Työryhmämietintö: Arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistaminen

Vastausaika päättyy: 15.2.2024

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Opetus- ja kulttuuriministeriö pyytää lausuntoanne arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä. 

Työryhmä ehdottaa, että muinaismuistolaki kumotaan lailla arkeologisesta kulttuuriperinnöstä. Lisäksi ehdotetaan muutettavan eräitä muita asiaan liittyviä lakeja. Arkeologiseen kulttuuriperintöön kuuluisivat arkeologiset jännökset, löydöt ja niistä arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lain mukaisesti hankittu tai tuotettu tieto. Osa arkeologisista jäännöksistä olisi rauhoitettu suoraan lain nojalla, kuten nytkin. Suoraan lakiin perustuvan rauhoituksen kriteereitä ehdotetaan täsmennettävän aikarajoilla. Lisäksi jäännöksiä olisi mahdollista rauhoittaa erikseen tehtävillä päätöksillä.

Valmistelussa on huomioitu arkeologista kulttuuriperintöä koskevan käsityksen muuttuminen, perustuslain ja muun lainsäädännön muutokset sekä muinaismuistolain soveltamiskäytäntö. Museovirasto säilyisi arkeologisen kulttuuriperinnön rauhoitusta valvovana viranomaisena, ja alueellisten vastuumuseoiden asiantuntijaroolia täsmennettäisiin.

Valmistelussa on otettu erityiskysymyksenä huomioon saamelaisten kieltä ja kulttuuria koskevan itsehallinnon toteutuminen sekä saamelaisten oikeudet alkuperäiskansana. Asiasta teetettiin erillisselvitys. Laissa ehdotetaan määriteltävän saamelainen arkeologinen kulttuuriperintö, jota koskevat päätösasiat ratkaistaisiin Museoviraston yhteyteen perustettavaksi ehdotettavassa saamelaisen arkeologisen kulttuuriperinnön lautakunnassa.
Tausta
Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti 6.11.2020 muinaismuistolain uudistamista valmistelevan työryhmän ja sen työtä tukevan seurantaryhmän. Työ- ja seurantaryhmän toimikausi päättyi 30.6.2023. 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakuntahallinto, Kulturbyrån:    
Arkeologiayritykset ARKY ry:    
Espoon kaupunginmuseo:    
Etelä-Karjalan alueellinen vastuumuseo:    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan elykeskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon alueellinen vastuumuseo:    
Etelä-Savon elykeskus    
Etelä-Savon liitto    
Helsingin kaupungin kirjaamo    
Helsingin kaupunginmuseo:    
Helsingin yliopisto, arkeologian oppiaine:    
Hämeen elykeskus    
Hämeen liitto    
Itä-Suomen aluehallintovirasto:    
Itä-Uudenmaan alueellinen vastuumuseo:    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomen elykeskus    
Kainuun alueellinen vastuumuseo:    
Kainuun elykeskus    
Kainuun liitto    
Kanta-Hämeen alueellinen vastuumuseo:    
Keski-Pohjanmaan alueellinen vastuumuseo:    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen elykeskus    
Keski-Suomen liitto    
Kiinteistönomistajat ja rakennuttajat Rakli ry    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto:    
Kirkkohallitus:    
Kokkolan kaupungin sivistystoimi    
Kolttien kyläkokous:    
Kotiseutuliitto:    
Kulttuurihistoriallinenmuseo Kuopio    
Kulttuuriympäristötutkimuksen seura ry:    
Kuntaliitto:    
Kymenlaakson alueellinen vastuumuseo:    
Kymenlaakson liitto    
Lapin alueellinen vastuumuseo:    
Lapin elykeskus    
Lapin liitto    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK:    
Maanmittauslaitos:    
Maanomistajien liitto;    
Metsähallitus:    
Museoliitto:    
Museovirasto:    
Oikeusministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun yliopisto, arkeologian oppiaine:    
Paliskuntain yhdistys / Bálgesiid ovttastus:    
Pirkanmaan alueellinen vastuumuseo:    
Pirkanmaan elykeskus    
Pirkanmaan liitto    
Pohjanmaan alueellinen vastuumuseo:    
Pohjanmaan elykeskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan alueellinen vastuumuseo:    
Pohjois-karjalan elykeskus    
Pohjois-Karjalan liitto    
Pohjois-Pohjanmaan alueellinen vastuumuseo:    
Pohjois-Pohjanmaan elykeskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon elykeskus    
Pohjois-Savon liitto    
Päijät-Hämeen alueellinen vastuumuseo:    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos:    
Saamelaiskäräjät:    
Saamelaisten kotiseutualueen alueellinen vastuumuseo:    
Satakunnan alueellinen vastuumuseo:    
Satakunnan elykeskus    
Satakunnan liitto    
Seinäjoen museot    
Sisäministeriö    
Suomen arkeologinen seura ry:    
Suomen keskiajan arkeologian seura ry:    
Suomen Kulttuuriperinnön Tuki ry:    
Suomen Meriarkeologinen Seura ry:    
Suomen Muinaismuistoyhdistys ry:    
Suomen Ympäristökeskus    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.:    
Tornionlaakson alueellinen vastuumuseo:    
Turun yliopisto, arkeologian oppiaine:    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Uudenmaan elykeskus    
Uudenmaan liitto    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunginmuseo:    
Varsinais-Suomen alueellinen vastuumuseo:    
Varsinais-Suomen elykeskus    
Varsinais-Suomen liitto    
Ympäristöministeriö    
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnot pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse. Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä. Lausuntoja voivat antaa myös muut kuin jakelussa mainitut tahot.

VAHVA-järjestelmää käyttävien ministeriöiden on muistettava arkistoida vastauksensa myös VAHVA-järjestelmään tunnisteella VN/30715/2023.
Aikataulu
Kirjalliset lausunnot pyydetään toimittamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 15.2.2024 kello 16.15 mennessä. 
Valmistelijat
Lisätietoja asiasta antaa hallitusneuvos Hanna Kiiskinen, etunimi.sukunimi@gov.fi, p. 0295 330 086
Asiasanat

muinaismuisto

Museovirasto

saamelaiskäräjälaki; saamelaiset; perus- ja ihmisoikeudet

Arkeologinen kulttuuriperintö

Muinaisjäännökset

arkeologia

Linkit

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/165219 - Arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelleen työryhmän mietintö (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2023:39)

https://okm.fi/hanke?tunnus=OKM064:00/2020 - Hankeikkuna

https://okm.fi/muinaismuistolain-uudistus - Muinaismuistolain uudistus, OKM

Liitteet:

MML mietintö_OKM_2023_39.pdf - Arkeologista kulttuuriperintöä koskevan lainsäädännön uudistamista valmistelleen työryhmän mietintö (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2023:39)

Pääasiallinen sisältö ja pykälät_inarinsaame.docx -

Pääasiallinen sisältö ja pykälät_koltansaame.docx -

Pääasiallinen sisältö ja pykälät_pohjoissaame.docx -

Pääasiallinen sisältö ja pykälät_ruotsi.docx - Pääasiallinen sisältö ja pykälät_ruotsi