOL ry    
Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia    
Etelä-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Etelä-Savon Koulutus Oy    
Helsingin kaupunki    
Hyria koulutus Oy    
Itä-Karjalan Kansanopistoseura ry    
Itä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä    
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry    
Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradia    
Jyväskylän Talouskouluyhdistys r.y.    
Järviseudun Koulutuskuntayhtymä    
Kajaanin kaupunki    
Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia    
Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä    
Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Kiipulasäätiö sr    
Kirkkopalvelut ry    
Kotkan-Haminan seudun koulutuskuntayhtymä    
Koulutuskeskus Salpaus -kuntayhtymä    
Koulutuskuntayhtymä Brahe    
Koulutuskuntayhtymä OSAO    
Koulutuskuntayhtymä Tavastia    
Kouvolan Ammattiopisto Oy    
Kuntatyönantajat KT    
Kuopion Talouskoulun kannatusyhdistys r.y.    
Live-säätiö sr    
Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä    
Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä    
Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä    
Länsirannikon Koulutus Oy    
Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry    
Marttayhdistysten liitto ry    
Opettajien Ammattijärjestö OAJ    
OPH/Työelämätoimikunta    
Optima samkommun    
Palvelualojen ammattiliitto PAM    
Perho Liiketalousopisto Oy    
Pohjois-Karjalan Koulutuskuntayhtymä    
Raision Seudun Koulutuskuntayhtymä    
Rovaniemen Koulutuskuntayhtymä    
Saamelaisalueen Koulutuskeskus    
Salon Seudun Koulutuskuntayhtymä    
SASKY koulutuskuntayhtymä    
Satakunnan koulutuskuntayhtymä    
Savon Koulutuskuntayhtymä    
Seinäjoen koulutuskuntayhtymä    
Sivistystyönantajat    
Skål International Helsinki    
SKÅL International Turku    
STTK ry    
Suomen ammattiin opiskelevien liitto Sakki ry    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Diakoniaopisto - SDO Oy    
Suomen hotelliportieerit ry    
Suomen Kuntaliitto ry    
Suomen matkailualan liitto - Smal    
Suomen Matkailuorganisaatioiden yhdistys Suoma ry    
Suomen Nuoriso-opiston Kannatusyhdistys ry    
Suomen Opasliitto    
Suomen Opiskelija-Allianssi – OSKU ry    
Suomen Yrittäjät    
Suupohjan Koulutuskuntayhtymä    
Svenska Framtidsskolan i Helsingforsregionen Ab    
Svenska Österbottens förbund för Utbildning och Kultur    
Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr    
Tampereen kaupunki    
Turun Aikuiskoulutussäätiö sr    
Turun kaupunki    
Työtehoseura ry, ruotsiksi Arbetseffektivitetsföreningen rf    
Vaasan kaupunki    
Valkeakosken seudun koulutuskuntayhtymä    
Valtion työmarkkinalaitos VTML    
Vantaan kaupunki    
Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä    
Äänekosken Ammatillisen Koulutuksen kuntayhtymä    
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydämme seuraavista asioista:
- tutkinnon muodostumisesta ja tutkinnon osien sisällöstä
- uudesta tutkintonimikkeestä
- tutkinnon perusteiden työelämälähtöisyydestä, selkeydestä ja ymmärrettävyydestä.

Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon muodostumisen osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
- pakollisessa tutkinnon osassa on työelämässä vaadittava keskeinen osaaminen
 - valinnaiset tutkinnon osat antavat laaja-alaisia valmiuksia alan eri tehtäviin
 - tutkinnon muodostuminen mahdollistaa monipuolisen opintopolun työelämän eri tarpeisiin.

Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon osien osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:
- osaaminen (tiedot, taidot ja pätevyydet) on ajantasaista ja huomioi tulevaisuuden osaamistarpeet
 - termistö on selkeää, ymmärrettävää ja toimialalla yleisesti käytössä olevaa  
- osaamisen voidaan hankkia, osoittaa ja arvioida aidoissa työelämän tehtävissä erilaisilla työpaikoilla.

Pyydämme mainitsemaan lausunnossa, mihin tutkinnon osaan palaute kohdistuu.

Opetushallitus julkaisee kaikki ammatillista koulutusta koskevat lausuntopyynnöt Lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntopalvelu.fi on oikeusministeriön palvelu, joka tarjoaa mahdollisuuden pyytää ja antaa lausuntoja sähköisesti. Kaikki julkishallinnon viranomaiset voivat julkaista lausuntopyyntöjä palvelussa. Lausuntoja saavat antaa kaikki organisaatiot ja kansalaiset. Lausuntopyyntö pyydetään tarvittaessa välittämään eteenpäin organisaatiossanne tai yhteisössänne. Lausuntoja toivotaan muiltakin kuin jakelussa olevilta.

Tutkintojen perusteiden sisältö viimeistellään saatujen lausuntojen pohjalta.
 
Aikataulu
Lausunnot pyydetään toimittamaan viimeistään 14.4.2023.
Valmistelijat
Matkailualan perustutkinnon perusteiden luonnos on valmisteltu yhteistyössä Raision seudun koulutuskuntayhtymän sekä työelämän edustajien, koulutuksen järjestäjien, opiskelijoiden ja asiantuntijoiden kanssa. Uudistustyön alussa tehtiin osaamistarpeisiin liittyvä kysely ja uudistustyötä tehtiin vuoden 2022 aikana kolmessa matkailualan toimijoillekohdennetussa avoimessa työpajassa. Tutkinnon perusteiden uudistamista on käsitelty useissa matkailualan työelämätoimikunnan ja osaamisen ennakointifoorumin kokouksissa.

Lisätietoja antaa opetusneuvos Merja Lahdenkauppi (merja.lahdenkauppi@oph.fi).
 
Asiasanat

Ammatillinen koulutus Tutkinnon perusteet

Liitteet:


  • Tutkintonimike

   Lausuntoa pyydämme 
   uudesta tutkintonimikkeestä.
  • Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään.
  • Tutkinnon muodostuminen

   Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon muodostumisen osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:

   - pakollisessa tutkinnon osassa on työelämässä vaadittava keskeinen osaaminen
    - valinnaiset tutkinnon osat antavat laaja-alaisia valmiuksia alan eri tehtäviin
    - tutkinnon muodostuminen mahdollistaa monipuolisen opintopolun työelämän eri tarpeisiin.
  • Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään.
  • Tutkinnon osat

   Lausunnossa pyydetään kiinnittämään huomiota tutkinnon osien osalta erityisesti seuraaviin kokonaisuuksiin:

   - osaaminen (tiedot, taidot ja pätevyydet) on ajantasaista ja huomioi tulevaisuuden osaamistarpeet
    - termistö on selkeää, ymmärrettävää ja toimialalla yleisesti käytössä olevaa  
   - osaamisen voidaan hankkia, osoittaa ja arvioida aidoissa työelämän tehtävissä erilaisilla työpaikoilla.

   Pyydämme mainitsemaan lausunnossa, mihin tutkinnon osaan palaute kohdistuu.
  • Voitte kirjoittaa lausuntonne alla olevaan tekstikenttään.
  • Muut huomiot matkailualan perustutkinnon perusteiden luonnoksesta.