Lausuntopyyntö luonnoksesta luonnonsuojeluasetukseksi (valtioneuvoston asetus) - ruotsinkielinen käännös lisätty

Vastausaika päättyy: 28.4.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi luonnonsuojeluasetus.

Asetus annettaisiin uuden luonnonsuojelulain (9/2023) nojalla. Asetuksenantovaltuuksista säädetään luonnonsuojelulain 13 §:n 4 momentissa, 15 §:n 5 momentissa, 18 §:n 5 momentissa, 37 §:n 2 momentissa, 64 §:n 5 momentissa, 65 §:n 2 momentissa 69 §:n 2 momentissa, 70 §:n 3 momentissa, 75 §:n 1 momentissa, 77 §:n 1 momentissa, 78 §:n 1 momentissa, 108 §:n 2 momentissa ja 115 §:n 2 momentissa.
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelman kohdassa 3.1 Hiilineutraali ja luonnon monimuotoisuuden turvaava Suomi asetetaan tavoite (5) pysäyttää luonnon monimuotoisuuden heikkeneminen Suomessa ja saavuttaa YK:n biodiversiteettisopimuksen tavoitteet. Tavoitteen toimenpiteessä 10 todetaan, että luonnonsuojelulainsäädäntöä uudistetaan arvioinnin pohjalta.

Ympäristöministeriö asetti 16.12.2019 hankkeen luonnonsuojelulainsäädännön uudistamiseksi. Hanke sisälsi varsinaisen luonnonsuojelulain (1096/1996) ja -asetuksen (160/1997) uudistamisen lisäksi projektit luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien aiheuttamien vahinkojen korvausmenettelyn ja ennaltaehkäisyn lainsäädännön uudistamiseksi sekä ekologisen kompensaation kehittämiseksi.
Tavoitteet
Asetuksessa säilyisivät luonnonsuojelun seurantaa, luonnonsuojeluohjelmaa, Natura 2000 –alueeseen vaikuttavasta toimenpiteestä annettavaa ilmoitusta, suojeltuja luontotyyppejä, eliölajien rauhoittamista, uhanalaisia ja erityisesti suojeltavia eliölajeja, Euroopan unionin tiukkaa suojelua edellyttäviä eliölajeja sekä luonnonsuojelualueiden hankintaa ja korvausten jaksottamista koskevat pykälät, joista osaa kuitenkin päivitettäisiin hieman. Uusia pykäliä asetuksessa olisivat luonnon monimuotoisuusstrategian ja toimintaohjelman laatiminen, tiukasti suojellut luontotyypit sekä toistuvasti samaa pesää käyttävät eläinlajit, jotka lueteltaisiin asetuksessa. Asetuksen liitteisiin tehtäisiin vähäisiä muutoksia.

Asetuksen ehdotetaan tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, kun uusi luonnonsuojelulaki astuu voimaan 1.6.2023.
 
Jakelu:
Aalto yliopisto    
Ahvenanmaan hallintotuomioistuin    
BirdLife Suomi ry    
Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry    
Espoon kaupunki - Esbo stad    
Etelä-Karjalan liitto    
Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus    
Etelä-Pohjanmaan liitto    
Etelä-Savon ELY-keskus    
Etelä-Savon maakuntaliitto    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Geologian tutkimuskeskus    
Greenpeace Suomi    
Hangon kaupunki - Hangö stad    
Heinolan kaupunki    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin kaupunki - Helsingfors stad    
Helsingin yliopisto    
Hämeen ELY-keskus    
Hämeen liitto    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Hämeenlinnan kaupunki    
Infra ry    
Isojoen kunta    
Itä-Suomen aluehallintovirasto    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen yliopisto    
Joensuun kaupunki    
Jyväskylän kaupunki    
Kaakkois-Suomi ELY-keskus    
Kainuun ELY-keskus    
Kainuun liitto    
Kaivosteollisuus ry    
Kajaanin kaupunki    
Kalajoen kaupunki    
Kalatalouden keskusliitto    
KEHA-keskus    
Keski-Pohjanmaan liitto    
Keski-Suomen ELY-keskus    
Keski-Suomen liitto    
Keuruun kaupunki    
Kirkkonummen kunta - Kyrkslätt kommun    
Kokkolan kaupunki - Karleby stad    
Korkein hallinto-oikeus    
Korsholm kommun - Mustasaaren kunta    
Kotkan kaupunki    
Kouvolan kaupunki    
Kristinestad - Kristiinankaupunki    
Kuopion kaupunki    
Kustavin kunta    
Kuusamon kaupunki    
Kymenlaakson liitto    
Lahden kaupunki    
Lapin aluehallintovirasto    
Lapin ELY-keskus    
Lapin liitto    
Lapin yliopisto    
Lappeenrannan kaupunki    
Liikenne- ja viestintäministeriö    
Loimaan kaupunki    
Lounais-Suomen aluehallintovirasto    
Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS    
Luonnonvarakeskus    
Luonto-Liitto ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry    
Maa- ja metsätalousministeriö    
Maa- ja metsätaloustuottajain keskusjärjestö MTK ry    
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry    
Metsähallitus    
Metsäteollisuus ry    
Mikkelin kaupunki    
Museovirasto    
Natur och Miljö rf    
Oikeuskanslerinvirasto    
Oikeusministeriö    
Opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Paliskuntain yhdistys    
Pidä Saaristo Siistinä ry    
Pirkanmaan ELY-keskus    
Pirkanmaan liitto    
Pirkkalan kunta    
Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Karjalan ELY-keskus    
Pohjois-Karjalan maakuntaliitto    
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus    
Pohjois-Pohjanmaan liitto    
Pohjois-Savon ELY-keskus    
Pohjois-Savon liitto    
Pohjois-Suomen aluehallintovirasto    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Porin kaupunki    
Porvoon kaupunki - Borgå stad    
ProAgria Keskusten liitto    
Puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Puumalan kunta    
Päijät-Hämeen liitto    
Rajavartiolaitos    
Rakennusteollisuus ry    
Rovaniemen kaupunki    
Saamelaiskäräjät    
Satakunnan ELY-keskus    
Satakuntaliitto    
Savonlinnan kaupunki    
Savukosken kunta    
Seinäjoen kaupunki    
Sisäministeriö    
Sitra    
Sodankylän kunta    
Sosiaali- ja terveysministeriö    
Suomen kotiseutuliitto    
Suomen kuntaliitto ry    
Suomen Latu ry    
Suomen luonnonsuojeluliitto ry    
Suomen metsäkeskus    
Suomen metsästäjäliitto    
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry    
Suomen riistakeskus    
Suomen vapaa-ajan kalastajien keskusjärjestö ry    
Suomen ympäristökeskus    
Suomen Ympäristöoikeustieteen Seura ry    
Suomen Yrittäjät ry    
Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f.    
Tammelan kunta    
Tampereen kaupunki    
Tampereen yliopisto    
Teknologiateollisuus ry    
Tulli    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki - Åbo stad    
Turun yliopisto    
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto TUKES    
Tuulivoimayhdistys    
Tuusulan kunta    
Työ- ja elinkeinoministeriö    
Ulkoministeriö    
Uudenmaan ELY-keskus    
Uudenmaan liitto    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan kaupunki - Vasa stad    
Valtioneuvoston kanslia    
Valtiovarainministeriö    
Vantaan kaupunki - Vanda stad    
Varsinais-Suomen ELY-keskus    
Varsinais-Suomen liitto    
WWF Suomi    
Väylävirasto    
Ympäristöministeriö    
Åbo Akademi    
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet > Käyttöohjeet. 

HUOM! Kaikki annetut lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.

Jos ette voi antaa lausuntoanne lausuntopalvelu.fi:ssä, lausunto voidaan toimittaa myös sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.ym@gov.fi.Tällöin lausuntoon tulee lisätä asian diaarinumero VN/1660/2023.

Tämä lausuntopyyntö on lähetetty vain sähköisenä. 
Aikataulu
Asetusluonnos on lausunnolla 17.3.-28.4.2023.

Ruotsinkielinen käännös lisätty lausuntopalveluun 27.3.2023.
Valmistelijat
Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Roosa Kellokoski, ympäristöministeriö, p. 0295 250 260, roosa.kellokoski@gov.fi
Lainsäädäntöneuvos Leila Suvantola, ympäristöministeriö, p. 0295 250 433, leila.suvantola@gov.fi

Luontotyyppisuojelu: Ympäristöneuvos Hanna-Leena Keskinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 096, hanna-leena.keskinen@gov.fi
Lajisuojelu: Ympäristöneuvos Esko Hyvärinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 094, esko.o.hyvarinen@gov.fi
 
Asiasanat

luonnonsuojelu

luonnon monimuotoisuus

luonnonsuojelulaki

luonnonsuojeluasetus

Linkit
Liitteet: