Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamista koskeva työryhmämietintö

Vastausaika päättyy: 15.3.2023

Lausuntopyynnön taustatiedot
Johdanto
Oikeusministeriö pyytää lausuntoanne työryhmämietinnöstä julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi vahingonkorvauslakia (412/1974) sekä säädettäväksi uusi laki vapaudenmenetyksistä ja muista pakkotoimista suoritettavista korvauksista, joka korvaisi syyttömästi vangitulle tai tuomitulle valtion varoista vapauden menetyksen johdosta maksettavasta korvauksesta annetun lain (422/1974). Lisäksi ehdotetaan tehtäväksi muutoksia eräisiin muihin lakeihin.
 
Tausta
Pääministeri Sanna Marinin hallituksen ohjelman mukaan vahingonkorvauslain julkisyhteisön korvausvastuuta koskeva sääntely uudistetaan (s. 87). Edelleen hallitusohjelman yleistavoitteeksi on kirjattu toimiva demokratia sekä laadukas lainsäädäntö, joka edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista (s. 85).

Oikeusministeriö asetti 17.8.2021 työryhmän valmistelemaan ehdotusta julkisyhteisön vahingonkorvausvastuuta koskevan lainsäädännön uudistamiseksi. Työryhmän toimeksiantoa laajennettiin 31.5.2022 käsittämään myös vapaudenmenetyksiä koskevan korvaussääntelyn uudistaminen. Työryhmä laati luonnosehdotuksen hallituksen esitykseksi vahingonkorvauslain ja eräiden muiden lakien muuttamiseksi. Työryhmän toimikausi päättyi 30.11.2022.

Vuonna 1974 voimaan tulleeseen vahingonkorvauslakiin ei sen lähes 50 vuoden voimassaoloaikana ole juurikaan tehty muutoksia. Vahingonkorvauslain soveltamisympäristö on kuitenkin perusoikeuksien, Euroopan ihmisoikeussopimuksen ja Euroopan unionin oikeuden vuoksi muuttunut. Myös pakkokeinolain ja poliisilain mukaisten toimivaltuuksien käyttämiseen sekä vapaudenmenetykseen liittyvien korvaussäännösten on jo eräiden aiempien hankkeiden yhteydessä katsottu edellyttävän lainsäädännön päivittämistä.
Tavoitteet
Esityksen tavoitteena on poistaa vahingonkorvauslaista ne julkisyhteisön korvausvelvollisuutta rajoittavat säännökset, joita ei voida pitää enää välttämättöminä. Tavoitteena on myös edistää perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista ottamalla vahingonkorvauslakiin nimenomaiset säännökset perus- ja ihmisoikeuden loukkauksella aiheutetun vahingon korvaamisesta. Julkishallinnon asiakkaan asemaa pyritään parantamaan laajentamalla julkisyhteisön korvausvelvollisuutta siitä vahingosta, joka aiheutetaan virheellisellä viranomaisinformaatiolla.
Muihin lakeihin kuin vahingonkorvauslakiin liittyvien uudistusten tavoitteena on laajentaa valtion ankaraa vastuuta niistä vahingoista, jotka aiheutuvat syyttömille tai muille aiheettomista rangaistuksista tai pakkokeinoista taikka viranomaisen muista pakkotoimista.

 
Jakelu:
Ahvenanmaan maakunta    
Akava ry    
eduskunnan oikeusasiamies    
Elinkeinoelämän keskusliitto    
Eläketurvakeskus    
Espoon kaupunki    
Etelä-Suomen aluehallintovirasto    
Finanssiala    
Helsingin hallinto-oikeus    
Helsingin hovioikeus    
Helsingin kaupunki    
Helsingin käräjäoikeus    
Helsingin poliisilaitos    
Helsingin yliopiston kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti    
Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
Henkilövahinkoasiain neuvottelukunta    
Hämeenlinnan hallinto-oikeus    
Ihmisoikeuskeskus    
Ihmisoikeusliitto    
Invalidiliitto ry    
Itä-Suomen hallinto-oikeus    
Itä-Suomen hovioikeus    
Itä-Suomen poliisilaitos    
Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitos    
Joensuun kaupunki    
Julkiset oikeusavustajat ry    
Kaakkois-Suomen poliisilaitos    
Kainuun hyvinvointialue    
Kela    
Keskuskauppakamari    
Keskusrikospoliisi    
Kilpailu- ja kuluttajavirasto    
korkein hallinto-oikeus    
korkein oikeus    
Kuluttajaliitto ry    
Lapin poliisilaitos    
Lapin yliopiston oikeustieteiden tiedekunta    
Lappeenrannan kaupunki    
Lapsiasianvaltuutetun toimisto    
liikenne- ja viestintäministeriö    
Liikennevakuutuskeskus    
Lounais-Suomen poliisilaitos    
Luvan saaneet oikeudenkäyntiavustajat ry    
Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto    
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue    
maa- ja metsätalousministeriö    
Maanmittauslaitos    
Oikeuspoliittinen yhdistys Demla ry    
opetus- ja kulttuuriministeriö    
Oulun kaupunki    
Oulun käräjäoikeus    
Pirkanmaan hyvinvointialue    
Pirkanmaan käräjäoikeus    
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue    
Pohjois-Savon hyvinvointialue    
Pohjois-Suomen hallinto-oikeus    
Poliisihallitus    
puolustusministeriö    
Puolustusvoimat    
Rajavartiolaitos    
Rikosseuraamuslaitos    
Rovaniemen kaupunki    
sisäministeriö    
Sisä-Suomen poliisilaitos    
Sosiaali- ja terveysalan valvontavirasto Valvira    
sosiaali- ja terveysministeriö    
Suojelupoliisi    
Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK    
Suomen Asianajajaliitto    
Suomen evankelis-luterilainen kirkko    
Suomen kuntaliitto    
Suomen Lakimiesliitto    
Suomen ortodoksinen kirkko    
Suomen Poliisijärjestöjen Liitto ry    
Suomen tuomariliitto    
Suomen Yrittäjät ry    
Tampereen kaupunki    
Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos    
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Ficom ry    
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK    
Tulli    
Tuomioistuinvirasto    
Turun hallinto-oikeus    
Turun kaupunki    
Turun yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta    
työ- ja elinkeinoministeriö    
ulkoministeriö    
Vaasan hallinto-oikeus    
Vaasan hovioikeus    
Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE    
Valtakunnansyyttäjän toimisto    
Valtakunnanvoudin kanslia    
Valtiokonttori    
valtioneuvoston oikeuskansleri    
valtiovarainministeriö    
Vammaisfoorumi ry    
Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta VANE    
Vanhan Vaasan sairaala    
Varsinais-Suomen hyvinvointialue    
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto    
ympäristöministeriö    
Vastausohjeet vastaanottajille
Lausunto pyydetään antamaan vastaamalla lausuntopalvelu.fi:ssä julkaistuun lausuntopyyntöön. Lausuntoa ei tarvitse lähettää erikseen sähköpostitse tai postitse.

Lausuntopalautteen käsittelyn helpottamiseksi oikeusministeriö pyytää, että lausunto jaotellaan mahdollisuuksien mukaan lausuntopyynnössä ilmoitettujen väliotsikoiden mukaisesti. Lausunnon antamiseksi ei tarvitse vastata jokaiseen kysymykseen, vaan lausunnonantaja arvioi, mihin asioihin se keskittyy lausunnossaan. Lisäksi pyydetään, että lausunnossa ei tarpeettomasti toisteta mietinnön sisältöä; jos toisto on esimerkiksi lausunnon sisäisen käsittelyn, kuten hyväksymisprosessin vuoksi välttämätöntä, pyydämme, että esityksen sisällön kuvailu ja lausunnonantajan varsinaiset kannanotot erotetaan selvästi toisistaan (esim. "Luonnoksen mukaan ... Lausunnonantaja katsoo, että ...").

Lausunnon antaakseen vastaajan tulee rekisteröityä ja kirjautua lausuntopalvelu.fi:hin. Tarkemmat ohjeet palvelun käyttämiseksi löytyvät lausuntopalvelu.fi:n sivulta Ohjeet -> Käyttöohjeet. Palvelun käyttöönoton tukea voi pyytää osoitteesta lausuntopalvelu.om@om.fi.

Kaikki lausunnot ovat julkisia ja ne julkaistaan lausuntopalvelu.fi:ssä.
Aikataulu
Lausunnot pyydetään antamaan lausuntopalvelu.fi:n kautta viimeistään 15.3.2022.
Valmistelijat
Lisätietoja antaa erityisasiantuntija Kalle Mäenpää, puh. 029 5150063, sähköposti etunimi.sukunimi@gov.fi
Asiasanat

julkisyhteisöt

pakkokeinot

vahingonkorvauslaki

velvoiteoikeus

offentliga samfund

tvångsmedel

skadeståndslagen

obligationsrätt

vapaudenriisto

frihetsberövande

Linkit

https://oikeusministerio.fi/hanke?tunnus=OM045:00/2021 - Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu -hankesivu.

https://oikeusministerio.fi/sv/projekt?tunnus=OM045:00/2021 - Offentliga samfunds skadeståndsansvar -projektsida.

https://urn.fi/URN:ISBN:978-952-400-282-0 - Julkisyhteisön vahingonkorvausvastuu -työryhmän mietintö.